U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen

Minister, enkele dagen geleden lanceerde een reisorganisator het idee om over te gaan tot een verspreide vakantieperiode in Vlaanderen en Wallonië. Op die manier wil de reisorganisator ervoor zorgen dat reizen goedkoper worden. Het is ook voordelig voor de organisatie zelf omdat er dan minder lege vliegtuigen terugkeren enzovoort.

Dit is geen nieuw voorstel, want als ik me niet vergis, wordt er in al onze buurlanden op die manier gewerkt. De vakantieperiodes verschillen naargelang de regio in Frankrijk, Nederland en Duitsland. U antwoordde daarop dat u dat debat wel wilt aangaan en dat u een aantal zaken wilt laten onderzoeken – tot gisteren, toen u samenzat met uw collega-ministers van Onderwijs van de andere gemeenschappen in de residentie die ooit is gebouwd door onze goede koning Willem I. Deze koning heeft trouwens heel veel gedaan voor het Nederlandstalige onderwijs, wat allemaal teniet is gedaan door de andere bewoners van die residentie.

Plots verandert u dus van mening en beslist u om dat zeker tot 2020 niet te doen omdat dit toch geen enkel effect zou hebben. Ik vraag me dan af waar dat onderzoek is gebleven. Op welke objectieve parameters baseert u zich om te zeggen dat dit idee belachelijk is en niet werkt en dus niet zal leiden tot goedkopere reizen?

De voorzitter

De heer Bouckaert heeft het woord.

De heer Boudewijn Bouckaert

Minister, ik zit nog een beetje in vakantiestemming maar zoals de heer Wienen zegt, heeft Thomas Cook – ‘de vakantie die u zoekt’ – het idee geopperd om aan vakantiespreiding te doen. (Opmerkingen van de heer Johan Deckmyn en minister Pascal Smet)

Mijn vraag is inderdaad gesponsord. Wanneer men aan vakantiespreiding doet in België, dan ligt het een beetje voor de hand dat men dat doet tussen de gemeenschappen. Men heeft puur economisch bekeken wel een punt. Wanneer men aan vakantiespreiding doet, dan zal de vraag zich niet concentreren in één week wanneer we het bijvoorbeeld over de krokusvakantie hebben, maar dan kan die vraag worden gespreid over twee of drie weken. Er zijn nog andere voordelen. Men kan de infrastructuur langer gebruiken, waardoor de prijzen voor de consumenten kunnen zakken. Verder is er ook minder crowding op de luchthavens, op de treinen en op de snelwegen. En door de dalende prijzen is er misschien ook minder luxeverzuim. Dat zijn toch wel interessante argumenten die het onderzoeken waard zijn.

Ik dacht dat u als sociaal bewogen minister oog zou hebben voor het feit dat een bredere groep van mensen op vakantie kan gaan dankzij die lagere prijzen. Maar neen, onder de auspiciën van de koning van België, Filip, hebt u dat idee plots afgeschoten in het bijzijn van uw collega’s van de Franse en van de Duitstalige Gemeenschap. Minister, ik zeg niet dat die vakantiespreiding er moet komen maar ik vind wel dat er een onderzoek moet gebeuren. Waarom schiet u dat idee plots af en hebt u daar geen verder onderzoek aan willen wijden?

De voorzitter

Minister Smet heet het woord.

Minister Pascal Smet

Ik begin met de feiten. De schoolvakanties in Vlaanderen liggen vast tot en met het schooljaar 2021-2022. Het volstaat om naar de website van het ministerie van Onderwijs te gaan om vast te stellen dat op basis van een besluit van 1991 de principes zijn bepaald en dat meteen ook de schoolvakanties tot dan zijn vastgelegd. Ik stel vast dat men in de andere gemeenschappen van dit land min of meer dezelfde principes hanteert. Het is vandaag niet aan de orde om daaraan te morrelen.

Daarnaast stel ik vast dat bijna de hele onderwijswereld zegt dat het geen goed idee is om in België verschillende vakantieregelingen te organiseren per regio. Dat leidt tot problemen voor mensen die op de taalgrens wonen of in Brussel waar er heel wat gemengde gezinnen wonen.

