U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Zamouri heeft het woord.

Khadija Zamouri

Voorzitter, minister, collega’s, deze actuele vraag was helemaal niet voorzien. Ik had een vraag om uitleg gesteld, en het ging bijna een schriftelijke vraag worden. En voilà, hier sta ik dan toch een actuele vraag te stellen.

Minister, toch lezen we in Brussel Deze Week dat u een crisismanager zult aanstellen voor een jaar of anderhalf jaar voor het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Daarkom. Het dossier Daarkom sleept aan, en ik kan begrijpen dat u ondertussen ten einde raad bent. De wissels van het personeel, nieuwe directies, de houtworm in het gebouw, het kon niet op: alle miserie van de wereld heeft dat huis wel gekend.

U komt nu met een nieuw voorstel en zegt dat u een crisismanager zult aanstellen om deze situatie te verhelpen. Op welke feiten heeft de Vlaamse Regering zich gebaseerd om tot deze beslissing te komen?

De voorzitter

De heer Segers heeft het woord.

Willy Segers

Voorzitter, minister, collega’s, mevrouw Zamouri, ik vermoed dat ik hiervan aan de grondslag lig, want ik had een actuele vraag ingediend. Mevrouw Zamouri heeft de situatie van Daarkom juist geschetst en inderdaad, wat ons betreft, wordt hier een zeer belangrijke episode in het verhaal van dit culturenhuis aangesneden.

Minister, in uw persnota zegt u: “Deze crisismanager krijgt de opdracht de infrastructuurproblemen op te lossen, en het gebouw opnieuw bruikbaar te maken. Hij of zij moet een competent en geëngageerd team samenstellen van vrijwilligers en beroepskrachten. De opdracht moet worden gerealiseerd binnen de door de Vlaamse Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko ter beschikking gestelde enveloppe van 500.000 euro per jaar.”

Minister, op welke manier zal die crisismanager worden aangezocht? Aan welk profiel zal hij of zij moeten beantwoorden voor deze belangrijke opdracht?

De voorzitter

De heer Arckens heeft het woord.

Erik Arckens

Voorzitter, minister, Daarkom is vaste prik, zowel hier als in de commissie Cultuur. De laatste fase in deze processie van Echternach is uiteraard het feit dat u in maart of april van dit jaar aan de vzw Daarkom gevraagd hebt om zelf een crisisplan te maken, een meerjarenbegroting, een meerjarenplan. Ze hebben dat gedaan, maar het was deficitair voor 2013 en 2014, respectievelijk 151.000 en 45.000 euro.

Ik denk dat voor u de maat vol was, en dat het voor u genoeg is en dat u de zaak onder curatele stelt, en dat klinkt misschien tamelijk hard. U zult een crisismanager aanstellen die voor de volgende jaren een transitieproject en een programmaproject uitwerkt.

Minister, wat gaat die manager nu precies doen? U moet uiteraard werken binnen de enveloppe van 500.000 euro. Dat is historisch zo gegroeid, het Koninkrijk Marokko heeft zijn verbintenissen op een bepaald ogenblik niet toegezegd, en dan hebt u ook afgebouwd. We zijn nu beland op 500.000 euro, waarvan er 370.000 euro per jaar naar huurkosten gaan en er zijn nog de verzekering en andere kosten. Ik denk dat er op dit ogenblik nog juist genoeg geld overblijft voor de conciërge. Minister, hoe ziet u het binnen het budget dat u zelf hebt?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, als ik jullie vragen bundel, dan kun je stellen dat er drie vragen zijn. Ten eerste, op welke feiten is de aanstelling gebaseerd? Ten tweede, wat is de aard van de beslissing? Hoe zal die beslissing genomen worden? Wat is het profiel van die manager? Ten derde, hoe lang zal het duren en wat is het budget?

Op de eerste vraag kan ik u antwoorden dat u weet dat Daarkom werd opgericht in 2007. Die mensen zijn pas in 2011 van start kunnen gaan, en sindsdien zijn er heel veel tegenslagen geweest. Een directeur die opstapt, het gebouw dat gesloten is door allerlei omstandigheden, personeel dat bijna allemaal weg is, opnieuw een interim-manager die ook al vertrokken is: er zijn tal van problemen geweest.

