U bent hier

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, minister-president, ik heb goed nieuws en minder goed nieuws. Het goede nieuws is dat ik een vraag ga stellen waarvan u het antwoord ongetwijfeld hebt voorbereid. Het minder goede nieuws is al de rest die nu volgt.

Waarover gaat het? Bij de aankondiging van de definitieve sluiting van de Genkse Fordfabriek wou u krachtdadig optreden. Er kwam een taskforce met heel wat experts, die een actieplan uitwerkten, dat vervolgens in een uitvoeringsplan is gegoten, het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK). Sindsdien was het windstil. Dat hoeft niet per se slecht te zijn. Dat kan immers betekenen dat er achter de schermen wel degelijk hard wordt gewerkt, dat er van alles in de steigers werd gezet.

Wat blijkt nu echter? Een van de voortrekkers van het SALK neemt ontslag nog voor hij goed en wel van start is gegaan. Het is zeker niet de minste, namelijk Martin Hinoul, professor van de KU Leuven. Hij zou via de vzw Locate buitenlandse investeringen naar Limburg halen. Na vier maanden geeft hij er nu de brui aan, omdat hij nog geen contract heeft. Hij hekelt wat dat betreft de logge Vlaamse administratie. Bovendien vindt een minister van uw regering, een Limburger dan nog, namelijk minister Lieten, het nodig om de voortrekkers van dat plan, de ondernemers te gaan schofferen. Minister-president, dat is ongehoord. Dat is totaal onaanvaardbaar.

Minister-president, wat is er allemaal aan de hand? Het SALK lijkt wel een slak te worden. De trein is ontspoord of lijkt in elk geval te ontsporen. Wat is uw reactie op de recente negatieve ontwikkelingen in dit dossier?

De voorzitter

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Mevrouw Lydia Peeters

Voorzitter, ik sluit me aan bij wat de heer Janssens reeds heeft gezegd. Minister-president, maandag is uw campagnedag. Nu, de voorbije maandag was toch niet zo’n goede campagnedag, meen ik. Dinsdag lazen we immers in de krant dat uw goede vriend Martin Hinoul na vier maanden zijn ontslag aanbiedt, en dat vanwege de administratieve rompslomp, de traagheid en het feit dat hij na vier maanden nog altijd geen werkingsbudget heeft. Vandaag zagen we dan de volgende krantenkop: “Geruzie tussen de vele redders van Limburg”. Uw foto staat daarbij, net als de foto van twee van uw collega’s van de Vlaamse Regering.

Minister-president, vandaag blijkt dat er in de Vlaamse Regering opnieuw ruzie is ontstaan. Ik heb vandaag gelezen dat er alweer ruzie is. De reden is een uitspraak van minister Lieten en uw reactie hierop. Minister Lieten heeft verklaard dat ze afgelopen vrijdag een presentatie door de SALK-werkgroep heeft bijgewoond. Ze heeft daar weinig concrete projecten gezien. Volgens haar hebben die werkgevers niets gepresenteerd. Uw reactie was ontgoochelend. U hebt de vraag gesteld waarom minister Lieten dit afgelopen vrijdag niet heeft geuit.

We hebben in Limburg geen nood aan geruzie in de Vlaamse Regering of aan al die negatieve berichtgeving. We hebben nood aan jobcreatie. U zou hiervoor zorgen. U zou met het SALK tienduizend nieuwe jobs in Limburg creëren. U zou dat kordaat en op korte termijn doen. U zou hiervoor onder meer buitenlandse bedrijven aantrekken.

Minister-president, hoe zult u dit doen? Zult u een nieuwe ondernemer aantrekken om alles weer op de rails te krijgen? Hoelang zal dat duren? Wanneer zullen we in Limburg eindelijk de creatie van jobs zien? (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Mevrouw Lies Jans

Voorzitter, ik zal me niet op krantenkoppen of -titels baseren. Het is belangrijk dat we het SALK verder uitvoeren en dat in Limburg tewerkstelling wordt gecreëerd. We mogen dit niet door intern politiek gekibbel laten overschaduwen. Ik vind de uitspraken van minister Lieten ook zeer ongelukkig, maar daar gaat het me niet om.

