U bent hier

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, het is al een tijdje geleden, maar dankzij een persbericht en een vraag om uitleg die de heer Vandaele in de Senaat heeft gesteld, is het dossier van de Stichting Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) opnieuw aan de oppervlakte gekomen.

Minister-president, ik ben me ervan bewust dat een groot gedeelte van dit dossier tot de federale bevoegdheden behoort, maar u kunt niet ontkennen dat de Vlaamse overheid, vanwege de subsidies die in het verleden voor projecten van de SDVO zijn verstrekt, zelf ook betrokken partij is.

Op dit ogenblik staan vooral het geflopt mosselproject ‘Flanders Queen Mussels’ en het gebrek aan onderzoek naar wat verkeerd is gelopen ter discussie. De afgelopen jaren en zelfs in de vorige legislatuur zijn trouwens al meermaals kritische vragen gesteld over dit dossier en over de werking van en de subsidies aan de SDVO. De voorzitter van de commissie kan hiervan getuigen. De discussie heeft zelfs geleid tot een hoorzitting met de voorzitter van de SDVO, de heer Victor. Minister-president, u hebt toentertijd in de commissie zelf toegegeven dat een en ander binnen de SDVO fout liep. Op basis daarvan hebt u beslist aan de projecten van de SDVO geen subsidies meer toe te kennen.

Nu hebben we vernomen dat federaal minister De Coninck na verloop van jaren eindelijk een regeringscommissaris zal sturen om het een en het ander te onderzoeken. Mij is het echter vooral om de Vlaamse subsidies te doen. Er is destijds Vlaams overheidsgeld voor projecten aan de SDVO gegeven. Ik heb dan ook een heel concrete vraag. Hebt u de afgelopen jaren het mogelijk misbruik van Vlaams overheidsgeld binnen de SDVO laten onderzoeken?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, we hebben het in de commissie al meermaals over dit onderwerp gehad. De heer Sintobin heeft toen ook al vragen over de aanwending van bepaalde middelen gesteld. Ik heb toen duidelijk geantwoord dat we in het verleden een proefproject met betrekking tot mosselkooien hebben gesubsidieerd. Spijtig genoeg is dat project, dat overigens beperkt was in de tijd, niet met succes afgerond. Daarop hebben we beslist geen subsidies meer te verstrekken. Op basis van de elementen waarover we toen beschikten, hebben we besloten hiermee te stoppen.

In 2010 hebben we laten onderzoeken of er met betrekking tot dat project ook sprake is van malversaties. Op basis van de informatie waarover we in 2010 beschikten, hebben we geconcludeerd dat er geen malversaties waren. Er is niets gevonden dat het daglicht niet mocht zien. We hebben toen ook beslist dat we de poort zouden sluiten, dat we niet meer met de SDVO in zee zouden gaan en zeker geen subsidies meer zouden verstrekken. Het is echter de federale overheid die tot verdere actie kan overgaan.

De bevoegde federale minister heeft nu verklaard dit verder te willen onderzoeken. Ik heb reeds contact laten opnemen met het kabinet van minister De Coninck. Ik heb de vraag laten stellen hoe dit onderzoek eruit zal zien en wat de verschillende elementen in het onderzoek zijn. Indien toch iets naar boven zou komen waarvan we in 2010 niet op de hoogte waren, kunnen we de zaak op basis van dat nieuw element herbekijken. Indien dit ertoe zou leiden dat we de destijds verstrekte subsidies alsnog zouden kunnen recupereren, zullen we dat zeker doen.

Minister-president, ik dank u voor uw antwoord. Volgens u is er met het Vlaams overheidsgeld niets misgelopen. In het commissieverslag van 10 februari 2010 staat nochtans te lezen dat u toen van plan was na te gaan of er juridische mogelijkheden waren om het subsidiebedrag van 510.000 euro terug te vorderen. Nu bent u blijkbaar een andere mening toegedaan.

Ik ben blij dat er geen malversaties zijn vastgesteld. Ik ben ook tevreden dat u, indien de regeringscommissaris tijdens zijn onderzoek een nieuw element zou vinden, alsnog bereid bent juridische stappen te zetten om de subsidies terug te krijgen.

