U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft mevrouw Elisabeth Meuleman bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman houdende raadpleging van de Vlaamse Onderwijsraad en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer over het ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp.

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mieke Vogels

Mijn voorstel om dit vandaag op de agenda te zetten, is dubbel. Ten eerste hebben we vorige week kennis genomen van het akkoord binnen de meerderheid over de hervorming van het secundair onderwijs. Binnen die hervorming staat er een belangrijk hoofdstuk over de taak voor de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s).

Ten tweede is gisteren in de commissie Welzijn het ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp goedgekeurd. Collega’s van Onderwijs, dat ontwerp van decreet kent een heel belangrijke bijkomende taak toe aan diezelfde CLB’s. Ik wil u erop wijzen dat vandaag door de comités voor bijzondere jeugdzorg (CBJ’s) 10.800 dossiers worden behandeld met ongeveer 250 jeugdconsulenten. De stemming gisteren in de commissie betekent dat vanaf 1 april volgend jaar die hele caseload naar de CLB’s komt zonder dat er één personeelslid extra wordt overgeheveld. Die 250 jeugdconsulenten blijven bij Jeugdwelzijn, de dossiers verhuizen naar de CLB’s. Zonder bijkomend personeel is het onmogelijk die opdracht uit te voeren.

In de beslissing van vorige week over de hervorming van het secundair onderwijs staat dat er een audit zal worden uitgevoerd om de hele werking van de CLB’s qua effectiviteit en efficiëntie door te lichten. De resultaten van die audit zullen de basis vormen voor de hervorming van de leerlingenbegeleiding.

Het ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp dat gisteren in de commissie Welzijn is goedgekeurd, gaat die audit vooraf, maakt die audit overbodig. Dat ontwerp van decreet geeft al onmiddellijk een aantal decretaal bepaalde en, als erover wordt gestemd, decretaal goedgekeurde bijkomende opdrachten aan die CLB’s zonder dat er één personeelslid bijkomt.

Intussen is ook duidelijk – en dat wordt door leidende ambtenaren bevestigd – dat dit niet zal kunnen met het bestaande personeel. Er zal personeel moeten bijkomen, maar dat zal dan ten laste zijn van de begroting Onderwijs. Ik weet niet of u zich allemaal bewust bent van de implicaties daarvan. Ik denk in elk geval dat er genoeg redenen zijn om op dit moment een vernieuwd advies te vragen aan de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) voor er in dit parlement over het ontwerp betreffende de integrale jeugdhulp zal worden gestemd.

Vandaar mijn vraag tot hoogdringenheid. Aangezien het ontwerp van decreet over veertien dagen op de agenda staat en pas vorige week een grondige beslissing is genomen om bijkomende taken toe te kennen aan de CLB’s, waardoor beide in elkaars vaarwater dreigen te komen, denk ik dat dit parlement vandaag moet beslissen om een bijkomend advies aan de Vlor te vragen. Dat lijkt me de logica zelve.

De voorzitter

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Het ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp is gisteren inderdaad afgehandeld in de commissie Welzijn. Mevrouw Vogels probeert nu de hoogdringendheid te bewijzen en stelt dat er een nieuw advies moet komen van de Vlor en van de Privacycommissie. Ik zie de hoogdringenheid niet in. Ik zie overigens niet in hoe de Vlor en de Privacycommissie nu op korte termijn een advies zouden kunnen geven over een audit die nog moet worden uitgevoerd.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot aanvulling van de agenda.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot aanvulling van de agenda is niet aangenomen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.