U bent hier

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Mevrouw de minister van Programmatie, welkom in dit halfrond. Is het WK veldrijden een politieke discussie? Neen. Is de programmatie van dat WK een politieke discussie? Neen. Al zou de VRT het waar dan ook programmeren: het is geen politieke discussie. Maar wanneer wordt het wel een politieke discussie? Als politici zich beginnen te mengen met de programmatie van de openbare omroep. En zeker als een minister van Media uitspraken begint te doen die te maken hebben met de programmatie van de VRT.

Ik citeer letterlijk de uitspraak die u hebt gedaan. U begint heel mooi: “Ik wil mij niet moeien met programmatie, maar” – en dan wordt het leuker – “het kan niet de bedoeling zijn dat de reguliere programmering onderbroken wordt. Ik zal het management van de VRT daarover aanspreken.” U mengt zich dus niet in de programmatie, maar u gaat wel rechtstreeks het management van de VRT aanspreken en het, misschien vingerwijzend, zeggen dat u een beter ‘time slot’ en een beter kanaal hebt gevonden om dat WK te programmeren.

Bij de VRT vielen ze van hun stoel en nog andere stoelen. We kregen enkele spitante opmerkingen, die vandaag waarschijnlijk onder druk van het kabinet al zijn afgezwakt. Maar, minister, u kunt er niet omheen. Met uw uitspraken bent u voor de zoveelste keer in strijd met de mediadecreten. Ik zal ze u nog eens voorlezen want u vergeet telkens de mediadecreten waarvoor u zelf verantwoordelijk bent. Artikel 7 van het Mediadecreet: “De VRT stelt autonoom zijn programma-aanbod en uitzendschema vast.” Hoofdstuk 4, artikel 14, paragraaf 2, punt 7 – u kent dat toch ook uit het hoofd: “De gedelegeerd bestuurder van de VRT zal het programma-aanbod en het uitzendschema autonoom vaststellen.” Op eigen houtje dus. Ik vind dat een zeer belangrijk punt, want als politici zich beginnen te mengen met de programmatie van de openbare omroep, hebben we problemen.

Minister, hoe staat u, na uw uitspraken waarin u te kennen geeft graag programmadirecteur te willen worden van de openbare omroep, ten opzichte van de reacties van de openbare omroep, die u beticht van politieke inmenging in de programmatie. (Opmerkingen van minister Ingrid Lieten)

Ik heb mij in de commissie altijd ver gehouden van de programmatie en de inhoud. U mag dat nalezen. Wie dat in de vorige legislatuur deed in de commissie Media, werd gevierendeeld en opgehangen, en hij kwam ter discussie. U slaagt er als minister in om dat te doorbreken en te zeggen dat u dat eens zult regelen.

De voorzitter

De heer Tommelein heeft het woord.

Minister, collega’s, toen ik vaststelde dat de VRT Eén koos voor het WK veldrijden, heb ik me daar niet mee gemoeid, omdat het de keuze van de VRT is. Het is hun keuze om op een bepaald moment het derde net, dat ze zo gul van dit parlement hebben gekregen, op zo’n cruciaal moment niet te gebruiken, wat bewijst dat het derde net in feite overbodig is. Men heeft dit net in de zomer gebruikt om de grote sportzomer te overbruggen. Wat stellen we vandaag vast? Het derde net wordt niet gebruikt, is een miskleun, is overbodig en kost handenvol geld. Tijdens ons laatste bezoek aan de VRT bleek dat de kosten al oplopen tot 7 miljoen euro.

Minister, u reageert ook, maar u zegt dat men dat daar niet mag programmeren. U gaat dan in strijd met artikel 7 van het Mediadecreet – en ik kijk naar de heer Van Rompuy, die daar zeer angstvallig over waakt. U moeit zich met de programmering. Onze fractie zegt dat het derde net daarmee zijn overbodigheid bewijst. Ik kan begrijpen dat men daar bij de VRT uiteraard niet gelukkig mee is, maar wat hun nog ongelukkiger maakt is dat deze heisa inderdaad bewijst dat het derde net overbodig is en dat men er maar niet in slaagt om daar een deftige programmatie te brengen. Straks moeten er jongerenactiviteiten op worden geprogrammeerd. Ik stel me nog altijd de vraag hoe ze dat gaan doen en welke doelgroep ze daarmee gaan bereiken. Het bewijst telkens opnieuw dat het derde net een miskleun is.