Mij is het vooral daar om te doen. Ik heb helemaal niets tegen subsidies. Vlaanderen is heel gul op allerlei vlakken. We controleren te weinig hoe de subsidies gebruikt worden. We doen te weinig inspanningen om sommige subsidies terug te krijgen. Ik verwijs naar de SDVO, naar Bekaert, Ford en Opel.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, het klopt, de Vlaamse subsidies zijn kleiner dan de 2 miljoen euro die de SDVO jaarlijks krijgt van het federale Zeevissersfonds. Het gaat toch om enkele honderdduizenden euro.

U hebt geen malversaties kunnen vaststellen. Er zou nu toch eindelijk een regeringscommissaris komen, zegt federaal minister van Werk De Coninck. Federaal minister Milquet heeft dat in 2010 al eens beloofd, het is nooit gebeurd. Het zou goed zijn om erop toe te zien dat alles goed verloopt.

Ik herinner me de bouw en later de ontmanteling van de fameuze mosselboeien, die verliep zonder mededinging. Het gebeurde uiteindelijk door het Nederlandse Duck Diving BV. Dat alleen al vraagt om onze aandacht. We moeten nagaan of er ten onrechte geld is toegestopt.

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken

Duurzame zeevisserij blijft belangrijk maar er zijn nog andere mogelijkheden zoals aquacultuur in de achterhavens. De budgetten moeten zorgvuldig worden toegekend. We moeten de fouten uit het verleden rechtzetten en bijsturen. Minister-president, u bent bevoegd voor de visserij en hebt ter zake een en ander te zeggen. Ik zou graag willen dat Vlaanderen mee kan beslissen over de middelen van de SDVO en dat niet alleen overlaat aan de sociale partners.

De voorzitter

De heer Vanden Bussche heeft het woord.

De heer Marc Vanden Bussche

VLD wil natuurlijk ook dat de middelen zo goed mogelijk worden ingezet, vooral voor de promotie van onze vis. Vorige week was er nog angst voor de pangasius. Onze vissers hielden hun hart vast, ze hebben het al moeilijk genoeg. Vooral onze eigen vis moet worden gepromoot. Als het goedkope vis moet zijn, dan kan de pladijs daar perfect voor doorgaan. Als de middelen verkeerd worden ingezet, is iedereen daar het slachtoffer van.

Minister-president Kris Peeters

Het is natuurlijk een beetje goedkoop om de invoer van de pangasius vanuit Vietnam erbij te sleuren. We moeten altijd een afweging maken. Op vragen van de heer Sintobin en anderen heb ik gezegd dat Zeebrugge de Europese hub wordt voor de pangasius. De vis zou hier toekomen, wat geen gevaar is voor de mosselen en vis die wij zelf vangen. We nemen ter zake heel wat initiatieven.

Collega’s, de administratie Landbouw en Visserij heeft in augustus 2010 dit proefproject opnieuw geëvalueerd en vastgesteld dat het uitgevoerd werd conform de projectaanvraag, dat de nodige documenten en het rapport tijdig werden afgeleverd, en dat alle voorwaarden conform de verordening gevolgd werden. Conclusie: er waren geen redenen om subsidies toegekend aan dit project terug te vorderen. Dat werd mij meegedeeld.

Als er nieuwe elementen naar boven komen, zullen we die bekijken samen met minister De Coninck. Als er elementen zijn die deze conclusie tegenspreken, zullen we onze houding aanpassen.

Mijnheer Sintobin, u mag niet alles op een hoop gooien. U verwijst naar nog andere subsidies. We geven subsidies binnen een duidelijk kader, onder uitgekiende voorwaarden. Als daaraan niet wordt voldaan, komen wij in actie.

Minister-president, er zijn toch dossiers – misschien kunnen we die op een ander moment bespreken – waarvan u al herhaaldelijk hebt toegezegd om juridisch te laten onderzoeken hoe het zit met de terugvordering van subsidies. Ik heb daar nog maar weinig van gezien. Ik verwijs hiervoor naar Bekaert.

Het eigenlijke dossier gaat over het mosselproject en de subsidies die ernaartoe zijn gegaan. In het verleden is er ook Vlaams overheidsgeld naar andere projecten gegaan. Geldt de bewering dat er geen malversaties zijn voor alle projecten?

De heer Vandaele heeft gelijk: het is aan ons, volksvertegenwoordigers, om het dossier verder op te volgen. Ook federaal minister Milquet heeft drie jaar geleden toegezegd om een regeringscommissaris te sturen.

Mijnheer Vanden Bussche, als u vorige week in de commissie was geweest, dan had u het hele verhaal over de pangasius misschien anders ingeschat. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.