U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 januari 2013, 14.01u

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Voorzitter, minister-president, collega’s, het is bekend dat Limburg voor een heel moeilijke economische periode staat. Dat geldt trouwens voor het hele land, maar in Limburg is het nog verergerd door de sluiting van de grootste fabriek, de Ford-plant. In onze provincie en in de lokale media wordt opgeroepen om aan één zeel te trekken als politieke partijen en als Limburgse politici. Dat zullen we ook doen. Er wordt ook opgeroepen om de nodige discretie aan de dag te leggen. En ook daartoe heeft mijn fractie zich geëngageerd.

Twee weken geleden heb ik in de plenaire vergadering al mijn verbazing, en ook een beetje mijn ontgoocheling, kenbaar gemaakt over het feit dat minister Lieten zich niet aan die discretieplicht heeft gehouden door al met een aantal elementen uit het SALK – het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat – naar de pers te gaan. En ook gisterenavond, tot mijn grote verbazing, minister-president, heb ik op TV Limburg, en vandaag ook nog uitgebreid in Het Belang van Limburg een heel omstandige samenvatting van het SALK-plan kunnen lezen. Het is u waarschijnlijk bekend dat de personen die in de expertengroep zitten – en ik citeer even uit de nota aan de Vlaamse Regering – “tot strikte geheimhouding verplicht zijn en op geen enkele manier verklaringen mogen afleggen aan de media over het verloop van de werkzaamheden”. Vandaag is er nog een vergadering aan de gang, en toch lekt dat eigenlijk al uit.

Collega’s, als ik het hele plan samenvat, komt het hierop neer: er is een zogenaamde Limburgse zeshoek. Dat betekent dat we eigenlijk alle projecten die op stapel staan, versneld zullen uitvoeren. Ik vind dat eerlijk gezegd een mager beestje.

Minister-president, wat is uw evaluatie van het SALK en meer in het bijzonder van de kostprijs die eraan verbonden is? Want als we al die projecten versneld uitvoeren, dan hangt daar natuurlijk ook een budgettaire meerkost aan vast.

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Mijnheer Vereeck, ik deel uw verontwaardiging over het voortijdig uitlekken van dit rapport. Er was een duidelijke afspraak tussen de voorzitter, professor Herman Daems en de experts. Maar blijkbaar heeft iemand het nodig gevonden om dit tussentijds rapport aan de media, met name TV Limburg, te bezorgen. Ik heb professor Daems daarover gisteren aan de lijn gehad. Hij was terecht heel ontzet over het feit dat dit nu al in de media was. Deze namiddag kwamen de experts nog bij elkaar en vrijdag zou het rapport aan de taskforce worden bezorgd.

Ik beschik zelf niet over het rapport en wil dat ook niet tot het is gefinaliseerd en aan de taskforce kan worden bezorgd. Wat mij betreft, kan het dan ook zeer snel aan het parlement worden bezorgd, eventueel ook via internet zodat iedereen daar snel over kan beschikken.

We hebben een taskforce opgericht die aan professor Daems en aan de experts de opdracht heeft gegeven een rapport te maken. Vrijdag krijgt de Vlaamse Regering dat rapport. Het lijkt me niet wijs om daar onmiddellijk op te reageren. De Vlaamse Regering zal daar eerst kennis van nemen en het bespreken. In dat rapport zal iets staan over infrastructuur, wat heel belangrijk is voor Limburg maar wat ook een bevoegdheid is van minister Crevits. Die taskforce, waar minister Crevits geen deel van uitmaakt, zal daarover geen beslissing nemen. Dat zal gebeuren binnen de Vlaamse Regering, die ook snel de daaropvolgende stappen zal zetten.

Een van de vragen vrijdag zal zijn wat dat zal kosten. Aangezien het hier gaat over tienduizend jobs, hoop ik dat de meerderheid maar ook de oppositie in dit parlement de ernst van de situatie inzien. Ik betreur nogmaals dat dit rapport nu al te grabbel is gegooid. De oplossingen zullen heel zorgvuldig en daadkrachtig moeten worden geformuleerd. Men kan zich niet beperken tot enkele slagzinnen. Er lopen nu gesprekken met belangrijke investeerders. Zodra men dit bekendmaakt, zijn die weg. Ik kan tekst en uitleg geven aan iedereen die dat vraagt, maar zodra ik dit publiek maak, ben ik die kwijt. We moeten dan ook heel zorgvuldig handelen.

Dit parlement moet volledig transparant worden geïnformeerd over dit rapport. De Vlaamse Regering moet ook snel stappen zetten en die communiceren aan dit parlement zodat daar mogelijk over kan worden gediscussieerd. Vergis u echter niet, dit is een heel serieuze situatie, waar we met de nodige ernst aan verder moeten werken. Ik hoop dat dit kan gebeuren in een serene sfeer en niet elke dag op de frontpagina van de kranten. Ik zal er alles aan doen om dat te voorkomen. Ik weet echter uit ervaring dat dit niet altijd zal lukken.

