U bent hier

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans

Voorzitter, minister, collega’s, gemeenten liepen mogelijk miljoenen mis via Electrabel/GDF SUEZ. Het dossier kwam niet alleen in de media. Ook u, als Vlaams minister, reageerde direct.

Minister, corrigeert u mij als ik verkeerd ben, maar normaal gezien bent u iemand die heel voorzichtig reageert als het om dergelijke zaken gaat, ook om zaken die mislopen binnen de Vlaamse administratie. Nu was u heel uitgesproken. U kondigde ook aan dat u de gemeenten en steden maximaal zult steunen in de initiatieven die ze zullen nemen om de gederfde miljoenen – want laten we ze zo maar noemen – terug binnen te halen.

Er zijn politieke vertegenwoordigers in de raden van bestuur. Wat hebben zij gedaan? Ik weet dat het een moeilijke bevoegdheidsverdeling betreft met enerzijds het federale aspect en anderzijds het Vlaamse, maar u bent toeziend minister voor de steden en gemeenten. Wat is er misgelopen? Hoe komt het dat er niets werd opgemerkt? Dat is mijn belangrijkste vraag.

U hebt gesteld dat de gemeenten en steden sterk genoeg zijn om zich daartegen te verzetten, en dat wil ik ook aannemen, maar u hebt ook aangekondigd dat u de gemeenten en steden daarbij zou steunen. Op welke manier zult u dat doen?

De voorzitter

De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie

Voorzitter, de heer Reekmans heeft op een vrij objectieve manier de probleemstelling geschetst. Het is dus zo, minister, dat er een hold-up dreigt op de financiën van de lokale besturen doordat GDF vanuit Parijs te hoge gasprijzen heeft aangerekend bij Electrabel, waardoor onrechtmatig 500 miljoen euro verdwenen is uit België, richting Parijs. Dat heeft gevolgen voor de federale schatkist enerzijds, maar anderzijds ook voor de financiën van de lokale besturen, die via de dividenden recht hebben op een deel van de winst van Electrabel.

Minister, dit is aan het licht gekomen. Klopt dit of klopt dit niet? Ik weet het dus niet, dit is nu in onderzoek binnen de CREG. De staatssecretaris van Fraudebestrijding heeft gezegd dat hij de nodige stappen zal ondernemen om dit tot op het bot uit te vlooien. U hebt ook onmiddellijk gereageerd als minister bevoegd voor de lokale besturen door te zeggen: dit kan niet, ik spoor de lokale besturen aan om in dezen actie te ondernemen en ik wil die lokale besturen in dezen maximaal ondersteunen.

Minister, mijn vraag is een beetje gelijkaardig aan die van collega Reekmans: op welke manier zult u de lokale besturen in dezen ondersteunen? Zult u een omzendbrief richten aan de lokale besturen? Zult u contacten leggen met de VVSG om op een georganiseerde manier actie te ondernemen? Uiteindelijk worden de lokale besturen en de federale overheid geconfronteerd met barre financiële situaties. Alle extra middelen die we kunnen krijgen, moeten we aangrijpen om een einde te stellen aan die hold-up vanuit Frankrijk op onze Belgische middelen.

De voorzitter

De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers

Voorzitter, minister, collega’s, ik heb een identieke vraag, na het bekend worden van het rapport van de CREG en uiteraard het feit dat het Franse moederbedrijf in 2012 de Belgische dochter voor ongeveer een 0,5 miljard euro te veel zou hebben aangerekend, met alle gevolgen van dien, zowel voor de schatkist, de consument als de lokale besturen, de gemeenten en steden.

U beoordeelde tijdens het weekend de situatie. Ik citeer even wat u in de pers zei: “Samen met de fiscus en de consumenten zijn ook de gemeenten gedupeerd. Ik raad hen, als aandeelhouders, aan de buitengewone algemene vergadering van Electrabel Customer Solutions samen te roepen om tekst en uitleg te krijgen. Ook omdat ik verneem dat er een omgekeerde stroom bezig is waarbij de gemeenten niet alleen een dividend mislopen, maar ook zelf moeten bijdragen.” U besluit: “Zij” – de lokale besturen – “zijn sterk genoeg en hebben voldoende kennis in huis. Zij moeten alle middelen die ze in huis hebben daartoe aanwenden (...).”

Minister, hoe denkt u dat de gemeenten, los van wat hier al gesuggereerd is, zich in dezen het best kunnen wapenen ter verdediging?

