U bent hier

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Voorzitter, minister, cynisme bestaat in de politiek en provocatie bestaat ook, maar aan alles zijn grenzen, ook aan cynisme en provocatie.

De burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, de heer Maingain, die altijd een provocateur is geweest, drijft het nu toch wel heel ver door aan te kondigen dat hij de verdrukte Franstaligen in de Rand, en meer bepaald in de aangrenzende gemeente Zaventem, gaat steunen met een website met vertalingen, met het steunen van de vereniging ‘citoyens de Zaventem’ die ook de ‘onderdrukking’ aanklagen enzovoort.

Het cynische bestaat erin dat hij dat doet met geld dat in uitvoering van het Lambertmontakkoord was voorzien voor Brusselse gemeenten die een Vlaamse schepen aanduiden. Het cynisme wordt dus ten top gevoerd: met geld dat de Vlamingen in Brussel een schepen moet geven, worden Franstalige initiatieven in de Rand ondersteund.

De vraag ligt voor de hand, minister. Dit is een onaanvaardbare provocatie te ver. Wat is uw reactie? Ik hoop dat u zich niet zult beperken tot een boze brief. Ik denk dat u het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest moet inschakelen. Dat gewest is de voogdijoverheid van de Brusselse gemeenten. Als dit niet ongedaan wordt gemaakt, moet u desnoods alle samenwerkingsakkoorden met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest die in de pijplijn zitten on hold zetten. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy

Mijn vraag is gelijklopend. Omdat BHV is gesplitst, is er communautaire rust gekomen, tot grote frustratie van de heer Maingain. Dat verklaart, mijnheer Diependaele, waarom  de heer Maingain een website heeft aangemaakt waarop hij zich richt tot de Franstaligen in de Rand, en onder meer ook tot mensen van mijn gemeente, Zavemtem. Met die website wil hij de Franstaligen in de Rand helpen te leven met het Nederlandstalige karakter van de Rand. Hij biedt vertalingen aan. En zijn natte droom is de oprichting van een Franstalige bibliotheek in de Vlaamse Rand.

Minister, de heer Maingain doet dit met geld dat ter beschikking is gesteld voor de aanwijzing van een Vlaamse schepen, in uitvoering van de akkoorden van 2000. Hij gebruikt Vlaams geld, bedoeld voor Nederlandstaligen in Brussel, voor Franstaligen in de Rand, opdat zij de taalgrenzen niet zouden respecteren. Bent u bereid dit aan te kaarten bij het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, dat de voogdij uitoefent over de Brusselse gemeenten? Mijn partijgenote, mevrouw Brigitte Grouwels, zetelt in de Brusselse Regering. De heer Vanhengel zetelt daar ook in. Ik vind dat wij de Vlamingen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest moeten aansporen opdat de voogdijoverheid optreedt tegen het misbruik van Vlaamse gelden door Sint-Lambrechts-Woluwe voor acties in eentalig-Nederlandstalige buurgemeenten buiten het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

De heer Segers heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, uit het verre West- en Oost-Vlaanderen of Limburg kijkt u opnieuw naar een probleempje dat het dagelijkse politieke leven in de Vlaamse Rand kleurt. Sommigen vinden dit een ver-van-hun-bedshow, maar het gaat uiteindelijk om zaken met zowel financiële als juridische implicaties. Het probleem en wie bevoegd is om het op te lossen, is al geschetst. Het is duidelijk dat er overheidsgelden worden gebruikt voor acties waarvoor dat geld niet is bedoeld.

Minister, u bent zelf niet direct bevoegd. Omdat er ten minste toch al één Vlaamse gemeente uit de Rand een betrokken partij is, verneem ik graag hoe u, als minister bevoegd voor het binnenlands bestuur en voor de Vlaamse Rand, tegen het probleem aankijkt en wat u overweegt te ondernemen.

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Voorzitter, collega's, mij is het ergste overkomen wat een politicus kan overkomen: ik ben mijn stem kwijt. Ik hoop dat het geluid wat wordt versterkt.