We hebben toen beslist in de Vlaamse Regering om een ultimatum te stellen aan de vzw en hun te vragen om toch een beleidsplan om te maken. Eigenlijk moest die vzw al veel langer een beleidsplan opmaken, dat ook uittekent wat zij de komende jaren willen doen. Het ultimatum heeft wel gewerkt, want er was een beleidsplan, maar toen bleek dat het beleidsplan absoluut geen rekening hield met de vooropgestelde budgetten. We hadden gezegd dat het een gelijkwaardige financiering was: Marokko betaalt 250.000 euro en de Vlaamse Gemeenschap wil ook 250.000 euro betalen. Dat gaat in totaal om 500.000 euro. Het beleidsplan dat op tafel lag en na lang aandringen was ingediend, bleek deficitair te zijn vanaf 2014. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De vraag was om zich aan het budget te houden.

Met de Vlaamse Regering hebben we inderdaad geoordeeld dat we iets moesten doen. Er zijn ook afspraken met Marokko, dus we moeten echt dringend ingrijpen. We hebben dan ook beslist dat binnen het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media een profiel zal worden uitgeschreven voor een crisismanager, die anderhalf jaar aan het werk zal gaan en eerst en vooral alle problemen zal oplossen. Er zijn vier soorten problemen: een snelle oplossing vinden voor de infrastructuur, een goed team vormen door personeel aan te werven binnen de budgetten die er zijn, zorgen dat er orde op zaken wordt gesteld in het artistieke programma binnen de contouren en een goed beleidsplan opmaken. Het zijn vier opdrachten: infrastructuur, personeel, middelen en het artistieke aspect. Dat moet worden uitgetekend door de transitiemanager, maar hij moet ook contacten zoeken en samenwerkingen aangaan met het Brusselse kunstenveld, wat onze intentie al was.

Die beslissing hebben we genomen. Het profiel zal op basis van die elementen worden uitgeschreven door het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Het spreekt voor zich dat die transitiemanager samen met de raad van bestuur van de vzw oplossingen zal moeten zoeken.

We blijven binnen de budgetten, collega’s, binnen die 250.000 euro vanuit de Vlaamse Gemeenschap dus. Dat hadden we al beslist, op basis ook van de gelijkwaardige inbreng van Marokko en de Vlaamse Gemeenschap. U stelt me de vraag of de vzw daarmee voldoende middelen zal hebben om te werken. Als ik alles op een rijtje zet, hebben ze 150.000 euro over op jaarbasis om hun artistieke werking uit te bouwen. Dat is toch niet min, dat is een serieus bedrag. Heel wat andere culturele initiatieven moeten met kleinere budgetten aan de slag. De samenwerking met initiatieven binnen Brussel of zelfs buiten Brussel kan absoluut ook een oplossing zijn, maar dat zal allemaal moeten worden uitgewerkt door de crisismanager. Tot daar de stand van zaken, voorzitter.

Khadija Zamouri

Minister, dank u wel voor uw antwoord, maar u noemt de vier actiepunten waaraan de crisismanager moet werken en waarover hij u uitsluitsel moet geven, voor de verdere werking van Daarkom: infrastructuur, een goed team, een artistiek programma en de begroting. U vindt 150.000 euro een groot bedrag, maar mij lijkt dat peanuts voor dit huis en voor het doel waarmee dit huis ooit is opengegaan.

Als werkingssubsidie had Daarkom ongeveer 100.000 euro. In de commissie hebben zij telkens gezegd dat het absoluut niet voldoende is om iets degelijks te kunnen doen. Toch blijft u vasthouden aan dat bedrag. Kan op basis van de analyse van de crisismanager dat bedrag eventueel worden verhoogd?