Ten derde herinner ik me nog heel goed de rondetafel over het luxeverzuim. Toen heb ik nota bene zelf aan de vertegenwoordigers gevraagd wat ze ervan zouden vinden om de vakantie te spreiden, bijvoorbeeld binnen Vlaanderen of binnen België, of dat er meer afspraken zouden worden gemaakt. Ik meen me te herinneren dat er toen ook vanuit de reissector werd gezegd dat dat niet veel impact zou hebben. Bij één vakantie zou het zinvol zijn, namelijk de krokusvakantie. Maar er is een groot probleem voor de krokusvakantie – en het is spijtig dat de heer De Gucht hier niet is – want het carnaval in Aalst verhindert dat we eraan raken.(Rumoer)

Wegens het carnaval in Aalst, mogen we niet aan de krokusvakantie morrelen, dat werd heel duidelijk gezegd.

Tja, als we al deze elementen op een rijtje zetten, merken we dat er binnen de reissector eigenlijk maar één touroperator is, de anderen noemen het geen goed idee, ze pleiten er niet voor. Ze pleiten er wel voor om er op Europees niveau over te spreken.

En natuurlijk zijn er andere landen die dat wel doen, maar dan spreken we over Duitsland en dat is wel een beetje groter dan België. Nederland heeft het ook geprobeerd, maar daar is men niet zo gelukkig met het experiment. Dat blijkt uit de informatie die ik erover gekregen heb.

Trouwens, de impact hiervan is beperkt. Het is niet zo dat onze Belgische markt zo groot is om er nu plotseling een grote impact door te hebben.

Wil ik nu zeggen dat het debat hierover gesloten is wat mij betreft? Neen. Dit debat mag worden gevoerd. Alleen stel ik vast dat er vandaag geen consensus over bestaat, verre van, de meesten uit de onderwijswereld en uit de reissector zijn eigenlijk tegen. Iedereen zegt: “ja, onderzoekt u het eens”, maar als ze dat zeggen, weten we ook al wel wat de onderliggende boodschap is. Anderen pleiten voor het inkorten van schoolvakanties. Dat is een ander debat. Laat ons maar een maatschappelijk debat voeren over de schoolvakantie, maar laten we dat niet holderdebolder doen. Dat is de boodschap die ik wil geven. Sowieso verandert er tot 2022 niets, want we hebben de vakanties al vastgelegd en we zullen die niet wijzigen.

De rol van de koning is in dezen onbestaande geweest. Het was een werkvergadering. We hebben dit besproken met de drie ministers voor we bij zijne majesteit zijn geweest. We zijn tot dezelfde conclusie gekomen: wat ons betreft mag dit verder worden onderzocht, maar het is vandaag niet aan de orde en de vakanties liggen vast, dus daaraan moet niet worden gemorreld op dit moment.

De heer Wim Wienen

Ik ben alleszins tevreden dat de rol van ‘mijnheer van België’ eigenlijk nihil is in dit verhaal. We kunnen dus enkel maar hopen dat we met de gemeenschappen meer gebruik zullen maken van de residenties van die familie, want die zijn uiteraard ook publiek domein. Dit is alleszins al een positieve zaak.

Ik vind het toch eigenaardig van u als socialist, want u moet de arbeidersbeweging toch goed kennen. Als socialist moet u weten hoe men tot vakantiedagen is gekomen. De grote staking in 1936 leidde tot de tien eerste vakantiedagen. Sindsdien heeft de socialistische beweging er altijd voor geijverd dat de mensen op een betaalbare manier op reis zouden kunnen gaan. Maar vanaf het moment dat er één of meerdere reisorganisaties zijn die zeggen dat ze de mensen goedkoper op reis kunnen laten gaan, zegt u: “neen, ik kan dat niet”.

Minister, u kunt dat wel. U kunt de besluiten over de vakantieregeling wijzigen. En u kunt ze trouwens ook wijzigen zonder uw collega’s van de andere gemeenschappen. 

De heer Boudewijn Bouckaert

Minister, uw argument dat alles tot 2022 vastligt – ‘Gesetz ist Gesetz’ –, is een onnozel gezagsargument. U kunt dat gemakkelijk aanpassen, als u daarover tenminste goed communiceert.

U geeft ook het argument dat Duitsland veel groter is. Duitsland heeft verschillende regelingen naargelang de ‘Länder’ en verschillende van die ‘Länder’ hebben een bevolkingsaantal dat lager ligt dan dat van Vlaanderen.

