U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 november 2013, 14.00u

Voorzitter
van Wilfried Vandaele aan minister Ingrid Lieten
101 (2013-2014)
van Jurgen Verstrepen aan minister Ingrid Lieten
102 (2013-2014)
van Sas van Rouveroij aan minister Ingrid Lieten
103 (2013-2014)
De voorzitter

Aan de orde zijn drie actuele vragen over het nieuwe mediaplatform bhaalu, de bruine beer.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, afgelopen weekend is het nieuw initiatief bhaalu boven de doopvont gehouden. Ik heb het hier niet over het personage Baloe uit Jungle Book, een boek dat u af en toe ongetwijfeld herleest of aan de kleinkinderen voorleest. Het initiatief bhaalu waarover ik het heb, maakt het mogelijk televisieprogramma’s onbeperkt op te nemen en te herbekijken.

Het betreft een Vlaams product. België is de eerste markt waar bhaalu op wordt losgelaten. Afgelopen zomer heeft het betrokken bedrijf, de nv Right Brain Interface, 6 miljoen euro opgehaald bij private investeerders, maar ook bij de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Als reactie op de start van bhaalu overwegen de openbare omroep, de commerciële Vlaamse Mediamaatschappij (VMMa) en ook andere rechtenhouders stappen te zetten tegen deze nieuwe, collectieve videorecorder. Het bedrijf heeft geen akkoord met de televisiezenders Eén, Canvas, vtm of Vier. Hierdoor bevindt bhaalu zich in een grijze zone. Volgens professor Dejonghe, specialist in de communicatietechnologie, is het “flirten met de grens tussen wat mag en niet mag”.

Onzes inziens moet volgens het afgelopen zomer goedgekeurde decreet betreffende de signaalintegriteit een akkoord met de omroepen worden bereikt alvorens bhaalu programma’s on demand kan aanbieden. We merken dat bhaalu met de steun van de PMV op de markt wordt gebracht.

Minister, het ene overheidsinstrument PMV komt hier in conflict met een ander overheidsinstrument, met name de VRT. Gelukkig bent u de minister die toezicht uitoefent op beide instrumenten. Mijn vraag is dan ook wat u van dit conflict vindt. Wat is uw visie op het initiatief bhaalu?

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen

Voorzitter, voor alle duidelijkheid, het is niet de bruine beer maar de blauwe beer.

Ik wil het hier hebben over de intrede van deze beer die het medialandschap op scherp heeft gesteld. In de plenaire vergadering van 10 juli 2013 heb ik gezegd dat ik met de glimlach zal aanschouwen dat dit voorstel van decreet effectief van toepassing wordt en er nieuwe multiscreentoepassingen, maar niet van de distributeurs aankomen. Waar zullen we dan in Vlaanderen staan? Ik vermoed dat we dan allemaal zullen beseffen dat we iets overbodigs hebben goedgekeurd. En vier maanden later kondigt zich het eerste initiatief aan waarbij heel de mediasector op scherp wordt gesteld en iedereen op de achterste poten gaat staan.

Ik heb het al aangekondigd. Ik heb het decreet op de signaalintegriteit nog eens helemaal doorgenomen. Ik verwijs naar de dienstenverdelers in artikel 108, paragraaf 1. Zoals het er nu uitziet, minister, hebt u het eerste conflict aan uw broek.

Ik wil het niet hebben over hoe men in de breedte moet discussiëren over content en de rechten van de zenders. U mag nog blij zijn, minister, dat dit initiatief uit Vlaanderen komt, uit uw stad, Hasselt. Daar zitten de initiatiefnemers. Op technisch vlak kunt u er echter niet omheen: dit is een videorecorder in de cloud, niet meer, niet minder. Enkel mensen met een abonnement kunnen iets opnemen in de cloud. Nu zouden we kunnen zeggen dat we de klok moeten terugdraaien en dat iedereen een fysiek toestel en een vaste verbinding moet hebben, maar dat is verleden tijd. Ik ben benieuwd hoe u zult omgaan met dit dossier. Het gaat immers voor een deel over uw politieke verantwoordelijkheid.

Minister, zal de VRT stappen zetten? Of is het decreet op de signaalintegriteit toepasbaar op collectieve videorecorders in de cloud?

