U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 juli 2013, 14.00u

Bekrachtiging van het protocol van akkoord 2012-2013 over de loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel van het Algemeen Secretariaat
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is de bekrachtiging van het protocol van akkoord 2012-2013 over de loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel van het Algemeen Secretariaat.

De bespreking is geopend.

De heer Keulen, secretaris, heeft het woord.

Voorzitter, dit onderwerp is misschien wat minder sexy, maar het is niettemin belangrijk voor de mensen die hier aan de slag zijn. Op 24 juni 2013 heeft het Overlegcomité, het overleg tussen werknemers en werkgever in het Vlaams Parlement, een protocol afgesloten dat betrekking heeft op de loon- en arbeidsvoorwaarden. Eerder deze week, op 8 juli 2013, heeft het Bureau van het Vlaams Parlement dit protocol goedgekeurd en gevraagd dit protocol vandaag ter bekrachtiging aan de plenaire vergadering voor te leggen.

Het protocol betreft enerzijds een verlenging van de uitgroeibanen en anderzijds een aanpassing van de eindejaarstoelagen. Er is rekening gehouden met de huidige economische en maatschappelijke realiteit. Het is allemaal wat soberder.

Het Bureau van het Vlaams Parlement verzoekt de plenaire vergadering dit protocol te bekrachtigen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het protocol van akkoord 2012-2013 over de loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel van het Algemeen Secretariaat eenparig is bekrachtigd? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.