U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 juni 2013, 14.01u

van Peter Gysbrechts aan minister Philippe Muyters
393 (2012-2013)
De voorzitter

De heer Gysbrechts heeft het woord.

Peter Gysbrechts

Minister, gisteren betichtte de Vlaamse Sportfederatie (VSF) u ervan de personeelssubsidies voor de sportfederaties retroactief te corrigeren. Minister, hiermee zet u de Vlaamse sportfederaties natuurlijk een beetje in de kou. Zij hebben daardoor serieuze problemen.

Collega’s, anderhalf miljoen Vlamingen zijn aangesloten bij de Vlaamse sportfederaties. Het gaat om 65 federaties en er zijn 345 personeelsleden tewerkgesteld. De sector van de Vlaamse sportfederaties heeft al die jaren heel constructief meegewerkt met het kabinet, met de minister en dus met de Vlaamse overheid. Nu echter stellen zij vast dat in de begroting van 2013 een retroactieve correctie wordt gemaakt. Daardoor komen zij in de problemen bij het betalen van de lonen voor het jaar 2012. In 2012 zijn er vier voorschotten. In april 2013 komt er een rapportering. Vanaf 1 juli dient het saldo te worden betaald. Collega’s, het is net op dat saldo dat er blijkbaar een retroactieve correctie is toegepast. Men stelt dus vast dat de Vlaamse overheid er niet alleen niet meer in slaagt om haar verbintenissen conform het decreet na te leven, maar – en dat is het grote verwijt van de Vlaamse Sportfederatie – dat de minister zelfs niet meer overlegt met de federatie voor een toch niet onbelangrijk item.

Minister, ik zou u dan ook een heel eenvoudige vraag willen stellen. Waarom zijn de sportfederaties niet vooraf hierover ingelicht?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Voorzitter, de heer Gysbrechts kent me ondertussen al wat beter. Zodra hij mijn antwoord zal horen, zal hij inzien dat wat hij net heeft verteld en wat in het persbericht staat, in feite niet klopt.

Ik wil eerst en vooral opmerken dat het decreet niet eenvoudig is. We zitten met moeilijkheden. Volgens het decreet worden subsidies toegezegd indien de begroting het toelaat. Dat is een moeilijkheid op zich. Wat de uitbetaling van het saldo voor 2012 betreft, moet ik echter opmerken dat we ten tijde van de verspreiding van het persbericht nog niets hadden ontvangen. Het Bloso en de VSF hadden ons nog niets toegezonden. Dat is geen verwijt. Het lijkt me normaal dat eerst voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Het kabinet had nog met betrekking tot de betaling van het saldo nog niets ontvangen.

Ik zal mijn visie duidelijk uiteenzetten. Het kan niet dat conform het decreet en op basis van verwachte subsidies personeel zou worden aangeworven, waarna we dan retroactief zouden kunnen stellen die subsidies niet uit te betalen. Dat lijkt me niet mogelijk. Op dat ogenblik kunnen we met betrekking tot de budgetten van de federaties niet meer ingrijpen. Wat mij betreft, kan dit niet.

Mijn conclusie is dan ook vrij eenvoudig. Ik zal met het Bloso en met de VSF overleggen en een oplossing voor het saldo voor 2012 zoeken. We zullen ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet meer zal kunnen gebeuren. We zullen hiervoor in voldoende budgetten voorzien of duidelijke afspraken maken. Desnoods zullen we zelfs een wijziging van het decreet voorstellen.

Peter Gysbrechts

Het verwondert me toch dat het kabinet van de minister niet op de hoogte zou zijn geweest en op snelheid is gepakt. Ik beweer niet dat dit niet zo is. Indien dit zou kloppen, zitten we echter met een probleem. Volgens het decreet moeten de jaarlijkse betalingen op 1 juli plaatsvinden. Indien het de bedoeling zou zijn tot retroactieve correcties over te gaan, wil ik erop wijzen dat 1 juli 2013 niet ver meer verwijderd is. Die betalingen komen eraan. Binnen enkele dagen is het zover en zouden de sportfederaties te weinig geld kunnen ontvangen.

Volgens de minister kan dit niet. Ik wil dat ook geloven. Het kan inderdaad niet. De sportfederaties hadden in 2012 de mogelijkheid personeel in dienst te hebben of zelfs tot nieuwe aanwervingen over te gaan. Het is dan ook onmogelijk dat we nu retroactief beslissen die sportfederaties niet de nodige budgetten te verschaffen.