Het gaat erom dat we de voorbije dagen hebben gemerkt dat een belangrijke trekker van het SALK, de heer Hinoul, een stap opzij heeft gezet. De heer Hinoul is nochtans een belangrijk man die zeker buitenlandse investeerders kan aantrekken en zeker over het netwerk beschikt om in Limburg bijkomende tewerkstelling te creëren. Ik vind dit zeer spijtig.

Ik heb in de kranten ook hoopvolle berichten gelezen. Ook een interview met de heer Hinoul op TV Limburg was hoopvol. Hij heeft duidelijk verklaard dat hij nog steeds zijn schouders onder het project voor Limburg wil zetten. Hij wil zijn expertise nog steeds ter beschikking stellen.

Minister-president, mijn concrete vraag is hoe we dit project verder kunnen uitvoeren. Hoe gaan we met de ondernemersorganisaties in Limburg voortwerken om de belangrijke doelstellingen te bereiken inzake het aantrekken van buitenlandse investeerders en de export te verhogen. Hoe kunnen we dit doen? Welke andere mensen kunnen dit in Limburg mee ondersteunen?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, ik verwijs in eerste instantie naar het SALK-eindrapport van professor Daems. In dat rapport staat dat de knelpunten van de Limburgse economie zich situeren op het vlak van de innovatiekracht, de internationalisering en het ondernemerschap. De vzw die de voorbije dagen vaak in de media is geweest, de vzw Locate, richt zich vooral op het mogelijk maken van de internationalisering.

De provincie, de werkgeversorganisaties en Leuven Research and Development (LRD), waar de heer Hinoul deel van uitmaakt, hebben overleg gepleegd. LRD heeft een subsidiedossier opgesteld. Dit dossier bevat een plan van aanpak. Het plan is heel concreet over de vraag hoe alles moet verlopen. De sectoren zijn afgebakend. Er is een business case opgesteld. Nadat ik wat inlichtingen had ingewonnen, heeft LRD de heer Hinoul vorig jaar gevraagd al wat werk te verrichten. Ondertussen bleef de vergoeding doorlopen die hij van LRD krijgt.

Op 10 januari 2014 is een subsidiedossier ingediend voor een subsidie van 1,4 miljoen euro. Hiervoor wordt de vzw gedurende twee jaar de mogelijkheid geboden om de internationalisering mogelijk te maken. We hebben dat dossier op 10 januari 2014 ontvangen. Zoals steeds hebben we in dit verband een vraag aan de Inspectie van Financiën gesteld. De Inspectie van Financiën heeft heel wat opmerkingen gemaakt, die ondertussen allemaal zijn verwerkt.

Ik ga ervan uit dat de Vlaamse Regering komende vrijdag, na de behandeling van het Oosterweeldossier, ook met betrekking tot dit dossier een beslissing zal kunnen nemen.

Wanneer die beslissing is genomen, zal door de vzw die wordt gesubsidieerd, een team worden samengesteld volgens de regels van de kunst. Tenzij jullie er anders over denken, zijn er natuurlijk regels en openbare aanbestedingen die moeten worden gevolgd wanneer men mensen aantrekt. Ik betreur dat het vorig jaar niet in alle duidelijkheid zo is overgemaakt of dat bepaalde mensen dachten dat het anders kon worden aangepakt.

Ik heb gisteren met de mensen van LRD – waar Martin Hinoul deel van uitmaakt – en met Flanders Investment & Trade gevraagd om, zolang het team nog niet is samengesteld, extra mensen ter beschikking te stellen om er zeker van te zijn dat er geen gat ontstaat tussen het samenstellen van het team en waar we nu staan. Ze hebben daar positief op geantwoord.

Op deze wijze werken we zeer accuraat. Ik betreur het ook wat er de laatste dagen in de media is gekomen, namelijk dat de redder van Limburg de handdoek in de ring gooit. Dat is een heel spijtig verhaal. Ik ken Martin Hinoul al jaren. Het is gelopen zoals het gelopen is, en men mag het niet op flessen trekken, zoals de heer Janssens dat doet, maar dat is niet ongebruikelijk dat hij dat doet. We handelen dus zeer zorgvuldig, en alles loopt zoals het moet lopen, met respect voor de reglementering die dit parlement heeft goedgekeurd. Ik hoop dat bij dezen de zaak is opgelost.

