U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met de (herziene) Europese overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, opgemaakt in Straatsburg op 27 november 2008 en ondertekend op 1 december 2008.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw De Wachter heeft het woord.

Mevrouw Else De Wachter

Voorzitter, minister, collega’s, het is belangrijk dat we dit ontwerp van decreet vandaag kunnen goedkeuren, zodat onze reglementering verder afgestemd wordt op wat in de Europese context wordt bepaald inzake internationale en interlandelijke adoptie.

Mijn collega, mevrouw De Vits, heeft het er in de commissie al over gehad, maar ik wil nog even de bekommernis meegeven, minister, dat wij in de toekomst nog verder moeten inzetten op de specifieke vorming van maatschappelijk werkers in het kader van omgaan met adoptie. Dat gebeurt al voor een stuk, maar het is belangrijk dat we dat in de toekomst nog verder kunnen uitbreiden.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2315/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.