U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 februari 2014, 14.04u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers

Minister, het is een beetje een déjà vu. Een aantal jaren geleden debatteerden we hier tijdens een actualiteitsdebat over de schrijnende cijfers naar aanleiding van het verslag over armoede en kinderarmoede, en dan vooral in Brussel.

Vandaag slaken de Brusselse OCMW’s dezelfde noodkreet. Zij luiden de alarmbel. Zij stellen vast dat er in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, met ongeveer 1,1 miljoen inwoners, meer leefloners zijn dan elders in Vlaanderen, met 6 miljoen inwoners. Dat is een dramatisch gegeven.

Een van de belangrijkste oorzaken is de jeugdwerkloosheid. In sommige Brusselse wijken is een op twee jongeren werkloos. Vele jongeren worden ook geconfronteerd met voortijdige schooluitval en komen zonder diploma op de arbeidsmarkt terecht, waar zij uiteraard moeilijk of geen geschikte job vinden.

Wij weten dat de Vlaamse Gemeenschap vooral bevoegd is voor een aantal gemeenschapsbevoegdheden zoals Onderwijs, Welzijn en Cultuur, en dat we dus in Brussel niet de nodige hefbomen in handen hebben zoals Werken en Wonen. Toch wil ik u als onze vertegenwoordiger in het permanent comité voor armoedebestrijding vragen of u ons een zicht kunt geven op de acties die de Vlaamse Gemeenschap onderneemt voor het terugdringen van armoede in onze Vlaamse hoofdstad.

De voorzitter

Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten

U verwijst naar het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, waarin alle acties zijn opgenomen die met gemeenschapsmateries te maken hebben. Er worden ook acties uitgerold in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Wij brengen jaarlijks een voortgangsrapportage in dit parlement over de stand van zaken van de uitvoering van die acties.

Daarnaast werken wij samen in het kader van het permanent armoedeoverleg. Dat is opgestart in Brussel in 2009 als een initiatief van de Brusselse Regering. In 2011 zijn ook de Brusselse OCMW’s en de Vlaamse Regering en de Franse Gemeenschapsregering daarbij uitgenodigd. Ik vertegenwoordig de Vlaamse Regering in die werkgroep. Daar is het Brussels actieplan armoedebestrijding opgemaakt dat in 2012 is goedgekeurd. Dat plan is ook voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Het bevat heel wat acties. Het Brussels permanent overleg staat in voor de opvolging van die acties.

Daarnaast heb ik ook zelf initiatieven genomen als coördinerend minister, maar dan eerder in de vorm van innovatieve projecten en lokale initiatieven. Ik heb gedurende een aantal opeenvolgende jaren een project gelanceerd om initiatieven te financieren die op lokaal vlak werden genomen. Er werd ook heel specifiek ruimte gelaten voor Brusselse projecten. In 2013 ging bijvoorbeeld 10 procent van de projectsubsidie vanuit Vlaanderen naar Brussel. We hebben daar een aantal projecten kunnen financieren, onder andere Buurtsport Brussel, een project van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen, een project van het Centrum Etnische Minderheden en Gezondheid en een project van de vzw Basisschool Nellie Melba.

Ik heb middelen verkregen binnen de Vlaamse Regering om die projecten continu te organiseren. Het gaat om 4,5 miljoen euro, die we hebben verdeeld over alle gemeenten en steden waar de armoedegraad het hoogst is. Ook Brussel hoort daarbij. Vanaf 2014 krijgt Brussel dus een jaarlijkse subsidie van 220.500 euro om die voorheen projectmatige projecten continu te kunnen organiseren.

En dan zijn er nog een aantal kleinere projecten die te maken hebben met de digitale kloof, jeugdverenigingen en andere. Dat is een hele lijst, die ik u zal bezorgen.