De voorzitter

De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij

Minister, u als minister van Media en wij als leden van de commissie Media en bij uitbreiding wij allemaal hebben maar een belang te behartigen, met name het belang van de televisiekijker. Gelukkig valt het belang van de televisiekijker vrij eenvoudig te definiëren. De kijker moet zo goedkoop en zo kwalitatief mogelijk kunnen kijken en daarbij zo veel mogelijk keuze tussen zenders hebben. Verder moet men kunnen kijken wanneer dat past. Mijn eerste indruk is dat bhaalu daar voor een deel aan beantwoordt. Wanneer de hele mediasector echter unisono zegt dat dit piraterij is – want daar komt hun reactie op neer – dan moet er toch iets loos zijn.

Minister, in het bedrijf dat bhaalu uitbrengt, Right Brain Interface, participeert inderdaad PMV. In PMV zitten uw kabinet en dat van de minister-president. Er zijn alleszins antennes die u moeten toelaten om het signaal op te vangen dat er een probleem is. Ofwel is er een probleem, en dan hoop ik dat het u gesignaleerd is via de antennes die ik heb geschetst maar die u zo dadelijk schijnbaar zult weerleggen. Wat was uw reactie op dat signaal? Ofwel is er niets gesignaleerd, en dan is er schijnbaar weinig aan de hand. Ik zou echter graag uw positie kennen in dit dossier. Ik heb het dan niet over het juridische aspect waarbij de juristen het wel zullen uitmaken. Ik stel de vraag aan u als politica, maar niet in die zin dat het gaat over onafhankelijke en autonome bedrijven en dat het dus hun zaak is. Minister, u bent ook coach van het medialandschap en ik vraag u om hier op te treden.

De voorzitter

Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten

We hebben hier de voorbije jaren, voor een deel op mijn initiatief, samen het debat gevoerd over de wijze waarop we onze eigen Vlaamse zenders, onze eigen productiehuizen en ons eigen talent kunnen doen groeien en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het ecosysteem gezond blijft ondanks nieuwe technologieën en nieuwe spelers op de markt. In dat verband hebben we heel duidelijk gezegd dat het eigendomsrecht van iedereen die programma’s maakt en in de ether brengt, beschermd moet worden. Daarom hebben we hier het decreet op de signaalintegriteit goedgekeurd.

Dit dossier bewijst dat het nodig is om dat eigendomsrecht goed te onderbouwen en te vertalen. Dit dossier bewijst dat er inderdaad nieuwe technologieën komen die het mogelijk maken om op alle mogelijke manieren tv te kijken. Geen probleem daarmee, dat is een vooruitgang. Maar waar wel een probleem mee is, is dat men de rechten niet keurig en correct afspreekt met de zenders.

Als u het mij vraagt, valt dit volledig binnen de scope van het decreet Signaalintegriteit. Ik noem een paar elementen die mij daarin sterken. Bhaalu heeft het in de eigen communicatie op zijn website steeds over tv kijken. Zij maken ook reclame voor het live tv kijken naar zenders. Dat is toch iets anders dan een videorecorder ter beschikking stellen. Ze communiceren op hun eigen website ook over het zenderaanbod, met de logo’s van de verschillende zenders erbij. Ze verkopen niet alleen een zogenaamde videorecorder maar ze vragen ook een lidgeld, dat je maandelijks moet betalen. Dat geeft toch ook aan dat het hier niet alleen om een product maar ook om een dienst gaat. En ze zeggen zelf dat ze zich positioneren als een concurrent van Stievie, en Stievie werd door de zenders in de markt gezet als een dienstverdeler.

Als ik gewoon zie wat ik op hun website kan vinden, dan valt dit, wat mij betreft, volledig binnen het toepassingsgebied van het decreet Signaalintegriteit. Heren, nu stel ik een vraag aan jullie: ik hoop dat jullie dat bevestigen. Wat mij betreft blijkt uit de feitelijke analyse dat dit binnen het toepassingsgebied van het decreet valt. Uiteraard zal men dat juridisch nader onderzoeken. Ik hoop dat jullie bevestigen – en het zou goed zijn als elke fractie dat zou doen – dat het in ieder geval altijd in de geest van de wet is geweest om niet alleen de huidige dienstverleners maar ook de ‘over the top’-dienstverleners in de scope van de wetgeving te vatten. Het zou al heel wat klaarheid brengen indien elke fractie in dit parlement dat zou bevestigen.