Mijnheer Van Hauthem, ik ben het met u eens: dit is een zuivere, cynische provocatie. De heer Maingain probeert de basisbeginselen waarop deze staat is georganiseerd, onderuit te halen. Hij haalt het territorialiteitsbeginsel onderuit – een beginsel dat hij zelf een nationalistisch principe noemt. De taalgrens is er overigens gekomen op vraag van de Franstaligen. De Walen, Frankrijk, Quebec en de francofonie passen het territorialiteitsbeginsel overal ter wereld toe. Alleen de francofonen van Brussel willen zich daar niet bij neerleggen.

Het is een provocatie. Ik heb gedaan wat binnen mijn mogelijkheden ligt om te zien of er beslissingen van het college of de gemeenteraad zijn. Die heb ik nog niet gevonden. Tot nu toe is het een aankondiging, eerst in de beleidsbrief en dan op de persconferentie, waarover we het nu hebben. Wat de heer Maingain doet, is zeer cynisch. Hij is ook een grapjas. Hij doet dat inderdaad met kredieten die zijn toegekend in de Lombardakkoorden voor die Brusselse gemeenten die een Nederlandstalige schepen aanstellen. Hij wendt dus die fondsen af om een beleid te gaan voeren in wat hij de ‘périphérie’ noemt. Hij noemt dat het ‘recycleren van de judaspenning’, om die te gaan investeren in de Vlaamse Rand.

Hij doet dat, voor zover ik kan nagaan, niet rechtstreeks, maar via een vzw die tot doel heeft de internationale betrekkingen van zijn gemeente te onderhouden. Mijnheer Van Rompuy, uw collega Maingain beschouwt Zaventem dus als een gemeente behorend tot het buitenland.

Tot mijn grote verrassing is de betrokken schepen waarvoor volgens de heer Maingain judaspenningen worden betaald, de heer Xavier Liénart, die blijkbaar aanvankelijk CD&V’er was, volgens de website van de gemeente bevoegd voor de “Relations avec les francophones de la périphérie bruxelloise” en “Informatique”. Geen woord over Nederlandstalige bevoegdheden. Die man is niet belast met het Nederlandstalig onderwijs, cultuurleven of sportleven of de Nederlandstalige kinderopvang in Sint-Lambrechts-Woluwe. Neen, hij is specifiek aangesteld voor de relaties met de Franstaligen in de Vlaamse Rand. Cynischer kan het niet.

Wat kan er gebeuren? Het eerste dat er volgens mij zou moeten gebeuren, is een aanscherpen van artikel 46bis van de bijzondere wet houdende de Brusselse instellingen. Ik heb het amendement-Coveliers – horresco referens – nog eens gelezen dat tot dit artikel heeft geleid. De bijzondere wet zegt niets over de bestemming van dat geld. In de toelichting destijds zei de heer Coveliers dat het te moeilijk was om dat van een specifieke bestemming te voorzien, maar als je de toelichting leest, dan zie je dat dat allemaal gemeentelijke initiatieven zijn: kinderopvang, onderwijs, cultuur, sport enzovoort.

Het gaat ook over lokale initiatieven. Er staat niet bij dat dit bestemd is voor Nederlandstalige initiatieven, terwijl ik in mijn onschuld meen dat dit de zin van die wet is. Men stelt een Nederlandstalige schepen aan. Daarvoor krijgt men geld van de federale overheid, dat dan weliswaar wordt verdeeld door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Dat staat echter niet met zoveel woorden in de wet.

Deze namiddag legt mijn partij in de Senaat een amendement op die bijzondere wet voor. Misschien kunt u uw collega’s, niet alleen in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, maar ook in het parlement, oproepen om dat amendement te steunen. Ik vind dat dit zou moeten worden aangescherpt, zodat die fondsen die van de Federale Regering komen om de aanstelling van een Nederlandstalige schepen te stimuleren, niet worden afgewend om een beleid te gaan voeren in de Vlaamse Rand rond Brussel. Dat zou alle poorten kunnen sluiten.