Kijken we ook eens naar Nederland. Nederland heeft zich ingedeeld in noord, midden en zuid. Ze hebben een verschillende vakantieregeling zowel voor de zomervakantie, de herfstvakantie als de meivakantie. Nederland heeft 16 miljoen euro inwoners. Als Nederland wordt opgedeeld, komen we ook uit op een regio met bevolkingsaantal dat ongeveer hetzelfde is als dat in Vlaanderen. Ik kan me inbeelden dat er in Nederland veel gezinnen zijn met kinderen in twee zones. Blijkbaar is dat Nederland geen groot probleem.

Minister, de argumenten die u opwerpt, houden dus geen steek. Cijfers geven aan dat er een prijsdaling van 35 procent zou kunnen worden geboekt. Ik vind het de moeite waard om dat eens te onderzoeken.

De voorzitter

De heer Van Der Taelen heeft het woord.

De heer Luckas Van Der Taelen

Voorzitter, mijn beste wensen.

In dit hele debat – en het is niet de eerste keer dat dit gebeurt in het parlement – lijkt men weer te vergeten dat de factor die alles – positief of negatief – compliceert in België Brussel is. Ik spreek hier uit eigen ervaring. Men is dat misschien vergeten, maar het systeem van die wisselende vakantieregelingen is al eens ingevoerd. Ik maak deel uit van een taalgemengd gezin, waarbij het ene kind naar het Nederlandstalige en het andere kind naar het Franstalige onderwijs ging. Ik kan u verzekeren dat ik niet de enige ben. Dat was absoluut onleefbaar, vandaar dat het ook is afgevoerd.

U schijnt die situatie niet te kennen. Maar als u toch zo wilt ijveren voor een splitsing van die vakanties, kunt u misschien overwegen om dat te doen volgens de gewesten. Dat is een heel andere regeling, die objectief kan worden onderzocht. Misschien kunnen we eens en voor altijd afspreken dat we het niet meer in ons hoofd halen om dat te doen volgens de gemeenschappen? Dat levert in Brussel namelijk alleen maar problemen op.

Voorzitter, ik rond af, zoals u mij dat met uw lichaamstaal vraagt. Het zou interessant zijn de Brusselfactor in dezen te laten meespelen. Ik dank u.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer

Voorzitter, minister, collega’s, ik heb uiteraard veel sympathie voor de toeristische sector. Als het gaat over vakantie voor leerlingen, zou ik toch willen meegeven dat het belangrijkste criterium misschien toch wel is wat het beste voor de kinderen is, wat pedagogisch het belangrijkste is.

Als het debat ooit gevoerd wordt, zou het element van gelijke lesperiodes toch moeten worden meegenomen in het debat.

Kortom: de toeristische sector is zeker belangrijk, maar het meest essentiële is toch wel het pedagogische luik.

De voorzitter

De heer Vanden Bussche heeft het woord.

De heer Marc Vanden Bussche

Minister, de belangrijkste sector in de toerisme-industrie is toch wel de kust.  U weet – want het is al meerdere malen aan bod gekomen – dat de kustburgemeesters in een vergadering hebben beslist en gevraagd om geen vakantiespreiding door te voeren. Ten eerste is volgens ons het vakantiegevoel veel groter wanneer de mensen gezamenlijk vakantie nemen. Ten tweede is het tijdens juli en augustus voor de gemeente mogelijk om jobstudenten in te zetten, bijvoorbeeld voor de reddingsposten. Buiten die periode is het onmogelijk om die reddingsposten volledig te bemannen. De kust is dus zeker vragende partij om de bestaande situatie te behouden. 

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Voorzitter, ik wil mij in grote mate aansluiten bij het betoog van de heer De Meyer. Vanuit onze verantwoordelijkheid moeten wij deze zaak in het bijzonder bekijken vanuit het pedagogische oogpunt. Anderzijds wil ik onderlijnen dat het al dan niet scheiden van die vakanties voor mij ook geen fetisj is. Laat ons in Vlaanderen keuzes maken. We zullen wel zien welke keuzes anderen maken. Bij ons heeft het ook vaak te maken met een aantal feestdagen die vastliggen. Minister, u hebt zelf het voorbeeld aangehaald van carnaval. Blijkbaar is dat in sommige regio’s ook een feest. Het is heel moeilijk om dan verschuivingen te doen. Kerstmis valt nog steeds op 25 december. De kerstvakantie zal dus nog steeds in dezelfde periode moeten vallen.

Waar zou je mee kunnen schuiven? Bijvoorbeeld met de grote vakanties. Ik heb inderdaad ooit al een aantal partijen en fracties horen pleiten daar iets mee te doen.