Ik wil nog één ding zeggen: ik hoop dat de ondernemers werk zullen creëren en ik wil absoluut alles doen om de ondernemers op een positieve wijze in SALK te houden.  Urbain Vandeurzen, voorzitter van het ondernemersplatform, doet ook alles om iedereen mee te krijgen. De snelheid kan natuurlijk altijd worden verhoogd, maar men moet iedereen meekrijgen. Ik ben ervan overtuigd dat met Urbain Vandeurzen en met de samenwerking van al die organisaties, dat ook zal lukken. 

Minister-president, ik begrijp dat de rangorde aanstaande vrijdag tijdens de regeringsbesprekingen eerst Antwerpen zal zijn en dan Limburg.

De situatie is, zoals u weet, precair in Limburg. Als Ford en de toeleveringsfabrieken definitief worden gesloten, zal dat eerder verergeren dan verbeteren. In uw regering zit een minister – een Limburgse minister dan nog – die de ondernemers ervan gaat beschuldigen dat ze te weinig doen, dat ze geen stappen zetten, dat ze geen acties ondernemen. Ik vind dat totaal ongepast en ongehoord. In het verleden, bij de economische heropbouw van Limburg bijvoorbeeld na de mijnsluitingen, waren het de ondernemers, waren het de werknemers die ervoor zorgden dat Limburg er opnieuw bovenop kwam, en niet mevrouw Lieten en niet de partij van mevrouw Lieten.

Minister-president, ik wil u dan ook oproepen om haar tot de orde te roepen, om haar te vragen om haar tijd en energie te steken in de opbouw en de economische relance van Limburg in plaats van met een beschuldigende vinger te wijzen naar ondernemers, waarmee ze enkel haar eigen falen en het falen van deze regering in de verf zet.

Mevrouw Lydia Peeters

Minister-president, u spreekt vandaag andermaal beloftevolle taal. Dat deed u ook eind oktober 2012. Waar staan we vandaag? Nog niet veel verder. U gaat opnieuw een werkplan opstarten, dat was ook uw bedoeling met de vzw Locate. Wat wilde u doen? Er moest een idee komen. Dat idee moest worden geconcretiseerd en de concretisering van dat project moest zorgen voor jobcreatie. Uw kabinetsmedewerker is verantwoordelijke van de werkgroep SALK die zorgt dat een en ander wordt geconcretiseerd, dat alle neuzen in dezelfde richting komen, zeker alle neuzen van uw administratie. Minister-president, ik merk dat het u pijn doet, maar specifiek in het dossier-Hinoul stonden niet alle neuzen in dezelfde richting. Wat is de kritiek van uw vriend op uw beleid? Dat het veel te lang duurt, dat er veel te veel rompslomp is, dat er veel te veel administratieve omkadering is, dat er nog altijd geen werkingsmiddelen zijn. Minister-president, opnieuw beloftevolle taal dus, maar men wil concrete daden zien. (Applaus bij Open Vld)

Mevrouw Lies Jans

Voorzitter, collega's, in de vzw Locate zitten verschillende partners: de provincie, de LRM, de zes werkgeversorganisaties. In de provincie maakt Open Vld deel uit van de meerderheid. Uw partij zetelt dus ook in die vzw en kan er dus mee voor zorgen dat de zaak vooruit gaat.

Minister-president, ik ben erg tevreden dat u aan oplossingen werkt en dat de trein, die vertrokken is, zijn weg kan voortzetten. Ik wil namens N-VA ook benadrukken dat de ondernemers die een taak op zich hebben genomen, worden ondersteund, zodat zij die taak helemaal kunnen waarmaken en Limburg erop vooruitgaat.

De voorzitter

Mevrouw Quintens heeft het woord.

Mevrouw Joke Quintens

Voorzitter, collega's, ik wil even tot de kern van de zaak komen. Trekt de heer Hinoul zich terug, of komt er alsnog een oplossing uit de bus? En als hij zich terugtrekt, wanneer zou er dan een opvolger komen?

De voorzitter

Mevrouw Heeren heeft het woord.

