U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Veli Yüksel, Kurt De Loor, Willy Segers, Bart Caron en Marnic De Meulemeester en de dames Patricia De Waele en Katrien Schryvers houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de vermelding van het bestaan van een uitvaartcontract in de wilsbeschikking betreft.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Yüksel heeft het woord.

Veli Yüksel

Collega’s, dit voorstel komt tegemoet aan een maatschappelijke nood. Veel alleenstaande ouderen die een uitvaartcontract hebben afgesloten, vrezen dat dit contract na hun dood niet zal worden uitgevoerd, onder meer bij gebrek aan nabestaanden, familieleden. Naarmate het sociale isolement bij ouderen toeneemt, in het bijzonder in de stedelijke kernen, merken we dat ook deze bekommernis steeds vaker voorkomt.

Met de voorgestelde decreetswijziging wordt bepaald dat het bestaan van een uitvaartcontract wordt opgenomen in de bevolkingsregisters. In het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bestaat deze mogelijkheid al. Met dit voorstel van decreet wordt de mogelijkheid ook in Vlaanderen gecreëerd.

De registratie in de bevolkingsregisters stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand in staat om op het moment van de aangifte van een overlijden onmiddellijk het bestaan van een uitvaartcontract te melden. Dat biedt uiteraard nog geen zekerheid dat het contract correct zal worden uitgevoerd, maar het verkleint wel aanzienlijk de kans dat het eenvoudigweg over het hoofd wordt gezien.

Volgens de aanpassing die door het voorstel van decreet wordt gedaan aan het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals gewijzigd bij decreten van 10 november 2005, 18 april 2008 en 9 december 2011, luidt de bewuste paragraaf als volgt: “Elkeen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Die laatste wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming, het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid, over de gemeente waar men begraven wil worden of de gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden, evenals over de vermelding van het bestaan van een uitvaartcontract.”

Collega’s, in de loop van de totstandkoming van dit voorstel hadden we onder meer contacten met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Zij opperden om de uitvaartcontracten niet enkel op te nemen in het bevolkingsregister, maar ook een elektronisch register op te maken dat online consulteerbaar is, eventueel zelfs verbonden aan het Centraal Register van Testamenten. Ik vind dit een suggestie die zeker kan worden onderzocht, maar een dergelijke bepaling dient volgens mij en de mede-indieners niet in dit voorstel van decreet te worden opgenomen. Wel wil ik hier duidelijk stellen dat het de bedoeling van de decreetgever is dat eventuele nieuwe initiatieven ter registratie van uitvaartcontracten in andere databanken dan de bevolkingsregisters, worden afgestemd met bestaande initiatieven, zoals het Centraal Register van Testamenten.

De Vlaamse Regering zal dit in de uitvoeringsbesluiten moeten vastleggen.

We waren uiteraard zeer verheugd met de unanieme goedkeuring van dit voorstel van decreet tijdens de commissievergadering van 22 januari 2013. Ik hoop dan ook tijdens deze plenaire vergadering op evenveel steun te mogen rekenen.

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Voorzitter, ik wil de woorden van de heer Yüksel nog even aanvullen. We kunnen ons uiteraard ook in de inhoud van dit voorstel van decreet vinden. We hebben het mee ingediend. Ik zou echter ook een belangrijke bemerking willen maken.

De voorzitter van de commissie ‘Decreten’ van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat heeft ons gemeld dat de link met de bestaande initiatieven duidelijk moet worden gelegd. We moeten ervoor zorgen dat we voor een registratie of een opname geen nieuw initiatief nemen of een nieuwe databank oprichten. De link met de bestaande initiatieven moet duidelijk zijn. Er moet een afstemming tussen de initiatieven zijn.

Ik wil de Vlaamse Regering dan ook oproepen om hier tijdens de uitvoering rekening mee te houden. Het is niet de bedoeling zaken naast elkaar te creëren. We moeten een eenvormig en afgestemd instrument creëren dat de bevolking ten goede komt.

De voorzitter

De heer De Loor heeft het woord.

Voorzitter, na de vrij volledige uitleg van de heer Yüksel wil ik me beperken tot een geruststellend woordje over de administratieve rompslomp waar sommigen misschien voor vrezen. Dit voorstel van decreet zal dit niet teweegbrengen. De gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitvaartcontracten. Voor hen is een informatieve en communicatieve rol ten aanzien van de begrafenisondernemers en van de nabestaanden weggelegd.

Zoals de heer Yüksel al heeft gesteld, is deze regeling in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in het Waalse Gewest al van toepassing. Het lijkt me een goede zaak dat deze regeling nu ook in het Vlaamse Gewest van toepassing zal worden. Ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier een antwoord op een steeds stijgende behoefte formuleren.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Voorzitter, ik wil namens mijn fractie onze steun aan dit voorstel van decreet betuigen. Inhoudelijk heb ik niets toe te voegen aan wat reeds is gezegd. Ik wil evenwel uitdrukkelijk de bereidheid en de openheid van de meerderheid waarderen. Tijdens de discussie in de commissie is uit de teneur van de vragen gebleken wie het voorstel van decreet steunde. Die mensen hebben de kans gekregen het voorstel van decreet mee in te dienen. Het gaat hier om een gevoelig punt, de wilsbeschikking na het overlijden. Dit voorstel van decreet verdient een breed draagvlak. Ik dank de andere initiatiefnemers hiervoor.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1845/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.