U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 oktober 2013, 14.04u

Voorzitter
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
De voorzitter

Verkiezing van een Nederlandstalig lid met adviserende stem

Dames en heren, overeenkomstig artikel 22, vijfde lid, van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, heeft de heer Christian Van Eyken de heer Frédéric Calmeyn aangewezen als lid met adviserende stem van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, ter vervanging van mevrouw Ariane Calmeyn, ontslagnemend.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Voorzitter, normaliter is dit een formaliteit. Artikel 22 van de federale wetgeving zegt inderdaad dat partijen die niet zijn vertegenwoordigd in de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie een lid met raadgevende stem mogen – niet moeten – aanwijzen, op voorwaarde dat ze zijn vertegenwoordigd in de cultuurraad van de betrokken gemeenschap. In dit geval gaat dat over het Vlaams Parlement.

Het is de tweede keer dat dit gebeurt. De eerste keer was op 3 maart 2010. Ook toen hebben we onze bedenkingen daarbij geuit. Het gaat hier immers – en we hebben bij de laatste vraag nog eens het voorbeeld gekregen – over de Union des Francophones, die nu al decennia, maar zeker de jongste jaren, stokebrand speelt in de Rand, die weigert te aanvaarden dat onder meer de faciliteitengemeenten nu eenmaal deel uitmaken van het Nederlandse taalgebied, waarvan burgemeesters en schepenen manifest niet één keer, maar keer op keer de taalwetgeving overtreden en dan nog boos zijn dat daar sancties op volgen. Voorzitter, ik zie niet in waarom het Vlaams Parlement zich legaal zou opstellen terwijl de vertegenwoordigers van de Union des Francophones zich keer op keer illegaal opstellen en tegen de Vlaamse regelgeving ingaan. Ik vind dat we deze kandidatuur niet kunnen steunen, en ik vind dat we daarmee als Vlaams Parlement in de richting van onder meer de Union des Francophones een signaal moeten geven.

Mijnheer van Rompuy, ik doe een beroep op u. Op 3 maart hebt u zich ook gemengd in het debat. U had het over de Union des Francophones, ook toen naar aanleiding van de voordracht van een lid met adviserende stem van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. U hebt het volgende gezegd: “Deze partij of fractie keert zich in de faciliteitengemeenten resoluut tegen de aanwezigheid van de Vlaamse taal en cultuur. Ze voert daarover een publiek gevecht. De betrokkene behoort hiertoe.” Degene die nu wordt voorgesteld trouwens ook. U vervolgde: “Ik zie niet in waarom deze partij moet worden vertegenwoordigd in de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, die gaat over de Nederlandse taal en cultuur die ze openlijk bestrijdt. De betrokkene zou namens diegenen die tegen de Nederlandse taal en cultuur zijn met adviserende stem tot die commissie behoren.” U hebt zich toen onthouden.

Voorzitter, we vragen dan ook de stemming hierover. De uitslag van de stemming was toen: 60 voor, 50 tegen en 8 onthoudingen. Als het Vlaams Parlement zich een beetje ernstig wil nemen, dan verdienen diegenen die onze eigen decreten en de taalwetgeving manifest aan hun laars lappen, het inderdaad niet om – al is het met adviserende stem – welk lid dan ook naar de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie af te vaardigen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers

Voorzitter, om vrijwel dezelfde geciteerde redenen – en die zijn eigenlijk allemaal terug te vinden in het al geciteerde verslag van de plenaire vergadering van 3 maart 2010 – kunnen we daaraan toevoegen dat ook de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2012 in Vlaams-Brabant opnieuw hebben aangetoond wat deze UF-fractie voor de verkiezingen, maar vooral ook in publicaties na de verkiezingen, in dit strijdgebied teweegbrengt. Het zijn allemaal argumenten die aansluiten bij wat de heer Van Hauthem hier heeft geciteerd en wat de heer van Rompuy in maart 2010 eigenlijk op een schitterende wijze heeft verwoord.

Voorzitter, ik wil dan ook vragen dat het punt uit het reglement zou worden toegepast dat bij benoemingen en voordrachten in voorkomend geval bij geheime stemming kan worden beslist.

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

De heer Christian Van Eyken

Voorzitter, collega’s, ik voel me aangesproken door de twee voorgaande sprekers. Ik wil wijzen op het feit dat UF niet altijd staat voor anti-Vlaamse politiek. U moet er maar eens naar kijken waar UF voor staat en hoe UF zich gedraagt in alle gemeenten rondom Brussel. Zelfs al hebben we geen akkoord over bijvoorbeeld de taalwetgeving, u kunt niet zeggen dat in de besturen van Linkebeek, Kraainem of Wezenbeek, waar de burgemeesters niet benoemd zijn, en in andere besturen, dat er een discriminatie bestaat ten opzichte van de Vlaamse Gemeenschap. Er is geen discriminatie op het gebied van onderwijs. Er is geen discriminatie op het gebied van cultuur. Ik ben zelf meer dan twaalf jaar burgemeester geweest van een van deze gemeenten. Ik heb nooit een van de twee gemeenschappen achteruitgeschoven ten voordele van de andere. U kunt me daar niet op nemen. Buiten het feit dat we niet overeenkomen over de taalwetgeving, denk ik dat we ook mogen wijzen op het feit dat er een minderheid, en in sommige gemeenten een meerderheid, anderstaligen wonen. Dat is de reden waarom we verkozenen hebben in de Rand, zowel in de gemeenten als in de provincie en in dit parlement.

De voorzitter

Aangezien de heren Van Hauthem en Segers de stemming hebben gevraagd en omdat het over een persoon gaat, stel ik voor dat we overgaan tot een geheime stemming over het al dan niet aanvaarden van de voordracht van UF.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

  92 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  20 leden hebben ja geantwoord;
  50 leden hebben neen geantwoord;
  22 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge wordt de heer Frédéric Calmeyn niet verkozen tot Nederlandstalig lid met adviserende stem in de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De heer Van Eyken heeft het woord.

De heer Christian Van Eyken

Ik heb toch bedenkingen bij de verdraagzaamheid van mijn collega’s. Ik weet niet op welke manier mevrouw Calmeyn als voorganger problemen heeft gesteld in de Cultuurpactcommissie. Het is in dezelfde geest dat haar broer de taak zou hebben overgenomen. Dit wilde ik nog vermelden. (Applaus van de heer Kurt De Loor)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.