U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 december 2013, 14.04u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Dit is de zoveelste aflevering in de saga Uplace. Er is al een schorsing geweest van de milieuvergunning. Nu is de procedure aan de gang voor de eventuele vernietiging. Het verslag van de auditeur van de Raad van State geeft al een richting aan, hoewel de Raad van State uiteraard autonoom is om te beslissen en daar eventueel van af te wijken. Maar er zit toch een nieuw element in, dat ook voor de toekomst gevolgen kan hebben.

Niet alleen de mobiliteitsproblematiek wordt vermeld in het verslag van de auditeur om een vernietiging te adviseren: men kan niet garanderen dat lanen, tramlijnen en dergelijke op tijd klaar zullen zijn. Nieuw is dat de Vlaamse Regering onpartijdig moet zijn in verband met het eventueel afleveren van een milieuvergunning. De auditeur verwijst naar het brownfieldconvenant, waarbij de Vlaamse Regering aan Uplace heeft gegarandeerd dat de milieuvergunning die zij moet afleveren zou worden gefaciliteerd. En bijgevolg zegt de auditeur dat hier op zijn minst een schijn van partijdigheid is. Men kan niet als onafhankelijke instantie oordelen over het al dan niet afleveren van een milieuvergunning wanneer men op voorhand in dat brownfieldconvenant al heeft toegezegd dat men die milieuvergunning hoe dan ook zal afleveren.

Minister, ik weet wel dat we het definitieve arrest moeten afwachten. Dat is duidelijk. Dit is echter wel een nieuw element in de politiek van de regering. Is de Vlaamse Regering wel zorgvuldig genoeg geweest bij het opstellen van dat brownfieldconvenant, en eventueel andere convenanten, om a priori het hoofd te kunnen bieden aan die kritiek?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Van Hauthem, u zegt het zelf: het gaat om een verslag van de auditeur van de Raad van State. Er is dus absoluut nog geen arrest. De procedure loopt nog volop. Het lijkt me dan ook niet gepast om op dit moment commentaar of kritiek te geven. We hebben natuurlijk wel een memorie opgemaakt, met verzoek tot voortzetting. Die is ingediend op 28 november 2013. We moeten de procedure dus laten lopen. Het lijkt me niet wijs om daarover hier een debat ten gronde te voeren. Als u daar echter toch iets over wilt horen, dan kan ik misschien toch één ding zeggen, namelijk dat die brownfieldconvenanten natuurlijk gebaseerd zijn op een decreet, dat door het Vlaams Parlement is goedgekeurd. Mijnheer Van Mechelen, dat is een mooi decreet. Ik ben het met u eens. Ik heb het ook zelf mee goedgekeurd. Het gaat om het decreet van 30 maart 2007. Heel wat leden hier hebben dat trouwens mee goedgekeurd.

Die decreettekst is destijds natuurlijk ook voorgelegd aan de Raad van State. Die heeft daar ook advies over gegeven. Dat decreet heeft toen geen aanleiding gegeven tot commentaar over een partijdigheid die daaruit zou voortvloeien. Integendeel, in artikel 6 van dat decreet staat heel uitdrukkelijk dat een brownfieldconvenant geen vrijstelling verleent van bij of krachtens decreet vastgestelde procedurevereisten. Het kan evenmin betrekking hebben op de inhoud van de betrokken goedkeuringen, machtigingen, vergunningen of subsidies. Het decreet is dus heel duidelijk. Het brownfieldconvenant dat is afgesloten, is gebaseerd op dat decreet. Dat kan ik alleen maar vaststellen. Wat de specifieke situatie betreft, zal ik me van alle commentaar onthouden, omdat de procedure volop loopt en we op het definitieve arrest wachten.

De heer Joris Van Hauthem

Minister, ik kan begrijpen dat u zich niet wilt mengen in een lopende procedure. Dat is logisch en normaal. U verwijst naar het decreet waarop dat brownfieldconvenant met Uplace is gebaseerd. Ik denk dat de auditeur het er vooral over heeft dat er al dan niet omfloerst wordt gezegd dat men een milieuvergunning zal verstrekken, en dat niet zozeer in de decretale bepalingen, maar wel, wellicht, in een aantal bepalingen die in het convenant met Uplace staan. Er is natuurlijk een verschil bij de Raad van State tussen de afdeling Wetgeving en de afdeling Administratie. Dat weten we allemaal. Af en toe spreken die elkaar wel eens tegen. Natuurlijk moeten we het arrest afwachten, maar als in dat arrest de mening van de auditeur wordt gevolgd, dan zit deze Vlaamse Regering, en zelfs dit Vlaams Parlement, toch wel met een heel serieus probleem.

De voorzitter

Mevrouw De Wachter heeft het woord.

