U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 maart 2013, 14.01u

van Erik Arckens aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Kris Peeters
250 (2012-2013)
De voorzitter

Het antwoord wordt gegeven door minister-president Peeters.

De heer Arckens heeft het woord.

Erik Arckens

Voorzitter, minister-president, collega’s, Daarkom wordt een beetje vaste prik in de commissiedebatten, maar ook in de plenaire vergadering. Sommigen verdenken mij ervan dat ik telkens opnieuw dezelfde vraag stel, maar dat is niet waar. Er gebeuren telkens wel nieuwe dingen.

Het nieuwe feit is dat u en de ministerraad vrijdag besloten hebt om het geweer van schouder te veranderen nadat u eerder al 250.000 euro in vermindering bracht op de uitgaven aan Vlaamse zijde voor het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis in Brussel, omdat het Koninkrijk Marokko zijn verbintenissen ook niet nagekomen is.

U stelt nu voor dat er een samenwerkingsverband komt tussen drie organisaties, namelijk Moussem, dat zichzelf voorstelt als een nomadisch kunstencentrum met een poot in het Paleis voor Schone Kunsten en een andere poot in Antwerpen, met het Kaaitheater en met de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS). Ik wil wel, minister-president. Ik weet ook wat de contractuele verbintenissen zijn wat betreft de huur. Dat huis aan de Wolvengracht moet verder draaien.

Ik vraag me af wat men moet doen met die drie partners, vooral dan het Kaaitheater en de KVS. Dat zijn huizen die een eigen werking hebben. U vraagt van hen een receptieve werking en een samenwerkingsverband, samen in de KVS. Is dit geen wanhoopspoging?

Minister-president, ik heb gisterenavond nog even in ‘Das Prinzip Hoffnung’ van Ernst Bloch gelezen. Ik hoop dat u dat boek ook hebt gelezen en dat u hoop brengt in dit dossier.

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, collega Arckens, ik geef u zeker in één ding gelijk, namelijk dat het dossier van de vzw Daarkom al verschillende keren in de commissie, in de plenaire vergadering en ook op de Vlaamse Regering is gekomen. Wij hopen allemaal, ook minister Schauvliege, dat we van dit dossier verlost zullen zijn, in die zin dat er een definitieve oplossing voor komt. Het heeft al wat tijd in beslag genomen om een oplossing uit te werken.

U verwijst naar vrijdag. Vrijdag hebben we weer eens het dossier besproken in de Vlaamse Regering op voordracht van minister Schauvliege. We hebben gezegd dat we bij de vzw Daarkom nogmaals zullen aandringen – het is niet de eerste keer – om een meerjarenplan voor te leggen dat uitgaat van drie randvoorwaarden: financiële enveloppe van een 0,5 miljoen euro waartoe we ons hebben geëngageerd, respect voor de missie van de vzw en receptieve werking onder andere met vzw Moussem, waar u ook naar verwijst.

We hebben ook gezegd dat we tegen 7 april 2013 een antwoord willen krijgen. ‘Il fut un temps.’ Het gaat al een tijdje mee. We gaan ervan uit dat er met heel veel zorg en daadkracht wordt gewerkt. U hebt de andere spelers ook genoemd: de KVS en het Kaaitheater. Het is aan hen om dat verder te duiden.

Collega Arckens, dit dossier heeft al een hele weg afgelegd. Dit dossier zit nog altijd niet goed. Dit dossier moet gestabiliseerd en gefinaliseerd worden. U hebt gelijk, we hebben in alle duidelijkheid gezegd dat we daar tegen 7 april duidelijkheid over wensen, op basis van drie randvoorwaarden. Ik kijk samen met u uit naar wat dat zal betekenen. Ik vrees dat u daar nog eens een vraag over zult moeten stellen, hetzij in de commissie, hetzij hier. Maar ga ervan uit dat minister Schauvliege daar uitgebreid op zal kunnen antwoorden en dat dit dossier dan een definitieve oplossing heeft gekregen.

Erik Arckens

U blijft hoop geven. Daar bent u voor. Minister-president, we zien elkaar alleszins terug, misschien met minister Schauvliege erbij.