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens

Voorzitter, minister, collega’s, het probleem is al goed geschetst door mijn collega’s hier. Het onderzoeksrapport van de CREG heeft de bal aan het rollen gebracht. Er was duidelijk sprake van te hoog aangerekende bedragen voor de verkoop van aardgas van GDF SUEZ, het moederbedrijf, aan de leverancierspoot Electrabel Customer Solutions. Uiteraard is de consument daar de dupe van, en is de belastingbetaler daar de dupe van want dat is een vorm van ‘transfer pricing’ waarbij men de winsten wegzuigt uit ons land en elders gaat onderbrengen. Maar ook de gemeenten zijn daar het slachtoffer van, omdat de gemeenten alsnog aandeelhouder zijn van de leverancierspoot Electrabel Customer Solutions. In het jaar 2012 bijvoorbeeld hebben ze geen dividenden gekregen waar ze anders aan correcte prijzen misschien wel recht op hadden.

Minister, ik denk dat u goed gereageerd hebt, maar u hebt ook heel fors gereageerd. Ik heb een artikel bij waarin u spreekt over zwaar bedrog dat moet worden rechtgezet. Dat zijn forse woorden. Minister, ik vermoed dus dat u gegevens hebt om aan te tonen dat er wel degelijk bedrog is gepleegd. Mijn vraag aan u is: hebt u die gegevens ook overgemaakt aan de bevoegde instanties? De Bijzondere Belastinginspectie is een onderzoek begonnen op basis van het rapport van de CREG. Als ik uw uitspraken lees, dan denk ik dat u over meer moet beschikken dan wat wij vooralsnog aan informatie hebben. Het zou me zeer benieuwen of die informatie effectief beschikbaar is en of u die ook hebt overgemaakt aan de bevoegde instanties.

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Voorzitter, collega’s, ik krijg drie vragen met betrekking tot de steun die ik kan verlenen aan de gemeenten, en een vierde vraag van collega Martens over wat ik gedaan heb of zal doen met gegevens die mogelijk wijzen op bedrog in dezen.

Ik wil u vooraf duidelijk maken dat ik net als u alle informatie uit de media gehaald heb. Ik heb zaterdag De Tijd gelezen die melding maakte van een rapport van de CREG waarin zou staan dat GDF SUEZ aan haar 100 procent dochter Electrabel België ongeveer 0,5 miljard euro te veel zou hebben aangerekend voor de gasprijzen, en dat Electrabel dit vervolgens doorgerekend heeft aan Electrabel Customer Solutions, waar 80 procent van de Vlaamse gemeenten in participeren via hun financieringsintercommunales.

Ik heb in dezen in de voorwaardelijke zin gereageerd en gezegd dat als die feiten kloppen, er naar mijn aanvoelen drie gedupeerden zijn. Het gaat dan niet alleen over de fiscus en de consument maar ook over de gemeenten. 80 procent van de Vlaamse gemeenten haalt, met uitzondering van het jaar 2012, een behoorlijke beheersvergoeding uit de Vlaamse rekening. Ik heb de cijfers nagekeken. Voor die gemeenten gaat het voor de jaren 2004 tot en met 2013 over een bedrag van een kleine 300 miljoen euro. Ik ben bezorgd over de gemeentelijke financiën en heb de gemeenten dan ook aangespoord om actie te ondernemen binnen de vennootschap waarin zij participeren en daar tekst en uitleg te vragen en desgevallend actie te ondernemen.

Ik heb ook geprobeerd het rapport van de CREG te bemachtigen. Ik heb dat gevraagd aan de voogdijminister, minister Vande Lanotte. Hij heeft dat rapport, maar moet dat vertrouwelijk behandelen, en kon het mij dus niet bezorgen. Hij stelde voor het via de CREG te proberen, maar die zeiden gebonden te zijn door regels van vertrouwelijkheid en commercieel gevoelige gegevens en/of persoonsgegevens niet te mogen bekendmaken. Bovendien zou er, zo beweerden zij, mogelijk volgens de pers een fiscaal onderzoek aan de gang zijn. Zij gaven me dat rapport dus niet. Ik betreur dat.

Ik weet niet in hoeverre minister Vande Lanotte het rapport zelf heeft bezorgd aan staatssecretaris Crombez en aan staatssecretaris Wathelet. Als hij dat heeft gedaan, dan had hij het even goed aan mij kunnen bezorgen als minister van Binnenlands Bestuur. Dat gaat niet over het bekendmaken maar over het bezorgen van een document.

