U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Bart Van Malderen bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van de heren Bart Van Malderen, Jan Verfaillie en Marius Meremans, mevrouw Annick De Ridder en de heren Lode Vereeck, Bart Caron en Jos De Meyer houdende wijziging van artikel 15, §9, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De heer Van Malderen heeft het woord.

Bart Van Malderen

Voorzitter, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zijn in heel Vlaanderen ook de OCMW-raden samengesteld. Op een aantal plaatsen heeft dit tot betwistingen geleid en zijn procedures aangespannen. Wij gaan na deze vergadering in reces. Dit neemt niet weg dat een aantal procedures tussen de sluiting van dit zittingsjaar en de opening van het volgend zittingsjaar hun beslag kunnen krijgen.

In deze stand van zaken, dat zal zeker duidelijk worden in de toelichting ten gronde, zou dit ertoe kunnen leiden dat op een aantal plekken de OCMW-raad geen adequate vertegenwoordiging oplevert van de samenstelling van de gemeenteraad. Wij denken met de indieners dat dit een ongelukkige evolutie zou zijn en we willen daarom onverwijld gebruikmaken van de mogelijkheid die bestaat om dit probleem vandaag al op te lossen.

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, ik ben niet akkoord. We kennen het probleem. We kennen het niet alleen sinds de nieuwe legislatuur na de gemeenteraadsverkiezingen, we kennen het probleem al langer. Het is inderdaad na de verkiezingen van oktober vorig jaar uitdrukkelijk aan bod gekomen. Er zijn ook interpellaties en vragen om uitleg over geweest in de commissie Binnenlandse Aangelegenheden. En inderdaad, er was toen een consensus om een oplossing te vinden voor effecten van de decreetgeving die niet gewenst waren – als ik dat zo mag zeggen.

We hadden dus tijd genoeg om dit te doen voor de laatste dag voor het reces. Als ik dan zie dat alle fracties daarover werden gecontacteerd, maar mijn fractie niet, dan vind ik het nogal gemakkelijk om er hier op 10 juli, de dag voor we onze werkzaamheden beëindigen, mee naar voren te komen en er één fractie mee te confronteren.

Ik had hier ook wel eens graag, mijnheer Van Malderen – en dat heeft echt niets te maken met mijn zuurtegraad – overleg over gehad, maar dat is er niet geweest.

Het had ook vroeger gekund en daarom, voorzitter, verzetten we ons tegen de hoogdringende behandeling van dit voorstel van decreet, dat hoe dan ook ingrijpend is.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is aangenomen. Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van de heren Bart Van Malderen, Jan Verfaillie en Marius Meremans, mevrouw Annick De Ridder en de heren Lode Vereeck, Bart Caron en Jos De Meyer houdende wijziging van artikel 15, §9, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Bart Van Malderen, Jan Verfaillie en Marius Meremans, mevrouw Annick De Ridder en de heren Lode Vereeck, Bart Caron en Jos De Meyer houdende wijziging van artikel 15, §9, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Van Malderen heeft het woord.

Bart Van Malderen

Voorzitter, collega’s, dit voorstel van decreet wil een wijziging aanbrengen aan artikel 15, paragraaf 9, derde lid, van het decreet van 19 december 2008. Dit artikel regelt het lot van de raden voor maatschappelijk welzijn, de OCMW’s, waarvan de verkiezing definitief vernietigd werd door hetzij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, hetzij de Raad van State. Het is duidelijk dat in dat geval de gemeenteraad dient over te gaan tot een nieuwe verkiezing.

Het probleem is dat dit artikel in de huidige formulering verbiedt dat nieuwe voordrachtsakten, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingediend. Enkel indien er onvoldoende voordrachten zouden zijn, kan worden overgegaan tot een verkiezing volgens de procedure beschreven in artikel 14, tweede lid.

Dit heeft tot gevolg, zoals daarnet bij de toelichting van de hoogdringendheid al is gezegd, dat in bepaalde gevallen een meerderheid in de gemeenteraad geen meerderheid meer kan leveren binnen een OCMW. Dit is om meerdere redenen niet wenselijk. Vooreerst is dit strijdig met de vereisten van goed bestuur, gezien de erg nauwe samenhang en financiële banden tussen het gemeentelijk beleid en het OCMW-beleid. Ook is er het feit dat de OCMW-voorzitter automatisch deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. De situatie is bovendien fundamenteel strijdig met het democratisch beginsel dat eist dat de samenstelling van de politieke organen in overeenstemming is met het verkiezingsresultaat.