Mevrouw Veerle Heeren

SALK is belangrijk voor de streek, maar ook voor heel Vlaanderen. Het initiatief van de heer Hinoul is verrassend. Als voormalig kabinetschef kent hij ongetwijfeld de regelgeving. Het zij zo. U zei zelf dat we de ondernemers bij de zaak moeten houden, want zij zullen werk creëren. Op welke manier kunnen het Agentschap Ondernemen en het Innovatiecentrum de volgende weken en maanden een coördinerende rol opnemen? We weten allemaal dat tegen het einde van het jaar veel mensen hun job zullen verliezen. Er is geen tijd te verliezen om alle initiatieven die uitvoeringsrijp zijn te faciliteren.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega's, ik wil toch benadrukken dat in de taskforce de provincie Limburg is vertegenwoordigd. Ik houd van scherpe discussies, maar afgelopen vrijdag heb ik geen kritiek op de taskforce gehoord.

Mevrouw Quintens, mevrouw Peeters en mijnheer Janssens: wat de heer Hinoul betreft, zijn we verplicht om de wet op de openbare aanbesteding te respecteren. Als u vindt dat wij die wet met voeten mogen treden, dan moet u dat hier maar zeggen. Er zijn regels die wij moeten respecteren. Als die regels bij de aanvang niet erg duidelijk waren, dan is dat betreurenswaardig. Mochten wij de regels echter niet hebben gerespecteerd, dan werd ik hier met recht en reden door u geïnterpelleerd.

De heer Hinoul blijft actief bij dat R&D-project betrokken. Wanneer het subsidiedossier is goedgekeurd – hopelijk gebeurt dat vrijdag –, dan kan iedereen zich kandidaat stellen. Of de heer Hinoul zich kandidaat zal stellen, weet ik niet. In een telefonisch gesprek heeft hij me gezegd dat hij niet meedoet. Hij wil niet in competitie met anderen treden. Maar bij dat Leuvense R&D-vehikel blijft hij betrokken.

Ik ga ervan uit dat wij dit eensgezind blijven aanpakken, mevrouw Heeren. De ondernemers hebben al veel werk verricht. De concrete projecten zullen in de komende weken en maanden op tafel komen. Ik begrijp natuurlijk wel dat de oppositie kritiek levert, dat is haar rol. Er is veel energie gegaan naar het uittekenen van plannen en projecten. U zegt hier dat het te traag gaat, maar uw vertegenwoordiger heeft daarover niets te melden. Misschien moet u met die vertegenwoordiger eens overleggen, zodat ik weet waar Open Vld voor staat.

Minister-president, zonder de woordvoerder van Open Vld te willen zijn, vind ik het veel erger dat een minister van uw regering in de media een aantal pioniers en voortrekkers van dit SALK-plan schoffeert, hoewel ook zij in de taskforce niets heeft gezegd.

U hebt afgelopen vrijdag inderdaad een evaluatie gemaakt in de Taskforce Limburg. Ik vraag u met aandrang om daarover ook toelichting te geven in het parlement. Het idee groeit, niet enkel hier maar ook in Limburg, dat heel dat SALK een papieren tijger aan het worden is, een doekje voor het bloeden. Ik vraag u, en ik richt die oproep ook tot de voorzitter van de commissie Economie, om zo snel mogelijk toelichting te krijgen over de stand van zaken en de evaluatie van het SALK.

Mevrouw Lydia Peeters

Minister-president, wij krijgen wel degelijk terugkoppeling van de afgevaardigde van Open Vld in de SALK-werkgroep. Het is niet de Open Vld-fractie die in de kranten kritiek heeft geuit over wat vrijdag in de SALK-werkgroep is gepresenteerd, neen, minister-president, dat was uw collega-minister Lieten. Wat dat betreft is uw kritiek ten onrechte.

Ik wil u even het principe van professor Daems in herinnering brengen, die zei: zorg voor jobcreatie onder het V2O-principe (versterken, versnellen en ontwikkelen). Ik heb de indruk dat u een ander V2O-principe hanteert en dat u eerder bezig bent met: vertragen, verhinderen en ontgoochelen. (Applaus bij Open Vld)

Mevrouw Lies Jans

Het enige wat telt, is jobcreatie in Limburg. Ik hoop dan ook dat de Vlaamse Regering vrijdag weer een stap zet in het SALK, namelijk de goedkeuring van het subsidiedossier voor de vzw Locate. Ik hoop dat dat eensgezind kan gebeuren, zodat we ook in Limburg weer verder kunnen.

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Actuele vraag van de heer Johan Sauwens tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over het geringe aantal werknemers van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven dat gebruik maakt van de loopbaanbegeleiding van de VDAB

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.