Er is niets mis met bhaalu. Het is fantastisch dat een bedrijf innovatieve technieken op de markt brengt. Er is ook niets mis mee dat onze financieringskanalen, zoals PMV en LRM, daarin investeren. Maar het initiatief moet wel de wet respecteren en moet dus die wet toepassen. Het zal dus, wat mij betreft, een vergelijk moeten vinden met de zenders om die nieuwe dienstverlening op de markt te brengen.

Ik ben het helemaal oneens met de heer Verstrepen als hij zegt dat bhaalu een blauwe beer is. Dat is niet zo, bhaalu is een bruine beer. Er bestaan allerlei blauwe diertjes. We hebben de blauwborst, de blauwvoet en het blauwe konijn, maar we hebben geen blauwe beer. Het is een bruine beer.

Minister, toen we het decreet Signaalintegriteit voorbereidden, wisten we dat de technologie doorgaans sneller evolueert dan de regelgeving. De commercie is altijd sneller dan de politiek. Dat is ook hier zo. Voor zover het nodig was om dat bewijs te leveren, is het nu geleverd. Ik deel uw analyse, dat het zeker de bedoeling was van de decreetgever om alles te vatten in het decreet, niet alleen de bestaande maar ook de nieuwe aanbieders. We kijken dus uit naar de verdere evolutie van dit dossier.

De heer Jurgen Verstrepen

Voorzitter, eerst een dienstmededeling. Dank u voor de tekst van Baloe de bruine beer. Een bruine beer is het niet, want een bruine beer is een dikke beer. Die zit hier nu niet want hij is smaller geworden. De bruine beer weet waar het honingpotje staat. Dat zou wel kunnen kloppen, maar ik denk dat een blauwe beer toch veel dynamischer is dan een bruine beer en zeker niet zo conservatief, toch zeker niet in media.

Minister, laat ons duidelijk zijn. U vraagt hier een engagement van alle partijen in een dossier. Ik vind dit een beetje gevaarlijk, maar bon, u bent voor een keer dapper. (Opmerkingen van minister Ingrid Lieten)

Ik vind dit gevaarlijk. U weet niet hoe hierover juridisch een uitspraak kan worden gedaan en u verwacht toch dat alle fracties daarachter zullen staan. Neen, zolang er hier geen juridische uitspraak over is, ga ik nergens achter staan. U zegt dat het om piraterij en illegaliteit gaat. Uit mijn informatie blijkt dat bhaalu de auteursrechten, de billijke vergoeding die het moet betalen, netjes zal betalen.

We hebben het hier inderdaad over een videorecorder.  U zegt dat het om live kijken gaat. Dat klopt niet. Het is een technische materie. Af en toe mist u dan de bocht.

De mensen die een abonnement hebben op televisie, kunnen kijken en opnemen. Opnemen is de essentie van dit verhaal. Het is een Vlaams initiatief. Wat indien dit vanuit het buitenland komt? U staat nergens als het naar een offshore verhuist. Wat zult u doen? Als u dit aanpakt, moet u ook de smart-tv’s aanpakken, met ‘hard devices’ aan boord en alle ‘media drives’. Minister, durft u zover te gaan?

De heer Sas van Rouveroij

Minister, u keek daarnet nogal verbaasd toen ik zei dat uw kabinet en ook het kabinet van de minister-president vertegenwoordigd zijn in PMV. U hoeft die verbazing niet te tonen, want ik zie op de website van PMV twee kabinetschefs staan, een van u en een van de minister-president. Dat terzijde.

Minister, het gaat mij natuurlijk om het signaal dat PMV en de mediasector geven. De mediasector heeft al een signaal gegeven: “Stop, dit kan niet”. Is er ook een signaal gekomen van PMV? Beseft PMV dat ze investeert in een bedrijf dat het niet zo nauw neemt met het decreet?

Ik ben het met u eens dat de perimeter ruim is. Ik ben het ook met u eens dat het eerste belang dat van de consument, de televisiekijker is. Maar dat moet natuurlijk wel in evenwicht worden gebracht met andere belangen, zoals de belangen van nieuwe en oude spelers die zich binnen een decreet moeten houden aan de spelregels. Anders gaat het natuurlijk niet werken.

