U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 oktober 2013, 14.04u

Voorzitter
De voorzitter

Minister Bourgeois is verontschuldigd wegens een buitenlandse zending. Het antwoord wordt gegeven door minister Muyters.

De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers

Voorzitter, minister, collega’s, Vlaams minister Bourgeois, bevoegd voor het binnenlands bestuur, werd onlangs veroordeeld door een Brusselse rechtbank tot het betalen van een schadevergoeding van 40.000 euro, een morele en materiële schadevergoeding, aan de niet-benoemde burgemeester van Kraainem.

Zonder met deze vraag te willen raken aan de scheiding tussen de rechterlijke en de parlementaire macht, willen we toch wel de bedenking maken dat het frappant is dat deze uitspraak er komt, wetende dat rond deze benoeming ook nog een procedure gaande is bij de Raad van State. Wetende dat de wetgeving van de Raad van State als algemeen geldend wordt beschouwd, kunnen we ons misschien toch wel vragen stellen bij dit vonnis. Ik haal twee elementen aan: het gewest is niet bevoegd om taalwetten te interpreteren en de ingeroepen arresten van de Raad van State zijn arresten van verwerping, die absoluut gezag missen. Dat is in hetzelfde vonnis te lezen.

Minister, wat is uw standpunt met betrekking tot dit dossier? Zet dit de taalwetgeving op de helling? Zetten we de deur niet open om in de toekomst arresten van de Raad van State niet meer te doen aanvaarden door rechtbanken?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, ik zal uiteraard niet zo goed kunnen antwoorden als minister Bourgeois, met alle nuances die hij veel beter kent. Toch zijn er drie elementen die ik naar voren wil brengen. Ik denk dat de uitspraak echt verwonderlijk is te noemen. Ik heb begrepen dat minister Bourgeois mevrouw Caprasse heeft gezien en met haar een gesprek heeft gevoerd. Zij heeft uitdrukkelijk gezegd dat ze de taalwetgeving verwerpt zoals die verduidelijkt is in de omzendbrieven, onder andere in de omzendbrief-Peeters, en bevestigd is door de Raad van State. Het is dan ook verwonderlijk dat de rechtbank van eerste aanleg in Brussel voorbijgaat aan de uitspraken van de Raad van State, die toch moet worden beschouwd als het hoogste administratieve rechtscollege. Toch zegt de rechtbank dat wij daar geen interpretatie aan mogen geven. Het is dan ook logisch dat de Vlaamse Regering in beroep zal gaan. Aangezien de uitspraak niet bij voorraad uitvoerbaar is – niet onmiddellijk moet worden uitgevoerd –, zal ze ook niet worden uitgevoerd en handhaaft de Vlaamse Regering haar houding dat wie wetten en decreten niet naleeft, niet als burgemeester kan worden benoemd.

De heer Willy Segers

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het lijkt bijna op een soap, niet van Caprice, maar van Caprasse. Ik verwijs toch nog eens naar het ministerieel besluit van 25 februari 2013 en de bespreking in de commissie Binnenlands Bestuur van 21 juni 2011 over heel deze geschiedenis, met vraag en antwoord letterlijk weergegeven,  naar het feit dat ze dit niet heeft gezegd in een persoonlijk gesprek met de minister alleen maar ook in een gesprek met de gouverneur van Vlaams-Brabant, ook naar het gesprek met de minister in aanwezigheid van de administrateur-generaal van Binnenlands Bestuur. Dit kan toch moeilijk geïnterpreteerd worden als een persoonlijke evaluatie die al dan niet door een rechtbank in twijfel kan worden getrokken, maar wijst toch wel op het feit dat de niet-benoeming van deze persoon terecht is. Ik neem dan ook akte van het feit dat u in beroep gaat tegen deze beslissing.

