U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 oktober 2013, 14.02u

Voorzitter
De voorzitter

Mevrouw Vanderpoorten heeft het woord.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten

Voorzitter, minister, beste collega’s, na de soap over de hervorming van het secundair onderwijs die we hier in juni in het parlement meemaakten, gingen de verschillende regeringspartijen van de Vlaamse Regering over tot het afkondigen van een ronde door Vlaanderen. Voor de minister van Onderwijs was dat vrij normaal, hij doet dat ook samen met zijn departement en zijn communicatiediensten.

Maar ook de N-VA, bij monde en in de persoon van viceminister-president Geert Bourgeois, gaat op ronde. Sinds een aantal maanden wordt daar met enig wenkbrauwengefrons naar uitgekeken. Dat is niet eigenaardig want de stellingen van de N-VA en van s.pa waren ten tijde van de discussie over de hervorming niet altijd gelijklopend. Gisteren is die tour van viceminister-president Bourgeois van start gegaan.

Het is blijkbaar de bedoeling om de verwarring omtrent de hervorming van het secundair onderwijs uit de wereld te helpen. Als ik de pers mag geloven, is dat niet helemaal gelukt, want verschillende deelnemers hadden nadien meer vragen dan bij het begin van de uiteenzetting.

Maar helemaal gek werd het toch wel toen een Belgabericht van de pers rolde waarin stond dat de N-VA de grootste vraagtekens heeft bij het oprichten van domeinscholen. Nu zijn die domeinscholen in de hervorming van het secundair onderwijs geen kleinigheidje. Door deze uitspraken van de viceminister-president en van de heer Kris Van Dijck zal de verwarring bij de betrokken scholen alleen maar groter zijn geworden.

Minister, treedt u in die ronde van Vlaanderen op als afgevaardigde van de Vlaamse Regering of is het een soort van verkiezingscampagne? Wat is nu het officiële standpunt van de Vlaamse Regering met betrekking tot de domeinscholen, zoals gezegd toch wel een heel belangrijk onderdeel in de hervorming van het secundair onderwijs?

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Mevrouw Vanderpoorten, ik stel vast dat u een totaal andere vraag stelt dan deze die u mij had bezorgd. U had een vraag gesteld naar aanleiding van het verschijnen gisteren van de studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over de geletterdheid bij de volwassenen en de compatibiliteit daarvan met het masterplan. Nu stelt u een totaal andere vraag. Voorzitter, de flexibiliteit is er blijkbaar. Als dat kan, zal ik ook flexibel antwoorden.

Mevrouw Vanderpoorten, het is misschien een beetje spijtig dat u er gisteren niet bij was. Ik nodig u uit. Ik ben vanavond in Gent. U kunt naar het ICC komen. Dan kunt u mijn uiteenzetting horen. Dan kunt u horen – en ook zien, want ik doe ook een presentatie – dat ik nauwgezet de inhoud van het masterplan weergeef.

Om in te gaan op uw voorzet in uw schriftelijke vraag: ik geef daar inderdaad ook de analyse van het masterplan, bijvoorbeeld met betrekking tot onze internationale score. Ik heb hier het masterplan bij mij. Daarin staat onder “Sterke prestaties van onze leerlingen”: “De goede cognitieve vorming resulteert bij internationale vergelijkingen in uitstekende prestaties van onze jongeren, ook van de minder sterk presterende. Zo blijkt uit de PISA-resultaten dat onze 15-jarigen tot de internationale top behoren voor wiskunde, wetenschappen en leesvaardigheid.”

De studie van de OESO van gisteren over de geletterdheid van volwassenen heb ik niet helemaal gelezen. Maar ik las wel de key issues. Daar wordt op een aantal punten de analyse van het masterplan zeker bevestigd. Wij scoren bovengemiddeld inzake geletterdheid en rekenkunde, er zijn problemen inzake digitale vaardigheden, en er zijn in Vlaanderen zeer grote problemen dat bevestigt nog eens een vorige OESO-studie met betrekking tot de migranten.

Ik citeer “The average literacy proficiency of foreign-language immigrants to Flanders is among the lowest across all participating countries.” Met andere woorden: de geletterdheidsprestaties van onze anderstalige migranten is bij de laagste van alle deelnemende landen. Onder andere daarom ben ik als minister van Integratie zo blij dat we in dat masterplan inzetten op Nederlands.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten

Minister, mijn vraag ging over de hervorming van het secundair onderwijs. De ICT-vaardigheden zijn daarvan één onderdeel. Maar het allerbelangrijkste zijn de elementen die in het masterplan naar voren komen. Daar zitten die domeinscholen in. Als ik dan gisterenavond in dat Belgabericht lees dat u daarover grote twijfels hebt, kunt u het mij niet kwalijk nemen dat ik daarover vandaag een vraag stel aan de belangrijke coalitiepartner, die u toch bent, van de minister van Onderwijs.

