U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere diverse wijzigingen.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Rombouts, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, collega's, de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed besprak op 21 en 28 januari 2014 het ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere diverse wijzigingen. In het parlement hebben we al verschillende discussies over het waterbeleid gevoerd. Dit ontwerp van decreet is een onderdeel van de initiatieven om een goed waterbeheer te realiseren. Ik wil daarom even verslag van de besprekingen uitbrengen.

Het ontwerp van decreet heeft tot doel een efficiënter beheer van de onbevaarbare waterlopen te bereiken dankzij het herbekijken van de inschaling van deze waterlopen in de eerste, tweede of derde categorie aan de hand van beheersgebonden en beleidsgerichte maatstaven. Een passende afstemming wordt beoogd tussen de vereiste deskundigheid en ervaring, en de plaatselijke betrokkenheid. Om de herinschaling op het terrein mogelijk te maken, is een beperkt aantal wijzigingen aan de wet betreffende de onbevaarbare waterlopen noodzakelijk.

Er werden enkele opmerkingen gemaakt – komende van zowel oppositie als meerderheid – dat een verdere integratie met het Integraalwaterbeheerdecreet wenselijk is. De minister antwoordde dat die integratie momenteel wordt voorbereid. Er werden een aantal amendementen ingediend, onder meer over de definitie van wat kunstmatige waterlopen zijn. Open Vld wou die definitie uitbreiden, maar de commissie is daar niet op ingegaan.

Ook wou Open Vld dat het moet kunnen dat op vraag van de provincie ook in overstromingsgevoelige gebieden uitzonderingen in een andere categorie worden ingeschaald. Dit amendement werd niet aanvaard omdat sommige partijen twijfelden aan de mogelijkheid van deze toevoeging, alsook aan de opportuniteit ervan. Een ‘abnormale toename van debiet’ kan immers ook een reden zijn om van de categorisering af te wijken. Daarenboven zou dit ruimte creëren om ook buiten overstromingsgevoelige gebieden noodzakelijke ingrepen te verrichten, bijvoorbeeld stroomopwaarts of stroomafwaarts, in functie van het debiet. Enkele andere amendementen werden wel aanvaard, maar die zijn voornamelijk technisch en legistiek van aard. (Applaus)

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Voorzitter, collega's, ik dank de verslaggever voor het goede verslag. Ze zei dat Open Vld enkele amendementen op de tekst had ingediend. Het eerste heeft inderdaad te maken met de kunstmatige waterlopen. Er is een contradictie tussen de tekst en wat er in de memorie van toelichting staat. We wilden daaraan remediëren, en betreuren het dat ons amendement niet is goedgekeurd.

De twee volgende amendementen hebben te maken met het feit dat overstromingsgevoelige gebieden in de lijst ontbreken. We kunnen akkoord gaan met het feit dat er wijzigingen worden aangebracht aan de wet op de onbevaarbare waterlopen, en wij gaan ook akkoord om te stellen dat omwille van het algemeen nut of het algemeen belang in uitzonderingen kan worden voorzien.Vanuit die optiek leek het ons logisch dat in de gehanteerde opsomming ook de aanwezigheid van overstromingsgevoelige gebieden zou worden opgenomen.

We hebben immers de afgelopen tijd – het is enkele weken geleden – hier een uitvoerig debat gevoerd over de waterproblematiek, de waterbeheersingswerken en het overstromingsgevaar. Op dat moment waren alle partijen het erover eens dat er maatregelen moesten worden genomen om de overstromingsellende voor iedereen te voorkomen. Het leek ons dan ook niet meer dan duidelijk dat dit mee had moeten worden opgenomen. Daarom hebben we die amendementen ingediend. We begrijpen dan ook niet dat er tegenkanting kwam vanuit de meerderheid en andere over onze amendementen. Dat wilde ik graag verduidelijken.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, dit ontwerp van decreet heeft vooral de bedoeling om de procedure duidelijk te stellen als er een reclassering van de waterlopen moet gebeuren.

Mevrouw De Vroe, u had inderdaad een aantal amendementen ingediend. Ik denk dat we daar in de commissie echt op zijn ingegaan en duidelijke argumenten hebben gegeven waarom dit voor ons niet aanvaardbaar was. Het eerste argument betreft de kunstmatige waterlopen. Het feit dat u kunstmatige waterlopen op een andere manier wilt formuleren, zou voor ons veel te ruim gaan omdat alle waterlopen daaronder zouden vallen. Dat is echt niet wenselijk in het kader van dit ontwerp van decreet. Daarom konden we daar niet op ingaan.

Het tweede argument betreft de overstromingsgevoelige gebieden. Als we het amendement zoals u het voorlegt zouden aannemen, beperken we eigenlijk de doelstelling van het ontwerp van decreet. Dat heb ik ook in de commissie gezegd. Het decreet geeft nu heel wat mogelijkheden om in te grijpen. Als het nodig is om te onderhouden, kan men dat ook doen. Als u het verengt tot die overstromingsgevoelige gebieden, zal dit decreet ook voor een stuk voorbijgaan aan de doelstellingen waarvoor het hier voorligt. Dat is de reden waarom we niet zijn ingegaan op die amendementen.

Het heeft natuurlijk niets te maken met het feit dat we de wateroverlast niet zouden aanpakken. Integendeel, we hebben tal van maatregelen genomen. Er is ingegaan op alle punten van de resolutie die is aangenomen in het Vlaams Parlement. Al die initiatieven zijn genomen of zijn lopende. Ik denk dat het absoluut niet juist is om te laten uitschijnen dat er niet zou zijn gewerkt aan de overstromingsproblematiek.

Minister, wij hebben dit debat inderdaad in detail gevoerd in de commissie. Ik verwijs naar mijn argumentering die ik gevoerd heb in de commissie. Het zou ons nu te ver brengen om die debatten opnieuw te voeren, maar uiteraard ben ik het niet eens met wat u hier komt vertellen. Open Vld heeft wat dat betreft een andere mening. We zullen ons dan ook onthouden bij de stemming over dit ontwerp van decreet.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2316/5)

– De artikelen 1 tot en met 23 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.