U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 november 2013, 14.03u

Voorzitter
Motie van orde
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Bart Tommelein bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, ik vraag het woord bij motie van orde om een aanvulling van de agenda te bepleiten. Wij willen debatteren over de 33 quick wins van minister Crevits, ondertussen beter bekend als de verfpotmaatregelen. Ik vraag dit debat omdat de gebeurtenis van vandaag getuigt van minachting voor het parlement. Dit is een kwalijke evolutie. Als de meerderheid aanvoelt dat ze in de problemen zal komen in het parlement, vanwege een achilleshiel zijnde het mobiliteitsprobleem, en dan vooral rond Antwerpen, neemt ze de vlucht vooruit en geeft een persconferentie vlak voor de plenaire vergadering. Nu gaat het over maatregelen die ze allang had kunnen nemen en waar we uiteraard niet tegen zijn, maar waar we wel bedenkingen bij hebben. Een debat is in dit parlement op zijn plaats.

Collega’s van de meerderheid, dit is het moment waarop u kunt aantonen dat u niet monddood gemaakt wordt, dat het parlement ten volle zijn rol moet kunnen spelen in een democratie en dat u niet plooit voor de trucjes en spelletjes van uw regering. (Applaus bij de oppositie)

Ik vraag dan ook dat de meerderheid instemt met deze motie van orde, het Vlaams Parlement ten volle zijn rol laat spelen en zich niet laat fnuiken. (Applaus bij de oppositie)

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Voorzitter, collega's, ook ik vind dat het getuigt van dedain voor het Vlaams Parlement dat de minister-president een persconferentie geeft over een dossier dat al jaren aansleept en het voorwerp is van vragen in het parlement, zonder dat parlement in te lichten. Hij schudde 33 maatregeltjes uit zijn mouw die allemaal de budgettaire limieten zullen respecteren maar toch een toveroplossing voor het fileprobleem in en rond Antwerpen zullen bieden. Het gaat over likjes verf, het synchroniseren van verkeerslichten en de aanpassing van de signalisatie. Het zijn maatregelen die om te lachen zijn en het fileprobleem niet zullen oplossen. Ik vind dat het Vlaams Parlement ten minste het recht moet hebben om daarover ernstig te debatteren.

Het klopt dat er onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen. Wij moeten niet wachten op aangekondigde megaprojecten die er wellicht toch niet zullen komen. Nu moet er iets gebeuren, maar het moeten wel goede, veilige, overtuigende maatregelen zijn. Vandaag is dat niet het geval. Als men 33 maatregelen voorstelt, dan wil ik daarover debatteren, om na te gaan of het de juiste zijn. Ik wil weten wat de kostprijs is en of zij de veiligheid niet in het gedrang brengen. Ik wil ook weten of zij duurzaam zijn. Ik vraag dan ook dat wij daarover debatteren. (Applaus bij de oppositie)

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Voorzitter, minister, collega's, namens mijn fractie sluit ik mij aan bij de vraag om hier een debat te houden over de maatregelen die de Vlaamse Regering samen met de burgemeester van Antwerpen heeft voorgesteld. (Opmerkingen)

Wel, soms is hij hier aanwezig.

Ik vind het ongehoord en het is zelden gezien dat op het ogenblik dat het Vlaams Parlement in plenaire vergadering bijeen is en een probleem op de agenda staat, de Vlaamse Regering persconferenties geeft over haar aanpak van dat probleem. Ik roep de meerderheid op om zich niet door de Vlaamse Regering te laten misbruiken en de bespreking van deze twee velletjes papier niet te verwijzen naar de commissie.

Ik wil ook verwijzen naar artikel 79 van het reglement over het actualiteitsdebat. In dat artikel staat heel duidelijk dat het Uitgebreid Bureau kan beslissen een actualiteitsdebat te houden. Als over een thema verschillende actuele vragen worden ingediend kan de voorzitter dat voorstellen aan het Uitgebreid Bureau of aan de plenaire vergadering, of op eigen initiatief beslissen om een actualiteitsdebat te houden.

In de praktijk is dit artikel vervangen door een gentleman’s agreement: wanneer alle oppositiefracties die in het Uitgebreid Bureau zijn vertegenwoordigd een actualiteitsdebat over een bepaald onderwerp vragen, is dat ook automatisch goedgekeurd. In het reglement staat niet wanneer dat moet worden aangevraagd. Het gentleman’s agreement sluit dus besluitvorming van het Uitgebreid Bureau in dezen uit. Dat is de realiteit, of men daar nu voor of tegen is. Het gentleman’s agreement is door alle fracties van het Vlaams Parlement goedgekeurd.