Mijn vraag is niet beantwoord, maar zal ongetwijfeld door anderen opnieuw worden gesteld. Ik vroeg u naar uw standpunt en dat van uw partij over die domeinscholen. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Wim Van Dijck

Voorzitter, de uitlegtournee van minister Bourgeois is toch enigszins ongebruikelijk. Wij weten natuurlijk waarom hij de boer opgaat over deze onderwijshervorming, namelijk omdat de N-VA zeer goed weet dat ze iets heeft goedgekeurd dat in de verste verte geen draagvlak heeft bij de leerkrachten en de ouders. Minister Bourgeois moet nu trachten die mensen te overtuigen door exact het tegendeel te gaan zeggen wat de bevoegde minister Smet zegt. Draai of keer het zoals u wilt: dat lijkt op een gigantische operatie kiezersbedrog. Het ergste is dat het waarschijnlijk nog zal werken ook, al zullen wij ons uiterste best doen – dat beloof ik u – om die strategie te doorkruisen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele

Mevrouw Vanderpoorten, u vraagt natuurlijk wat u wilt, daar bent u zelf heer en meester over. (Opmerkingen van de heer Lode Vereeck)

Maar ik zeg toch dat ze mag vragen wat ze wilt, mijnheer Vereeck. U moet zich niet opjagen.

Het is toch wel ver gekomen als een politicus al niet meer de boer op zou mogen om zijn beleid te verkondigen.

Wat de domeinscholen betreft, staat er in het masterplan precies dat er vrijheid is. Ik citeer: “Er wordt nu geen uitsluitsel gegeven over de concrete invulling van het nieuwe schoolconcept. In elk geval zal elk schoolconcept gebaseerd op de matrix (…)”. U moet het zelf maar nalezen, het staat er zeer duidelijk.

Mevrouw Vanderpoorten, als u zich ervan wil vergewissen of minister Bourgeois al dan niet het masterplan gaat verkondigen, mag u vanavond gerust met mij meerijden. Ik moet straks met de trein naar huis en rij dan met de auto naar Gent. U bent meer dan welkom. We kunnen het er in de auto nog eens grondig over hebben. (Opmerkingen)

De voorzitter

De heer Bouckaert heeft het woord.

De heer Boudewijn Bouckaert

Het is spijtig dat ik vanavond niet naar Gent kan komen.

Minister, ik ga in op de vraag zoals ze gesteld is en niet op het antwoord dat u geeft. U geeft blijkbaar het antwoord op een andere vraag, maar ook over een interessant probleem.

Minister, net als u ben ik jurist. Ik citeer graag. De N-VA heeft twijfel over de domeinscholen. In de gedachtewisseling over het secundair onderwijs zegt minister Smet daarover: “Scholen kunnen vrij kiezen om domeinscholen te worden. Dat wordt nog niet opgelegd.” Het is dus komende. “Zij moeten de gelegenheid krijgen daar naartoe te groeien.” Het is dus geen keuze: met een marxistisch determinisme ziet minister Smet alle scholen opstomen in de richting van domeinscholen. “De regering heeft beslist om domein- en campusscholen aan te moedigen met voordelen die zowel in financiële stimulansen als regelluwte kunnen bestaan.”  Uw coalitiepartner heeft duidelijk beslist dat het hele Vlaamse onderwijslandschap in de richting van domeinscholen moet gaan. U kunt niet ontkennen dat daarover een serieuze kortsluiting bestaat met de visie van de N-VA.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer

Minister, ik moet mij voor vanavond verontschuldigen. Had u mij uitgenodigd, ik was graag aanwezig geweest. (Applaus. Gelach)

Om misverstanden te vermijden, wil ik toch even kort ons standpunt weergeven, voor het geval u daarover zou worden ondervraagd. CD&V wil alle kansen geven aan de onderwijshervorming. Dat betekent voor ons: borgen wat goed is en uiteraard snel en absoluut verbeteringen aanbrengen waar dat noodzakelijk is. Daarbij vragen wij uitdrukkelijk respect voor de vrijheid van onderwijs, ook wat betreft de CLB-keuze. Laat dat duidelijk zijn. We vinden dat er samen moet worden gewerkt aan voldoende draagvlak, zowel bij leerkrachten, ouders en schoolbesturen als bij directies.

Wij pleiten ook voor een geleidelijke invoering met voldoende subsidiariteit. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dat de snelste weg is om de doelstelling te bereiken.

Voorzitter, op de studiedag van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en op de studiedag over de lerarenopleiding van verleden week, hebben wij geleerd dat structuren uiteraard een grote betekenis hebben, maar dat mensen ook bijzonder belangrijk zijn.