Hoe dan ook is het een ellende. Het blijft maar duren. Eigenlijk heb ik twintig minuten nodig om dat allemaal te schetsen, maar dat is veel te lang. Minister-president, in ieder geval zie ik nog altijd niet het verband tussen die drie organisaties. Men had evengoed het Davidsfonds erbij kunnen betrekken.

Als we het kostenplaatje nakijken, blijven we nog altijd zitten met 500.000 euro als jaarwerking waarvan er 370.000 euro onmiddellijk gaat naar huurkosten en talrijke tienduizenden euro’s naar recurrente kosten. Er blijft nauwelijks iets over voor een verdere werking waarin u in het samenwerkingsverband op receptieve wijze wilt voorzien. Graag had ik een antwoord gehad op het financiële plaatje.

De voorzitter

De heer Delva heeft het woord.

Paul Delva

Voorzitter, ik onderschrijf de vragen van collega Arckens. Ik denk dat het goed is dat er duidelijkheid is gekomen vanwege de Vlaamse Regering, zowel wat de richting betreft waarin Daarkom zou kunnen werken, als wat de deadline betreft die werd vooropgesteld om een financieel meerjarenplan te krijgen. Ik hoop van harte dat Daarkom daar werk kan van maken, en dat dat plan er inderdaad op 7 april zal liggen, zoals voorgesteld door de Vlaamse Regering.

Collega Arckens heeft gelijk, we weten dat er een groot deel van het budget moet worden besteed aan de huur en dat er dus zeer weinig kan overblijven voor de werking. Net daarom is het waarschijnlijk goed om actief op zoek te gaan naar samenwerkingsverbanden met andere culturele partners binnen het Brusselse.

Minister-president, de datum van 7 april is duidelijk gesteld en we hopen dat er een meerjarenplan zal zijn, maar wat als dit toch niet het geval zou zijn?

De voorzitter

Mevrouw Zamouri heeft het woord.

Khadija Zamouri

Minister, u spreekt over samenwerking met de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) en het Kaaitheater. Wij hadden in de commissie ook een suggestie gedaan voor een samenwerking met Muntpunt, dat zelf ook vragende partij is. Maar zij komen hier helemaal niet ter sprake, ik hoop dat uw collega het misschien in de regering wel ter sprake heeft gebracht.

Uw collega-minister Smet is in Marokko geweest en hij heeft daar gesproken over Daarkom. Ik had graag geweten wat er uit die gesprekken eigenlijk is voortgevloeid. Misschien is Marokko dit hele dossier ondertussen ook stilaan beu aan het worden, en misschien laten ze u in de steek tegen het moment dat u een meerjarenplan gaat krijgen. Ik hoop dat Daarkom die 500.000 euro mag besteden aan zijn meerjarenplan en dat daar niet de huurkost van wordt afgetrokken Zo heb ik het toch begrepen in de commissie. Anders zijn ze helemaal gezien.

De voorzitter

De heer Segers heeft het woord.

Willy Segers

Voorzitter, minister-president, ook wij staan achter de beslissing over het ‘huis van alle culturen’. In het verleden hebben heel wat collega’s tal van vragen gesteld over dit moeilijk dossier. Er zijn nu knopen doorgehakt, en we volgen dat. Voor de collega’s die misschien de ingewikkelde voorgeschiedenis niet hebben kunnen volgen – ook misschien omdat ze minder zijn betrokken bij Brussel of verder wonen –: wij dragen ook verantwoordelijkheid in dit dossier, want we zijn al van juni 2009 bevoegd. Ook al zijn er beslissingen en principebeslissingen lang voor ons genomen, er moet eigenlijk al vier jaar lang werk van worden gemaakt.

Nogmaals, we staan achter het feit dat de vzw een nieuwe missie moet ontwikkelen met een meerjarenplan. We zijn er ook van overtuigd dat ze, in samenwerking met de partners – al dan niet uitgebreid met de hier gegeven suggesties –, tot een nieuwe dynamiek moeten komen.

Mijn concrete vraag is dezelfde als die van collega Zamouri. Ze is gericht aan minister Smet. Misschien moeten we het hem vragen, maar misschien kunt u ook antwoorden, minister-president. Heeft minister Smet uit zijn contacten met Marokko nieuwe feiten gehaald wat de samenwerking betreft?