Een en ander zal moeten gebeuren om dit budget te verhogen. Wat de sportfederaties betreft, gaat het om een besparing of een tekort van niet minder dan 8 procent. Voor sommige sportfederaties loopt dit op tot 30.000 euro. Andere sportfederaties lopen dan weer wat minder mis. Het is van uitzonderlijk belang dat dit wordt gecorrigeerd.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Voorzitter, ik vind het antwoord van de minister enigszins bemoedigend. Hij wil er iets aan doen. Dat is goed voor de sportwereld. Ik vind het echter heel bizar dat dit ook ten aanzien van het lokaal sportbeleid is gebeurd. Een tijdje geleden was er discussie over die tekorten. Nu gebeurt dit opnieuw met betrekking tot de sportfederaties. Ik zou wel eens willen horen waarom dit net nu uitkomt en waarom de minister daar zelf verbaasd van opkijkt.

Er is een clausule die stelt dat subsidiëring binnen de perken van de begroting mogelijk is. Een overheid moet zich echter voorzienend opstellen. Een overheid moet weten welke budgetten ze nodig heeft om haar verplichtingen na te komen en om haar rechtszekerheid met betrekking tot gesubsidieerde organisaties in te vullen.

De voorzitter

De heer Sauwens heeft het woord.

Johan Sauwens

Voorzitter, ik vind dat we hier een heel bizar antwoord hebben gekregen. We hebben de minister in januari en februari 2013 al allerlei vragen over deze materie gesteld. (Opmerkingen van minister Philippe Muyters)

Het ging toen om de lokale besturen, de sportkampen en de sportfederaties. Dat was toen heel duidelijk. Uiteindelijk is daar een hoorzitting uit voortgekomen. De vertegenwoordigers van het Bloso hebben toen een volledige uiteenzetting gegeven. Mevrouw Vanden Broeck heeft toen verklaard dat er een verschil is tussen het theoretisch bedrag waar de sportfederaties volgens het decreet recht op hebben en de beschikbare kredieten. Voor 2012 is er een tekort aan kredieten. Dat is het antwoord dat ons in de commissie heel deskundig is toegelicht.

Nu komt u zeggen: ik ga dat oplossen. Ik heb het verslag van de begrotingsaanpassingen gelezen. Daarin is het opgelost voor de gemeentebesturen. Zo heb ik het begrepen. Maar intussen is er geschoven met vrij grote bedragen. Hier gaat het om een relatief klein bedrag in de totaliteit van de begroting, namelijk 560.000 euro, waarbij onder meer Lottogelden voor meer dan 200 miljoen euro zijn verschoven naar sportevenementen en infrastructuur. U weet dat goed. Er is deze eenmalige situatie van sportfederaties die personeel hebben tewerkgesteld in 2012, die de wedden en de vergoedingen hebben betaald en die het rechtmatige vertrouwen hadden dat ze dat ook zouden ontvangen voor 2012. Mijn vraag is duidelijk: belooft u ons formeel dat dat in orde komt en met welke middelen, om het geloofwaardig te maken? Wat is uw oplossing en uw standpunt voor 2013?

De voorzitter

De heer Deckmyn heeft het woord.

Minister, u zegt dat het communiqué niet juist is, maar dat hebt u in het verleden ook al gezegd over andere communiqués en andere berichtgeving vanuit de sector. Het is allemaal zeer moeilijk uit te leggen, zegt u, maar u zou daarover toch met de federaties samenkomen? Ik begrijp niet dat wij nog altijd tot dezelfde vaststelling moeten blijven komen. Dat is een dossier dat al ettelijke keren ter sprake is gekomen. De heer Sauwens heeft er terecht naar verwezen. We spreken over communicaties in januari, in februari enzovoort. U hebt ons telkens verzekerd dat het een communicatieprobleem was en dat alles wel zal worden opgelost. U zou hierover op een goede manier communiceren zodat alle problemen van de baan zouden zijn. Dat is dus niet het geval. De VSF weet het blijkbaar zelf niet meer. Het enige wat de sportfederaties weten, is dat ze geld te kort zouden hebben. Zij vragen dringend overleg met u en met het kabinet. Ze dringen nogal aan en zeggen, waarschijnlijk uit ervaringen in het verleden waarbij ze niet gehoord zijn, dat ze de komende maanden verder zullen blijven aandringen. Dat belooft dus.

De voorzitter

Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Ulla Werbrouck

Minister, ik heb die mail ook gekregen. De VSF heeft duidelijk gesteld dat ze mogelijk te vroeg heeft gecommuniceerd en niet wilde wachten tot alles al getekend was. Ik heb dat op papier gekregen. Minister, gaat u dat oplossen, en vooral, gaan we dat in de toekomst niet meer tegenkomen? Het is al drie keer op rij dat we voor bepaalde dingen geld moeten vragen omdat er budgettaire tekorten zijn. Mijn specifieke vraag is: zal het nu worden opgelost en zullen we het in de toekomst niet meer meemaken?