Minister, u gaat in de fout, want u moeit zich met de programmatie van de VRT. Als zij kiezen voor Eén, dan kiezen ze voor de overbodigheid van het derde net. U moeit zich daarmee.

De voorzitter

Minister Ingrid Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten

Collega’s, sta me toe: ik ben verbaasd over de flexibiliteit die de heren Verstrepen en Tommelein aan de dag leggen. Ze komen hier als twee koorknapen zeggen dat we ons niet mogen moeien met de VRT. Dat staat wel in schril contrast met de eindeloze reeks parlementaire vragen die zij mij altijd stellen over alle mogelijke programma’s van de VRT. (Applaus bij de meerderheid)

Heren, ik wil u geruststellen. Ik vind het een beetje ‘much ado about nothing’. De discussie is op gang gebracht door een aantal artikels in de krant. Blijkbaar waren ze ook niet helemaal juist, want vandaag heeft de heer Hellemans een lezersbrief gepubliceerd in De Morgen waarin hij uitdrukkelijk afstand neemt van een aantal uitspraken die in zijn mond werden gelegd. De heer Hellemans heeft ook naar mij gebeld en heeft bevestigd dat de redactie van De Morgen zich ook verontschuldigd heeft bij hemzelf over een aantal fouten die in het artikel zijn geslopen. Ik citeer een paar dingen uit het recht van antwoord van de heer Hellemans: “Ik ben verbolgen en ontgoocheld over de titel van het artikel. De kop is een onjuist citaat. Dergelijke zwaarwichtige kretologie is aan mij niet besteed en heb ik ook niet uitgesproken tijdens het interview. Overigens weet ik maar al te goed dat minister Lieten in haar persmededeling zegt dat ze ongelukkig is met de VRT-beslissing, de VRT daarover zal aanspreken maar dat ze zich niet wil moeien met de programmering. (…) Maar dit beschouw ik geenszins als een politieke bemoeienis. De relaties met de VRT-aandeelhouders, de raad van bestuur en de overheid en de minister verlopen overigens zeer open en correct in deze legislatuur, met respect voor wederzijdse bevoegdheden en verantwoordelijkheden.”

Voor mij is deze discussie over de uitlatingen en de persartikels gesloten. Waarover we uiteraard nog wel van gedachten zullen wisselen, zowel in de commissie als met de VRT, is over hoe de VRT omgaat met de uitvoering van de beheersovereenkomst. In de beheersovereenkomst hebben we een aantal principes naar voren geschoven, onder meer dat we willen dat de reguliere programmatie zo weinig wordt onderbroken door evenementen, dat het voordeel van het derde net is om het ’s avonds als uitwijkkanaal te gebruiken. Dat is het debat dat ik met de VRT zal voeren. Ik mag daarover toch vragen stellen. Ik ga als minister zeker niet over de programmatie, maar wel, samen met de commissie, over de opvolging van de beheersovereenkomst. Daar is freedom of speech en dialoog zeker en vast toegestaan, wenselijk en politiek noodzakelijk. Ik ben ervan overtuigd dat jullie mij daarover in de volgende commissievergaderingen heel wat vragen zullen stellen, die ik met plezier zal beantwoorden.

Jurgen Verstrepen

Minister, u zegt zeer overtuigd dat ik vragen heb gesteld over de programmatie en de inhoud. Ik daag u uit om er eentje uit te pikken, van 2004 – u mag zelfs naar de vorige legislatuur gaan – tot nu. Ik wil daar gerust een dure prijs op zetten. Dan is het ook nog een beetje spannend.

Ik heb ook gelezen wat de heer Hellemans vandaag heeft geschreven. Dat is het standpunt van de heer Hellemans, maar u kunt er niet omheen dat u als minister van Media uitspraken hebt gedaan omdat u zich ongelukkig voelde. Waarschijnlijk had u die avond liever een ander programma gezien. U hebt echter, als bevoegd minister, uitspraken gedaan over de programmatie. Ik heb hier ook niet gehoord dat u niet met de openbare omroep gaat praten over deze kwestie. Met betrekking tot de uitvoering die de VRT in haar programmatie doet, is er geen probleem met de beheersovereenkomst. U mag zoeken. Heel uw kabinet, iedereen mag zoeken. Ik heb in alle richtingen gezocht, want ik dacht wel dat u dat zou zeggen. Ik stel u dus nogmaals de vraag. Volgens u is dit een mineur incident. U hebt verklaard dat u die programmatie niet oké vindt, dat dit misschien anders moet worden bekeken. Dat is een zeer duidelijke hint. Vandaag het wereldkampioenschap, morgen De Zevende Dag, overmorgen paalwerpen in Schotland.