Uw antwoord bevredigt mij dus niet helemaal omdat ik nog steeds niet heb gehoord of u dat signaal hebt gekregen via uw vertegenwoordigers.

De voorzitter

De heer De Coene heeft het woord.

De heer Philippe De Coene

Mijnheer Verstrepen, dit slaat alles. Dit breekt alle records. Wij, u dus ook, hebben hier unaniem een decreet goedgekeurd. U vraagt de minister nu om uit te leggen wat u hebt goedgekeurd! Dat is geen gedrag van een beer, maar van een ezel! (Gelach)

Als u een beetje ambitie zou hebben met uw eigen decreet, zou u er niet smalend over doen, maar er fier op zijn. (Opmerkingen van de heer Jurgen Verstrepen)

Ik lees in de notulen vooral dat u dat mee hebt goedgekeurd, zowel in de commissie als in de plenaire vergadering. Nu vraagt u aan een ander om uit te leggen wat u mee hebt goedgekeurd.

U doet smalend over uw eigen decreetgevend werk. Dat kan tellen!

Eigenlijk verdedigt u hier noch de belangen van de Vlaamse kijker, noch die van de Vlaamse omroepen, want op een verdoken manier zegt u hier dat het decreet niet van toepassing is. Ik wil u een vraag stellen. Stel dat het decreet niet van toepassing zou zijn. Hebben we dan de moed om het decreet door een kleine wijziging aan te passen zodat het alomvattend is? We moeten de minister niet vragen om moedig te zijn. Wij kunnen hier ook het decreet en dus de wet maken.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron

Mijn anarchistische geest heeft bij dit soort initiatieven altijd de neiging om te zeggen: “Joepie, er is iemand die de kantjes van de wet afloopt. Laat ons daar allemaal als kijker van profiteren.” De heer van Rouveroij zegt dat ook. Maar, eerlijk gezegd, zo zal het ook niet lukken.

Minister, namens mijn fractie – omdat u dat zo uitdrukkelijk zegt – wil ik twee dingen zeggen. Het bewijst dat dit decreet niet anti-Telenet of anti-Belgacom was. Daar ben ik blij om. De problemen zitten niet daar, maar op andere plaatsen. Er zullen er nog veel komen in dit land. Ik deel die bekommernis.

Ik ben wel ongerust over het feit dat op die manier de grens tussen uitgesteld kijken en toestellen vervaagt. Indien bhaalu een vaste prijs zou hebben, net als vaste apparaten zoals een videorecorder of digicorder – eenmaal betaald, altijd profiteren – zou het een videorecorder zijn. We moeten die eventuele gaten in onze eigen regelgeving dichten.

De voorzitter

De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel

Voorzitter, collega’s, om in de dierenwereld te blijven: ik denk dat we niet als een paard met oogkleppen naar dit dossier moeten kijken. Minister, het is niet aan ons om uit te maken of dit geval onder het toepassingsgebied van het decreet valt. Daar moeten andere instanties zich over uitspreken. In die zin vind ik het een goede zaak, een eerste testcase voor het decreet dat wij hier allemaal samen hebben goedgekeurd. Het komt vanuit onverwachte hoek. Eigenlijk verwachtte men de problemen bij Telenet en Belgacom, en nu is er een totaal andere speler.

Er is een internationale en Europese evolutie die wij absoluut niet kunnen tegenhouden. We moeten niet naïef zijn. Daarnaast moeten we innovatie in dit gebied ook ondersteunen. U bent ook minister van Innovatie. We mogen niet vergeten dat een Vlaamse ondernemer met dit project op de proppen komt. We moeten die mensen ondersteunen. Zeker als het gaat over nieuwe technologieën moeten we niet protectionistisch zijn. We moeten er ook trots op zijn dat dergelijke zaken ook door Vlaamse ondernemers op de wereldmarkt worden gezet.

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen

Voorzitter, het wordt behoorlijk verwarrend. We hebben een bruine beer gehad en een blauwe beer. Op het Kiel is er nog altijd een paarse beer, heb ik vernomen. Er zijn meerdere beren in het spel. Maar het antwoord van de minister doet me een beetje denken, om op het verhaal terug te komen, aan de slang Kaa. Het is een wat sluw antwoord.