Natuurlijk zal ik minister-president Vervoort daarop aanspreken, in zijn hoedanigheid van binnenlandminister. Mijnheer Van Rompuy, misschien kan ik daar inderdaad de Vlaamse collega’s Vanhengel en Grouwels bij betrekken, want zij zijn natuurlijk de voogdijoverheid.

Dan is er het middel van de Raad van State, dat zeer zeker kan worden ingeroepen door elke belanghebbende, meen ik, en zeker door iemand die inwoner is van de gemeente. Daarvoor moet er natuurlijk eerst een beslissing zijn van het college of van de gemeenteraad. Die heb ik tot nu toe nog niet gevonden. Ik heb natuurlijk ook geen voogdij. Ik kan die stukken niet opvragen. Volgens mij kan echter elke inwoner een beroep tot vernietiging instellen. Mijnheer Van Rompuy, dit is immers al eerder gebeurd. Dit ligt in het verlengde van vorige provocaties en overschrijdingen van de indeling in taalgebieden. Denken we maar aan de Carrefourarresten die er moesten komen. Denken we maar aan het feit dat de Commission Communautaire Française (COCOF) op een bepaald moment een adviesraad voor Franstaligen in de Vlaamse Rand is gaan subsidiëren. Ook dat moest worden vernietigd door de Raad van State.

Als het zover komt, zal ik laten onderzoeken of de Vlaamse Regering dat kan doen, of we daar belang bij hebben. Alles hangt af van de constructie die wordt opgezet. Het zullen blijkbaar vzw’s worden. De twee vzw’s in Zaventem heb ik niet teruggevonden: geen enkele publicatie, niets. Het is allemaal een beetje duister. Als er nog aankondigingsbeleid is –van beslissingen weet ik momenteel niets – en als de toezichthoudende overheid, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, niet optreedt, of als de termijn verstreken is, kunnen de inwoners naar de Raad van State stappen, net zoals de Vlaamse Regering wellicht.

De heer Joris Van Hauthem

Minister, zoals zo dikwijls bij u, krijgen we eerst de geschiedenis van de zaak. En die klopt natuurlijk. We hebben de zaak nog besproken, ik was toen gemeenschapssenator. Inderdaad, de Vlamingen zijn een beetje koopvee. Als een Brussels gemeentebestuur er één binnen nam als schepen, kreeg het tienduizenden euro’s of 1 miljoen Belgische frank toen. Er was geen bestemming voor die gelden. Men kon effectief een Vlaming aanduiden die dan nergens bevoegd voor was. Met het geld kon men doen wat men wou.

Uw antwoord ontgoochelt me omdat u de legalist komt uithangen. U hebt nog geen beslissing, het zijn vzw’s, u wilt afwachten wat de constructie is van al die zaken. Wij vragen u, minister van Binnenlands Bestuur en van de Vlaamse Rand, echter te reageren met een politiek antwoord op een provocatie. U gaat slechts een brief schrijven aan minister-president Vervoort. U moet politiek ageren! Ook al handelt men in Sint-Lambrechts-Woluwe niet helemaal incorrect, dan nog moet u laten zien dat het u politiek menens is. u moet de samenwerkingsakkoorden met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest die op stapel staan, blokkeren. Dat zou een politiek signaal van formaat zijn!

De heer Eric Van Rompuy

Ik dank u voor uw antwoord, minister. Ik ben schepen in Zaventem. (Opmerkingen van de heer Matthias Diependaele)

Ja, dankzij de N-VA. (Gelach. Applaus)

Ik ben bevoegd voor het Vlaams karakter en de lokale integratie. Mijn collega van de N-VA is bevoegd voor het Vlaams karakter en het taalbeleid. We hebben een mooi compromis gezocht en gevonden.

Ik vind dat we moeten reageren. Sommige noemen het een overreactie op Maingain. Het FDF haalt nog altijd 12 à 13 procent in Brussel, ze hebben nog altijd de ambitie om in de Rand hun spel te spelen. Zij misbruiken de middelen voor de Vlamingen, en die zijn al schaars, om de francofonie in de Rand te steunen. We hebben deze morgen nog een hele discussie gehad over anderstaligheid in de Rand. Daar moeten we de middelen gebruiken voor integratie, om de mensen op een positieve manier te betrekken bij het beleid. Daar dienen de gemeenschapsgelden voor en niet voor de bevordering van desintegratie. We moeten reageren. Ik hoop dat u uitvoert wat u gezegd hebt.