Willy Segers

Minister, bedankt voor uw toelichting bij mijn vragen en over het profiel. Wij beschouwen dit een beetje als een reddingsboei die de Vlaamse Regering nog toewerpt. We hopen dat u inderdaad een geschikte kandidaat kunt vinden binnen het departement, zodat die zijn opdracht krachtdadig kan waarmaken en dit verhaal eindelijk kan worden afgerond. Ik ben ook tevreden over uw mededeling over de evenredige bijdrage van beide partners.

Stel dat de crisismanager niet in zijn totaalopdracht slaagt, zijn er dan alternatieven? Moet hij daarnaar nu al uitkijken of wordt dat pas op het einde bekeken? Ik heb in het persbericht gelezen dat op het einde alles wordt geanalyseerd en er dan een definitieve beslissing valt. Behoort het ook tot zijn opdracht? Ziet u eventueel alternatieven om de samenwerking te behouden?

Erik Arckens

Minister, ik begrijp heel goed dat er geen enkele andere mogelijkheid meer overbleef dan deze. U moet ingrijpen in het zakelijke en artistieke beleid. Het is belangrijk dat dit gebeurt samen met andere partners in Brussel.

Ik blijf toch een beetje op mijn honger zitten wat het financiële plaatje betreft. Ofwel vergis ik mij, ofwel vergist u zich. Klopt het dat u over een jaarlijks budget beschikt van 500.000 euro: 250.000 euro van Vlaanderen en 250.000 van Marokko? En klopt het dat het budget dat naar de huurkosten gaat, al meteen 370.000 euro bedraagt? Ik spreek nog niet over de verzekeringen en over allerlei andere vaste kosten. U, of de crisismanager, zegt dat er jaarlijks 150.000 euro nodig is voor het artistieke beleid. Vergis ik mij of vergist u zich?

De voorzitter

De heer Delva heeft het woord.

Paul Delva

Voorzitter, minister, ik meen begrepen te hebben dat de transitiemanager of de crisismanager gezocht zal worden binnen het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Klopt dat? En zo ja, hoe zit het dan met de verloning van die man of vrouw? Indien het zo is dat iemand van de administratie het huis zal leiden, dan veronderstel ik dat zijn of haar loon wordt gedragen door de administratie. De facto zou dat bijkomende middelen kunnen opleveren voor Daarkom. Heb ik het juist voor?

Wat ik goed vind, is dat er een tijdshorizon van anderhalf jaar is. De problemen zijn zodanig groot dat we over een redelijke termijn moeten beschikken, en achttien maanden zijn absoluut nodig om tot een oplossing te komen.

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, minister, de weg van dit dossier was van in den beginne al geplaveid met veel hindernissen. Dat hoeft niet te verbazen, want het was een van de vele onzalige ideeën van Bert Anciaux.

Maar ook in deze legislatuur is het vooral kommer en kwel. Daarkom blijft een geldverslindend project. Het heeft ondertussen al meer dan 6 miljoen euro gekost zonder dat iemand in de Vlaamse Gemeenschap er beter van wordt. De conclusie van meer dan zes jaar vzw Daarkom kan dan ook alleen maar zijn: veel geldverspilling en weinig resultaat.

Een paar maanden geleden zei u nog in een interview in de krant dat het echt wel hun laatste kans was. Ik roep u dan ook op, minister, om eindelijk een einde te maken aan de lange lijdensweg van deze vzw. Haal het financiële infuus er uit en stop met nog langer Vlaams belastinggeld te besteden aan dit nutteloze project.

De voorzitter

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Yamila Idrissi

Voorzitter, minister, ik heb begrepen dat de crisismanager aangesteld zal worden of verloond zal worden door de administratie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hoe zit het juist met de verhouding? Onder wiens gezag komt hij of zij te staan? Moet de crisismanager rapporteren aan de raad van beheer of aan de Vlaamse overheid? Ik had daar graag iets meer duidelijkheid over gekregen.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Voorzitter, minister, ik heb altijd gepleit voor een actieve rol van u en uw omgeving in dit moeilijke dossier. U neemt die op zich en dat juich ik toe. Ik meen dat het terecht is dat u het huis in handen neemt en dat u het aanstuurt in de richting van een mooie toekomst. Laten we dat toch hopen.