Minister, als ik u goed heb begrepen, hebt u gezegd dat ook dit initiatief valt onder het decreet Signaalintegriteit. Maar als we verder kijken, stellen we ook vast– ik hoop dat u dat in uw antwoord zult bevestigen – dat ze dat niet conform dat decreet doen. Ze hebben immers geen toestemming van of een akkoord met de omroepen. De vergelijking met Stievie gaat niet op. Die betalen bijvoorbeeld distributievergoedingen aan de betrokken omroepen. Dan vraag ik me af hoe zoiets tot stand is gekomen. U laat een beetje uitschijnen dat u met PMV weinig of niets te maken hebt. U bent nog altijd voogdijoverheid over PMV. Dan heeft PMV eigenlijk iets gefinancierd dat niet conform de wetgeving werkt. Hoe reageert u daarop?

Minister Ingrid Lieten

Collega’s, sommigen onder jullie stellen me toch echt wel teleur. Dit dossier is een innovatief dossier. Het is heel goed. Er is niets mis met dat dossier. Het is fijn dat in Vlaanderen nieuwe technologie ontwikkeld wordt. Het is fijn dat nieuwe bedrijven initiatieven nemen en diensten op de markt brengen die het kijkplezier verhogen. Daar is niets mis mee. Het is goed dat onze investeringsinstrumenten zoals PMV en LRM op basis van hun eigen onafhankelijke expertise hebben geoordeeld om daar een stukje financiering voor te geven.

Mijnheer Wienen, mijnheer Verstrepen en mijnheer van Rouveroij, jullie willen dan eigenlijk zeggen dat ik als minister dat investeringsdossier had moeten tegenhouden. Wat jullie eigenlijk suggereren, is dat ik mij als minister zou moeien in de onafhankelijkheid van de investeringscommissie van LRM en PMV en ik zou moeten gaan kijken in de dossiers die zij naar voren brengen en daar een opportuniteitsbeoordeling over zou moeten brengen. Nu breekt echt mijn klomp. Ik dacht dat het juist van belang was dat wij onafhankelijke investeringsmaatschappijen hebben die niet gepolitiseerd zijn en die onafhankelijk, op basis van hun investeringscomités, beslissingen nemen. Mijnheer van Rouveroij, als u zich goed had geïnformeerd, wist u dat die beslissingen zelfs niet op de raden van bestuur zijn gekomen, maar door investeringscomités zijn genomen. Als u de integriteit van de leden van de raad van bestuur in vraag wilt stellen, dan moet u dat vooral hier doen, maar dan krijgt u mij wel op uw pad. Ik vind het niet correct dat u de integriteit van de leden van de raad van bestuur van PMV of LRM hier in vraag komt stellen. Dat zijn onafhankelijke investeringscomités. Die werken zo. Die hebben, wat mij betreft, niets verkeerds gedaan.

Wat ik wel zeg, is dat ieder bedrijf zich moet houden aan de wet. Wij hebben hier heel specifiek een decreet Signaalintegriteit goedgekeurd. Het was net de bedoeling om voor dit soort initiatieven te bepalen dat onze Vlaamse zenders, onze Vlaamse productiehuizen, onze Vlaamse acteurs en auteurs een stukje beschermd zouden worden in hun auteursrecht, in wat ze creëren, en dat iedereen dat mag uitzenden op alle mogelijke platformen, op voorwaarde dat men een akkoord heeft met de zenders over de rechtenverdeling.

Dat was niet tegen Telenet of Belgacom, al hebben sommige mensen dat zo willen zien. We hebben altijd gezegd dat men vooruit moest kijken, naar de nieuwe technologieën die op ons afkomen, naar het feit dat er internationale spelers komen. We moeten in Vlaanderen onze eigen identiteit, onze eigen creatieve sector, daar een stukje in beschermen. Daarom hebben we de definities ook ruimer gemaakt.

Ik vind dat het duidelijk onder de scope van het decreet valt. Ik vraag u niet om te zeggen of het juridisch correct is of niet, wel of het de bedoeling van de wetgever was, dezelfde wetgever die hier zit, om de scope zo te definiëren dat ook dit soort initiatieven eronder vallen. Dat is geen juridische analyse, het is gewoon een vraag aan de fracties om te zeggen of dat de bedoeling was. Wat mij betreft, was dat wel degelijk de bedoeling.

