U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 juli 2013, 14.00u

van Veli Yüksel aan minister Ingrid Lieten
411 (2012-2013)
van Bart Tommelein aan minister Ingrid Lieten
412 (2012-2013)
De voorzitter

De heer Yüksel heeft het woord.

Veli Yüksel

Voorzitter, minister, geachte leden, Stievie, dat oorspronkelijk Rumble heette, begon als een innovatieproject van de VRT om licht uitgesteld kijken uit te testen. De openbare omroep nodigde later ook andere zenders uit om deel uit te maken van een zeer brede testapplicatie. Uiteindelijk werd Stievie voorgesteld aan een testgroep van tienduizend Vlamingen, die er vier maanden lang gratis gebruik van konden maken.

Het onderzoeksbureau InSites heeft die mensen na het afsluiten van die testfase ondervraagd over hun verwachtingen en ervaringen. Maar liefst 98 procent was zeer enthousiast over Stievie, over de kwaliteit, over het comfort. Ruim 80 procent was bereid ervoor te betalen. Dat is natuurlijk zeer belangrijk. Afgelopen vrijdag lazen we in de kranten dat Stievie dit jaar commercieel zal worden uitgerold. Het zal dus met andere woorden tegen betaling worden aangeboden aan alle Vlamingen. Het is de VMMa die dit project zal trekken. Ze heeft daartoe een dochteronderneming opgericht, Stievie NV, die voor 100 procent de eigendom is van de VMMa. Als ik dat zo bekijk, dan is Stievie een soort distributiebedrijf. De vraag rijst wat dat zal kosten, wat de modaliteiten zijn en wanneer dat zal worden uitgerold.

Minister, nog merkwaardiger is dat de VRT, die vanaf het begin een voortrekkersrol heeft gespeeld, nu een stap opzij zet en de zaak volledig overlaat aan de VMMa. Zal de VRT deel uitmaken van die dochteronderneming Stievie NV, en wat zullen de voorwaarden zijn voor de VRT om daaraan mee te doen?

De voorzitter

De heer Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, minister, geachte leden, Stievie is inderdaad een succesproject: 98 procent van de 10.000 gebruikers van het testpubliek was zeer enthousiast, wat een zeer hoog cijfer is, terwijl 84 procent stelde onmiddellijk te willen betalen voor de applicatie, voor het gebruik van Stievie. 78 procent verklaarde zelfs Stievie niet meer te kunnen missen na het al die weken en maanden te hebben gebruikt.

Minister, dat komt neer op een zeer grote omwenteling in het medialandschap. Ik wil benadrukken dat ik ook deel uitmaakte van het testpubliek, en dat ik een zeer frequent en ook zeer tevreden gebruiker ben. Op mijn bank kan ik vandaag zelfs de Tourtijdrit bekijken op Eén. Thomas De Gendt staat op dit moment op de tweede plaats. Alle gekheid op een stokje, het lijkt me een zeer goede zaak dat de drie grote zenders in dit land de handen in elkaar hebben geslagen en hebben aangetoond dat het traditioneel televisiekijken toch wel zware concurrentie zal krijgen van internettelevisie en dergelijke vernieuwende modellen. Nu komt echter de vraag. De openbare omroep heeft een taak in dit medialandschap. Ze krijgt een heel grote dotatie van de Vlaamse overheid en haalt daarnaast ook nog eens wat reclame binnen.

Als het een gecommercialiseerd product wordt – wat Stievie waarschijnlijk zal worden –, dan moet de openbare omroep afzijdig blijven. Het is niet aan de openbare omroep om aan de kar te trekken voor de commercialisering, maar op een bepaald moment zal de omroep wel een aandeel hebben zoals het signaal. We hebben trouwens net het decreet op de signaalintegriteit besproken.

Minister, als de stappen naar commercialisering worden gezet, hoe ziet u dan de rol van de VRT in dit project? Vindt u dat de VRT in deze commerciële onderneming moet stappen, ja of neen?

