U bent hier

De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

De heer Dirk de Kort

Minister, eind vorig jaar is er een vernietiging geweest van een gedeelte van de bepalingen van het Grond- en Pandendecreet, namelijk in verband met ‘Wonen in eigen streek’ en de sociale last. We hebben al meermaals van gedachten kunnen wisselen over de gevolgen daarvan, ook in de commissie Wonen. U hebt in de commissie aangegeven dat de oplossing er mogelijk in bestaat om zekerheid te verkrijgen voor de sociale huisvestingsmaatschappijen, dat er een dading met de sector zou zijn. U hebt later, toen de oppositie daarover vragen stelde en een interpellatie hield, verduidelijkt dat het goed zou zijn dat er een omzendbrief zou verschijnen inzake de gevolgen van het arrest ten aanzien van de gemeentebesturen. Zo zou er een verduidelijking komen over hoe de lokale besturen met de sociale lasten moeten omgaan in de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Zijn daarover duidelijke voorschriften?

U hebt in de commissievergadering wel voor de andere facetten aangegeven dat er duidelijkheid is, zowel in de zaken uit het verleden als in de lopende zaken. Hoe moet het nu verder met de sociale huisvesting ten aanzien van de lokale besturen? Voor alle duidelijkheid: wij vinden het van belang dat er in de toekomst bijkomende sociale woningen kunnen worden gerealiseerd. Hoe moeten de gemeentebesturen dat aanpakken?

De voorzitter

Minister Van den Bossche heeft het woord.

U weet dat de regering zich in februari heeft gebogen over de thematiek van de gevolgen van het arrest en standpunten heeft ingenomen. Op dat moment is er bepaald dat er een omzendbrief zou komen, naast de communicatie die vanaf december al via de websites van Wonen en van Ruimtelijke Ordening is verspreid, om specifiek te duiden van welke instrumenten lokale besturen nog gebruik kunnen maken om, los van het systeem dat eigen huisvestingsmaatschappijen al hebben, toch nog in meer sociale woningen te voorzien.

Daarvoor grijpen we terug naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Die werd overigens ook al door heel wat steden en gemeenten gebruikt nog voor het Grond- en Pandendecreet van kracht was om bij bepaalde RUP’s in een redelijk aandeel sociale woningen te voorzien. Er zijn wel redelijk wat randvoorwaarden. Het moet proportioneel zijn, rechtszeker enzovoort. Wij proberen dit nu zodanig concreet te definiëren dat een gemeentebestuur daar op een rechtszekere manier mee kan omgaan. Wij kunnen natuurlijk het botte instrument vandaag al meedelen. Dat is niet de bedoeling.

De administraties Ruimtelijke Ordening, die vooral aan zet is als het over de codex gaat, en Wonen komen daarvoor samen. Gisterenavond is een eerste ontwerp van die omzendbrief opgeleverd en doorgestuurd naar het kabinet van collega Muyters en dat van mezelf, op een aantal juridische uitwerkingen na. Die lijken heel technisch, maar zijn voor een gemeentebestuur wel van cruciaal belang om het volledig plaatje te kennen. Tegen volgende week krijgen we ook dat luik.

Ondertussen kunnen wij al met die eerste bulk aan informatie het overleg op kabinetsniveau beginnen en alles zodanig voorbereiden dat we parallel met het werk van de administratie erg snel kunnen gaan. Het blijft onze ambitie om de administratie te vragen deze maand nog het definitieve ontwerp naar voren te schuiven. Dan hangt het er enkel nog van af hoe snel wij zijn met de goedkeuring door de regering.

De heer Dirk de Kort

Minister, de voorbije dagen is er nog veel gesproken over sociaal wonen, over sociale huisvesting. De dynamiek die is aangezet met deze regering, moeten we effectief aanhouden, zeker tot het einde van deze legislatuur, maar hopelijk ook tot de volgende Vlaamse Regering. Sociale huisvesting is namelijk absoluut noodzakelijk.

Ik denk dat het effectief van belang is dat er zo vlug mogelijk duidelijkheid komt ten aanzien van de lokale besturen over hoe men verder kan geraken met het opstellen van RUP’s. Ik merk dat sommige lokale besturen reageren alsof er niets meer kan gebeuren op gebied van sociale lasten.

De voorzitter

De heer Hendrickx heeft het woord.

De heer Marc Hendrickx

Ik deel de bezorgdheid van mijn goede collega. Ik noteer dat er binnenkort, binnen enkele dagen of weken, een omzendbrief zal komen. Dat is een goede zaak.

Anderzijds denk ik dat het ook niet slecht is dat de verantwoordelijkheid voor een billijk en actief woonbeleid al dan niet tijdelijk nagenoeg volledig bij de lokale besturen ligt. In het kader van de autonomie van de gemeenten is het volgens mij geen slechte zaak dat er ter plaatse gezocht wordt naar oplossingen op maat. In afwachting van de omzendbrief kan er in samenspraak met de sector en de huisvestingsmaatschappijen voor oplossingen worden gezorgd.

Ik ben altijd een voorstander geweest van autonomie voor gemeenten. Er is echter natuurlijk nog de vraag op welke manier zij die passage in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening concreet kunnen invullen. Daar bestaat wat onzekerheid over.

Het lijkt mij zeer cruciaal dat de Vlaamse overheid die toelichting geeft opdat gemeentebesturen weten wat ze wel en niet mogen doen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze juridische procedures riskeren wanneer ze zo’n RUP invullen. Die duidelijkheid moeten wij hun geven.

Maar het klopt: ik denk dat er redelijk wat gemeentebesturen van plan zijn om van die mogelijkheid gebruik te maken om blijvend, in samenwerking met de private sector, in sociale woningen te voorzien. Mijnheer de Kort, ik ben ook blij dat u, die in uw eigen gemeente die inspanningen wilt doen, dat zelf aangeeft.

De heer Dirk de Kort

Minister, ik dank u voor uw antwoord en voor het overleg dat u al meermaals hebt gehouden met de bouwsector en andere actoren om tot een oplossing te komen. Ik kijk uit naar de omzendbrief van de lokale besturen, om op die manier verder sociale huisvesting te kunnen realiseren in tal van onze Vlaamse gemeenten.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.