Lode Vereeck

Minister-president, ik dank u voor uw reactie. Ik begrijp uw houding. De feiten zijn echter dat de inhoud van het document is uitgelekt. En we kunnen er niet omheen dat daar eigenlijk niet veel nieuws in te bespeuren valt. Het gaat om het versneld uitvoeren van alles wat al in de pijplijn zat over infrastructuur: de noord-zuidverbinding, de IJzeren Rijn enzovoort. Het enige wat nieuw is, en daar had ik u graag over ondervraagd maar dat kan blijkbaar niet, is de heractivering van spoorlijn 20. Dan stel ik maar een andere vraag, waar u misschien wel op kunt antwoorden. Op dit moment doen de geruchten de ronde, die u kunt bevestigen of logenstraffen, dat er op het vlak van Europese steun een doorbraak zou zijn op een van de mogelijke fondsen of reconversievennootschappen. Kunt u daar wat meer uitleg over geven? Kunt u een stand van zaken geven in verband met de acties vanuit de Vlaamse Regering?

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Minister-president, ik kan uw frustratie begrijpen. Ik vond het ook onbegrijpelijk dat er nu zaken uitlekken, ondanks het feit dat er ook in de commissie duidelijke afspraken waren gemaakt.

Ik herinner mij ook dat in de commissie naar voren was geschoven dat de commissieleden pas op 21 februari met professor Daems over het rapport van gedachten zouden kunnen wisselen. Gezien de lekken die er geweest zijn, wil ik u toch vragen om dat proces te bespoedigen en ervoor te zorgen dat de commissieleden van de commissie Economie vroeger van gedachten kunnen wisselen over de strategische opties die in het SALK staan. Dat lijkt mij noodzakelijk, omdat een en ander al op de straatstenen ligt.

De voorzitter

De heer Arckens heeft het woord.

Erik Arckens

Minister-president, ik wil het niet hebben over de voortijdigheid waarmee het rapport is uitgelekt. Uiteindelijk is het niet alleen mevrouw Lieten die iets op haar website heeft gezet. Twee maanden geleden al heb ik in de commissie Cultuur een vraag gesteld over cultuur, wat ook een element zal zijn in het plan. Minister Schauvliege heeft mij toen geantwoord dat er binnen het SALK sterk zou worden ingezet op de creatieve sectoren. Minister-president, wat is nu een creatieve sector binnen dit plan? Morgen wordt daar verder over gedebatteerd in de commissie Cultuur, naar aanleiding van een vraag van de heer Mahassine.

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Ik wil ook namens mijn fractie stellen dat we het bijzonder jammer vinden dat er gisterenavond ineens dat lek was, temeer omdat we hier na het Ford-debacle onmiddellijk een strakke timing voorgeschoteld hebben gekregen. We zien ook dat we die timing kunnen halen. Vandaag lopen we erop vooruit, en dat is mijns inziens het slechtste wat we vandaag kunnen doen.

Ik heb vandaag ook de krant gelezen. Het zou mij verbaasd hebben mochten daar nu ineens totaal andere zaken in staan dan wat we in het verleden hebben proberen te realiseren voor Limburg. Uiteraard wordt er verder gewerkt op een aantal zaken. Maar wat ik vandaag in de krant lees, is onvoldoende om een debat ten gronde te voeren. Ik had trouwens ook begrepen dat het debat in de commissie op 8 februari zou worden gevoerd. Ik wil voorstellen om vast te houden aan de timing, en vooral, in functie van dit zo belangrijke dossier, geen debat te voeren over zaken waar we onvolledige informatie over hebben.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Minister-president, ik onderschrijf uw oproep om het debat serieus en constructief te voeren. U kunt op Open Vld rekenen als een goedwillende partner. In Limburg hebben we de traditie om de krachten te bundelen en dat partijoverstijgend te benaderen. Dat is ook zo in het hele reconversievraagstuk. Ik zit nu 25 jaar in de actieve politiek en heb het nooit anders meegemaakt.

Het is nu publiek gemaakt, heeft in de krant gestaan, is op TV Limburg geweest. Inhoudelijk zult u daar in elk geval een breed draagvlak tegenkomen, minister-president. U zult niet veel negatieve of oppositionele stemmen horen. De bedenking zal vooral financieel zijn: wie zal dat betalen? Maar ook de bekommernis dat het niet zo kan zijn dat Limburg en de Limburgse gemeenten in hoofdzaak zullen opdraaien voor de financiering van het SALK, zult u snel gepresenteerd krijgen.

De voorzitter

De heer Sannen heeft het woord.

