U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Hendrickx heeft het woord.

De heer Marc Hendrickx

Wij zijn tevreden met een aantal aanpassingen die dit ontwerp van decreet aanbrengt. Ik verwijs onder meer naar het oude zeer met betrekking tot de kwaliteit van het door sommige energiedeskundigen geleverde werk. Er is een evaluatie geweest van het kader waarbinnen die energiedeskundigen opereren. Op basis daarvan volgen nu een aantal aanpassingen.

Het feit dat interieurarchitecten en bachelors in bouwgerelateerde richtingen nu ook in aanmerking komen als deskundigen, is een goede zaak, terwijl ook deskundigen die hun job goed doen, dat uiteraard kunnen blijven doen. Het ontwerp machtigt de Vlaamse Regering om uitzonderingen zoals vrijstellingen of overgangsperiodes toe te staan aan verslaggevers die zich voor 1 januari 2015 zullen hebben laten registreren in een energieprestatiedatabank.

Ook het feit dat de boetes worden aangepast en dat om redenen van billijkheid plafonneringen worden ingevoerd, is een goede zaak. De handhaving krijgt er een aantal nieuwe instrumenten bij. De basisboetes voor laattijdige EPB-indieningen (energieprestatie en binnenklimaat) gaan omhoog, en dat moet de praktijk ontmoedigen van liever boetes opgelegd te krijgen voor een afwezige aangifte dan die duurdere aangifte zelf te doen.

Tot slot herhaal ik nog eens dat wij tevreden zijn met de aanpassingen die worden doorgevoerd.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2328/3)

– De artikelen 1 tot en met 24 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.