Natuurlijk beseft u ook wel dat het met de sommen geld die u vernoemde, totaal onmogelijk is om bij wijze van spreken iets meer te doen dan de verwarming aanzetten, de deur ’s ochtends te openen en ’s avonds te sluiten, en in het beste geval een drankje uit te schenken. Meer kan er met dat geld niet gebeuren.

Het is weer een kwestie van de kip of het ei. U eist een beleidsplan. Dat komt er dan, maar het blijft niet binnen het budget. Eerlijk gezegd, ik zou binnen een dergelijk budget zelfs weigeren om een beleidsplan te schrijven.

Maar laten we het positief zien. Ik ga ervan uit dat de crisismanager de zaak goed op de rails zal zetten. Ik heb eigenlijk maar één vraag: als het goed loopt, bent u dan bereid om extra te investeren om een valabele werking mogelijk te maken?

Collega’s, ik zal proberen om op alle extra vragen te antwoorden.

Mijnheer Arckens, het is altijd, van in het begin, de bedoeling geweest om samen met Marokko tot een gelijkwaardige financiering te komen. Marokko heeft het aanbod gedaan om 250.000 euro te betalen. Wij doen hetzelfde. U moet weten dat er een enorm hoge huurlast is. Wij hebben daarover in de commissie al meerdere keren van gedachten gewisseld. Op dit moment is dat 270.000 euro. Soms wordt het bedrag van meer dan 300.000 euro genoemd omdat in die 270.000 euro de lasten niet zijn inbegrepen. Dat is puur de huur, er is ook nog elektriciteit en dergelijke. Wij gaan ervan uit dat het bedrag, door het feit dat het op dit moment stilligt, dat het niet open is omdat die houtworm in het gebouw is, lager zal liggen, en dat ze dus een hoger bedrag zullen hebben.

We hebben heel uitdrukkelijk beslist om de crisismanager aan te werven binnen het departement. Dat wil zeggen dat een belangrijke personeelskost uit de vzw wordt weggenomen. Mijnheer Caron en mijnheer Delva, daardoor zal de vzw iets meer ademruimte hebben om tot een artistieke werking te komen. Je zou dit kunnen zien als een extra ondersteuning.

De crisismanager zal werken onder het departement en zal aan de Vlaamse Regering moeten rapporteren. Dat zal uiteraard in samenspraak met de vzw gebeuren. Maar, mevrouw Idrissi, we hebben er heel uitdrukkelijk voor gekozen om het heft in eigen handen te nemen en vanuit het departement de vzw heel strak en heel gericht op een goed spoor te zetten. Er zal op ongeveer zes maanden tijd een analyse moeten worden gemaakt. Dat moet gebeuren op het vlak van personeel – hoeveel mensen hebben we nodig? – maar ook wat betreft het gebouw – wanneer kunnen we er terug in? Dan moeten we ook weten hoe we de financiële situatie op orde kunnen brengen. En dan is er ook nog het artistieke luik. Op basis daarvan zal een jaar artistieke werking mogelijk zijn. Het spreekt vanzelf dat wij dan een evaluatie zullen moeten maken. Dan zal de vzw Daarkom alle kansen hebben gehad. Wij zoeken ook samenwerking met partners in Brussel.

Dan zullen wij de definitieve beslissing nemen: moeten er al dan niet extra budgetten zijn en kan eventueel de gelijkwaardigheid ten aanzien van Marokko worden opgetrokken? Ik weet dat dit voor Marokko een heel belangrijk project is. Als er een goed beleidsplan op tafel ligt, is er een mogelijkheid dat er misschien een aantal andere beslissingen worden genomen. Maar ik wil daar niet op vooruitlopen.