Collega’s, als we de domeinscholen kansen willen geven, zal de minister van Financiën uiteraard naar een hogere versnelling moeten schakelen. (Applaus bij CD&V)

Minister Geert Bourgeois

Wat de budgettaire afspraken betreft, houden we ons aan het akkoord. Er is afgesproken dat het masterplan budgettair neutraal moet zijn, mijnheer De Meyer.

Wat de vraagstelling betreft, mevrouw Vanderpoorten, wil ik nogmaals mijn verwondering uitdrukken. Dankzij de goede zorgen van de voorzitter – ik had de tekst niet bij – heb ik de essentie van uw vraag herlezen. U zegt: “We nemen kennis van de tournee. Daarbij stelt de minister blijkbaar dat het onderwijs in Vlaanderen tot de top behoort.”

Dat brengt u in tegenstelling tot de recente OESO-studie. Nu stelt u een vraag over een uitspraak van mijn goede collega Kris Van Dijck, die u citeert. Ik heb u naar waarheid gezegd dat ik op mijn tournee – ik nodig u nogmaals uit, spijtig dat twee uitstekende collega’s er vanavond in het ICC te Gent niet bij kunnen zijn – nauwgezet de tekst van het masterplan heb toegelicht. Ik zal dat vanavond opnieuw doen.

Ik heb met belangstelling geluisterd naar het standpunt van CD&V. Kris Van Dijck is verontschuldigd. Hij heeft gisteravond het standpunt van de N-VA toegelicht. Als u dat standpunt wilt bediscussiëren, moet u natuurlijk op een ander forum in dialoog gaan. Ik herhaal wat ik heb gezegd: ik heb het masterplan toegelicht en er is maar één tekst van dat masterplan. Het bevat een aantal doordachte visies en oplossingen, onder andere om een antwoord te bieden op dit majeure probleem.

Mijnheer De Meyer, in uw overigens interessante opsomming hebt u bij mijn weten het majeure probleem van zeer grote achterstand bij onze migratiepopulatie niet vermeld. Dat is een van de heel grote pijnpunten in Vlaanderen. Die OESO-studie wijst dit nogmaals uit en een vorige OESO-studie over de migratie in België heeft dat ook al bevestigd. Ik ben blij dat we bij de diverse maatregelen die we nemen, in doordachte maatregelen voorzien vanaf het basisonderwijs, over de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs in de eerste graad tot en met de vier jaar, onder andere meer lessen Nederlands, taalbadlessen voor kinderen met taalachterstand, en evenzeer bijspijkerlessen.

Wat de vorm van de scholen betreft, mijnheer De Meyer, hebben we in het masterplan gezegd dat de vrijheid van de inrichtende machten geldt. Ik zie u knikken om dat te bevestigen. Op dat vlak zijn er geen discussies.

Mijnheer Bouckaert, ik hoor u zeggen dat het gaat over marxistisch-deterministische standpunten. Ik weet niet of dat ook op u van toepassing is, mevrouw Vanderpoorten. Ik lees dat u op 1 juni 2013 hebt gezegd dat u, mevrouw Vanderpoorten, die voorstellen mee zou ondersteunen. Ik lees ook dat Alexander De Croo zegt dat er geen nood is aan de hervorming van onderwijsstructuren, dat de schotten tussen aso, tso en bso niet moeten worden neergehaald. Vervolgens hoor ik Gwendolyn Rutten zeggen dat de schotten wel moeten worden doorbroken en dat er werk moet worden gemaakt van meer technische humaniora’s.

Mevrouw Vanderpoorten, u zegt dat u gaat depanneren en dat u daar allemaal constructief aan zult meewerken. In juni 2013 hoorde ik Gwendolyn Rutten zeggen dat Open Vld een eigen alternatief voor de omstreden onderwijshervorming heeft voorgesteld. Zij zet zich dus af tegen de plannen die voorliggen. Misschien kunt u eerst eens orde op zaken stellen in uw eigen huishouden. (Applaus bij de N-VA en CD&V)

Mevrouw Marleen Vanderpoorten

Viceminister-president, het is een tactiek van de Vlaamse Regering aan het worden: als ze er zelf niet meer uit geraakt, dan richt ze de pijlen op een oppositiepartij en dan gaat het over de standpunten van de oppositie. (Applaus bij Open Vld)

Dat is niet eerlijk en niet juist en daar gaat het ook niet over. Het ging hier over het standpunt van sp.a, dat staat tegenover het standpunt van de N-VA. Dat is niet de eerste keer. Geef het dan toe dat er meningsverschillen bestaan over dit onderwerp. Als het uw bedoeling was om meer klaarheid te scheppen in het dossier door middel van een ronde van Vlaanderen, dan had u zich beter die inspanningen getroost, want de verwarring is nooit zo groot geweest. (Applaus bij Open Vld, het Vlaams Belang en Groen)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld. 

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.