Ik dank u voor uw antwoord, minister. Op basis daarvan kunnen we de situatie in de toekomst bekijken. Mijnheer Van Rompuy, het is een cynisch toeval dat uitgerekend u die al een paar keer de loftrompet hebt gestoken over de communautaire vrede die daar zou heersen, dit nu treft. Ik heb geen leedvermaak, we gaan u steunen, wees gerust. Het is niet toevallig dat dergelijke feiten zich nog kunnen voordoen. In deze context blijft voortdurende waakzaamheid geraden.

Ik wil nog terugkomen op het amendement. De minister heeft het aangehaald. Heel wat Vlaamse partijen die lid zijn van de Kamer en de Senaat kunnen daarbij aansluiten.

De heer Bouckaert heeft het woord.

De heer Boudewijn Bouckaert

Voorzitter, ik heb het antwoord van minister Bourgeois niet volledig kunnen volgen. Ik zal in de commissie Gelijke Kansen vragen of er geen tegemoetkoming kan worden gegeven voor hese ministers.

Ik sluit me volledig aan bij de vraagstellers. Ik ben ook blij dat de heer Van Rompuy zijn Vlaamse strijdlust heeft herwonnen en dat hij zijn pijlen nu richt naar de Franstaligen in plaats van naar andere partijen. Dat is al een goede vooruitgang.

We hebben hier in België in ons systeem de regel dat voor subsidiëring de territorialiteit wordt gerespecteerd, dat was ook de reden waarom onder toenmalig premier Verhofstadt de eerste poging om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen, mislukt is. We kunnen de vraag stellen als de Franstaligen dit niet respecteren, waarom de Vlamingen het dan moeten blijven respecteren en of de Vlamingen ook niet moeten beginnen met een subsidiëringsbeleid voor Vlaamse initiatieven in Wallonië.

Ik zie nu dat in Edingen ‘Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen’ terug mag worden gezongen. Dat is al een goed begin. Ik stel voor dat wij eventueel ook Nederlandstalige initiatieven in Wallonië subsidiëren, want u moet weten dat als wij taalgebieden hebben in Vlaanderen, dat komt doordat de Walen schrik hadden voor het vernederlandsen van Wallonië. Ze hebben er wel degelijk schrik van, de Franstaligen, en wij moeten toch ook niet altijd de braafste van de klas zijn.

De heer Van Der Taelen heeft het woord.

De heer Luckas Van Der Taelen

Voorzitter, ik wil eerst even een kleine spraakverwarring uit de weg ruimen. Het is helaas absoluut niet zo dat het federale geld dat bestemd is voor een Vlaamse schepen, ook moet worden aangewend voor Vlaamse aangelegenheden. Ik weet waarover ik spreek, ik ben zelf Vlaams schepen geweest in Vorst. U zult het niet geloven, maar de gemeente Vorst kreeg door mijn fysieke aanwezigheid elk jaar 1 miljoen euro uit de federale kas. Ik zag daarvan 30.000 euro per jaar voor Vlaamse aangelegenheden.

Ik wil hiermee alleen maar zeggen dat dit niet illegaal is. Als de heer Maingain en zijn lakei beweren dat dit met Vlaams geld is, dan is dat natuurlijk weer een provocatie. Het enige wijze woord dat ik hierover gehoord heb deze namiddag, kwam uit de hese keel van minister Bourgeois toen hij de heer Maingain een grapjas heeft genoemd. De heer Maingain is nu al luid aan het lachen omdat hij ziet dat wij ingaan op zijn provocatie. Dit is natuurlijk een belachelijke provocatie, die tot niets zal leiden. Dit is een achterhoedegevecht van de heer Maingain, en zoals iedereen die iets weet van militaire geschiedenis, zal beamen, is het zinloos om met grote kanonnen te schieten op achterhoedegevechten. We zouden beter eens goed lachen met de heer Maingain, en we moeten vooral weten dat heel weinig Franstaligen de moeite zullen doen om naar die belachelijke website te gaan kijken.