In de Gaswet, waarop ook de CREG zich beroept, staat dat de commissie die een taak heeft met betrekking tot de aardgasmarkt, op eigen initiatief of op verzoek van de minister of van een gewestregering onderzoeken en studies kan uitvoeren in verband met de gasmarkt. In het kader hiervan waakt de commissie over het vrijwaren van de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige gegevens en/of persoonsgegevens en onthoudt zij zich ervan deze openbaar te maken.

Een stuk bezorgen aan een minister die in dezen bevoegd is voor binnenlands bestuur en in elk geval voor die financieringsintercommunales – die vallen onder mijn toezicht –, staat niet gelijk met het openbaar maken daarvan. Wanneer drie ministers kunnen omgaan met het rapport, zie ik niet in waarom een vierde minister dat ook niet zou kunnen doen.

Intussen hebt u net als ik de belangrijkste zaken daarover in de pers kunnen lezen. Ik heb samen met u kennis genomen van de brief van 30 september van minister Vande Lanotte aan staatssecretaris Crombez, die integraal is afgedrukt in de Le Soir.

Ik citeer daaruit: “In bovenvermelde studie bespreekt de CREG de interne transferprijzen voor gas tussen GDF SUEZ en haar dochteronderneming Electrabel. De CREG stelt daarbij vast dat GDF SUEZ haar gas aan Electrabel doorverkoopt tegen een prijs die aanzienlijk hoger is dan de gemiddelde invoerprijs van GDF SUEZ. Deze politiek van ‘excessive pricing’ leidt er volgens de CREG toe dat Electrabel Customer Solutions (Electrabel verkoopt het aangekochte gas door aan Electrabel Customer Solutions, hierna ECS) in het jaar 2012 een verlies van minstens 500 miljoen euro heeft geleden. Aan de hand van een vergelijking met andere vergelijkbare ondernemingen oordeelt de CREG dat er geen objectieve verantwoording voorhanden is voor de verhouding tussen de kosten en de prijzen van GDF SUEZ. Daarenboven onderstreept de CREG dat deze interne prijspolitiek tot gevolg heeft dat de belastbare basis en winst van ECS wordt verlaagd en alzo niet alleen de Belgische staat belangrijke belastinginkomsten misloopt maar ook de gemeenten die als aandeelhouder van ECS minder dividenden ontvangen. Met huidig schrijven verzoek ik u de bovenvermelde vaststellingen vanuit een fiscale invalshoek nader te laten onderzoeken door uw diensten.”

Mijnheer Martens, ik heb intussen in de pers gelezen dat staatssecretaris Crombez die studie heeft bezorgd aan de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) en dat daarover een onderzoek zou lopen. Het spijt me zeer dat ik zelf die studie nog altijd niet heb. Het is ook niet duidelijk of de gemeentelijke aandeelhouders via de raad van bestuur van ECS over dat document beschikken. In elk geval heb ik de gemeenten opgeroepen om daarin actie te ondernemen. Ik heb ook vernomen dat dit punt op de dagorde van de raad van bestuur is geplaatst.

De bestuurders hebben geweigerd de meerjarenbegroting goed te keuren. Dat is met vier weken uitgesteld. Ondertussen trachten ze tekst en uitleg te krijgen.

Ze zijn natuurlijk verenigd in de belangenbehartiger Intermixt. Naar mijn aanvoelen en mijn ervaring als gemeentelijk mandataris beschikt Intermixt over heel wat expertise, kennis en kunde. Ik heb morgen om 10.30 uur een afspraak met Intermixt op mijn kabinet. Ik zal dan vernemen hoe Intermixt de situatie inschat, of Intermixt over dat rapport beschikt en hoe de feiten precies in elkaar zitten. We moeten nagaan of de feiten kloppen en welke actie de gemeentelijke aandeelhouders kunnen ondernemen.

De negatieve stroom is me ondertussen bevestigd. De rekeningsaldo’s van de financieringsintercommunales zullen in het rood gaan. Het geld stroomt in de richting van ECS. Het gaat niet enkel om het gemiste dividend en om de beheersvergoeding. In feite gaat het vooral om een beheersvergoeding en slechts om een klein dividend. Bovendien is er een negatieve kasstroom en vorderingssaldo. Dit is op zich al voldoende aanleiding om de zaak vanuit het oogpunt van de gemeentelijke financiën te bekijken. Morgen zal ik in samenspraak met Intermixt vaststellen wat de feiten zijn.