De heer Willy Segers

Ik dank u voor uw uiteenzetting en de toelichting bij een aantal cijfers, minister. Het laatste aspect dat u aanhaalt verwondert mij, want op uw website waar de gemeenten staan opgesomd, staat geen enkele Brusselse lokale overheid vermeld. Daarom dacht ik dat ze er niet bij waren. Tot mijn genoegen hoor ik nu dat we daar wel vertegenwoordigd zijn, dat is maar goed ook, in onze Vlaamse hoofdstad uiteraard.

Niet door u persoonlijk, maar eens het actieplan volledig aan het rollen is, kunnen er toch heel wat tandjes worden bijgestoken. Ik denk dan aan kwalitatieve kinderopvang en onderwijs. Daar start alles, het is de sleutel in dit verhaal, zodat mensen die in armoede opgroeien de kans krijgen die vicieuze cirkel te doorbreken. Dat moet ons aller doelstelling blijven.

De voorzitter

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Mevrouw Marijke Dillen

Voorzitter, de heer Segers formuleert terechte bekommernissen, maar het moet me toch van het hart – en ik denk dat de minister mij hierin zal steunen – dat ik bijzonder verwonderd ben over de actuele waarde van de vraag. De heer Segers heeft geen enkel nieuw element naar voren gebracht dat actueel is. Deze problematiek is al herhaaldelijk aan bod gekomen, naar aanleiding van de bespreking van het actieplan.

U zegt dat u benieuwd bent naar de uitrol van het actieplan, mijnheer Segers, maar dat is al heel lang bezig. U behoort tot de meerderheid. We zijn het daarover niet vaak eens, maar het is al heel lang bezig. Wat hier vandaag aan bod komt, is al zo vaak in de commissie aan bod gekomen. De functie van de minister als vertegenwoordiger van Welzijn, zal ik maar zeggen, in dit dossier is gekend.

Voorzitter, actuele vragen zijn actuele vragen. Met alle sympathie voor u, mijnheer Segers, maar dit hoort thuis in de commissie, waar het al zo vaak is besproken.

De voorzitter

De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva

Voor mij is de armoedeproblematiek in Brussel zo schrijnend dat ze elke dag even actueel blijft. Mijnheer Segers, minister, we hebben heel belangrijke hefbomen in onze Vlaamse handen om iets aan de armoede in Brussel te doen. We doen dat ook, denk ik, als we kijken naar wat we investeren in onderwijs, alles wat we doen voor welzijn en gezondheid, de armoedebestrijding door u, minister Lieten, kinderopvang enzovoort. We hebben heel wat hefbomen in onze eigen handen, niet allemaal, dat spreekt voor zich. U verwijst heel terecht naar Werk en Wonen, mijnheer Segers, de zuivere gewestmateries.

Ik denk ook dat we echt het verschil maken. In bepaalde wijken in moeilijke buurten in Brussel zijn de weinige sporen van nieuwbouw heel dikwijls afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap, voor kinderopvang of onderwijs. Op het einde van deze legislatuur doe ik een warme oproep om Brussel zo veel mogelijk inclusief te benaderen en er in al die bevoegdheidsdomeinen voor te zorgen dat we in Brussel samen mee het verschil kunnen blijven maken.

De voorzitter

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mevrouw Mieke Vogels

Voorzitter, Antwerpen laat Brussel niet los. We krijgen de zoveelste berichten over toenemende armoede en de meer dan schrijnende problemen. Ik ervaar een dualiteit. De lokale besturen zijn overal verplicht om ondersteuning en dienstverlening aan mensen in armoede af te bouwen vanwege besparingsredenen. Ik denk aan de schoolopbouwprojecten die her en der worden geschrapt. Aan de andere kant zie ik een minister die nog maar eens probeert het probleem op te lossen met projecten.

Deze keer noemt u het duurzame projecten, want ze zullen gedurende vijf jaar worden gecontinueerd. De gemeenten moeten hun projecten indienen tegen eind mei en ze zullen eind augustus door een andere regering worden toegewezen. Kunt u de lokale besturen die nu de moeite doen om aanvragen in te dienen, garanderen dat de volgende regering hun projecten zal honoreren en continueren? Er kruipt veel tijd in die ze misschien beter ergens anders in kunnen steken.