Bijgevolg, voorzitter en collega’s, als wij hier een voorstel doen om nu een actualiteitsdebat te houden en alle oppositiefracties staan daarachter – ik neem aan dat de collega-oppositiefractievoorzitters wel zullen volgen –, kan het parlement niet weigeren om dat nu, hic et nunc, te doen. (Applaus bij de oppositie)

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck

Ook mijn fractie vindt de tijd rijp om hier vanavond een debat te voeren over die 33 maatregelen. Collega’s, de zeven partijen die hier vertegenwoordigd zijn, gaan op een heel volwassen manier met elkaar om. Met het gentleman’s agreement vrijwaren wij inderdaad de rechten van de oppositie, van de minderheid. Dat wil zeggen dat wanneer alle oppositiepartijen een debat vragen, dat niet meer wordt geweigerd. Die situatie doet zich nu voor. Ik vind wel dat we dit debat moeten starten met een verklaring van minister Crevits zelf. Het is duidelijk dat we daarnet aan een debat begonnen zijn terwijl we niet over de informatie beschikten die nodig was om dat debat op een correcte manier te voeren. Ik begrijp ook de wrevel of de eventuele tegenstrubbelingen van de meerderheid niet. Het is toch duidelijk dat de oppositie hier eigenlijk een kans biedt aan de minister en aan de Vlaamse Regering om haar beleid toe te lichten?

Nogmaals, in het parlement gaan we op een volwassen manier met elkaar om. De regering doet dat echter duidelijk nog niet met dit parlement. Daarom vraagt mijn fractie om een actualiteitsdebat. Voorzitter, als er daarvoor een stemming vereist is – ik vermoed van niet – dan graag een naamstemming. Maar nogmaals, binnen het gentleman’s agreement is dat niet nodig, want we vragen het alle vier aan. (Applaus bij de oppositie)

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Voorzitter, het lijkt mij goed om een aantal zaken op een rijtje te zetten en de spektakelwaarden te demystifiëren. (Rumoer)

Mijnheer Tommelein, het respect voor het parlement begint bij het luisteren naar elkaar.

In ieder geval, waarover gaat het? Over 33 quick wins, snelle maatregelen die vanmiddag werden beslist tijdens een overleg tussen de Vlaamse Regering en het stadsbestuur Antwerpen, binnen het traditioneel BAM-overleg. Die maatregelen passen trouwens allemaal binnen de bevoegdheid van de betrokken minister van Openbare Werken, minister Crevits. De regering noch het parlement moet daar eigenlijk iets extra over zeggen. Meer spitsstroken, het optimaliseren van weefstroken, een aantal verbredingen: dat zijn zaken die elders in Vlaanderen werden ingevoerd zonder dat daarover een groot debat werd gevoerd in de plenaire vergadering. (Opmerkingen)

Ik heb het daarnet al gezegd: het respect begint bij het luisteren naar elkaar.

Maar, mijnheer Tommelein en collega’s van de oppositie, voor alle duidelijkheid: het debat wordt niet geweigerd. De vraag is niet of het debat wordt aangegaan, maar wel wanneer het wordt aangegaan. Het voorstel is dat de minister van Openbare Werken morgennamiddag, in de commissie Openbare Werken, die 33 maatregelen op een deftige, degelijke manier kan toelichten in debat met u allen. Kom dus allen daarheen. Als we dit parlement willen respecteren, moeten we de spektakelwaarde naar beneden halen en het inhoudelijke debat voeren. (Rumoer. Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele

Voorzitter, ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Van den Heuvel. (Opmerkingen)

Niemand – laat dat duidelijk zijn – wil het debat zelf uit de weg gaan, integendeel zelfs. Wij willen daar een goed debat over voeren, zodat iedereen zich grondig en op een deftige manier kan voorbereiden. (Rumoer)

Ik denk dat ondertussen voldoende is aangetoond dat, zoals de heer Van den Heuvel zegt, het vooral de bedoeling is van de oppositie om nog eens een showtje te kunnen opvoeren. (Rumoer)

Ik meen niet dat we daarin moeten meegaan. Als we dit parlement ernstig willen nemen, dan zal het veel beter zijn dat we daar morgen een grondig debat over voeren. (Opmerkingen)

Ik begrijp er helemaal niets meer van. Mijn sympathieke collega’s komen hier vertellen dat de heer De Wever, minister Crevits en de minister-president himself daarnet in feite voor niets een persconferentie hebben gegeven. Dit betekent immers niets, zo wordt gezegd, dit zijn maatregelen die altijd al zijn genomen in heel Vlaanderen. Mijnheer Van de Heuvel, mijnheer Diependaele, dan kunnen we ons afvragen waarom er per se een persconferentie moest worden gehouden. Precies om de spektakelwaarde van die quick wins in de verf te zetten en ervoor te zorgen dat de oppositie buitenspel werd gezet! (Applaus bij de oppositie)