De voorzitter

Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten

Collega’s, de VRT heeft een tijd geleden samen met de twee andere omroeporganisaties het initiatief genomen om een innovatief project op te starten en te ontwikkelen zodat iedereen digitaal programma’s kan volgen en ook kan terugspoelen en vanuit verschillende mobiele applicaties ook naar tv kan kijken. In de ontwikkelingsfase hebben ze met z’n drieën dit project getrokken. De VRT heeft zeker zijn rol gespeeld om gangmaker te zijn voor deze innovatieve projecten.

De ontwikkelingsfase is afgerond met een brede test, die positief werd beoordeeld door het testpubliek. Dan dringt er zich een beslissing op over wie het gaat operationaliseren. Men is tot een oplossing gekomen die gedragen wordt, waarbij de Vlaamse Media Maatschappij (VMMa) het ondernemerschap toont om dit project te commercialiseren. VMMa heeft er een dochteronderneming voor opgericht die als distributeur zal optreden voor de verschillende zenders die wensen gedistribueerd te worden via Stievie. Ze zal een contractuele overeenkomst voor bepaalde duur maken en de voorwaarden bepalen waaronder de signalen kunnen worden uitgezonden.

De VRT vindt dit een goed idee. De raad van bestuur heeft gezegd dat hij het initiatief van VMMa toejuicht en dat hij een distributiecontract zal afsluiten op niet-exclusieve basis zoals dat ook gebeurt met andere distributeurs. Ik heb begrepen dat de VRT dat contract intussen heeft onderhandeld. Theoretisch bevat het ook de mogelijkheid om op termijn een pakket aandelen te verwerven als minderheidsaandeelhouder. Het zal opnieuw een opportuniteitsbeoordeling zijn die de raad van bestuur na het verstrijken van de termijn zal moeten maken. De raad van bestuur heeft op dit moment nog geen beslissing genomen.

Ik denk dat de VRT als een goede huisvader heeft gehandeld. Men heeft maximaal meegewerkt aan een innovatief project, samen met de zenders, wat ook afgesproken en gevraagd was in de beheersovereenkomst. De VRT heeft een goed contract afgesloten met Stievie en heeft de belangen van de VRT verdedigd maar zeker en vast het ondernemerschap overgelaten aan VMMa. Dat is een beslissing die ik volledig kan volgen.

Veli Yüksel

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is belangrijk dat de investeringen die de VRT heeft gedaan, niet verloren gaan. Er is natuurlijk het businessmodel van VMMa en van Stievie dat anders is. Het businessmodel van de VRT is uiteraard anders. We moeten opletten dat de VRT door te participeren in Stievie, niet meewerkt aan een commerciële strategie van een commerciële zender.

Wat natuurlijk nog duidelijk moet worden, zijn de prijs, de abonnementen en de modaliteiten. Stievie wordt dan een soort van distributeur. Ik hoop dat de VRT en SBS en de andere zenders op gelijke voet worden behandeld, dat de nodige garanties kunnen worden gegeven en dat u als minister van Media erop zult toezien dat dat wordt gerespecteerd.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is een goede zaak dat de VRT buiten de organisatie blijft en buiten de commercialisering. Het is belangrijk voor het medialandschap in Vlaanderen dat er een duidelijk onderscheid is tussen een openbare omroep met een openbare taak en commerciële zenders met commerciële functies. Ik zou het geen goed idee vinden om minderheidsaandeelhouder te worden in deze constructie. Het is natuurlijk belangrijk dat de VRT betaald wordt voor het signaal – dat is normaal en dat is ook zo voor de normale televisiedistributie – en dat men zou worden terugbetaald voor de investeringen die men mee heeft gedaan.

Het is zeer belangrijk dat we de lijn houden tussen wat commercieel wordt gedaan en wat openbaar is. Het blijft nog altijd de taak en de opdracht van de VRT om met die openbare functie bezig te zijn.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

De VRT heeft inderdaad meegewerkt aan en geïnvesteerd in Stievie. Nu neemt de VMMa het initiatief over. Ik neem aan dat de VRT die investering niet meteen kan recupereren. U noemt de mogelijkheid om op termijn eventueel minderheidsaandeelhouder te worden. Zijn er dan problemen met de beheersovereenkomst? Zo niet, dan lijkt er ons geen vuiltje aan de lucht te zijn.

