U bent hier

De voorzitter

De heer Bothuyne heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, de afgelopen jaren hebben de Vlaamse Regering en de Federale Regering heel wat inspanningen geleverd om onze gezinnen en onze bedrijven zo goedkoop mogelijk te voorzien van de broodnodige energie.

Vlaanderen beschikt ook over een uniek sociaal vangnet voor de mensen die met hun energievoorziening in de problemen komen. Ongeveer 80.000 klanten krijgen op die manier elektriciteit. Ongeveer 60.000 gezinnen krijgen op die manier aardgas.

Van die groep wordt ondertussen 20 procent aan het sociaal tarief beleverd. Dat is het goedkoopst mogelijke tarief op de markt. Tegelijkertijd betaalt 80 procent echter het duurste tarief op de markt. Dat zijn allemaal klanten van de distributienetbeheerders, die van de Vlaamse Regering de opdracht hebben gekregen die mensen van elektriciteit en van aardgas te voorzien.

Het stoot natuurlijk wat tegen de borst dat net die sociaal zwakkere groep met het duurst mogelijke tarief wordt geconfronteerd. Het gaat onmiddellijk om relatief veel geld. Per modaal gezin gaat het om 400 tot 500 euro meer dan het goedkoopste markttarief.

Er is ook een reden. Het is niet de bedoeling dat deze mensen klanten van de distributienetbeheerders blijven. Ze moeten zo snel mogelijk terug naar de commerciële markt en naar een commerciële leverancier. Het momenteel gehanteerde dure tarief kan echter contraproductief werken. De schulden kunnen ten gevolge van die hoge tarieven van Eandis en van Infrax enkel oplopen.

Minister, ik heb in de krant gelezen dat u hier, samen met de Federale Regering, werk van wilt maken. U wilt goedkopere tarieven invoeren voor deze niet-beschermde sociale klanten. Hoe wilt u dat aanpakken? In welke richting gaat uw voorstel? Op welke manier kunt u ervoor zorgen dat deze klanten zo snel mogelijk weer door een normale, commerciële leverancier aan een zo goedkoop mogelijk tarief worden beleverd?

De voorzitter

Minister Van den Bossche heeft het woord.

Voorzitter, eigenlijk heeft de heer Bothuyne me daarnet twee vragen gesteld. Wat doen we aan het feit dat die mensen zo veel moeten betalen, en hoe krijgen we die mensen weer naar de markt?

We kunnen in elk geval een eerste stap zetten. We kunnen de mensen die door hun leverancier zijn gedropt, aansporen om nog eens bij een andere commerciële leverancier aan te kloppen voor ze bij de distributienetbeheerder terechtkomen. We kunnen hiervoor onder meer de V-test gebruiken.

Indien dit niet zou lukken en die mensen toch bij de distributienetbeheerder terechtkomen, krijgen ze momenteel gemiddeld de allerduurste contracten aangeboden. Die contracten slaan trouwens nergens op. Zo wordt bijvoorbeeld het onderhoud van een verwarmingsinstallatie met 100 procent groene stroom aangeboden. Die mensen ontvangen helemaal geen 100 procent groene stroom.

De eenvoudigste wijze om dit probleem op te lossen, lijkt me simpelweg een aanpassing van het ministerieel besluit op basis waarvan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) de richtlijnen heeft opgesteld. Ik heb dat aan federaal minister Vande Lanotte gevraagd. Hij gaat nu na in welke mate hij hierop kan ingaan. Gisteren hebben onze beide kabinetten en de netbeheerders hierover nog overleg gepleegd. Dit is in elk geval mijn voorkeuroplossing. Het lijkt me de meest logische weg die we kunnen inslaan. In augustus 2013 gaat een nieuwe tariefperiode in. Tegen dan zou een nieuw ministerieel besluit klaar moeten zijn.

Indien dit om een of andere reden niet zou lukken, kan Vlaanderen, op basis van zijn eigen bevoegdheden, slechts een zaak doen. We kunnen de groep der rechthebbenden op de sociale maximumprijs uitbreiden. Zo zouden we de mensen in schuldbemiddeling aan die categorie kunnen toevoegen. Op die manier zouden we kunnen vermijden dat die mensen het heel dure tarief moeten blijven betalen. Mij lijkt het echter ideaal het ministerieel besluit op een voor ons verdedigbare manier aan te passen.

De laatste stap bestaat er dan in die mensen weer naar een leverancier te krijgen zodra de schulden zijn afbetaald. Ook dit kan heel eenvoudig gebeuren. Aan het einde van de periode tijdens dewelke de schulden zijn afbetaald, kunnen we een gepersonaliseerde V-test sturen. We kunnen die mensen zelf uitleggen dat we de situatie hebben nagekeken en dat de keuze voor een van de door ons opgelijste goedkoopste leveranciers hen per jaar een bepaald bedrag zou besparen. Door hen te suggereren wat ze zouden kunnen doen, kunnen we hen misschien echt op weg helpen.

Ik dank de minister voor haar concreet antwoord. Dit lijkt me een belangrijke problematiek. Uiteindelijk treft dit tienduizenden Vlaamse gezinnen. Ongeveer een derde van hen blijft langer dan een jaar klant van de distributienetbeheerder. Volgens mij moeten we er werk van maken die mensen daar sneller weg te helpen en sneller de weg naar een commercieel tarief te tonen.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Voorzitter, volgens mij heeft de minister correct geantwoord. Dit antwoord ligt in de lijn van wat ze in het verleden al over dit onderwerp heeft verklaard. Het is niet de eerste keer dat we dit onderwerp behandelen. Ik heb dan ook een sterke déjà vu.

