U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 februari 2014, 14.02u

Voorzitter
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, in dit verzameldecreet zitten inderdaad een aantal elementen die wij belangrijk vinden, onder andere in de sfeer van het Bosdecreet, bijvoorbeeld een uitbreiding van de zones waarin gesubsidieerd bos kan worden aangelegd. Vroeger kon dat alleen in bosgebieden, gebieden met bestemming bos, nu kan dat ook in overige groen-, reservaat-, natuur- en Natura 2000-gebieden. We vinden dat belangrijk.

Ook het betrekken van privépartners in het verhaal van gesubsidieerde aankoop van te bebossen of opnieuw te bebossen terreinen of percelen vinden wij een positieve stap. Het Boscompensatiefonds kan op die manier ook gerichter worden ingezet. We vinden in dit decreet een aantal zeer interessante elementen. Daarom zullen we dat goedkeuren.

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Ik had niet onmiddellijk de bedoeling om hierover het woord te vragen, maar aangezien de heer Vandaele een aantal elementen heeft aangehaald, wil ik graag ingaan op een specifiek punt, namelijk het Boscompensatiefonds. Inderdaad, in dit decreet wordt daar verder op ingegaan. Het is misschien een goede zaak, maar ik zou graag willen dat het Boscompensatiefonds nu ook eens effectief wordt gebruikt. Er zit bijna 9 miljoen euro in dat Boscompensatiefonds. Het zou een goede zaak zijn als dit effectief volledig in gang wordt gezet zodat er effectief aan bosuitbreiding kan worden gedaan.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Wat het Boscompensatiefonds betreft, hebben we in deze legislatuur heel wat initiatieven genomen. We hebben een Boscompensatiefonds vrijgemaakt voor initiatieven van lokale besturen die bebossing willen aanleggen. Dat is in deze legislatuur al heel goed gebruikt, en ook in dit decreet is een extra mogelijkheid tot het verkrijgen van compensatie ingevoerd.

Mevrouw De Vroe, ik heb op uw zelfde vraag in de commissie geantwoord dat het helaas niet kan vanwege een puur technisch begrotingsprobleem, en dat is dat er van het Boscompensatiefonds ESR-matig in één begrotingsjaar maar kan worden uitgegeven wat er in dat jaar ESR-matig binnenkomt. Daardoor kunnen we dat volledige fonds op dit moment niet vrijmaken. Dat kunnen we niet zomaar oplossen.

Dat is uiteraard een heel spijtige zaak, en er moet nu nog veel worden ingehaald. Er wordt meer ontbost dan bebost. Er is dus nog een serieus tandje bij te steken, minister.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2322/3)

– De artikelen 1 tot en met 87 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.