Ik heb de CREG ondertussen laten weten dat ik het met die visie niet eens ben. Ik vraag wel degelijk me dit rapport te bezorgen. Een rapport aan een minister bezorgen, staat trouwens niet gelijk aan het bekendmaken van een rapport. Ik merk dat drie ministers het rapport mogen hebben en dat een brief van een minister aan een andere minister in de pers is gelekt. Ik neem aan dat de feiten in die brief exact zijn weergegeven. Ik zie dan ook niet in waarom ik die documenten als minister van Binnenlands Bestuur niet zou mogen hebben.

Morgen zal ik meer weten over wat met betrekking tot expertise en ondersteuning kan en moet gebeuren. Naar mijn smaak en ervaring is Intermixt goed voorzien van experts om dit aan te pakken.

De heer Peter Reekmans

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Eigenlijk worden we vanuit Parijs voor 300 miljoen euro opgelicht. De investeringsintercommunales gaan in het rood. In die raden van bestuur zetelen een resem aan politici. Niemand had door dat er iets aan de hand was. Dat is de praktijk in de werkelijkheid. Dit is het mooiste bewijs dat politici niet in raden van bestuur thuishoren. Er zijn twee zaken gebeurd. Ten eerste hebben we veel te veel betaald. Ten tweede bevinden we ons in een situatie waarbij de intercommunales fors in min gaan. Dat hebt u net bevestigd. Indien we de CREG niet hadden gehad, was dit nooit naar boven gekomen. Uiteindelijk is de CREG de instantie die haar werk wel degelijk heeft gedaan.

Hoe de CREG zich nu ten aanzien van de Vlaamse Regering en van het Vlaams Parlement opstelt door dat document niet vrij te geven, vind ik een schande. Volgens mij is energie momenteel een federale en een Vlaamse bevoegdheid. Het is een dubbele bevoegdheid. Ik weet niet of de Vlaamse Regering het document kan verkrijgen. Ik doe ook een oproep aan de voorzitter van het Vlaams Parlement om het rapport misschien aan de CREG te vragen. Het heeft letterlijk in de krant gestaan. Ik vind dat het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering op zijn minst het recht hebben te weten wat in dat rapport staat.

De heer Jan Verfaillie

Minister, ik dank u voor uw antwoord. We hopen dat u, samen met Intermixt, een strategie zult kunnen uitdokteren die de inhoud van het rapport op een of andere manier kan bevestigen. De brief van een federale excellentie aan een andere federale excellentie die in Le Soir is verschenen, lijkt me een vrij correcte weergave van de situatie.

Wat de controle van de rekeningen van ECS betreft, wil ik erop wijzen dat het gemakkelijk is te stellen dat de politici het niet hebben gezien. Politici laten zich in dit verband door experts bijstaan. Het is mogelijk dat een aantal experts hun onvoldoende of onvolledige informatie ter beschikking stellen. We moeten er tevens rekening mee houden dat die raden van bestuur uit meer niet-politici dan politici bestaan.

Het grote voordeel op dit ogenblik is dat de fout is ontdekt en kan worden rechtgezet. We moeten actie ondernemen. We moeten ervoor zorgen dat de federale overheid en de lokale besturen de centen kunnen krijgen die ze verdienen.

De heer Willy Segers

Minister, ik dank u voor uw toelichting en voor de maatregelen die u voorlopig achter de hand houdt. We moeten vooral onthouden dat u, als minister bevoegd voor de lokale besturen, zo snel mogelijk het rapport van de CREG moet kunnen inkijken.

De heer Reekmans heeft al een aantal denksporen aangereikt. Ik stel voor af te wachten tot we weten of dit allemaal correspondeert met wat in de pers is verschenen. Dit is hoe dan ook de basis voor de verdere discussie. We zullen dit nauwgezet moeten opvolgen. Dit kan niet blijven aanslepen. We moeten hier gevolg aan geven. Het is in onze ogen zeker dat hierover duidelijkheid moet worden gecreëerd.

De heer Bart Martens

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Mocht dat CREG-rapport vertrouwelijke informatie bevatten ten aanzien van ECS, van de leverancierspoot, dan moet het toch echt wel mogelijk zijn om dat rapport te pakken te krijgen via onze gemeentelijke aandeelhouders binnen ECS. Ze hebben vennootschapstrouw, dus ze kunnen perfect omgaan met die vertrouwelijkheid.

