U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten, opgemaakt in Tromsø op 18 juni 2009.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Van Overmeire, verslaggever, heeft het woord.

Karim Van Overmeire

Voorzitter, dames en heren, onze commissie behandelde dit ontwerp van decreet op 15 januari. Wat is de achtergrond? Op 21 februari 2002 nam het Comité van Ministers van de Raad van Europa een aanbeveling aan inzake de toegang tot officiële documenten. In die aanbeveling werd gewezen op het belang van transparantie van de overheidsadministratie en de beschikbaarheid van informatie van algemeen belang in een pluralistische en democratische samenleving. Er werd dan een tekst opgesteld op basis van bepalingen van de verschillende nationale wetgevingen die reeds van toepassing waren en die ook aanvaardbaar waren voor de lidstaten die nog geen soortgelijke wetgeving hadden. Het verdrag werd in juni 2009 opengesteld voor ondertekening.

Het verdrag is een juridisch bindend instrument dat toegang verleent tot officiële overheidsdocumenten. Elke verdragspartij waarborgt voor iedereen het recht om op verzoek toegang te hebben tot de officiële documenten die in het bezit van de overheid zijn. Daartoe schrijft de overheid in haar wetgeving de nodige maatregelen in, maar zij heeft wel het recht om bij wet in bepaalde gevallen de toegang te beperken of te weigeren. De overheid stelt het publiek in kennis van het recht op toegang, en haar overheidsdiensten helpen om die documenten te identificeren. Een aanvrager is niet verplicht om een reden op te geven waarom hij of zij toegang wenst te krijgen, en in het geval van een weigering is beroep mogelijk.

Wat betekent dit allemaal concreet voor Vlaanderen? Het doet ons plezier om vast te stellen dat de doelstellingen van dit verdrag eigenlijk al gerealiseerd zijn, met name met het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de openbaarheid van bestuursdocumenten in de diensten en instellingen van de Vlaamse Executieve. Vlaanderen was het eerste hogere bestuursniveau in België dat het algemene principe van de openbaarheid van bestuursdocumenten aanvaardde. Er was ook het decreet van 26 maart 2004, dat het toepassingsgebied uitbreidde tot alle instellingen die onder de Vlaamse bevoegdheid vielen. De samenstelling en de werking van de enige beroepsinstantie werd geregeld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007. Het voorliggende verdrag bevat dan ook geen bepalingen die onverzoenbaar zijn met de huidige decreetgeving.

Er kan op gewezen worden dat het verdrag in werking zal treden nadat tien lidstaten hebben bekendgemaakt dat ze zich gebonden achten, maar dit is voorlopig nog niet het geval.

Het zal u niet verwonderen, collega’s, dat na een korte gedachtewisseling in de commissie, dit ontwerp van decreet werd aangenomen bij unanimiteit van negen stemmen. (Applaus)

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, dames en heren, ik bedank de verslaggever en ook de deelnemers aan de heel interessante gedachtewisseling met de unanieme stemming als resultaat. Ik kijk natuurlijk uit naar de stemming in deze plenaire vergadering.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1817/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.