U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Plantentuin Meise”.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy

Wij zijn bijzonder blij dat we er na dertien jaar ijveren – de Lambermontakkoorden dateren van 2000, we zijn nu 2013 – in geslaagd zijn om de Plantentuin het statuut te geven zoals Vlaanderen dat altijd gewild heeft. Dit ontwerp van decreet geeft ook de nodige middelen om dat in de volgende jaren waar te maken, al kunnen er soms wel vragen worden gesteld of de budgetten wel zullen volstaan voor de nieuwe investeringen.

Mijnheer Van Hauthem, u was ook heel positief tijdens de bespreking in de commissie. Ik vraag aan de vergadering om het ontwerp van decreet met volle overtuiging goed te keuren. Het is, mijnheer Diependaele, een Vlaamse overwinning. (Opmerkingen. Gelach)

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Dat laatste laat ik voor uw rekening, mijnheer Van Rompuy. Het heeft veertien jaar geduurd. Ondertussen ligt een stuk van het patrimonium in puin. En wij zitten met de kosten.

Ik zal niet meer terugkomen op de modaliteiten. Dat is echt een compromis à la belge. Maar goed, dat was de bespreking van het samenwerkingsakkoord. Ik zal al die argumenten hier niet meer herhalen.

Ik wil nog even terugkomen op het feit dat de Nationale Plantentuin van Meise een extern verzelfstandigd agentschap (EVA)  wordt. Dat gaat effectief over de financiering. In het samenwerkingsakkoord, voorzitter, collega’s, is de financiering weliswaar correct afgesproken, maar we hebben ons daar voor een stuk laten doen.

Men grijpt terug naar de Bijzondere Financieringswet, wat de globale overdracht naar de twee gemeenschappen op 8,1 miljoen euro brengt. Dan lezen we in het verslag van de Inspectie van Financiën dat in 2012 de federale begroting 9,1 miljoen euro uittrok voor de financiering van de Plantentuin. In het Vlinderakkoord, het communautaire akkoord waar alle bevoegdheden die zouden worden overgedragen, opgelijst zijn, staat het bedrag van 8,9 miljoen euro. En nu zien we dus dat, in uitwerking van het samenwerkingsakkoord, het over 8,1 miljoen euro gaat. We zitten dus niet alleen met de kosten van de renovatie als gevolg van het feit dat de federale overheid de Plantentuin jarenlang heeft laten verloederen. We zitten nu ook met een structurele onderfinanciering. Ten aanzien van wat de federale overheid uitgaf aan de Plantentuin, gaat er 1 miljoen euro af. Dat is ongeveer 10 procent. Als dat een Vlaamse overwinning is, mijnheer Van Rompuy, dan laat ik dat voor uw rekening.

Dat zijn toch een paar kanttekeningen die ik nog wilde maken bij dit dossier dat eigenlijk, zoals het tot stand is gekomen en zoals de inhoud en de financiering van het akkoord is, echt een compromis ‘à la Belge’ is.

De voorzitter

Mevrouw De Wachter heeft het woord.

Mevrouw Else De Wachter

Voorzitter, ik wil me graag aansluiten bij collega Van Rompuy. Ik denk dat we hier de voorbije jaren heel wat discussies en debatten aan hebben kunnen wijden in de commissie en ook hier geregeld de bevoegde ministers hebben ondervraagd. Het belangrijkste is dat we een grote stap hebben gezet naar het opnieuw op de kaart zetten van die Nationale Plantentuin. Hij komt niet alleen naar Vlaanderen, maar heeft ook een internationale uitstraling. Ik denk dat het nu belangrijk is dat we in het kader van de overheveling kunnen werken aan de structurele renovatie en vernieuwing die absoluut noodzakelijk is in de Plantentuin om opnieuw die uitstraling te kunnen hebben.

Ik wil alleen nog de bekommernis meegeven dat er snel duidelijkheid moet komen over het statuut van het personeel bij de overheveling, want er zitten nog heel wat vragen bij het personeel. Het is onze verantwoordelijkheid om daar zo snel mogelijk duidelijkheid over te brengen. Die bekommernis wil ik vandaag nog graag even meegeven.

De voorzitter

De heer De Bruyn heeft het woord.

Voorzitter, ik wil namens onze fractie zeggen dat wij heel tevreden zijn dat de Plantentuin een nieuwe toekomst tegemoet gaat. Dat wil absoluut niet zeggen dat wij tevreden zijn met elk onderdeel van het lange traject dat is afgelegd, integendeel. Dat hebben wij ook hier en in de commissie bij herhaling duidelijk gemaakt.

Wat ik wel wil beklemtonen, is dat ons vertrouwen in de toekomst van de Plantentuin, zowel wat betreft het internationaal wetenschappelijk karakter als het toeristisch potentieel, voldoende groot is om vertrouwen te hebben dat dit verhaal, dat een bijzonder ongelukkige voorgeschiedenis heeft, vanaf nu kan worden omgebouwd in een louter positief verhaal. Daar focussen wij ons de volgende maanden en jaren met alle plezier op.

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Voorzitter, zoals ik ook in de commissie heb gezegd, is Open Vld heel tevreden met dit ontwerp van decreet. Wij zijn een bondgenoot in dit dossier en we gaan ervan uit dat de Vlaamse Regering nu de nodige stappen zal zetten om de Plantentuin in de glorie te herstellen die hij verdient. We zullen het dossier zeker opvolgen, maar we zijn heel tevreden met dit ontwerp van decreet.

De voorzitter

Minister-president Peeters is verontschuldigd.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2264/1)

– De artikelen 1 tot en met 28 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.