De spektakelwaarde en de verantwoordelijkheid daarvoor liggen uitsluitend bij het drietal Peeters-Crevits-De Wever, en niet bij de oppositie! (Applaus bij de oppositie)

De voorzitter

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen

Voorzitter, ik had de vraag om hier een actualiteitsdebat te houden eigenlijk wel verwacht. De afgelopen week is er hier geen dag voorbijgegaan of mevrouw Meuleman vroeg een actualiteitsdebat over een of ander thema. (Opmerkingen)

Men heeft het hier over minachting, maar ik vind het ook wel minachting ten aanzien van de diverse instrumenten die bestaan, en ook ten opzichte van de minister, die onmiddellijk heeft aangeboden om morgen in de commissie in alle rust en transparantie uitleg te geven over dit dossier. (Opmerkingen)

Ik vind het hoegenaamd niet consequent dat men enerzijds in een tweet zegt dat dit met een waterpistool naar een bosbrand schieten is, terwijl men hier anderzijds grijpt naar het grootste en zwaarste middel, dat men de hoogdringendheid inroept, dat men grote woorden gebruikt, dat men zegt dat het parlement buitenspel wordt gezet. Nog even en de heer Tommelein heeft het hier over een dictatuur. Sorry, maar daar doen we niet aan mee. (Rumoer)

De heer Joris Van Hauthem

Voorzitter, als de heer Van Malderen zo voortdoet, dan zitten we daar inderdaad bijna.

Mijnheer Van Malderen, mijnheer Van den Heuvel, collega’s, het is inderdaad niet de oppositie die de spektakelwaarde heeft verzorgd. De spektakelwaarde, de show waarvan u dan naderhand komt zeggen dat die niets voorstelt, is inderdaad verzorgd door minister-president Peeters, de heer De Wever en minister Crevits. Nadien komt men dan hier zeggen dat het niets voorstelt en wil men het wegmoffelen in de commissie. Dat lijkt nergens naar.

Voorzitter, ik heb mijn voorstel gedaan. Hier moet eigenlijk niet worden gestemd over de vraag of er nu al dan niet een actualiteitsdebat komt. Als men het gentleman’s agreement toepast zoals dat is afgesproken, dan moet er niet worden gestemd, en dan gaat het ook niet over een wijziging van de agenda. We hebben immers meer dan één keer ook op een woensdagochtend via e-mail en sms al beslist over het al dan niet houden van een actualiteitsdebat, zonder dat dit in de plenaire vergadering heeft moeten leiden tot een stemming over het wijzigen van de agenda. Als u nu als voorzitter dus gewoon vaststelt dat alle oppositiefracties nu een actualiteitsdebat vragen, dan kunt u niets anders doen dan dat vaststellen en dat organiseren. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Mijnheer Van Malderen, ik werk graag collegiaal, en dan verwacht ik ook dat u correct bent en de ware toedracht vertelt. Sinds ik voorzitter ben van deze fractie is er hier amper één actualiteitsdebat geweest. Er zijn diverse vragen geweest van mijn collega’s om hier een actualiteitsdebat te houden. De voorzitter is mijn getuige: ik ben daar niet in meegegaan. Ik vind dat we hier een debat moeten houden als het nodig is, en ik vind dat debat nu nodig.

Voorzitter, ik doe een ander voorstel. Mijn collega verwijst naar het gentleman’s agreement. Ik vraag u om deze vergadering te schorsen en het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement bijeen te roepen. (Applaus bij Open Vld en het Vlaams Belang)

Ik doe dit om de spektakelwaarde naar beneden te brengen.

De heer Lode Vereeck

Ik heb daarstraks verwezen naar de volwassen manier waarop we in dit parlement, zeker in het laatste jaar, proberen met elkaar om te gaan. Mijnheer Van Malderen, het is precies wat u zegt. Er zijn de afgelopen weken voorstellen geweest van een of twee oppositiepartijen om een actualiteitsdebat te voeren. Het is net omdat die oppositiepartijen de nodige volwassenheid aan de dag legden, dat die er niet zijn gekomen. We vragen dat dus wel met mate. Maar nu is het moment gekomen en ik richt me tot u, voorzitter. U hebt hier een verenigde oppositie. Ik vraag de toepassing van het gentleman’s agreement en ik vraag nu een actualiteitsdebat. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer De Wever heeft het woord.