Ik denk dat we echt een duidelijk zicht moeten hebben op de vraag in welke mate er effectief aan ‘transfer pricing’ is gedaan en er teveel is doorgerekend. Daar zijn twee redenen voor. De gemeenten hebben ten eerste natuurlijk een pak vergoedingen en dividenden gemist. Het is belangrijk dat we weten over welk bedrag dat gaat en hoe we dat kunnen terugvorderen. Ten tweede lopen er vandaag gesprekken over het uittreden van Electrabel uit de gemengde distributienetbedrijven en over de omgekeerde beweging, het uittreden van de gemeenten uit ECS. Als de resultaten van ECS systematisch negatief worden bijgekleurd via die transfer pricing, als met andere woorden de winsten van ECS verhuizen naar het moederbedrijf GDF SUEZ, dan heeft dat ook een invloed op de waardebepaling van ECS, en dus ook op de waarde van de aandelen die de gemeenten vooralsnog aanhouden in ECS. In het licht van het uitzuiveren van de energiemarkt, van die ‘full ownership unbundling’ die we willen bereiken, is het natuurlijk in het belang van de gemeenten om een correcte prijs te krijgen voor de aandelen die ze nog aanhouden in ECS, om met dat bedrag ook Electrabel te kunnen uitkopen in het beheer van het gemengd distributienet. Het kan de geliberaliseerde energiemarkt alleen maar ten goede komen dat er geen leveranciers in de netten zitten, en dat gemeenten ook niet in leveranciers zetelen.

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Minister, we staan hier toch voor een wat eigenaardige situatie, in die zin dat u de gemeenten uw steun toezegt in een zaak op basis van een rapport waarover u in uw antwoord vijf minuten lang hebt geklaagd dat u het niet hebt, zodat u naar de voorwaardelijke wijs moet overschakelen. Tot daar aan toe, maar hoe komt het inderdaad dat niemand dat heeft gezien? Dat is toch wel een vraag die mag worden gesteld. Indien dit klopt, dan heeft men onze gemeenten – en niet alleen onze gemeenten – op grote schaal bedrogen terwijl ze erbij stonden. Dan moeten we ons toch eens afvragen hoe het komt dat zulke mechanismen zich kunnen voordoen zonder dat dit eigenlijk opvalt.

Ik neem aan dat u nog in maatregelen wilt voorzien. Dit heeft niets te maken met bevoegdheden. Het is misschien federale bevoegdheid, maar ik vind dat u ten aanzien van SUEZ politiek gezien kunt optreden als spreekbuis van en in samenspraak met die Vlaamse gemeenten, dus ook ten aanzien van de Franse staat, die de hoofdaandeelhouder is van heel die SUEZ-aangelegenheid.

De voorzitter

De heer De Meulemeester heeft het woord.

De heer Marnic De Meulemeester

Voorzitter, minister, geachte leden, ik sluit me aan bij alle vorige sprekers over het slechte, onthutsende nieuws dat we dit weekend via de media hebben gekregen. U doet dus eigenlijk een oproep aan de gemeenten om actie te ondernemen, in toch wel zware bewoordingen. Het is hier daarnet al gesteld. U zei het volgende: “Dit is zwaar bedrog (…).” U zet de gemeenten aan tot het nemen van actie. U bent zelfs bereid om dit te ondersteunen.

Ik heb een aantal concrete vragen. Ik wil me ook aansluiten bij de heer Van Hauthem. Het onderzoek wordt momenteel gevoerd, door de BBI. U zegt dat u de gemeenten tot acties aanspoort. Welke acties kunnen ze nemen, voor zover dat onderzoek nog niet is beëindigd? U zet de gemeenten nu reeds aan tot actie, vooraleer dat onderzoek is afgerond. Aan welke acties denkt u? Zult u een omzendbrief rondsturen over concrete maatregelen die ze kunnen nemen ten aanzien van GDF SUEZ?

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

De heer Hermes Sanctorum

Minister, voor u uw antwoord formuleerde, had ik het sterke vermoeden dat u vrij snel zou vervallen in een communautair discours. Dat is ook uitgekomen. U bent snel overgeschakeld naar de modus van de Vlaamse Regering versus de rest.