Mijnheer Janssens, ik heb u goed beluisterd. U kunt nu mooi zeggen dat we ermee moeten stoppen, dat alles gedaan is en dat ze voldoende kansen hebben gekregen. Het klopt dat het een lijdensweg is. Er zijn tal van tegenslagen geweest waarbij niemand in de fout is gegaan. Er is wel een heel zware huurlast, en er is een heel strak huurcontract. We kunnen dat niet op korte termijn verbreken. We zitten daar nog jaren aan vast. Stel dat wij zouden beslissen om te stoppen met de vzw Daarkom, dan nog moeten wij nog jaren die hoge huurlast betalen. Die zijn we dan sowieso kwijt, tenzij wij alternatieven zouden vinden. Maar het is niet evident om met die huurlast een vzw of een andere organisatie te vinden die in dat gebouw iets kan doen. Dat is dus ook niet zo evident. Een tweede argument is dat er destijds met Marokko een aantal diplomatieke afspraken zijn gemaakt. Ook daar kun je niet zomaar een-twee-drie van afstappen.

Al die elementen hebben ertoe geleid dat we als ultimatum, als laatste redmiddel, die beslissing hebben genomen. Daardoor tonen we dat we echt graag willen dat die vzw een goede werking heeft. Maar we moeten er ook voor zorgen dat de overheidsmiddelen op een goede en correcte manier worden aangewend: artistiek maar ook voor het gebouw en het personeel. Dat is wat we willen doen, samen met de vzw maar geleid vanuit het departement en het beleid.

Collega’s, deze beslissing wil een toekomst geven aan de vzw, maar niet koste wat het kost. We zullen over een half jaar al veel wijzer worden op basis van het eerste verslag. Zo zullen we na een jaar werking kunnen overgaan tot een echte evaluatie.

Khadija Zamouri

Minister, collega Delva vindt het fantastisch dat u nog wat tijd geeft aan Daarkom. De heer Segers spreekt van een reddingsboei. U zegt dat u nog een toekomst wilt geven aan de vzw Daarkom. Volgens mij is dit een problematisch dossier. De oplossing die u hebt gevonden, maakt het mogelijk om het nog anderhalf jaar te trekken tot na de verkiezingen. Punt. U hebt geen knoop doorgehakt in dit – ik geef het toe – moeilijke dossier. U had een knoop kunnen doorhakken of op zijn minst kunnen zoeken of Daarkom kunnen laten zoeken naar eventuele privépartners, die dit grote dossier mee zouden kunnen dragen.

Voor mij is dit geen tijdwinst maar tijdverlies en het niet durven doorhakken van knopen.

Willy Segers

Ik wens de minister te danken voor het antwoord en de bijkomende toelichtingen. We moeten alle vertrouwen geven aan deze stap die de Vlaamse Regering zet om dit probleemdossier recht te trekken. Duurt dat dan nog achttien maanden, dan weze het zo, gezien de tijd die het al heeft geduurd. We geven het alle kansen, maar lukt dit niet, dan zouden we graag hebben dat alle mogelijkheden, zoals convenanten met andere culturele partners, worden opengehouden voor een culturele samenwerking met Marokko, desgevallend op een andere wijze. Dan moet maar worden bekeken of dat kan. Of dat in het gebouw moet zijn dat nog een huurlast heeft tot 2021, dat bekijken we dan wel. In die tussenperiode moet zeker worden bekeken welke mogelijkheden er nog allemaal in zitten.

Erik Arckens

Mevrouw Zamouri, ik ben het niet helemaal met u eens dat dit een hete aardappel is die moet worden doorgeschoven. (Opmerkingen van mevrouw Khadija Zamouri)

Minister, heel eerlijk, ik denk dat we niet anders kunnen. We zitten tot 2021 of 2022 vast aan dat gebouw. Ik kan u een schriftelijke vraag laten horen over wat precies de huurlast is en de andere kosten. Die 150.000 euro, het bedrag waarmee u het artistieke beleid kunt voeren, lijkt me een klein beetje overschat. Ik kan alleen maar hopen dat men slaagt. Ik kan immers begrijpen, zoals de heer Janssens zegt, dat na zes jaar veel mensen zeggen: wat is dat voor een ellende geweest, nu willen we eindelijk eens iets concreets zien.

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.