Ik stel vast dat een perscommuniqué van het Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW) ertoe leidt dat actuele vragen mogen worden gesteld. Ik neem hier akte van. Als ik in de toekomst zelf iets in te brengen heb, zal ik ook een aantal dochterorganisaties van mijn partij in het gelid brengen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

Voorzitter, het is inderdaad niet de eerste keer dat we het hier over dit onderwerp hebben. Ik vind de actuele vraag van de heer Bothuyne interessant. Volgens mij hoort ze echter in de eerste plaats aan de overkant thuis.

De netbeheerders hebben niet gekozen om die tarieven toe te passen, maar ze zijn hen opgelegd door de CREG die daarmee inspeelt op het ministerieel besluit (MB). Als er iets aan moet worden gewijzigd, is het in de eerste plaats via het MB in de hoop dat de CREG dan het gewijzigd MB als tarief aan de netbeheerders zal opleggen.

De netbeheerders zelf hebben de CREG al verzocht om eerder een gemiddeld commercieel tarief toe te passen dan het maximumtarief dat vandaag van toepassing is.

De voorzitter

De heer Hendrickx heeft het woord.

Marc Hendrickx

Zoals de collega’s ook al gezegd hebben, is men daar al lang over bezig. Mijn vraag is dan ook of er echt geen termijn kan worden gezegd tegen wanneer dit rond is. U zegt zelf dat het best tegen augustus zou zijn maar dat u dat niet kunt garanderen. Welke termijn kunt u dan wel geven?

De voorzitter

Mevrouw De Knop heeft het woord.

Irina De Knop

Voorzitter, ik wil even reageren op wat de collega van sp.a zei. Het is inderdaad een federale bevoegdheid, maar ik wil toch even terugkomen op de bredere problematiek, namelijk die van de openbaredienstverplichting zelf. Dat is toch wel Vlaams beleid. Die openbaredienstverplichtingen komen terecht in de elektriciteitsprijs van de klanten. Dat gaat niet alleen over sociale beleidsmaatregelen, maar ook over REG-maatregelen en de kosten voor de groenestroomcertificaten. Minister, ik vraag u om dit beleid in zijn geheel te evalueren – wat wij al vaak hebben gevraagd – om er zo voor te zorgen dat in de toekomst de energieprijzen kunnen dalen.

We voeren geen echte non-discussie – het is wel fundamenteel dat mensen zulke dure tarieven aangerekend krijgen –, maar dit is zeker niet de enige verklarende factor voor hoge elektriciteitsfacturen. We zijn daar als Vlaamse overheid mee verantwoordelijk voor.

Mevrouw De Knop, dat gaat over iets helemaal anders, namelijk de berekening van het gewone tarief. Het gaat hier over de berekening van het tarief van mensen die verplicht bij de netbeheerder hun energie halen omdat ze gedropt zijn door een commerciële leverancier. Het is de CREG, de regulator, die oordeelt welk tarief wordt aangerekend. Het heeft niets te maken met de openbaredienstverplichtingen, laat staan met groene stroom.

Mijnheer Hendrickx, ik kan geen termijn garanderen omdat ik niet bevoegd ben. Het is niet omdat ik niet bevoegd ben, dat ik het me niet aantrek. In 2010 ben ik met de CREG gaan spreken in de hoop hen te overtuigen, maar het is mij niet gelukt. Ik ben gaan praten met minister Magnette, met staatssecretaris Wathelet en uiteindelijk hebben ze me gezegd dat ik naar Vande Lanotte moest gaan. Nogal wel zou ik zeggen, want die luistert ook echt naar wat ik zou willen. (Gelach)

Hij probeert nu om op federaal niveau een aantal afspraken te maken. Ik kan niet garanderen dat het lukt. Ik hoop het wel. Ik ondersteun het ook. Ik heb de netbeheerders ook meegenomen naar het overleg. Zij ondersteunen ook een nieuw initiatief zoals de heer Martens ook zegt. De eerste deadline is 1 augustus omdat er dan een nieuwe tariefperiode van start gaat. Het MB zou voordien best zijn aangepast. Is de Federale Regering daar niet in geslaagd, dan ga ik ervan uit dat ze er daarna ook niet in slagen omdat het momentum dan weg is. Wij moeten dan overwegen om eventueel de groep van mensen die recht hebben op een sociale maximumprijs uit te breiden, te herbekijken en na te gaan of we via een omweg toch nog iets aan het probleem kunnen doen.

Minister, als minister Vande Lanotte echt naar u luistert, dan kunnen we ervan uitgaan dat in een goed voorbeeld van samenwerkingsfederalisme dit probleem op 1 augustus 2013 uit de wereld zal zijn. Dat is heel belangrijk. Ieder gezin heeft recht op zo goedkoop mogelijke energie en wat ons betreft, ook zo veel mogelijk langs de gewone, commerciële leveranciers. U bent daar zeker wel bevoegd voor. Ik kijk dus uit naar een toekomstig debat.

Mijnheer Penris, ik heb trouwens geen enkel persbericht nodig om hierover het debat te voeren.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.