Mevrouw Werbrouck, ik wil u bedanken, u geeft het heel juist weer. Het is zo dat er te vroeg is gecommuniceerd. Als ik nog geen beslissing heb genomen, op geen enkele manier, omdat het dossier nog niet op het kabinet is gekomen, hoe kunnen we dan zeggen dat ik de verkeerde beslissing heb genomen, dat ik retroactief die wedden ga aanpassen, terwijl die beslissing op geen enkele manier al voorligt bij mij? Ik was het niet van plan. Als het zou hebben voorgelegen, waarbij niet de volledige betaling zou gebeuren, zou ik het teruggestuurd hebben. Ja, mijnheer Sauwens, die belofte is er wat mij betreft: er zal betaald worden voor het aantal mensen dat in 2012 tewerkgesteld is, conform de percentages waarin is voorzien. Ik zal geen gebruik maken van het regeltje dat zegt ‘zo ver daar budgetten voor ter beschikking zijn’. Ik zal zien binnen mijn budget. Ik heb uit het persbericht gehoord over welke bedragen het gaat. Ik heb dat ondertussen opgevraagd, maar dat was gisteren. Ik heb het dossier dus nog niet gekregen. Doe het me niet aan om hier de hele tijd te moeten zeggen: waar bent u nu allemaal mee bezig? Ik heb geen dossier gehad. Als ik het dossier niet heb gehad, dan heb ik ook geen beslissing genomen.

Mijnheer Caron, hoe kunnen dergelijke dingen gebeuren, dat het budget niet duidelijk is enzovoort? Het decreet zegt nu dat elke federatie mensen mag aannemen met x procent ondersteuning, en dan de volgenden met y procent en z procent ondersteuning. Er staat nergens wanneer dat moet stoppen. Wij en Bloso weten niet hoeveel personeelsleden de federaties aannemen in de loop van het jaar. We zitten in een heel rare situatie. Hoe moeten wij budgetten inschatten als we niet weten hoeveel mensen de federaties zullen aanstellen? De federaties kunnen terecht zeggen: zie eens, wij doen het toch goed, met minder procent ondersteuning nemen wij toch mensen aan, wij zijn toch goed bezig. Maar als de mensen bij Bloso en bij ons niet weten of er nu zeven, acht, negen of tien mensen zijn, dan loopt het ergens mis.

En dat is elke keer, mijnheer Sauwens, we hebben het er de vorige keer ook over gehad. Is het het budget van de Vlaamse Regering waarvan je zegt: dat is gesloten en daarbinnen moet je blijven? Of is het het budget van de federaties en de gemeenten waarvan je zegt: dat is het budget dat ze nodig hebben en dat moeten ze krijgen? Dat is de discrepantie. Er is aan geen van beide kanten sprake van slechte wil, maar deze discrepantie bestaat.

Mevrouw Werbrouck, mijnheer Gysbrechts, dat wil ik oplossen door met de betrokkenen samen te gaan zitten om te bekijken op welke manier we in de toekomst kunnen werken, waardoor de onzekerheid voor de Vlaamse Regering en voor de federaties wordt weggenomen en we dergelijke voorvallen niet meer hebben.

In januari, februari was het heel duidelijk voor de gemeenten. En voor de federaties doe ik natuurlijk hetzelfde, maar als ik het dossier niet krijg, als er al wordt gecommuniceerd alvorens ik een dossier heb gekregen, dan moet u mij niet komen vertellen welke beslissing ik heb genomen, want ik heb er geen genomen.

Peter Gysbrechts

Minister, misschien is er dan wel te vroeg gecommuniceerd, maar aan de andere kant vraag ik me af hoe we te vroeg kunnen communiceren als we op drie à vier dagen van de datum zitten waarop die mensen betaald zullen worden. Voor mij is er niet te vroeg gecommuniceerd. Als mensen over een viertal dagen te weinig centen dreigen te krijgen, dan is het niet te vroeg. Er kan nog iets aan gedaan worden, dat is iets anders, maar dit is geen kwestie van te vroeg communiceren.

Als u nog geen beslissing hebt genomen, zult u die inderdaad snel moeten nemen. U hebt daar nog een paar dagen tijd voor. De datum is 1 juli. Het is natuurlijk geen probleem als het enkele dagen later wordt, maar het is klassiek dat de middelen begin juli worden overgeschreven. Vlaanderen is de vorige jaren wel correct geweest op dat vlak: de datum werd niet al te veel overschreden. We zitten dicht tegen de deadline aan en dus is er absoluut niet te vroeg gecommuniceerd.

Minister, u zegt dat u niet kunt weten hoeveel aanwervingen er in die federaties gedaan worden. Het gaat hier over de afrekening voor 2012. U kunt dus perfect weten hoeveel nieuwe aanwervingen gebeurd zijn in 2012.

U weet al lang dat er een tekort is op het budget. Er is al overleg geweest in het najaar, maar van dat tekort op het budget weten we al lang. De problemen voor 2013 zijn voorspelbaar, net zoals ze ook voor volgend jaar zullen zijn.

Ik sluit positief af, minister, want u hebt beloofd om deze zaak op te lossen. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.