Concreet wil dit zeggen: bravo voor een nieuw bedrijf, bravo voor innovatie, bravo voor het feit dat men nieuwe technologie op de markt wil brengen voor de kijkers, maar men moet de wet respecteren. Men zal dus ook een akkoord moeten maken met de zenders.

Mijnheer Wienen, u vraagt wat ik ga doen. Dan moet ik twee keer zeggen: nu breekt mijn klomp. We hebben nog altijd een scheiding der machten in Vlaanderen. Het is toch niet de minister die in een contractuele relatie tussen twee partijen tussenkomt? Die partijen moeten de wet respecteren. Als een van de partijen vindt dat de wet niet wordt gerespecteerd, kan die naar de rechtbank gaan. Ik veronderstel dat dat een van de mogelijkheden zal zijn.

Collega’s, wat mij betreft is het een goed initiatief, maar men moet de wet respecteren, ook het decreet op de signaalintegriteit.

Minister, het doel van het decreet Signaalintegriteit was inderdaad dat de distributeurs de omroepen zouden vergoeden, om ook in de toekomst nog eigen kwalitatief hoogstaande en door de kijker gesmaakte – dat weten we – Vlaamse producties die duur zijn – dat weten we ook – te kunnen blijven aanbieden. De geest van het decreet was zeker zo dat alle aanbieders daaraan zouden bijdragen en niet enkel Belgacom en Telenet. Ik wil graag bevestigen, als u mij dat vraagt, dat we zeker niet wilden discrimineren. De juridische discussie is inderdaad een andere, op dat vlak moeten we samen afwachten hoe het dossier verder loopt.

De heer Jurgen Verstrepen

Minister, u weert zich als een duivel in een wijwatervat. Socialisten horen dat niet graag, maar het is zo. De wet respecteren? Ik hoor uw betoog. Ik zeg u: uw wet rammelt. Uw wet is niet voorzien op deze toestanden. (Opmerkingen van minister Ingrid Lieten)

U roept: “scheiding der machten”. Zou een scheiding der machten niet zijn dat u, vooraleer dit juridisch is uitgeklaard, niet zou roepen in dit halfrond dat alle fracties positie moeten innemen dat dit piraterij is? U veroordeelt een Vlaams initiatief ten gunste van de kijker, ten gunste van de consument, die niet meer moet betalen om zijn lievelingsprogramma’s te kunnen herbekijken, technisch via de cloud. Ik zou het op prijs stellen als u geen uitspraken zou doen over deze zaak, als u errond zou fietsen, zoals u al vier jaar doet. Dat zou veel beter zijn.

Ik heb nog een boodschap voor onze geliefde commissievoorzitter. Het zou u sieren als u zich niet zou verlagen tot ordinaire scheldpartijen van de beestenboel die we hier al hebben gehad, maar dat u zich beperkt tot de inhoud. (Applaus van de heer Boudewijn Bouckaert)

De heer Sas van Rouveroij

Minister, de heer Vandaele stelde ook een vraag over PMV. Uw ergernis kunt u straks misschien ook even delen met uw coalitiepartner.

Of het nu een bruine of een blauwe beer is, zal mij op zich een zorg wezen, hoewel: ik opteer voor de bruine beer omdat ik u allen en u in het bijzonder, minister, iets wil voorlezen. Die bruine beer in het verhaal Jungle Book zong ook. Ik breng een stuk uit een liedje, de boodschap die erin zit gaat u zeker delen en dat doen we hopelijk allemaal. U moet weten dat Baloe degene is die Mowgli aan de hand neemt en door de jungle begeleidt, maar hem daarbij ook op geregelde tijdstippen in gevaar brengt. Hij zingt: “Wat je van beren leren kan, van slimme beren leren kan, iets wat je echt proberen moet, want hoe je profiteren kan, daar weten beren veel meer van, en beren zijn als leraar beregoed.” Minister, let dus op de honing. (Applaus)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

van Marc Hendrickx aan minister Ingrid Lieten, beantwoord door minister Jo Vandeurzen
104 (2013-2014)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.