Laat ons gewoon verder doen. Het element van de pedagogische waarde moet in dezen primeren op andere belangen.

Minister Pascal Smet

Uiteraard ben ik het eens met het argument van de pedagogische waarde. De kustburgemeesters hebben nog een bijkomend argument gegeven. Mijnheer Bouckaert, u maakt zich er nogal gemakkelijk van af door te zeggen dat mijn argumenten geen steek houden. De hele onderwijswereld, een heel groot deel van de reissector en ook de kustburgemeesters vinden het geen goed idee. Mijnheer Van Der Taelen, in mijn inleiding heb ik gewezen op de situatie in Brussel. Het is meer dan Brussel: heel wat families wonen aan de taalgrens. Ook daar zijn wel wat issues. Dat compliceert de zaken toch wel.

Uiteraard zijn we autonoom om dat te bepalen. We hebben gisteren ook heel duidelijk gemaakt dat we dat autonoom doen. Niets belet u om met uw collega’s te overleggen. We leven nog altijd in een federaal land. Ik vind het dan ook logisch om te overleggen met collega’s, wat we ook hebben gedaan.

U hebt gezegd dat ik sociaal begaan moet zijn. Dat ben ik uiteraard, altijd. U kent toch de truc om dat te doen? Blijkbaar kent u de truc niet. Weet u niet hoe computerprogramma’s worden gemaakt? Als u een vakantie wilt boeken in de krokusvakantie, ga dan naar een Nederlandse of Franse website, zelfs van eenzelfde touroperator. Vergelijk de prijzen, zelfs voor eenzelfde reis, vaak zelfs met vertrek van dezelfde luchthaven. De truc is zeer simpel. Blijkbaar hebt u dat nog niet gedaan. Ik ben een heel handige sociaaldemocraat, mijnheer Wienen. Ik wil die kennis wel met u delen. (Rumoer)

Boek uw reis gewoon in een ander land, eventueel bij dezelfde touroperator. De prijs ligt 200 tot 300 euro lager. Het is gemakkelijk te omzeilen zonder grote veranderingen door te voeren, in het belang van de kinderen en de onderwijswereld.

De heer Wim Wienen

Ik heb nog nooit een socialist zo tegen de werkgelegenheid horen pleiten als Pascal Smet. (Rumoer)

Ik ben misschien ouderwets. Ik boek mijn reizen niet op internet. Ik ga naar een reisbureau. Ik zorg dat die mensen daar nog wat werk hebben. (Rumoer)

Minister, ik vind het een beetje eigenaardig hoe u dat formuleert. We moeten er op pedagogisch vlak iets uit leren. Uiteraard is dat pedagogisch belangrijk. Ik betwijfel echter of een wijziging van de vakantieperiode de pedagogische waarden kan aantasten. U kunt daar autonoom over beslissen.

Mijnheer Van Der Taelen, u zegt dat we dit al eens gedaan hebben. Weet u wel in welke periode dat was? Dat was lang voordat de gewesten en gemeenschappen waren wat ze nu zijn. Een dergelijke maatregel moet mogelijk zijn.

Ik denk dat het in het belang van het kind is dat de ouders wat centen kunnen uitsparen op hun vakantie. Ze kunnen die beter investeren in hun kinderen.

De heer Boudewijn Bouckaert

Voorzitter, ik heb geen argumenten gehoord om het idee zomaar, voorbarig, af te schieten. Ik kan me inbeelden dat de koning van België graag de regeling behoudt. De Belgische staat wordt langzaam uitgekleed. We hebben nu de zesde staatshervorming, misschien komt er ook een zevende en wellicht een achtste, als we de heer Van Rompuy mogen geloven. In de toekomst zal België alleen nog maar een vakantie-unie zijn, ‘une union de loisirs’, ‘ein Ferienverein’. Dan blijft er toch nog iets over van België.

Minister, natuurlijk ga ik ook surfen om de goedkoopste vakanties te vinden. Al onze buurlanden, Nederland, Frankrijk, Duitsland, voeren die gespreide vakanties in, en ze weten zeer goed waarom. Dat doet inderdaad de prijzen zakken en de infrastructuur kan langer worden gebruikt. Dat is een ijzersterk argument. U moet maar eens interviews lezen met die Nederlanders. Ik neem aan dat de N-VA daar belang aan hecht. Zij zeggen dat het zeer goed lukt, in samenspraak met de ouders en de leerkrachten. Uw pedagogisch argument heeft mij niet overtuigd.

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.