Het valt me bij uw antwoord vooral op dat u zeer weinig kennis hebt, maar dat u wel stoere taal hebt gebruikt. Ik veronderstel echter dat u toch een aantal berekeningen of simulaties hebt gemaakt. We kennen dat bedrag van 500 miljoen euro dat te veel zou zijn aangerekend via de gasprijzen. We hebben dat vernomen via de media.

De vraag stelt zich hoeveel geld de steden en gemeenten hebben misgelopen, wegens minder dividenden of lagere vergoedingen voor de vereniging. Dat is de belangrijkste vraag die vandaag moet worden beantwoord.

Minister Geert Bourgeois

Voorzitter, collega's, ik word onvolledig geciteerd. U kunt alle interviews die ik hierover heb gegeven, herbeluisteren: ik heb steeds in de voorwaardelijke wijs gesproken. Ik nam kennis van het artikel in De Tijd. Het is duidelijk dat de krant over informatie beschikte die steunde op dit rapport. Voor politici is het frustrerend dat journalisten vaak sneller documenten in handen krijgen dan hen, en dat is in dit geval zeker zo.

Ik heb steeds gezegd dat er minstens twee gedupeerden zijn als die feiten kloppen: de fiscus en de gemeenten. Eventueel is ook de consument benadeeld. In welke mate dat dit het geval zou zijn, weet ik niet, mijnheer Sanctorum. Ik lees wel in de brief van minister Vande Lanotte, die in Le Soir staat afgedrukt, dat niet alleen de Belgische staat maar ook de gemeenten belangrijke belastinginkomsten mislopen, want als aandeelhouders van ECS ontvangen zij minder dividenden. Ik weet niet om hoeveel geld het gaat. Klopt het dat een half miljard euro te veel zou zijn doorgerekend? Dat zou een slok op een borrel schelen. Dat moet worden uitgepluisd.

U probeert er een communautaire kwestie van te maken. Ik vind dat bespottelijk. Ik kom op voor de Vlaamse gemeenten. Ik stel vast dat het bedrag van 300 miljoen euro naar Vlaamse gemeenten gaat, op 8 miljoen euro na. Er zijn nauwelijks Waalse gemeenten bij betrokken. Het is de taak van de Waalse voogdijminister om na te gaan of er actie moet worden ondernomen ten voordele van de gemeenten waarover hij de voogdij uitoefent. Ik stel enkel vast dat vier vijfden van de Vlaamse gemeenten betrokken partij zijn en dat het  voor die periode gaat over een bedrag van bijna 300 miljoen euro. Volgens mij gaat het niet om een communautaire kwestie.

Misschien is het wel zo dat er een verschillende, discriminerende behandeling van de Belgische en de Franse markt is, waarbij goedkoop aardgas aan Frankrijk is geleverd en de duurdere contracten – misschien de langetermijncontracten – hier worden verrekend. Dat politici in de raad van bestuur dat hadden moeten opmerken, zou ik niet zo snel durven te stellen. De heer Verfaillie wees er ook al op: het is een complexe materie. De CREG, met haar specialisten, treedt als waakhond op. De CREG heeft daarover een rapport opgesteld, maar ik beschik daar nog niet over. Alle elementen waarover wij beschikken, leren ons toch dat de CREG stelt dat er te veel is aangerekend. Ik weet niet of de mensen in de raad van bestuur dat hadden kunnen zien. Laat ons eerst het rapport bestuderen, want het is geen eenvoudig dossier.

Hoe zit het met de verdere actie? Morgen zal ik dat samen met Intermixt bekijken. De financieringsintercommunales verenigen zich in Intermixt. Ik ga ervan uit dat zij voldoende expertise in huis hebben om te weten wat er moet gebeuren. Nadien, en ook na lezing van het rapport, zullen we bekijken of er ook politieke actie moet worden ondernomen. Ik ben het wel eens met de heer Martens dat wanneer, buiten het kader van de DNB’s, besprekingen worden gevoerd om een operatie op te zetten waardoor de gemeenten uit de verkoop stappen, dit tegen een correcte prijs moet gebeuren.

Het dossier slaat dus niet enkel op de gemiste beheersvergoeding en het gemiste dividend voor het jaar 2012. Het gaat om een belangrijk dossier, dat ook zijn belang kan hebben voor de toekomst en voor de financiën van een aantal gemeenten. Ik denk dat het goed is dat ik als minister van Binnenlands Bestuur mijn verantwoordelijkheid heb genomen. Men meldt me dat er een kasstroom in de omgekeerde richting ontstaat, en dat is uniek – iets dat zich voor het eerst voordoet.

