U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

‘De gustibus et coloribus non est disputandum’ zeiden de oude Romeinen – en ook de jonge die toen leefden. Dat geldt zeker voor muziek. Iedereen heeft zijn eigen muzieksmaak en -keuze. Daarom was ik enigszins verbaasd, maar ook verheugd, over de grote eensgezindheid in de commissie Media over alle partijgrenzen heen, over de behandeling van Nederlandstalige muziek door de radiostations van de VRT.

Zoals iedereen weet, staat in de beheersovereenkomst van de VRT dat 25 procent van het totale aanbod op alle zenders Vlaamse muziekproducties moeten zijn. 30 procent van dat aanbod op Radio 2 moet zelfs Nederlandstalig zijn. Samen met mij hebben alle andere partijen vastgesteld dat de VRT nochtans enigszins soepel met die regel omspringt. Men speelt bijvoorbeeld heel wat Nederlandstalige muziek, maar vooral in de daluren en ’s nachts om toch aan die percentages te komen.

Meer nog, bepaalde genres in deze Nederlandstalige muziek worden helemaal niet gespeeld. Ik heb het over wat vroeger bij mij thuis in het Antwerpse de smartlap werd genoemd. Nu heeft dat een mooiere naam gekregen, namelijk het levenslied. Dat wordt helemaal niet gedraaid. Nochtans heeft dat genre een grote aantrekkingskracht bij de bevolking. Op grote evenementen rond het genre van schlagers treffen we ouderen, jongeren en zelfs kinderen aan die allemaal die muziek weten te pruimen.

Daarom vond ik het nuttig om hierover een motie in te dienen. Ik had ook een motie van de meerderheid verwacht omdat die eensgezindheid zo groot was. Met mijn motie wil ik de minister ertoe aanzetten om aan de VRT eens te vertellen wat de geest is van die beheersovereenkomst. De geest van de overeenkomst en de quota voor de Nederlandstalige muziek bepalen niet dat dat ’s nachts wordt gespeeld of dat bepaalde genres worden weggelaten.

Mijn fractie zal deze motie alleszins steunen. (Gelach)

Ik weet dat er in dit halfrond enige schroom bestaat om moties of initiatieven van mijn fractie goed te keuren. Collega’s, wees man of vrouw genoeg om die schroom van u af te zetten en de standpunten van uw collega’s in de commissie Media te volgen. Geef blijk van de overtuiging van uw partijgenoten. Keur deze motie goed. Ik merk al dat er onthoudingen zullen zijn, toch alleszins van de heer Verstreken. Voor mijn part, onthoud u allemaal, mijn fractie zal de motie wel goedkeuren. Dan is deze motie aanvaard. Ik roep u op: steun deze motie. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Mijnheer Wienen, ik wil u geruststellen. Onze onthouding is niet ingegeven doordat we het levenslied op de VRT niet zo leuk vinden. We zouden wel willen dat ze het genre de hele dag door draaien, dan zouden de commerciële zenders nog meer luisteraars hebben. Maar dit volledig terzijde.

Deze motie is een slechte uitwerking van de goede bedoelingen van de indiener. Dat is de enige reden waarom we ons onthouden. (Rumoer bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, we delen de bezorgdheid van de collega’s wat de Nederlandstalige en Vlaamse producties betreft en het aan bod komen van verschillende genres. We hebben ons samen met de meerderheid destijds ingespannen om in de beheersovereenkomst met de VRT een hoger percentage voor de Vlaamse en Nederlandstalige producties in te schrijven.

In de commissie heeft de minister duidelijke toezeggingen gedaan, wat de uitvoering van de afspraken met de VRT betreft. We willen de resultaten afwachten alvorens met resoluties of moties aan de slag te gaan. Een en ander zou in de loop van de zomer – dixit de minister – zijn beslag krijgen.

Ik zal me persoonlijk onthouden, maar de rest van mijn fractie niet.

Wim Wienen

Wat het betoog van de heer Verstrepen betreft over de slechte uitwerking, ik zou bijna zeggen: daar zakt mijn broek van af, maar ik had beloofd aan de heer Segers dat ik dat niet zou zeggen. Mijnheer Verstrepen, als deze moties allemaal zo slecht uitgeschreven en uitgewerkt zijn, vraag ik me af waarom ik in de vorige legislatuur al uw moties moest schrijven. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Jurgen Verstrepen

Gezien de leeftijd van de heer Wienen kan ik het hem niet kwalijk nemen dat ik toen al zijn ontwerpen naar de prullenmand heb verwezen. Als de heer Wienen correct was, zou hij weten dat in de vorige legislatuur geregeld een voorstel van decreet is ingediend dat de openbare omroep een volledig Nederlandstalig kanaal zou creëren. Dat zou veel interessanter zijn geweest dan deze motie, waarin hij en zijn partij graag programmadirecteur willen spelen van de radio’s.

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken

Ik zal me ook onthouden in deze materie. Ik verwijs daarmee naar mijn betoog in de commissie op 11 juni. De VRT behandelt populaire Vlaamse muziek stiefmoederlijk. Ze gedoogt die in plaats van te omarmen. Dat is heel klare taal wat mij betreft.

Desondanks hebben we samen met de werkgroep van Vlaamse Podiumkunstenaars (VLAPO) een constructief overleg gehad. Ik stel voor dat wat daar is besproken, wordt meegenomen naar de commissie Media en Cultuur, en dat we die zaken daar opnieuw op de agenda zullen plaatsen en kijken wat we ermee zullen doen om het constructief aan te pakken.

De voorzitter

De heer Van Der Taelen heeft het woord.

Luckas Van Der Taelen

Ik blijf het verbazend vinden dat de verdedigers van de Vlaamse cultuur zich kunnen opwinden over het levenslied en de smartlap, maar dat ze geen vin hebben verroerd op het moment dat er is beslist dat de openbare omroep geen opera meer uitzond en dat de Koningin Elisabethwedstrijd stiefmoederlijk wordt behandeld. Daarover worden geen moties geschreven, wel over de Vlaamse smartlap.

Ik zal met plezier tegenstemmen.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 21

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

15 leden hebben ja geantwoord;

77 leden hebben neen geantwoord;

7 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.