U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie over het verzoekschrift over de wijziging eind oktober 2009 van de voorwaarden voor de renovatiepremie.

De heer Hendrickx, verslaggever, heeft het woord.

De heer Marc Hendrickx

Voorzitter, op 18 september 2013 ontving u als voorzitter van het Vlaams Parlement een verzoekschrift over de wijziging eind oktober 2009 van de voorwaarden voor de renovatiepremie. Dat verzoekschrift handelt over de verstrenging van de premievoorwaarden voor renovatiepremies voor woningen die werd doorgevoerd in 2009.

Volgens de verzoekers hadden vele aanvragers hun indiening pas voltooid toen het al te laat was voor het oude premiestelsel omdat niets erop wees dat de voorwaarden op een zo korte termijn zouden veranderen. Gezien onder meer het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel hadden ze geen reden om zich daaraan te verwachten, argumenteren deze verzoekers.

Het verzoek beoogt een herstel van de rechten van voor 29 oktober 2009, niet alleen voor aanvragen ingediend tussen 29 oktober en 31 december 2009, maar ook voor alle later ingediende aanvragen betreffende werken in 2009.

De indieners vragen aan het Vlaams Parlement een aanpassing van de betreffende besluiten en een herziening van alle betrokken dossiers of een passende compensatie. De verzoekers verwijzen in dat kader ook naar het jaarverslag van de ombudsman in 2009.

Dit verzoekschrift is een eerste maal behandeld op donderdag 5 december 2013 in de commissie Wonen. In die zitting heeft de commissie beslist om een standpunt te vragen aan minister Van den Bossche. De minister van Wonen heeft haar standpunt enkele dagen later bezorgd. Dat standpunt hebben wij dan in de commissie van donderdag 9 januari laatstleden besproken.

De minister verwijst naar het arrest van de Raad van State dat bepaalt dat “het invoeren van een overgangsmaatregel voor degenen die nog geen aanvraag indienden precies zou kunnen leiden tot een schending van het gelijkheidsbeginsel, aangezien het niet duidelijk is waar de grens dan precies dient te worden getrokken.”

Gezien dit oordeel verklaart de minister niet te kunnen ingaan op het verzoek. Volgens mevrouw Vogels heeft de Vlaamse Regering zich duidelijk bezondigd aan contractbeuk ten aanzien van een groot aantal mensen. Mevrouw Hostekint wijst erop dat de Raad van State intussen heeft geoordeeld dat van contractbreuk geen sprake was en dat de standpunten van de Raad van State en de Vlaamse Regering overeenstemmen.

Mevrouw De Waele schaart zich niet achter de strategie van de minister om naar de Raad van State te verwijzen, aangezien het verzoek de mensen betreft die nog geen aanvraag hadden ingediend.

Mevrouw Veerle Heeren stelt dat er inderdaad sprake was van een abrupte maatregel, maar anderzijds heeft de regering steeds duidelijk aangegeven dat ze zich zou neerleggen bij de beslissing van de Raad van State.

De commissie besliste met 7 stemmen tegen 2 om het standpunt van minister Van den Bossche over te nemen.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.