U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer

Kort samengevat komt de motie hierop neer dat wij aan de Vlaamse Regering vragen om verder te blijven zoeken om op een creatieve manier de scholenbouwproblematiek zowel inzake capaciteitsproblemen als inzake reguliere scholenbouw duurzaam op te lossen. Belangrijk is om daarbij toe te zien op de vooruitgang van de uitvoering van de blauwdruk die door het Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking werd gemaakt met het oog op een versnelde realisatie van de onderwijsstructuur. Daarnaast vragen wij ook uitdrukkelijk dat het normatieve kader dat wordt bekeken door een werkgroep binnen het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) opnieuw zou worden geactiveerd. Verder vragen wij dat deze werkgroep daarover verslag zou uitbrengen aan de commissie Onderwijs zodat de Vlaamse Regering na de besprekingen en nog tijdens deze legislatuur de nodige beslissingen kan nemen.

De voorzitter

Mevrouw De Knop heeft het woord.

Mevrouw Irina De Knop

Voorzitter, ik wil enige toelichting geven bij het stemgedrag dat onze fractie zo meteen aan de dag zal leggen. We hebben beslist ons te onthouden met betrekking tot deze motie. We vinden dat de motie wel een aanzet geeft, maar evident niet ver genoeg gaat. Zo ontbreekt er onder meer bijvoorbeeld – mijn voorbeelden zijn niet limitatief – een duidelijke wil om te gaan prioriteren in de reguliere wachtlijsten. Vandaag is eigenlijk enkel de datum van indiening bepalend om met een project te beginnen. We denken dat het nodig is om daarin duidelijk te prioriteren, zodat voorrang wordt gegeven aan de projecten waar er sprake is van een duidelijke nood aan bijkomende capaciteit of die erg dringend zijn om redenen van veiligheid of energie. De minister belooft dat al heel lang, maar dit is niet opgenomen in deze motie.

Ook is het uiteraard belangrijk voor ons dat er concreet werk wordt gemaakt van een bijkomende inhaalbeweging, met name op het vlak van de reguliere scholenbouw. Ook daarin is niet voorzien in deze motie.

Ook vraagt de heer De Meyer dat blijvend zou worden gezocht naar een creatieve aanpak voor de scholenbouwproblematiek. Zoeken is echter niet genoeg. We hadden liever gezien welke concrete maatregelen ter zake worden voorgesteld, zoals onder meer het voorzien in voldoende middelen binnen de komende begroting.

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck

Voorzitter, ook ik wil een korte stemverklaring afleggen voor mijn fractie. Wij zullen deze motie steunen, en dat natuurlijk niet alleen vanwege de sympathieke indiener, maar vooral omdat de motie voor ons een duidelijke voortzetting van de pps-projecten voor infrastructuur ondersteunt, weliswaar op een aangepaste wijze. Voor ons komt deze motie in feite neer op een terechtwijzing van de Vlaamse Regering voor de te trage vooruitgang in dit dossier. We zullen de motie dan ook met overtuiging goedkeuren.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  71 leden hebben ja geantwoord;
  46 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.