U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 januari 2014, 14.07u

Voorzitter
van Jan Verfaillie aan minister Hilde Crevits
192 (2013-2014)
De voorzitter

De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie

Minister, onze goede gouverneur van West-Vlaanderen is vorige week meermaals in het nieuws geweest. De politiediensten stellen een verhoogd aantal mensensmokkelaars en vluchtelingen vast op het traject tussen Jabbeke en de Franse grens, die dan op een of andere manier in Groot-Brittannië proberen te komen.

Een aantal jaren geleden werd ook een piek bereikt, maar nu stellen de politiediensten vast dat er opnieuw een spectaculaire stijging is. De politiediensten voeren op geregelde tijdstippen controles uit, onder meer onder coördinatie van de gouverneur van West-Vlaanderen.

Op het terrein wordt vastgesteld dat het probleem zich vooral situeert op de parkings langs de autosnelweg. Op het traject tussen Jabbeke en Veurne/Franse grens liggen drie parkings: Nieuwpoort/Mannekensvere, Westkerke/Oudenburg en Jabbeke. Op de parkings te Jabbeke en Mannekensvere is er veel sociale controle, er zijn tankstations en er is veel op- en afgaand verkeer.

Het probleem stelt zich specifiek op de parking in Westkerke, een onbewaakte parking. Ik weet, minister, dat er ooit plannen waren om die parking uit te rusten met camera’s, maar tot op heden is die infrastructuur nog niet aanwezig. De gouverneur van West-Vlaanderen vraagt daarom of er geen tijdelijke maatregel kan worden genomen om deze parking onder verhoogd toezicht te plaatsen of, nog radicaler, om de parking te sluiten. 

Minister, staat u achter de voorstellen van de gouverneur van West-Vlaanderen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voorzitter, mijnheer Verfaillie, ik heb de communicatie van de gouverneur uiteraard ook gehoord. Het is goed dat de strijd tegen mensenhandel wordt opgevoerd. We hebben natuurlijk al een aantal ingrepen gedaan, zo werd er onder meer gesnoeid en werd een omheining geplaatst. Er is ook het engagement om er camerabewaking te plaatsen.

Wat het afsluiten van de parking betreft in de richting van Frankrijk, zijn er twee knelpunten waarvoor een oplossing moet worden gevonden.

Het eerste is de grote nood aan vrachtwagencapaciteit. De diensten van het agentschap Wegen en Verkeer zijn aan het bekijken of er geen probleem ontstaat doordat we plots capaciteit wegnemen.

Het tweede probleem is dat er natuurlijk een risico is dat het probleem zich verplaatst. Als we een parking sluiten, is de kans immers reëel dat het probleem zich verplaatst naar een volgende parking. Een deel van de oorzaak van de problemen is nu dat de parkings net over de grens in Frankrijk, gesloten zijn. Zo is het probleem naar ons gekomen. Als wij nu een parking sluiten, lopen we het risico dat we het probleem opnieuw verleggen. Dat is een zorg die moet worden weggenomen.

Ik ben dus bereid om dit te bekijken, maar ik kan u vandaag niet zeggen dat we de parking zomaar zullen sluiten. De twee andere problemen moeten uiteraard mee bekeken worden.

De heer Jan Verfaillie

Minister, ik dank u voor het antwoord. U hebt een pijnpunt aangehaald, namelijk de situatie in Frankrijk. Wie doorrijdt naar Frankrijk, zal inderdaad merken dat alle parkings langs de autosnelweg op het Franse grondgebied gewoonweg gesloten zijn. We stellen ook vast dat er illegale kampen zijn in Frankrijk, waar die mensen vertoeven voor ze pogen om de oversteek te maken.

De gouverneur van West-Vlaanderen zou overleg kunnen plegen met zijn collega’s aan Franse kant om te bekijken hoe de problematiek van de gesloten parkings kan worden opgelost, maar u hebt ook een ambtsgenoot in Frankrijk – van een andere politieke kleur op dit moment – en misschien kunt u ook contact met hem opnemen. De situatie is immers heel eigenaardig, ook voor het vrachtwagenverkeer. De vrachtwagens worden massaal bij ons geparkeerd omdat ze op Frans grondgebied gewoonweg niet kunnen parkeren.

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Voorzitter, minister, laat er geen onduidelijkheid over bestaan, ook voor ons is elk ongeval er een te veel. Moeten automobilisten voorzichtig zijn? Uiteraard.

Maar, voorzitter, met alle respect, ik vraag me toch een beetje af wat de bedoeling van deze vraag is. We spreken hier over lokale parkings in West-Vlaanderen waar illegalen zich ophouden. Een parlementslid pleit hier dan voor tijdelijke maatregelen zoals verhoogd toezicht of het sluiten van een parking. Iedereen weet wat het belang is van zulke nachtelijke rustplaatsen voor de transportsector.

