U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 november 2013, 14.06u

Voorzitter
van Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge, Linda Vissers, Frank Creyelman, Filip Dewinter, Joris Van Hauthem en Johan Deckmyn
1680 (2011-2012) nr. 1
van Kathleen Deckx, Jean-Jacques De Gucht, Sabine Poleyn, Goedele Vermeiren, Mia De Vits, Katrien Schryvers en Lies Jans
2149 (2012-2013) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde zijn de voorstellen van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter, Joris Van Hauthem en Johan Deckmyn betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen en van mevrouw Kathleen Deckx, de heer Jean-Jacques De Gucht en de dames Sabine Poleyn, Goedele Vermeiren, Mia De Vits, Katrien Schryvers en Lies Jans betreffende de verspreiding en bestrijding van het fenomeen van vrouwelijke genitale verminking.

Het voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter, Joris Van Hauthem en Johan Deckmyn werd door de commissie verworpen.

Bij brief van 6 november 2013 hebben de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter, Joris Van Hauthem en Johan Deckmyn verzocht het op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Conform artikel 77, punt 5, van het Reglement van het Vlaams Parlement moeten wij ons bij zitten en opstaan uitspreken over het aanvatten van de bespreking.

De volksvertegenwoordigers die voorstander zijn van het aanvatten van de bespreking van het voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter, Joris Van Hauthem en Johan Deckmyn, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

De bespreking wordt aangevat.

Dames en heren, ik stel voor om de bespreking van het voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter, Joris Van Hauthem en Johan Deckmyn betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen samen te voegen met de bespreking van het voorstel van resolutie van mevrouw Kathleen Deckx, de heer Jean-Jacques De Gucht en de dames Sabine Poleyn, Goedele Vermeiren, Mia De Vits, Katrien Schryvers en Lies Jans betreffende de verspreiding en bestrijding van het fenomeen van vrouwelijke genitale verminking.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

De bespreking is geopend.

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Mevrouw Marijke Dillen

Voorzitter, ik zal het kort houden. Beide voorstellen van resolutie lopen min of meer gelijk. Het voorstel van resolutie van mijn fractie, dat overigens niet nieuw is en nog van de vorige legislatuur dateert, is eerst ingediend. Aanvankelijk hadden enkel de meerderheid en de heer De Gucht voorstellen van resolutie opgesteld. Ik stel vast dat de meerderheid en de andere oppositiepartijen er lang over hebben gedaan om tot een gezamenlijk voorstel te komen.

U weet, voorzitter, dat voor ons enkel de inhoud telt, niet van wie het uitgaat. Het is voor ons heel belangrijk dat het Vlaams Parlement unaniem een signaal geeft.

Ik heb bewust gevraagd om het voorstel van onze fractie opnieuw op de agenda te zetten, om nog even te kunnen beklemtonen dat het voorstel van de verenigde oppositie, exclusief mijn fractie, en de meerderheid min of meer een kopie is van het voorstel van onze fractie. Ik heb daar echter geen enkel probleem mee. Ik vind het heel belangrijk dat wij hier een signaal geven, dat wij aan de Vlaamse overheid vragen dat zij haar rol blijft spelen in de strijd tegen schadelijke traditionele gebruiken, waar genitale verminking een van de grote onderdelen van is.

Op dit ogenblik zijn er een aantal knelpunten in het beleid van de Vlaamse Regering, wat trouwens ook tot uiting komt in het andere voorstel van resolutie. Wij willen niet op een beperkte manier naar dit dossier kijken. Onze fractie zal naast ons eigen voorstel ook het voorstel van de meerderheid en de andere oppositiepartijen steunen, omdat het voor ons heel belangrijk is dat er een duidelijk signaal komt. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Mevrouw Deckx heeft het woord.

Mevrouw Kathleen Deckx

Voorzitter, beste collega’s, het voorstel van resolutie is inderdaad al een tijdje onderweg, maar het is het resultaat van een samenwerking tussen de commissie Gelijke Kansen en de commissie Welzijn. Ik kan mij vandaag alleen tevreden uitdrukken over het feit dat er effectief wordt gestemd over het voorstel van resolutie in zijn huidige vorm.

Het is meer dan nodig, omdat naar schatting 6260 vrouwen en meisjes in ons land besneden zijn, en dat nog eens bijna 2000 jonge meisjes een risico lopen. De gevolgen van genitale verminking bij vrouwen zijn niet te onderschatten, zowel op fysiek als op mentaal vlak.

Wij vragen in dit voorstel van resolutie dan ook dat de Vlaamse Regering in samenspraak met de federale overheid het probleem krachtdadig aanpakt. Het is noodzakelijk dat de Vlaamse Regering meer aandacht heeft voor vrouwelijke genitale verminking, door het mee te nemen in het beleid rond welzijn, gezondheid, gezin, onderwijs en gelijke kansen.

Vlaanderen moet een preventief en sensibiliserend beleid voeren, dat gericht is op professionals in de gezondheidszorg en op de risicogroepen. Dat kan door het ondersteunen van de erkende expertisecentra in Vlaanderen, die werken rond de problematiek, het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, het opzetten van sensibiliseringscampagnes en het geven van richtlijnen en trainingen voor hulpverleners.

Ik hoop dan ook dat dit voorstel van resolutie snel tot concrete resultaten zal leiden en ervoor zal zorgen dat dit thema op de politieke agenda blijft, zodat veel kinderen en jonge vrouwen van dit gruwelijke tafereel bespaard blijven.