De voorzitter

De heer De Loor heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, we hebben de voorbije dagen inderdaad kennis kunnen nemen van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel waarbij minister Bourgeois wordt veroordeeld tot 40.000 euro schadevergoeding aan de niet-benoemde burgemeester van Kraainem. De minister heeft aangekondigd in beroep te zullen gaan, wat wij vanzelfsprekend ondersteunen. Tegelijk voel ik me een beetje ongemakkelijk bij een aantal uitspraken of quotes – om het woord van de dag te gebruiken – die ik in de media heb vernomen, namelijk dat het zou gaan om een Franstalig vonnis of dat er twee soorten rechtspraak zijn: Nederlandstalige en Franstalige rechtspraak. Ik denk dat dit niet bijdraagt tot een oplossing en ik kan alleen maar hopen dat dit geen uitspraken van de minister zijn, maar gesteund zijn op stemmingmakerij door de media.

Ik zou de minister dan ook willen oproepen om tot een volwassen en professionele benadering en aanpak van het probleem te komen.

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

De heer Christian Van Eyken

Voorzitter, ik wil iedereen er toch even aan herinneren dat de uitspraak in verband met de omzendbrief-Peeters en de daaropvolgende omzendbrieven die hier altijd wordt aangehaald, een interpretatie van de taalwetgeving houdt. Het arrest van de Raad van State is een verwerpingsarrest. De Raad van State heeft zich niet ten gronde uitgesproken. Hier wordt aan de taalwetgeving geraakt. Dat is een feit. Volgens mij behoort de taalwetgeving nog steeds tot de federale aangelegenheden.

Er zijn drie burgemeesters die niet zijn benoemd. Voor twee van hen sleept dit nu al meer dan zes jaar aan. Ik zou erop willen wijzen dat de Vlaamse Regering op deze manier de werking van deze drie gemeentebesturen in het gedrang brengt. Ik zou de Vlaamse Regering dan ook graag een vraag stellen. Wat wil de Vlaamse Regering doen om de werkbaarheid in deze drie gemeenten te verbeteren?

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy

Voorzitter, ik kan me bij de vraagsteller en bij het antwoord van de minister aansluiten. We kennen de problematiek van de interpretatie van de omzendbrief-Peeters. De Raad van State heeft geoordeeld dat de omzendbrief rechtsgeldig is. We verwachten dan ook van alle burgemeesters dat ze de omzendbrief respecteren.

Dit wordt nu al jaren betwist. De benoeming is nu trouwens weer bij de Raad van State aanhangig gemaakt. Er is ook een vraag aan het Grondwettelijk Hof gesteld. Ik denk dat deze geschiedenis heel snel tot een einde zou kunnen komen.

De bestuurbaarheid van de gemeenten zou zeer snel kunnen worden hersteld. Hiervoor moet gewoon de taalwetgeving worden gevolgd. Een aantal anderen, zoals de burgemeesters van Sint-Genesius-Rode en van Drogenbos, doen dat wel. Het is niet omdat ze Franstalig zijn dat de niet-benoemde burgemeesters de situatie op deze manier moeten interpreteren. Ik hoop dat we deze geschiedenis van het verleden in de loop van de komende maanden zullen kunnen begraven.

Er is nu een uitspraak van een rechter in Brussel. De francofonie zetelt ook in die rechtbanken. Ze mogen zich echter allemaal eindelijk eens bij de feiten neerleggen. Ik spreek hier nu harde Vlaamse taal. (Gelach. Applaus van de heer Matthias Diependaele.)

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Voorzitter, hier zitten we opnieuw. De heer Segers en minister Muyters hebben een mooi een-tweetje laten zien. Het antwoord luidt dat de Vlaamse Regering in beroep gaat – het zou er nog aan mankeren. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy)

De heer De Loor pleit voor een volwassen en professionele aanpak. Hij twijfelt eraan dat er verschillende rechtspraken in dit land zijn. Dit is er nochtans een mooi voorbeeld van. De uitspraak van die rechtbank is absurd.