Het zal wellicht de gemoederen niet bedaren dat ik even iets zeg. (Rumoer)

Nee, het is niet mijn maidenspeech, ik zat hier ook al in de vorige legislatuur. Van twee zaken een: ik snap niet hoe je enerzijds kunt zeggen dat die maatregelen niets voorstellen en elders in Vlaanderen ook al worden genomen, zelfs zonder een persmededeling, laat staan een persconferentie, en anderzijds zeggen dat ze zo zwaarwichtig zijn dat het middel van een actualiteitsdebat voor de eerste keer moet worden ingezet. Ofwel zijn dit zeer zwaarwichtige maatregelen, die bijzonder veel voorstellen, en waarvoor de dekking van het parlement noodzakelijk is, en dan is een actualiteitsdebat gewettigd, ofwel zijn het verfpotmaatregelen die niets voorstellen, en dan kun je zeggen dat je het niet kunt verdragen dat een minister een perscommunicatie doet over deze maatregelen. (Rumoer)

Eerlijk gezegd, ofwel gaat het over iets, ofwel over niets. Maar maak alstublieft de keuze, dat is enigszins intellectueel consequent.

Mijnheer De Wever, het spijt me. Ik ben van u een bepaald niveau gewoon, maar dit is absoluut onder het niveau. U wist zeer goed, en ook uw partners in de regering wisten dat er vandaag op de agenda van het Vlaams Parlement actuele vragen stonden over de mobiliteit in Antwerpen, over de Oosterweekverbinding en over de noodzaak om een aantal dringende flankerende maatregelen te nemen. Dat wist u. U hebt heel doelbewust, net voor deze vergadering, een persconferentie gegeven of een persmededeling verstuurd – het zal me worst wezen –, u hebt gecommuniceerd net voor en tijdens het debat over de mobiliteit in Antwerpen. Dat is laag-bij-de-gronds, en het spijt me dat u dit durft te verdedigen. (Applaus bij Open Vld en het Vlaams Belang)

Het zijn inderdaad maatregelen die niets voorstellen. Het probleem is dat de Vlaamse Regering deze maatregelen voorstelt alsof ze de oplossing zijn voor het fileprobleem. Zij doet alsof dit de bazooka is die de problemen in Antwerpen zal oplossen, terwijl het inderdaad waterpistoolmaatregeltjes zijn. Net dat is het probleem. Wij willen echte oplossingen, en we willen daar wel over debatteren omdat de Vlaamse Regering in gebreke blijft en geen oplossing heeft voor de mobiliteitsproblemen. Ik zie absoluut geen tegenspraak en geen reden om daar niet over te debatteren.

Bovendien moeten we niet verder discussiëren. De afspraken zijn de afspraken. Een gentleman’s agreement is een gentleman’s agreement. Ik begrijp niet waarom het nog zo lang duurt. Laat ons de beslissing nemen om het debat aan te gaan. Dat is de essentie. Voorzitter, ik verwijt u niets.

De voorzitter

Collega’s, ik ga voor het hele parlement nog even zeggen wat de voorgeschiedenis is van het gentleman’s agreement. Dat hebben we in het vorig parlementaire jaar ingevoerd op verzoek van de vier oppositiepartijen. We hebben het geëvalueerd en vastgesteld dat daar heel correct mee is omgegaan. Er is één actualiteitsdebat afgewezen.

Ik heb dan als voorzitter het initiatief genomen om de fractieleiders van de meerderheid en van de oppositie te zien. Ik heb voorgesteld om het gentleman’s agreement tot eind november te verlengen en dan zouden we het evalueren. Het Bureau heeft toen eenparig beslist om het gentleman’s agreement met twee maanden, dus tot eind november, te verlengen, “met die nuances dat een verzoek tot het organiseren van een actualiteitsdebat niet alleen door de initiële verzoeker, maar evenzeer door de fracties die het verzoek tot organisatie van het actualiteitsdebat steunen, grondig moet worden gemotiveerd”.

Vroeger werd dat weleens gevraagd en verklaarden de andere partijen zich akkoord met dat voorstel. Iedereen heeft zich daar nu over bezonnen. Dit parlementair jaar is er eigenlijk nog geen debat aangevraagd.

Er is toen beslist dat, wanneer dit grondig gemotiveerd is, één oppositiefractie en één meerderheidsfractie beurtelings moeten interveniëren. Ik stel nu als voorzitter vast – en dat zal u misschien teleurstellen – dat dit eigenlijk gewoon een toepassing is van het gentleman’s agreement zoals wij dat hebben afgesproken. De vier oppositiepartijen hebben hun verzoek trouwens ook duidelijk gemotiveerd, zij hebben dat niet zomaar 'olleke bolleke rebusolleke' gezegd. Dat betekent dus dat er nu een actualiteitsdebat over deze maatregelen kan worden gehouden. Daar komt het eigenlijk op neer. (Applaus bij de oppositie)

Ik stel voor dat wij een actualiteitsdebat houden over de 33 maatregelen van de Vlaamse Regering om de Antwerpse mobiliteitsknelpunten aan te pakken. Ik vraag dat minister-president Peeters en minister Crevits naar het parlement komen en dat wij over 10 minuten het debat aanvangen. Elke spreker krijgt 5 minuten spreektijd. (Applaus bij de oppositie)

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.