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Wat Stievie betreft, kan ik u meedelen dat Tony Martin nog altijd leidt in de tijdrit, met een toch wel scherpe tijd van 36 minuten en 29 seconden.

Maar ik wil u bijtreden, mijnheer Tommelein. Met de informatie die ik voorlopig had, was ik heel tevreden. De nv VRT zou niet deelnemen aan de dochteronderneming en zou – zoals dat met andere distributeurs gaat – een vergoeding krijgen voor haar signaal. Wat volledig correct is.

Minister, destijds was uw standpunt in het kader van het VRT-medialab, dat het niet kan dat ze met overheidsgeld enkel zaken ontwikkelt voor zichzelf, dat de brede sector daarvan moet profiteren. Stievie is daarvan een prachtig voorbeeld. Het blijft natuurlijk moeilijk als een openbare omroep, al is het via een minderheidsaandeelhouderschap, zou participeren in die nv en dus zou profiteren van die commerciële inkomsten.

Minister, wat is uw standpunt over het feit dat de VRT de mogelijkheid heeft om minderheidsaandeelhouder te worden?

Minister Ingrid Lieten

In de eerste plaats zijn de ontwikkelingskosten gedragen door de partners die het hebben ontwikkeld. Zowel VMMa, VRT, als SBS hebben samen ontwikkelingskosten gedragen en samen risico genomen om zo’n project te ontwikkelen. Ze worden daarvoor natuurlijk beloond doordat er een extra distributiemodel op de markt komt dat in het belang is van hen allemaal. Dan is de vraag wie het gaat ontwikkelen. Nu is dat uitdrukkelijk de VMMa. Punt.

De VRT heeft dan een distributieovereenkomst onderhandeld en heeft daarin – ik denk dat dat goed bestuur is – de mogelijkheid gepland dat ze eventueel op termijn, wanneer de VRT-raad van bestuur dat wenst, kan toetreden. Dat is een mogelijkheid. Het is goed bestuur om dat te onderhandelen in het belang van de VRT. Ik heb geen enkele aanleiding om te denken dat men dat ooit zal doen.

De raad van bestuur heeft net nu beslist om niet toe te treden. Op dit moment zijn de geesten niet in die zin gestemd. Ik vind het wel getuigen van goed bestuur dat de VRT in het belang van de vennootschap VRT die optie op termijn openhoudt. Je weet nooit.

Kan de VRT op termijn eventueel toetreden? Dat kan ze. In het Mediadecreet staat expliciet dat de VRT kan toetreden tot de vennootschap indien dat ertoe bijdraagt om dat maatschappelijk doel te realiseren. Dat is ook de afweging die de raad van bestuur op termijn – als men daar ooit over denkt – zal moeten maken. Op dit moment is daar geen sprake van. Het is een zuiver initiatief dat wordt gedragen door de VMMa, en waarbij iedere zender contractueel een distributieovereenkomst kan afsluiten met Stievie nv.

Veli Yüksel

Minister, ik ben het niet eens met collega’s die de rol van de VRT daarin beperkt willen houden. Het is belangrijk dat de VRT mee is met die technologie. We hebben daartoe bijgedragen. We hebben dat mee ontwikkeld.

Het businessmodel is natuurlijk een andere zaak. Ik begrijp dat noch het Mediadecreet, noch de beheersovereenkomst een probleem vormt. Ik zie niet waarom de VRT dat niet kan bekijken. Natuurlijk zou ik ervoor pleiten dat de VRT dat in de toekomst in functie van de budgettaire en andere mogelijkheden overweegt, met respect voor de regels, met de beheersovereenkomst en het Mediadecreet.

Minister, uw antwoord voldoet mij. Ik heb de VRT in dezen een zeer goede en constructieve rol zien spelen. Ik juich het toe dat de drie grootste tv-zenders de handen in elkaar hebben geslagen om een dergelijke mooie applicatie op de markt te brengen. Ik wil al mijn collega’s die niet in het testpubliek zaten, alleszins aanraden om in de toekomst over te gaan tot het aanschaffen van Stievie.

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.