De heer Peter Reekmans

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik zou zeggen: gelukkig zijn bepaalde servers van sommige partijen zo lek als een zeef. Het ligt misschien aan het teflongehalte in de leidingen dat mails lekken. Gelukkig maar, zou ik zeggen, want zo lezen we in de krant nog eens iets dat nieuws is.

Want wanneer hadden de steden en gemeenten dit ontdekt? We zouden het niet hebben vernomen via de politici in de raden van bestuur, aangezien zij nog niet hadden gemerkt dat er 300 à 500 miljoen euro te veel betaald werd ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat gaat toch over forse bedragen.

Voorzitter, ik heb daarnet een vraag gesteld, maar ik wil ze u nu formeel stellen: gelet op het Reglement van het Vlaams Parlement, dat in een clausule van geheimhoudingsplicht voorziet, vraag ik formeel de inzage in het rapport. Ik zou u willen vragen om het rapport bij de CREG op te vragen, zodat de parlementsleden het onder geheimhoudingsplicht kunnen inzien. De CREG is hiervoor bevoegd. Voor een stuk is het een federale bevoegdheid, maar de steden en gemeenten zijn hierbij betrokken. Ik vind dat dit parlement het dossier moet kunnen inkijken, weliswaar onder geheimhoudingsplicht zodat de vertrouwelijkheid niet kan worden geschonden.

Het gaat over heel veel geld van de steden en gemeenten. Ik vind dat het parlement ook dit moet kunnen controleren. (Applaus van mevrouw Patricia De Waele)

De heer Jan Verfaillie

Dat was een vrij eenzaam applaus.

Minister, ik dank u voor uw vrij uitgebreid antwoord. U zult dit ongetwijfeld verder opvolgen. Vanuit onze rol in de commissie zullen wij dat ook doen. Er zijn nog een aantal vergaderingen waarop we nog kunnen terugkeren op dit onderwerp. Dit verhaal is zeker niet ten einde. Het gaat uiteindelijk om vele miljoenen euro’s.

Ik dank u. (Applaus bij CD&V)

De heer Willy Segers

We hebben een aantal dingen geleerd die volgens mij op verdere termijn kunnen worden bekeken. Wingewest van Frankrijk of niet: dat moet worden beoordeeld worden eens alle dossiers gekend zijn. De mogelijke uitstap en dergelijke zaken moeten omzichtig worden bekeken. Dat heeft de minister ook aangegeven. We mogen daar niet voorbarig in zijn. Wat volgens ons zeker moet gebeuren, is dat de lokale besturen die desgevallend middelen zijn misgelopen, ondersteund worden in hun actie. In die zin kijken wij naar wat er morgen gebeurt bij Intermixt.

Dit wordt ongetwijfeld vervolgd. (Applaus bij de N-VA)

De heer Bart Martens

Minister, het valt mij op dat u vandaag een stuk voorzichtiger bent dan in de krant. U hebt altijd in de voorwaardelijke wijze gesproken en zei dat u niet weet welke verliezen de gemeenten lijden. Misschien bent u verkeerd geciteerd, maar in de krant stond nochtans heel affirmatief: “Dit is zwaar bedrog en moet worden rechtgezet. Het gaat om grote bedragen die niet werden uitgekeerd aan de gemeenten. In de periode 2009-2012 gaat het in het slechtste jaar nog om 8 miljoen euro, in de andere jaren ligt dat bedrag rond de 50 miljoen euro.”

Ik had gehoopt dat u over bijkomende info zou beschikken. Dat blijkt niet het geval te zijn. Minister, ik hoop alleszins dat u er morgen in het overleg met Intermixt alles aan zult doen om die bijkomende info te verkrijgen. Want zoals gezegd, is het niet enkel van belang voor het recupereren van de bedragen die onze gemeenten hebben gemist, maar ook voor een correcte waardebepaling van de aandelen die de gemeenten vandaag nog in Electrabel Customer Solutions aanhouden. Dat moet een correcte waardering worden zodat de gemeenten nog waar krijgen voor hun geld en voor de aandelen die ze momenteel nog in de ‘verkooppoot’ van Electrabel aanhouden.

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Actuele vraag van de heer Jan Penris tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de stand van zaken in het dossier IJzeren Rijn, naar aanleiding van de verklaringen ter zake van de minister-president in Berlijn

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.