Dit parlement heeft altijd gewild dat te allen prijze wordt vermeden dat er politieke spelletjes worden gespeeld. We denken dat we met dit voorstel van decreet ook aan die bekommernis tegemoetkomen. We stellen een oplossing voor die ervoor zorgt dat de remedie niet erger is dan de kwaal. Het lijkt ons dan ook aangewezen om ervoor te zorgen dat de automatische onontvankelijkheid van nieuwe voordrachtsakten na een verkiezing wordt opgeheven en dat aan de gemeenteraad wordt toegelaten om te bekijken hoe er wordt gehandeld in het geval van een definitieve vernietiging van een verkiezing van het OCMW. Dit leidt geenszins tot willekeur aangezien de indieners uitdrukkelijk bepalen dat dit slechts kan geschieden nadat er een uitspraak is gebeurd door hetzij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, hetzij door de Raad van State.

Belangrijke vraag daarbij is de mogelijkheid die we wensen te scheppen om een nieuwe voordrachtsakte in te dienen. Dan kan vandaag niet gebeuren door personen die al een voordrachtsakte hebben ingediend. Op voorwaarde dat dit pas gebeurt nadat er een vernietiging is tussengekomen, willen we dit toch mogelijk maken. Dat heeft als bijkomend voordeel dat er kan worden ingespeeld op feitelijke evoluties. Om er opnieuw voor te zorgen dat daarover geen politieke spelletjes worden gespeeld, lijkt dit ons enkel mogelijk door dit te laten gebeuren wanneer alle personen die de aanvankelijke voordrachtsakte hadden ondertekend, ook de tweede akte ondertekenen.

Ik vraag iedereen om in detail naar artikel 3 van het voorstel van decreet te kijken. Daarin zeggen we dat de in het derde lid van artikel 10, paragraaf 1 van het decreet bedoelde sanctie, lees het niet meer kunnen indienen van een voordrachtsakte, niet van toepassing is wanneer de tweede voordrachtsakte wordt ondertekend in het kader van een verkiezing na definitieve vernietiging en indien deze akte bedoeld is om een vernietigde of door al haar oorspronkelijke indieners ingetrokken akte te vervangen

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, als ik deze toelichting hoor en ik lees in vogelvlucht wat hier is ingediend, dan zult u begrijpen dat wij dit niet zullen goedkeuren omdat wij met nog vele vragen zitten. Wij hopen dat dit voorstel van decreet niet bij spoedbehandeling zal worden behandeld en goedgekeurd.

Er doen zich nogal wat problemen voor bij de installatie van de OCMW-raden. Dat heeft ook te maken met de decreetgeving. Ik herinner me nog zeer goed dat wij zelf, bij de bespreking van het OCMW-decreet, een andere manier van samenstellen van de OCMW-raad hebben voorgesteld. We hebben dat toen uitvoerig in de commissie en in deze plenaire vergadering besproken. Dat oubollige, niet-transparante systeem van het aanduiden van OCMW-raden moest worden verlaten, dit moest voortaan gebeuren via een veel moderner systeem zoals ook gemeenteraadscommissies kunnen worden aangeduid.

Men heeft dat toen allemaal van tafel geveegd. Men zei dat het niet het juiste moment was en dat de oude manier zoals die in de oude OCMW-wet bestond zou worden behouden. Men vond het wel een goed idee maar de tijd was er niet rijp voor. En nu zit men met de gebakken peren, na 12 oktober. Nu gaat men, als ik het goed heb begrepen, via een decreet ingrijpen in de rechtsgang.

Ik heb nogal wat vragen bij de toelichting. In de voorlaatste alinea staat: “Waar deze sanctie zinvol is in het kader van de reguliere verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn, is zij dat niet in dezelfde mate wanneer een vernietiging is tussengekomen.” Dat moet men me toch maar eens uitleggen. Een sanctie is zinvol behalve wanneer er een vernietiging is.

