U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Delva, verslaggever, heeft het woord.

Paul Delva

Voorzitter, collega’s, ik geef een kort verslag van op de banken. In de commissie Onderwijs werd inderdaad het decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie besproken.

Het is een heel kort ontwerp van decreet van drie artikelen. Het strekt ertoe een besluit van de Vlaamse Regering te bekrachtigen dat zegt dat de eindtermen voor het Nederlands in de basiseducatie geëxpliciteerd en vastgelegd worden. Het speciale hieraan is dat op die manier het volwassenenonderwijs nu gebruik zal kunnen maken van eigen eindtermen Nederlands, waar het tot op heden moest werken met de eindtermen Nederlands voor het lager onderwijs en de eindtermen en ontwikkelingsdoelen Nederlands voor de eerste graad van het secundair onderwijs.

Bij de bespreking had mevrouw Martens bedenkingen en kritische vragen bij het feit dat de eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie door dit ontwerp van decreet niet meer samenvallen met de eindtermen van het lager of het secundair onderwijs. Ze stelde dat hiermee een fundamenteel beginsel van het stelsel van de basiseducatie verlaten wordt.

De minister repliceerde door te stellen dat de eindtermen van het lager onderwijs en het secundair onderwijs wel degelijk het referentiekader blijven, maar dat er gewoon een aanpassing gebeurt aan de leeftijdgroep, die in de basiseducatie heel anders ligt. Hij benadrukte ook dat het niveau hierdoor in geen geval naar beneden wordt gehaald.

Er werd gestemd over het ontwerp van decreet en het werd aangenomen met elf stemmen tegen drie.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1844/1)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.