U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 februari 2014, 14.02u

Voorzitter
van Dirk de Kort, Jan Roegiers, Lies Jans, Caroline Bastiaens, Steve D'Hulster, Tine Eerlingen en Sas van Rouveroij, verslag door Jan Penris en Els Kindt
2336 (2013-2014) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Dirk de Kort en Jan Roegiers, de dames Lies Jans en Caroline Bastiaens, de heer Steve D’Hulster, mevrouw Tine Eerlingen en de heer Sas van Rouveroij houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Kindt, verslaggever, heeft het woord.

Mevrouw Els Kindt

Voorzitter, minister, collega’s, ik breng kort verslag uit van de bespreking van het voorstel van decreet in de commissie van 30 januari, waar de heer de Kort dit voorstel van decreet heel uitgebreid heeft toegelicht.

Het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens heeft tot doel een aantal knelpunten waarmee de vier Vlaamse havenbedrijven en het Vlaamse Gewest worden geconfronteerd en die het gevolg zijn van onduidelijkheden in het Havendecreet, aan te pakken.

Naast een technische herziening van het Havendecreet houdt dit voorstel van decreet ook een aantal beleidsmatige voorstellen in. De wijzigingen hebben betrekking op de openbare havendiensten, de ligplaatsen, de zaten van spoorwegen, het havendomein, een eenvormig eigendomsstatuut voor de domeingoederen en eenvormige regels voor het bepalen van de concessie- en beheersvergoedingen tussen het Vlaamse Gewest en de havenbedrijven, met betrekking tot de toepassing van de wetten van de handelsvennootschappen, de samenstelling van de raad van bestuur, de timing voor de invoering van een analytische boekhouding en een dienst interne audit, met betrekking tot de goedkeuring van de Vlaamse Regering voor de vervreemding of hypothekering van gesubsidieerde uitrustingsinfrastructuur, met betrekking tot toezicht van de havencommissaris op de directiecomités van de havenbedrijven, specifieke aanpassingen voor de haven van Gent, havengelden, gebiedsbeheer, met betrekking tot onroerende voorheffing intergemeentelijke samenwerking, subsidies en premies, en een verduidelijking van de statutaire pensioenen.

Op de commissievergadering schaarden alle fracties zich achter dit voorstel van decreet, en het werd samen met een technisch amendement aangenomen met 8 stemmen bij 1 onthouding. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris

Voorzitter, collega’s, mevrouw Kindt is een goede, maar nog geen perfecte verslaggever. Ze vergeet te vermelden dat er in een aantal stemmingen een onthouding was, namelijk de mijne. Ik heb me geëngageerd om mijn fractie dit voorstel van decreet vandaag mee te laten goedkeuren.

Het voorstel van decreet is geschreven, mijnheer de Kort, niet door uzelf, maar door Toon Colpaert, of minstens door zijn diensten. Er zaten een aantal juridische onvolkomenheden in, en die blijven. Ik zal ze niet allemaal opsommen. Ik heb er een zestal opgenoemd in de bespreking. Het is nu 19.15 uur en ik weet dat de meesten hier naar huis willen. (Rumoer)

Ik ga het toch niet doen. Diegenen die het dossier volgen en die geïnteresseerd zijn in onze parlementaire werkzaamheden, kunnen alles terugvinden in het desbetreffende parlementaire stuk. Ik blijf erbij, voorzitter, dat wij in een aantal dossiers, in het verleden en ook nu weer, slordig omgaan met onze decretale verplichtingen en onze decretale verantwoordelijkheid, en met ons werk als wetgever.

Je kunt je er soms gemakkelijk vanaf maken en zeggen dat de heer Colpaert – dat is niet de eerste de beste – of zijn diensten – en die zijn dikwijls nog geleerder – deze teksten hebben geschreven, maar ik vind dat wij als wetgever zelf kritisch genoeg mogen zijn. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy)

Toon Colpaert, mijnheer Van Rompuy, is de regeringscommissaris in al onze Vlaamse havens. U bent vroeger minister geweest; u zou de heer Colpaert misschien kunnen kennen. Het is een heel bekwame, minzame en gedreven man, die het beste voorheeft met onze Vlaamse havens, maar ik heb een beetje de indruk dat hij, waar het wetgevend werk betreft, niet altijd even gedreven is. Als je in een voorstel van decreet termen als ‘transportgebeuren’ opneemt, dan krijg ik het. Wat is ‘transportgebeuren’, dames en heren?

Ik heb daar tekst en uitleg over gevraagd aan de heer Colpaert, maar hij kon me wat dat betreft geen echte verduidelijking geven. En zo waren er nog een vijftal andere punten. Ik kom daar niet meer op terug. Degenen die erin geïnteresseerd zijn, zullen het terugvinden in het stuk 2336 van deze legislatuur, onder volgnummer 3. Zij zullen het ongetwijfeld willen nalezen en mijn bekommernissen willen verstaan.

Mijn fractievoorzitter zal enthousiast meestemmen. Ik zal mij enthousiast onthouden, om dat signaal nog eens duidelijk te maken. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Mevrouw Els Kindt

Mijnheer Penris, ik stel voor dat u het schriftelijke verslag nog eens herleest. Ik had wel vermeld dat er één onthouding was, en we hebben allemaal onthouden dat die van u was.

De heer Jan Penris

Mijn excuses.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2336/3)

– De artikelen 1 tot en met 18 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.