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Indien Mevrouw Schauvliege hier had gestaan, zou ik gezegd hebben: ik kan niet geloven dat u zo cynisch bent. Ik ben op en top verontwaardigd over de aanpak van dit dossier. Ik zou heel graag eens tien minuten van uw tijd hebben om uit te leggen wat in dat huis is gebeurd, wat de oorzaken zijn en wat de uitwegen zijn.

Maar deze oplossing – het engagement van de Vlaamse overheid halveren, een maand nadat de Marokkaanse overheid voor het eerst zelf over de brug komt met 250.000 euro – is van cynisme getuigend. Een strategisch meerjarenbeleidsplan vragen op het moment dat alle personeel ontslagen is om financieel te saneren en er geen directie of leiding is, dat is er ver over. Ik zou echt graag die tien minuten hebben om niet te moeten concluderen dat dit het verhaal is van een geplande en langzame wurging van een interessant intercultureel initiatief. De Vlaamse Regering zou zich diep, diep moeten schamen.

Minister-president Kris Peeters

Ik blijf natuurlijk rustig. Ik dacht, collega Arckens, aan Bach BWV 21, ‘Ich hatte viel bekümmernis’, wat mooi is om naar te luisteren.

Mijnheer Caron, ik denk dat uw betoog iets te emotioneel is. Ik ben graag bereid om tien minuten naar u te luisteren. Ik denk dat Joke Schauvliege dat ook gedaan heeft.

Collega’s, dit dossier dateert van de vorige legislatuur. Er zijn een aantal engagementen aangenomen. Ik heb ook begrepen – om u aan te tonen hoezeer ik mij in dit dossier heb ingegraven – dat er houtworm zit in de houtsoorten die vanuit Marokko zijn overgekomen. Dit is een dossier dat we ter harte nemen, mijnheer Caron, en niet met de lichtzinnigheid die u ons toedicht, zeker niet collega Joke Schauvliege, die ik hier hard moet verdedigen. Een betoog als dat van u slaat nergens op.

Het klopt, collega’s, dat Pascal Smet naar Marokko is gegaan. Ik heb van hem begrepen dat Marokko belang hecht aan dit initiatief, en er ook van uitgaat dat dit dossier een goede landing zal maken.

Er zijn in het verleden engagementen aangegaan, bijvoorbeeld ook wat de huur betreft. Die huurprijs is aanzienlijk, mijnheer Caron. Dat stelt ons voor belangrijke uitdagingen. Dat is een reden te meer om alles te doen om dit dossier, zowel de vraag van de Marokkaanse autoriteiten om dit tot een goed einde te brengen als de problematiek van de huur, die meer dan 200.000 euro bedraagt, tot een goed einde te brengen.

Mijnheer Delva, ik ga ervan uit dat we er alles aan doen om dit wel te laten landen. Op dit moment is het dan ook niet zinvol om te stellen wat we zouden doen als er op 8 april niets van komt.

Mevrouw Zamouri, ik heb er geen enkel probleem mee dat er naast de organisaties die hier vermeld worden – KVS, Kaaitheater en Moussem – nog andere bij komen. Dat laat ik aan de bevoegde minister Joke Schauvliege.

Collega’s, dit dossier heeft al een hele lijdensweg gekend – vandaar mijn verwijzing naar Johann Sebastian Bach. We proberen het nu tot een goed einde te brengen. Er moet zeker geen cynisme aan de dag gelegd worden, zoals de heer Caron hier spijtig genoeg tentoon heeft gespreid.

Erik Arckens

Er is in dit dossier inderdaad van alles fout gelopen. Men krijgt de indruk dat van bij het begin sommige beslissingen – toch aan één bepaalde kant – op de hoek van een keukentafel zijn genomen.

Mijnheer Caron, ik kan de verantwoordelijkheid moeilijk bij de minister-president leggen. De heer Ikoubaân van Moussem, die tevens in de raad van bestuur van Daarkom zit, zegt nu al dat het hoogstwaarschijnlijk is dat Marokko die 250.000 euro per jaar niet op tafel zal leggen onder de huidige voorwaarden, die volgens mij redelijk zijn, maar nog verder moeten worden uitgeklaard. Wat dan? Dat is stof voor een verdere vraag, met de verdere werking van Daarkom op het programma. Ik dank u vriendelijk, minister-president.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.