Ik zou de heer Verfaillie suggesties willen doen, want hij kan nog een aantal andere dingen vragen: bruggen of tunnels over de autosnelweg, dynamisch verkeersmanagement, aanduidingen van overstekende mensen, snelheidsbeperkingen, ribbelstroken, extra verlichting… (Rumoer)

Er zijn dus nog een pak maatregelen te nemen. (Rumoer)

Voorzitter, er wordt hier een actuele vraag gesteld om maatregelen te vragen voor lokale parkings, in West-Vlaanderen. Eerlijk gezegd, ik heb toch wel wat vragen bij het gehalte van die vraag. (Opmerkingen)

De voorzitter

Ik heb een deel van uw betoog niet verstaan, maar goed.

Ikzelf ook niet, voorzitter.

De voorzitter

De heer Tommelein heeft het woord.

Mevrouw De Ridder, we mogen nog over iets meer dan Antwerpen praten. (Applaus bij Open Vld)

U mag ook niet vergeten dat u nu in de meerderheid zit, en niet meer in de oppositie. (Gelach)

Alle gekheid op een stokje, mijnheer Verfaillie, zoals u weet, is ook de gouverneur een goede vriend van mij. U slaat echter de bal mis als u denkt dat dit het idee is van de gouverneur. De minister weet dat, en u brengt haar enigszins in een lastig parket, want sinds 2011 zijn daar al vragen over gesteld aan haar. Ze heeft daarop geantwoord. Ik heb die antwoorden bij me. Ze heeft toen geantwoord dat ze die omheining en het wegsnoeien van het struikgewas zou bekijken. Ook zou ze bekijken of er een mogelijkheid zou zijn om die bewaakte parking in Westkerke daadwerkelijk te realiseren. Ik heb trouwens die vraag herhaald in een schriftelijke vraag. Minister, het enige dat ik van u wil weten, is het volgende. In 2011 hebt u een aantal maatregelen aangekondigd. Kan dat nu, drie jaar later, worden gerealiseerd of niet?

Minister Hilde Crevits

In feite zijn er niet zoveel aanvullende vragen gesteld. Mijnheer Tommelein, ik wist dat u zich in het debat zou mengen. Uiteraard weet ik wat ik op uw vragen heb geantwoord. Alle zaken waartoe we ons hebben verbonden, zijn gerealiseerd. Het enige dat nog niet is gerealiseerd, is de plaatsing van de camera. De sleuven liggen er. De camera is ook klaar. Die kan daar dus worden geïnstalleerd, maar er is nog geen akkoord met de politie over de vraag welke dienst de permanente verantwoordelijkheid draagt als daar iets gebeurt, en dat is het probleem. Natuurlijk is het weinig zinvol om een camera te plaatsen als die niet werkt en als er geen politiedienst is die de eindverantwoordelijkheid neemt. Daar knelt het schoentje dus op dit ogenblik. De zones moeten tot een akkoord komen. Wij betalen die camera. Alles is klaar om die te installeren. Dan is die parking bewaakt.

Ik heb daarover ook gebeld met de gouverneur, na zijn communicatie, of net ervoor. Hij zat echter in Afrika op dat moment, denk ik. Het is natuurlijk wel vervelend als we afsluiten en het probleem zich dan naar de volgende parking verlegt. Dan gaat dat altijd maar verder en is er nog minder capaciteit voor de vrachtwagens. Hij zou dus ook contact opnemen met zijn ambtgenoot in Frankrijk, om ervoor te zorgen dat er wat evenwicht is. Het kan immers ook niet dat de Fransen alle onbewaakte parkings op hun grondgebied gaan afsluiten, terwijl wij dan met de problemen blijven zitten. Ik kijk trouwens ook even naar het probleem van de grensparking in Menen, waar we hetzelfde hebben. We proberen daar een grotere capaciteit aan de beide kanten te realiseren, zowel op Frans als op Vlaams grondgebied.

We hebben dus de aangegane engagementen vervuld. Er is nog een probleem met het toezicht op die bewakingscamera. Het afsluiten wordt in overweging genomen, maar voor mij kan dat alleen maar als het echt niet anders kan, want ik maak me grote zorgen over de capaciteit die ook nodig is om vrachtwagens hun plaats te laten innemen, ook ’s nachts.

De heer Jan Verfaillie

Minister, ik dank u voor uw antwoord.

Mijnheer Tommelein, ik stel voor dat u niet alleen uw eigen schriftelijke vragen nakijkt, maar ook de mijne en misschien ook die van nog andere collega’s.

Mevrouw De Ridder, als het gaat over een pot verf meer of minder in Antwerpen, mogen we hier drie, vier uur debatteren. U was toen een tegenstander van die potten verf. Ik stel vast dat u vandaag een voorstander bent.

Niet correct. Onvoldoende. (Opmerkingen van de heer Bart Tommelein)

De voorzitter

Mijnheer Tommelein, ik zal u de toelichting bezorgen met betrekking tot het persoonlijk feit. Trouwens, mijn naam wordt hier voortdurend genoemd en ik roep nooit een persoonlijk feit in. (Gelach)

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.