Ik citeer verder: “Strikt genomen verbiedt zij verder immers aan personen die een onontvankelijke voordracht mede hebben ondertekend om dit recht te zetten, wat strijdig zou zijn met de uitgangspunten van democratie en goed bestuur, zoals hierboven beschreven.” Ofwel is er een sanctie, ofwel is er geen sanctie. En als er een sanctie is, dan moet men dat niet omschrijven als strijdig met democratie en goed bestuur. Men heeft zichzelf met het OCMW-decreet in de knoei gewerkt. Nu zijn er inderdaad heel wat procedures die lopende waren en die uitgesproken zijn. Wanneer ik echter dit voorstel van decreet lees, dan lijkt het de bedoeling om inderdaad de teller op nul te zetten wat de sancties betreft. Die sanctie geldt niet meer want men kan opnieuw een akte indienen die ontvankelijk is.

Er zijn zoveel vragen, mijnheer Van Malderen en anderen van de meerderheid en van de andere oppositie, die toch wel hadden vereist dat we dit, al was het maar één namiddag in de commissie, hadden kunnen bespreken om al die vragen uit te klaren. Mij komt het voor dat, wanneer er uitspraken zijn gedaan, men toch opnieuw kan beginnen omdat er anders een probleem is met het goed bestuur. Dat zijn van die zaken die men niet op een drafje door de plenaire vergadering van het parlement jaagt. Men had dit gerust vorige week kunnen indienen.

Trouwens, mijnheer Van Malderen, als we antwoorden zouden hebben gekregen op onze vragen, dan hadden we daar wellicht onze steun aan verleend. Deze manier van werken is echter toch wel ingrijpend. Ik zit nog altijd met de vraag: waarom nu? Staat er in september een en ander te gebeuren? Is dit om de besluitvorming in een aantal gemeente- en OCMW-raden naar aanleiding van de vernietiging te vergemakkelijken? Er zijn zoveel onbeantwoorde vragen dat we niet zomaar, op een drafje onze goedkeuring kunnen geven aan dit voorstel van decreet.

Bart Van Malderen

Voorzitter, ik heb de hoogdringendheid daarnet toegelicht. Die is hier ook met een zeer grote meerderheid goedgekeurd.

Mijnheer Van Hauthem, u hebt deels gelijk: we zijn collectief verantwoordelijk voor het bestaande decreet en dus ook voor de moeilijkheden die op het terrein rijzen als gevolg daarvan. In de beide richtingen geldt dat vergissen menselijk is, alleen moet het gevolg daarvan, en de sanctie, ook proportioneel zijn. In geen geval had ook maar iemand die aan de basis lag van het decreet dat we vandaag proberen te wijzigen, echter de bedoeling, meen ik, om burgers in dit land te straffen voor vergissingen en fouten die gebeuren bij het aanstellen van een OCMW-raad. Dat is wél wat in de praktijk op het terrein dreigt te gebeuren.

Daar proberen we dus absoluut een antwoord op te bieden. We willen die onbestuurbaarheid vermijden. Naar aanleiding van interpellaties en vragen om uitleg in de commissie heeft iedereen in dit parlement, de minister, de diverse fracties, bevestigd dat de meerderheid in een gemeenteraad ook de meerderheid moet kunnen leveren in een OCMW-raad.

Dat betekent dat, nadat alle rechtsmiddelen zijn uitgeput en met respect voor eenieder om die rechtsmiddelen uit te putten, hier wordt geregeld dat er een nieuwe, werkbare meerderheid in een OCMW-raad kan worden samengesteld. Dat staat een meer fundamentele regeling voor de aanduiding van de OCMW-raad trouwens niet in de weg. Dat is een regeling waarvoor u pleit en waarvoor ook anderen hebben gepleit. Wij hebben nog ruim de tijd om daar het komende jaar werk van te maken, of onze opvolgers hier kunnen dat doen.

Joris Van Hauthem

Mijnheer Van Malderen, ik wil het debat niet rekken, maar dat toont aan dat we dit toch even in de commissie hadden kunnen bespreken, zeker als het gaat over de gevolgen. Het klopt dat dit geen nieuwe regelgeving is wat de samenstelling van de OCMW-raad betreft, maar men probeert hier iets dat fout is gelopen ‘en cours de route’ recht te trekken, en dan vraag ik me af wat de sancties in feite nog zijn. Maar goed, ik zal het debat hier niet langer voeren. Ik wil alleen aanvoeren dat een grondig debat, zelfs van één namiddag in de commissie, wel op zijn plaats ware geweest.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2150/1)

– De artikelen 1 tot en met 4 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Bekrachtiging van het protocol van akkoord 2012-2013 over de loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel van het Algemeen Secretariaat

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.