De voorzitter

Mevrouw Brusseel, we wensen u van harte welkom en proficiat met uw dochter Ada. Ik heb haar vanmiddag in levenden lijve kunnen bewonderen, het is een mooi kind. (Applaus)

Mijnheer Tommelein, ik heb net opdracht gegeven om voor de verontschuldigingen een nieuwe categorie “zwangerschapsverlof” in te voeren..

Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Mevrouw Ann Brusseel

Dank u voor de lieve wensen, voorzitter.

In Brussel is er inderdaad veel armoede. Niet iedereen heeft het geluk om in een warm nest geboren te worden waar alles vlotjes zal lopen. Daarom vind ik het zeer belangrijk dat de Vlaamse Regering in Brussel, net als andere overheden, maar vooral de Vlaamse Regering, heel sterk investeert in onderwijs en kinderopvang.

Niet iedereen zal het even graag horen, maar ondanks alle geleverde inspanningen is Open Vld ervan overtuigd dat het beter kan en dat er meer moet gebeuren in de hoofdstad. Er is een grote vraag naar de diensten van de Vlaamse Gemeenschap. De kwaliteit is goed. De Brusselaar is tevreden. Alstublieft, blijf investeren in onze onderwijsinstellingen, ook al zitten er niet overal allemaal klassieke Vlaamse jongeren. Blijf investeren in onze kinderopvang. Daar kan het heel wat beter.

Minister Ingrid Lieten

Ik heb het voornaamste al gezegd. Met ons Vlaams actieplan richten wij ons naar Brussel, zoals de heer Delva aanhaalde. De gemeenschap doet aan inclusief beleid. Wij werken collegiaal samen aan het actieplan dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zelf maakt samen met verschillende partners. Er zitten acties in waarvoor we ons engageren. Daarnaast zijn er nog projecten waarin Brussel zijn aandeel krijgt. Ik heb er de afgelopen jaren op toegezien dat Brussel zijn evenredig aandeel kreeg.

Ik zal u het volledige lijstje bezorgen.

Mevrouw Vogels, ik denk dat u uw antwoord al gekregen hebt. In de Vlaamse Regering zitten al drie partijen die recurrent – zonder dat er een datum op staat – 4,5 miljoen euro inschrijven. Ik heb begrepen dat Open Vld ook meer wil. Misschien moet u eens nagaan of uw partij de volgende keer de meerderheid wil leveren om dat beleid te continueren. In elk geval zijn er al vier partijen die daarmee willen voortgaan.

De heer Willy Segers

Mevrouw Dillen, ik spreek nu even als Vlaamse Randbewoner. De problematiek in Brussel is voor ons actueel. Al wat er gebeurt, heeft zijn gevolgen in de Rand. De OCMW’s hebben nu bijvoorbeeld belangrijke cijfers bekendgemaakt. Dat staat los van het actieplan, dat weet ik ook. Die cijfers hebben zo’n belang dat het licht zou moeten gaan branden bij de Vlaamse overheid. we zouden toch samen eens moeten kijken wat we daaraan kunnen doen. In die context heb ik mijn vraag gesteld, en niet over de uitrol uiteraard van heel het armoedebestrijdingsplan.

Ik denk dat wij mogen vaststellen dat de situatie in Brussel aantoont dat we op de grenzen van de Brusselse structuren zijn gestoten. Vier jaar geleden, tijdens het actuadebat is dat ook al gezegd; we blijven dus in herhaling vallen. Er is een andere aanpak nodig, wanneer we de belangen van de mensen voor ogen houden. Wat ons betreft, mag dat zo snel mogelijk gebeuren, want de Vlaamse hoofdstad verdient dat.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Actuele vraag van de heer Filip Dewinter tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de reacties op de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo van de Vlaamse overheid

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.