Minister Geert Bourgeois

Voorzitter, dames en heren, met dat laatste ben ik het volledig eens. U moet die website eens bekijken en lezen. Het krakkemikkige Nederlands ervan alleen al is de lectuur waard. Maingain heeft nu inderdaad al wat hij wil: hij wil provoceren en hij wil vooral scoren bij zijn achterban. Vandaar, mijnheer Van Hauthem, dat wij kordaat zullen reageren, maar dat we natuurlijk niet zullen overreageren. We kunnen maar reageren op het moment dat er ook beslissingen genomen zijn.

Ik ben nagegaan of de ‘Citoyens de Zaventem’ bestaat. De heer Van Rompuy is van Zaventem, en ik zie hem ook neen knikken. Er bestaat niets van deze vzw die hij zou steunen. Ook de vzw ‘L’Association pour la Promotion des Droits humains et des minorités’ vind ik nergens terug. Er is niets van gepubliceerd.

Ik heb geen weet van enige beslissing van de gemeentelijke autoriteiten van Sint-Lambrechts-Woluwe. Niettemin vind ik, ook al is het een provocatie, dat het echt zo zou moeten zijn dat de bijzondere wet op de Brusselse instellingen gewijzigd wordt. De bedoeling ervan was toch om een Nederlandstalige schepen te subsidiëren en dat die middelen alleen voor lokaal belang konden worden aangewend. Dat staat ten andere ook in de toelichting van Coveliers. Bovendien is het een schending van de Grondwet en van elk toezichtrecht. Ik hoop dat men dat in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ook hanteert. Een gemeente mag alleen optreden in het kader van het gemeentelijk belang en niet ergens activiteiten gaan ontplooien in eender welke andere gemeente. Het zou natuurlijk mooi worden als dat overal zou gebeuren.

Dus, mijnheer Van Hauthem, ik heb nog geen beslissing. Ik ga niettemin actie ondernemen. Ik zal Vervoort aanschrijven en ik wil Grouwels en Vanhengel hier evenzeer bij betrekken, want ze treden collectief op in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Als er een beslissing is, gaan we doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. Nu zeggen: je moet politiek optreden, je moet samenwerkingsakkoorden tussen VDAB en Actiris, die bij mijn weten nog niet zijn gevalideerd door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en waarover ook nog geen beslissing bestaat, opzeggen omdat Maingain provoceert, lijkt mij een stap te ver. Waarschijnlijk is het dat wat de heer Maingain wil, dat het tot een cascade leidt. Ik sta erop dat men de grondwettelijke indeling in taalgebieden respecteert. Het is niet de eerste keer dat we worden geconfronteerd met een provocatie, met een overschrijding daarvan. Voor en na de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde is dat een terugkerend fenomeen. Het is zo geweest met Carrefour, het is zo geweest met de Commission Communautaire Française (COCOF), die op een bepaald moment een adviesraad van Franstaligen in de Rand heeft gesubsidieerd, en daar moet maar eens een einde aan komen.

Als men het dan toch heeft over pacificatie, dat men die bijzondere wet dan dichtspijkert. Die wet zegt inderdaad niet dat het voor Nederlandstalige initiatieven is. Er is een hele opsomming van kinderdagverblijven, van rusthuizen, van taalbeleid bij het personeel, van onderwijs, van culturele verenigingen enzovoort. Ieder die dat leest, zegt dat het toch wel de bedoeling is om een Nederlandstalig beleid te ontwikkelen, maar het staat niet in de bijzondere wet, dus denk ik dat het heel simpel is om dat dicht te spijkeren. Elke goedmenende Franstalige die de indeling in taalgebieden respecteert, zal het daar ook mee eens zijn, neem ik aan.