De voorzitter

De heer De Gucht heeft het woord.

Voorzitter, vanuit Open Vld zijn wij bijzonder tevreden dat dit eindelijk behandeld wordt. De aantallen zijn op zijn zachtst gezegd niet te onderschatten. Als je kijkt naar wat er vooropgesteld wordt en wat nog kan gebeuren, dan denk ik dat actie ongelooflijk belangrijk is. Het is belangrijk dat we vanuit dit halfrond een eenvormig signaal de wereld insturen.

Als je bedenkt dat het eergisteren nog nationale vrouwendag was en als je dan naar deze praktijken kijkt, weet je dat wij in onze samenleving nog een hele weg af te leggen hebben. De gelijkheid tussen man en vrouw is een fundamenteel principe in onze samenleving. Het ondergraven van dat principe mag niet getolereerd worden. Het is een belangrijke boodschap als wij dat vandaag ook uitdragen vanuit dit Vlaams Parlement.

De voorzitter

Mevrouw Van Steenberge heeft het woord.

Mevrouw Gerda Van Steenberge

Voorzitter, collega’s, vijftien jaar geleden hoorde ik voor het eerst over het fenomeen genitale verminking, door een film die werd vertoond in de Senaat. Die film was zo gruwelijk, dat hij mij altijd is bijgebleven.

Een paar jaar later was ik op een lezing van mevrouw Ayaan Hirsi Ali, georganiseerd door Nova Civitas, waarvan de heer Bouckaert de voorzitter was, en nog is, denk ik. Haar verhaal was zo pakkend dat ik me sindsdien heb verdiept in de materie van de genitale verminking.

Mijn eerste vraag in het Vlaams Parlement dateert van zeven jaar geleden. Ondertussen heb ik diverse interpellaties gehouden en vragen gesteld. Al die jaren is er geen enkele andere vraag gesteld door een ander parlementslid over deze materie. Ik ben het gisteren nog gaan opzoeken: niemand van de indieners heeft ooit een vraag gesteld, een interpellatie gehouden of een schriftelijke vraag gesteld over deze materie. Het voorstel van resolutie is opgesteld op basis van antwoorden die zijn gegeven door de ministers – ooit nog door minister Vervotte – op vragen van mezelf.

Ik ben heel blij dat ik een aantal collega’s heb kunnen overtuigen van het belang van die materie en deze resolutieteksten. Ik hoop dan ook dat het hun menens is wat de inhoud betreft. Alle indieners zijn immers lid van een partij die in een of andere regering zit.

Er is verwezen naar het nationaal actieplan. Het is dat plan dat van belang is om de resolutie te kunnen realiseren. De inhoud is inderdaad belangrijker. Wiens naam eerst op het papier staat, heeft geen enkel belang. Het zegt hoogstens iets over het niveau van sommige parlementsleden. Voor sommigen is de volgorde van de namen op het voorstel van resolutie belangrijker dan de inhoud. Ik zal de beide voorstellen van resolutie steunen, want ze zijn gelijklopend en vrijwel gelijk.

De voorzitter

Mevrouw Poleyn heeft het woord.

Mevrouw Sabine Poleyn

Voorzitter, namens de CD&V-fractie wil ik ook even het woord nemen. Mevrouw Van Steenberge, u bent inderdaad degene die dit hier aan bod heeft gebracht in de commissies. Ik wil u daar zeker ook voor waarderen. We hebben daarop voortgewerkt. Vandaag blijkt het belangrijk en nog noodzakelijk te zijn dat de federale en de Vlaamse bevoegdheden nog beter op elkaar worden afgestemd. Er gebeurt veel, maar er zou een kader moeten komen tussen de twee overheden in. Dat is de oproep die we doen aan de overheden in dit voorstel van resolutie. Als we daarmee kunnen bereiken dat we al is het maar één meisje, of zo veel mogelijk meisjes, kunnen redden van deze verminking, dan maakt het dit de moeite waard.

De voorzitter

Mevrouw Vermeiren heeft het woord.

Mevrouw Goedele Vermeiren

Voorzitter, ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Mevrouw Van Steenberge, u hebt alleszins mij al kunnen overtuigen. Ik ben hier minder lang aanwezig dan u.

In juli las ik een artikel in De Standaard dat mijn aandacht vroeg. De titel ervan luidde ‘Genitale verminking neemt af’. Dat bleek te gaan over landen in Afrika en het Midden-Oosten. Dat gaat van een zeer schuchtere afname tot een toch wel heel duidelijke afname, bijvoorbeeld in Kenia, niet toevallig een land dat heel sterk inzet op campagnes om die wrede praktijken te ontraden. Dat wijst op het belang van campagnes en sensibilisatie.

Door de sterke migratiestroom is genitale verminking ook in Europa en in Vlaanderen aanwezig. U kunt dat allemaal lezen in de inleiding.

Ik meen inderdaad dat Vlaanderen niet kan achterblijven, dat we moeten durven optreden om die gelijkheid qua rechten, ondanks afkomst, overtuiging, geslacht en seksuele geaardheid te kunnen waarborgen. Dat geldt ook zeker als het gaat over vrouwen die in Vlaanderen worden geconfronteerd met het fenomeen van de genitale verminking. Daarom zal de N-VA dit voorstel van resolutie dan ook steunen. Over dit thema is er zo spoedig mogelijk meer nood aan sensibilisatie, samenwerking en actie.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de voorstellen van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.