Ludo Sannen

Ik sluit me aan bij de oproep van de heren Keulen en Ceyssens, en in die zin ook bij de oproep van de minister-president. We moeten hier pleiten voor sereniteit en afspraken die we zelf gemaakt hebben. We mogen ons niet laten opjagen door de media of door lekken in de media, want dan zijn we de agenda van anderen aan het uitvoeren, namelijk degenen die gelekt hebben. Dat is alleen maar slecht voor het dossier.

Ik denk dat de afspraken die gemaakt zijn, belangrijk zijn. De nota komt naar de regering, komt zo vlug mogelijk naar het parlement en wordt in het parlement besproken. Ik hoop dat we er met de meerderheid en de oppositie samen sereen over kunnen spreken en er onze bemerkingen over kunnen geven. Dat is de enige manier om te slagen en om het nodige antwoord te kunnen formuleren in Limburg.

Ik hoop en begrijp dat de minister-president op geen enkele manier op inhoudelijke vragen ingaat, zelfs niet op de vragen van de heer Keulen over de financiële kant, want dan laten we ons eigenlijk al verleiden door deelaspecten die nu in de media aan de oppervlakte zijn gekomen, en dan zijn we de agenda van anderen aan het uitvoeren.

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Lies Jans

Ik sluit me aan bij de collega’s die stellen dat het betreurenswaardig is dat we in zo’n belangrijk dossier met een dergelijke impact in Limburg, zulke lekken moeten meemaken. Ze bevorderen inderdaad het debat niet. Het debat moet sereen gevoerd worden. Het is ook mijn oproep vanuit de N-VA-fractie om het op die manier te doen en om dit op korte termijn binnen het parlement verder te bespreken.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, dames en heren, ik ben verheugd dat iedereen, meerderheid en oppositie, zegt dat lekken niets bijbrengen in dit belangrijke dossier en dat we er verder sereen mee zullen omgaan.

We mogen het rapport niet te hoog plaatsen, want dan zullen er een aantal teleurstellingen volgen. We moeten het op het juiste niveau plaatsen. We hebben een taskforce opgericht met alle actoren in Limburg, ook Open Vld en anderen zijn daarbij betrokken. We hebben aan experts gevraagd om op korte termijn een rapport op te maken waarmee de taskforce en de Vlaamse Regering verder kunnen werken om tot oplossingen te komen naar aanleiding van de sluiting van Ford Genk en de toeleveranciers. Dat rapport beslaat eigenlijk heel Limburg. Met dat rapport zullen we nu verder werken. Het is professor Herman Daems die bereid is gevonden om het rapport te maken. Als het wordt afgerond, hebben de experts hun werk gedaan en dan is het natuurlijk aan de taskforce en de Vlaamse Regering.

En, mijnheer Keulen, het zou volgens mij niet wijs zijn om de gemeenten die het al moeilijk hebben, bijkomende financiële lasten op te leggen.

Ik pleit hier nogmaals voor een werkwijze stap per stap, ook op Europees niveau, mijnheer Vereeck. U weet dat de Europese top van 7 en 8 februari gaat over het meerjarig financieel kader van Europa. U weet dat dan het cohesiebeleid aan bod komt, dat is niet onbelangrijk voor Wallonië, maar ook voor Limburg omdat we die bijkomende vraag hebben gesteld. Er is het globalisatiefonds op Europees niveau. Ook daar zijn er een aantal elementen die bijkomende budgettaire mogelijkheden kunnen geven. Dus: stap per stap. We hebben ook reconversievennootschappen die we verder aan het ontwikkelen zijn.

Het zou niet wijs zijn om nu iets te lanceren als dan achteraf moet blijken dat Europa het daar niet mee eens kan zijn of dat we het niet kunnen realiseren. We werken dus stap per stap.

Ik ga ervan uit, voorzitter, dat we ook in dit parlement tekst en uitleg kunnen geven op het juiste moment, op het moment dat er met kennis van zaken kan worden deelgenomen aan het debat en dat er een positieve inbreng kan worden gedaan, ook al kan die, wat mij betreft, kritisch zijn. Het is in het belang van die mensen en van de provincie Limburg dat we dit nu verder moeten aanpakken. (Applaus van mevrouw Veerle Heeren)

Lode Vereeck

Minister-president, ik dank u voor uw repliek die ik volledig ondersteun. Het is jammer, maar het is zo dat er vanuit Europa voorlopig nog geen groen licht kan worden gegeven voor de diverse initiatieven.

Ik dank de collega’s. Het is een verpletterende verantwoordelijkheid voor degene die het lek heeft georganiseerd. We zullen, zoals we dat ook in het verleden hebben gedaan, vanuit Limburg aan een zeel trekken om onze provincie er terug bovenop te helpen. (Applaus van mevrouw Veerle Heeren)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.