Mijnheer Van Hauthem, het is niet omdat u zaken schetst zoals ze zijn, dat ik niet heb gezegd wat ik van plan ben te doen. Het is niet omdat ik hees ben, dat u niet moet proberen te luisteren naar wat ik zeg of mijn woorden onvolledig moet weergeven.

De heer Joris Van Hauthem

Minister, van twee zaken een. Ofwel is Maingain een grapjas en provoceert hij en moeten we daar niet op ingaan, en dan moet u zelfs geen brief naar de minister-president van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest sturen. Dan laat u het blauwblauw. Ofwel neemt u dit wel ernstig, zeer ernstig, en gaat het alweer over het niet erkennen van de taalgrens, niet erkennen dat gemeenten zoals Zaventem behoren tot het Nederlands taalgebied, en dan onderneemt u actie. Nu is het weer typisch N-VA, tussen de twee. U bent verontwaardigd over wat komen gaat, en zegt: ik zal juridisch zien wat eventueel mogelijk is.

Minister, ik zeg u: Franstalig België ageert politiek en niet juridisch. Zelfs als ze juridisch ongelijk hebben, blijven ze politiek ageren, en wij doen het omgekeerde. Wij ageren alleen juridisch en hopen dat we juridisch gelijk hebben, en dan krijgen we nog geen politiek gelijk. Aan die schizofrenie moet eindelijk eens een einde komen, want aan een minister van de Vlaamse Rand die hier komt zeggen dat we het N-VA-amendement in de Senaat moeten goedkeuren, hebben we geen boodschap. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De heer Eric Van Rompuy

Sommigen noemen het communautaire in de Vlaamse Rand een belachelijk probleem, maar het heeft wel vijftien jaar de Belgische politiek gedomineerd. In 2010 heeft het alle politieke kaarten in dit land gewijzigd. We moeten niet denken dat dat zomaar een fait divers is.

We reageren daar zo hard op, omdat de bevolking van de Vlaamse Rand dat vraagt en verwacht. Als Maingain zegt dat hij steunmaatregelen zal nemen en dat de inwoners van de Vlaamse gemeenten zich niet moeten aanpassen, dan moeten we daar als verantwoordelijke politici op reageren. We weten uit het verleden dat, als je een opening laat, ze daarop ingaan. Daarom ben ik blij met uw antwoord, minister, dat de Vlaamse ministers in de Brusselse Regering de voogdij uitoefenen om duidelijk te maken dat Brussel beperkt is tot die negentien gemeenten en dat ze niets te zoeken hebben met Lombardgeld of met geld van de Brusselse gemeenten in de Vlaamse Rand.

Dat het om een provocatie gaat, is duidelijk. Mijnheer Van Der Taelen, achterhoedegevechten zijn ook mogelijk, maar achterhoedegevechten die doorsijpelen tot de Vlaamse Rand zijn altijd bijzonder gevoelig en daar kijken we toch altijd eerst naar. Zo’n achterhoedegevecht is dat niet. Het politieke imperialisme van de Franstalige politieke partijen zal blijven duren, welke akkoorden er nog worden gesloten, of wat het BHV-akkoord ook pretendeert te zijn.

Ik verwijs ook even naar de woorden van de heer Van Hauthem. Dit is uiteraard een actuele vraag die in het Vlaams Parlement wordt gesteld. We zijn hier echter niet rechtstreeks bevoegd voor. Belangrijk is dat de bijzondere wet momenteel in de Senaat voorligt. De N-VA zal een amendement indienen. (Opmerkingen)

Mijnheer Van Hauthem, daarmee kunnen we dit probleem oplossen. U hebt dat zelf aangehaald. (Opmerkingen)

U zat destijds, toen de Lombardakkoorden op die manier zijn toegepast, zelf in de Senaat. We merken nu wat er ontbreekt. Het amendement biedt een kans om die bevoegdheidsoverschrijding in de toekomst vanuit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest aan te pakken. Ik roep iedereen op zijn collega’s in de Senaat te bellen, schrijven of mailen. Op die manier zullen ze dit weten. (Applaus bij de N-VA)

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.