Minister, in feite is de Vlaamse Regering gedagvaard. Hoe komt het dat deze zaak in het Frans is afgehandeld? Heeft de Vlaamse Regering dan geen wijziging van de taalrol gevraagd? Indien de rechtbank dat zou hebben geweigerd, had de Vlaamse Regering hiertegen onmiddellijk een beroep bij het Hof van Cassatie kunnen indienen. Zijn dan niet de nodige stappen gezet om de rechtspleging in het Nederlands te laten verlopen? Daar gaat het hier toch om.

De Franstaligen leggen zich nooit neer bij de uitspraken van de Raad van State. Dat geldt voor de politici en voor de rechtbanken. Op den duur krijgen ze altijd gelijk.

Wat me stoort in heel dit debat is dat de benoemingsprocedure op vraag van de Franstaligen is gewijzigd. Het Vlaams Parlement heeft dat hier laten passeren. Nu oogsten de betrokkenen wat ze zelf hebben gezaaid. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy)

Ik wil eerst ingaan op de vraag van de heer Van Hauthem of om een rechtspleging in het Nederlands is gevraagd. Ik kan daar nu niet op antwoorden. Ik zal het minister Bourgeois vragen. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

Mijnheer Van Hauthem, u kunt het me niet kwalijk nemen dat ik daar op dit moment geen antwoord op kan geven. Die vraag is niet op voorhand aan bod gekomen. Ik zal minister Bourgeois vragen u alsnog het antwoord te bezorgen.

Mijnheer De Loor, ik ben blij dat u het beroep ook ondersteunt. Ik had niets anders verwacht. Minister Bourgeois heeft er vooral op gewezen dat er blijkbaar twee soorten rechtspraak zijn. Bij de Nederlandstalige vindt men blijkbaar dat de interpretatie van de omzendbrief die wordt ondersteund door de Raad van State wordt gevolgd. Maar blijkbaar zijn er ook rechtbanken die vinden dat dit niet moet worden gevolgd. Daar kan men zich vragen bij stellen. Dat is het punt dat minister Bourgeois heeft gemaakt.

Mijnheer Van Eyken, de omzendbrief is duidelijk bevestigd door de Raad van State. Dat is het hoogste administratieve rechtscollege en ik ga er dan ook van uit dat daar niet veel discussie meer over kan zijn. Het is verbazingwekkend dat blijkbaar niet elke rechtbank aanvaardt dat de Raad van State daar uitspraak over doet.

U vraagt ook hoe dit beter kan. Ik denk dat er positieve voorbeelden zijn. Ik heb begrepen dat de burgemeester van Sint-Genesius-Rode uitdrukkelijk heeft gezegd dat hij de taalwetgeving wel zal respecteren conform de omzendbrieven en de bevestiging daarvan door de Raad van State. Dat draagt bij tot een goede samenwerking binnen die verschillende gemeenten.

Daarmee heb ik in dit dossier alle vragen, behalve die van de heer Van Hauthem, beantwoord.

De heer Willy Segers

We hebben hier voor het eerst te maken met een uitspraak die een licht doet opgaan in een materie die nog voor de rechtbank ten gronde lopende is. Dat is een halve tijdbom onder taalwetgeving, benoemingsprocedures enzovoort. Ik hoop dat het dit niet wordt maar het is toch wel een frappant signaal.

Mijnheer Van Eyken, wat de bestuurbaarheid van de gemeenten betreft, moet u het verslag eens lezen waaruit blijkt dat het gemeentebestuur meer dan een jaar heeft gedaan over het aanduiden van een nieuwe kandidaat. Wie meer dan een jaar tijd heeft om dat te doen, brengt de bestuurbaarheid van zijn gemeente zelf in het gedrang.

We kunnen dit ook op een positieve manier bekijken. Wanneer men de zaken in het kader van de juridische hervorming en Brussel-Halle-Vilvoorde wil bekijken, dan kan men met dit vonnis vaststellen dat het met de werklast van Franstalige kamers in Brusselse rechtbanken goed gesteld is. Binnen de 7 maanden nadat er een procedure is opgestart bij de Raad van State, heeft deze rechtbank zelf een uitspraak klaar. Dat is ongezien. Dus wie wil, die kan.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.