Mevrouw Else De Wachter

Voorzitter, geachte leden, minister, ik meen dat iedereen zich er wel in kan vinden dat u op dit moment in de procedure geen uitspraken doet, maar er zijn toch een aantal zaken waarmee we in de toekomst toch absoluut rekening moeten kunnen houden als er convenanten worden afgesloten. We zien dat de auditeur in zijn advies vooral een aantal artikelen uit het convenant samen leest. Dat doet geen afbreuk aan het decreet op zich. Dat is een belangrijk decreet, dat is goedgekeurd door dit parlement. Belangrijk is natuurlijk hoe men dat convenant dan ook vormgeeft, de voorwaarden die worden opgelegd. In de toekomst moeten we kunnen gaan naar een situatie waarbij we, als zo’n convenant wordt afgesloten, een aantal voorwaarden kunnen opleggen. Onder meer moeten we bepalen dat het convenant wel opzegbaar is indien blijkt dat er geen vergunning kan worden verstrekt. Dat moeten we absoluut bewaken. Zo moeten we verder vorm geven aan die convenanten.

De voorzitter

De heer Sabbe heeft het woord.

De heer Ivan Sabbe

Minister, het is toch jammer dat dit dossier zo vergevorderd is. Men had van in het begin moeten duidelijk maken dat het niet kon in die grootte en in die schaal. Dan had de investeerder het ook van in het begin zo kunnen doen. Nu zit je toch werkelijk met een heel delicaat dossier, met mogelijk juridische gevolgen. U zegt dat het de auditeur is.  Men weet dat het advies van de auditeur in de meeste gevallen ook wordt gevolgd.

Minister, hoe denkt u er in dit dossier in functie van de uitspraak op een constructieve manier uit te geraken? We moeten vermijden dat alle inspanning voor niets geweest is of dat we naar een proces gaan. We zouden erin moeten slagen de grootste gemene deler te realiseren op de site van Renault.

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Voorzitter, ik sluit mij aan bij de vraagstelling. Ik wil niet de teneur scheppen dat er iets fout zou zijn gebeurd of dat het convenant vandaag vormfouten zou bevatten. Net zoals de minister denk ik namelijk dat het duidelijk te vroeg is om daar enige uitspraak over te doen. Ik wil dus geen sfeerschepping in die zin creëren.

Minister, ik stel vast dat we voor bepaalde gronden oplossingen proberen te zoeken en werkafspraken maken met bepaalde investeerders, maar dat we door bepaalde interpretaties die nu onderuit zouden kunnen worden gehaald, effectief met een probleem zouden kunnen zitten. Ik vind het heel raar dat er destijds nooit opmerkingen zijn gemaakt over het decreet – of dat heb ik althans toch zo begrepen – of over het feit dat er zulke afspraken worden gemaakt. Ik zou het dan ook zeer spijtig vinden dat we die afspraak nu ook niet werkelijk, op een correcte manier, zouden kunnen nakomen.

Minister, ik wil u dan ook vragen om zeker het dossier en de consequenties voor het Brownfielddecreet zelf en alle mogelijke toekomstige projecten op te volgen, zodat we duidelijkheid en rechtszekerheid kunnen scheppen voor de toekomstige projecten.

Collega’s, u kent misschien het populaire televisieprogramma ‘Wat als?’. Dat programma is heel populair bij de jeugd. Ik krijg hier heel wat van die ‘wat als?’-vragen. Ik zal daar niet op antwoorden. Het zijn hypothetische vragen die beter niet worden beantwoord. Het is beter de definitieve uitspraak van de Raad van State af te wachten.

Nogmaals, de procedure loopt. Het kan niet en het zou ook niet wijs zijn om nu commentaar of kritiek te geven.

Mevrouw De Wachter, het brownfieldconvenant is in de vorige legislatuur samen met uw partij – denk ik toch – afgesloten, in een goede verstandhouding, met evenwichten die inderdaad de bedoeling hebben een oplossing te vinden voor gronden waarin niemand geïnteresseerd is en die zwaar vervuild zijn. Zo kunnen we toch nog iets doen met de schaarse grond in Vlaanderen. Dat is ook de filosofie achter het Brownfielddecreet. Dat lijkt mij ook nog altijd de juiste filosofie. We moeten zoeken hoe we iets kunnen doen met die blackfields, de gronden die zwaar vervuild zijn en waar niemand van wil weten. We moeten daarvoor een oplossing zoeken.

Nogmaals, het decreet zit goed in elkaar. We moeten de uitspraak, het arrest van de Raad van State afwachten. Uiteraard zullen we op dat moment argumenten kunnen voorleggen,  conclusies kunnen trekken en bekijken hoe we verder kunnen gaan.

De heer Joris Van Hauthem

Minister, ik denk niet dat er iets fout is met het decreet. Het gaat nu over Uplace. U weet dat wij dat project niet in ons hart dragen, laat dat duidelijk zijn.

Maar los daarvan is het zo dat, indien er convenanten worden afgesloten met privébedrijven waarbij op voorhand al een en ander wordt beloofd, de auditeur van de Raad van State daarop wijst en zijn advies wordt gevolgd, er in de toekomst ook nog wel een aantal andere convenanten op de helling zouden kunnen komen te staan. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.