Gaat u, naar aanleiding van de door u aangehaalde brief van de heer Hellemans, dan niet meer praten met de VRT over deze kwestie?

Minister, men kan dan wel applaudisseren bij de meerderheid, maar ook ik daag u uit: wanneer zou ik me de voorbije jaren hebben bemoeid met de programmatie? U lacht, maar ik daag u uit. U kunt geen enkel voorbeeld vinden waarbij ik de programmatie in vraag stelde, waarbij ik me daar als parlementslid mee heb bemoeid.

U hebt het over die uitwijkmogelijkheden. Dan moet u mij eens zeggen waarvoor men dan nog wel moet uitwijken. Er is een apart kindernet. Daar was het u om te doen. Het is er. Om 8 uur stopt dat. Voor de Ronde van Frankrijk gaat men naar Eén. Voor elke andere belangrijke manifestatie gaat men naar Eén. Waarvoor zal men dan wél naar OP12 gaan? U kunt niets noemen, tenzij misschien straks in juli de Wimbledonwedstrijden, als men overdag moet uitwijken. Ondertussen hebben we echter natuurlijk geen Kim Clijsters en geen Justine Henin meer op de velden staan. U zegt dat men moet kunnen uitwijken als er sprake is van grote evenementen. Voor welke dan nog wel?

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Voorzitter, ik ben niet zo defensief als de beide vraagstellers als het gaat over vragen over de inhoud. Minister, ik meen dat u eigenlijk twee keer in de fout gaat. Laten we niet flauw doen. Wat is er gebeurd? De heer Tommelein heeft naar aanleiding van dit incident zeer mooi aangetoond dat het derde kanaal van de VRT op dit moment niet zo’n sterk project is. U voelde zich daardoor aangesproken en hebt gereageerd. U hebt verklaard toch ook ongelukkig te zijn over het feit dat dit WK op Eén werd gezet. U spreekt zich dus inderdaad, tegen het decreet in, uit over de inhoud en de programmatie bij de VRT.

Al even belangrijk vind ik echter het volgende. Waarom bent u ongelukkig? U was het immers die me altijd heeft gezegd dat dit derde kanaal geen breed generalistisch kanaal mocht worden, dat het veeleer een zender moest zijn gericht op jongeren, en onder meer ook op expats, zeker na 20 uur. U hebt altijd gezegd dat die zender niet in het leven was geroepen om sportmanifestaties uit te zenden. Dat waren allemaal stokpaardjes van uzelf. Nu programmeert de VRT een breed programma als het WK veldrijden niet op OP12 na 20 uur, en dan vraag ik me dus af waarom u eigenlijk ongelukkig bent. Ook dat lijkt me niet consistent met wat u in het verleden hebt verteld.

De voorzitter

De heer De Coene heeft het woord.

Philippe De Coene

Voorzitter, de heer Tommelein had het over ons bezoek aan de VRT. Ik neem aan dat hij zichzelf niet bedoelde, want hij heeft zich laten informeren. Hij kon er niet zijn. We hebben daar vernomen dat de VRT zelf volledig vragende partij is en alle succes ziet in dat derde kanaal. Mijnheer Tommelein, de conclusie die u nu trekt in dit debat, is dus onjuist.

Ik wil geen lijst maken van de vragen die er al zijn geweest in de commissie over de opportuniteit van programma’s, en, meer nog, van meningen van parlementsleden over de inhoud van programma’s en uitspraken in programma’s van programmamakers. Aan deze twee kerstekinderen zou ik dus willen zeggen: lees misschien eerst de parlementaire verslagen voor u hier zoveel lawaai maakt.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Als u in de pers zegt, mijnheer Tommelein, dat u vindt dat het WK veldrijden niet mag worden geprogrammeerd op Eén, is dat geen politieke inmenging. Ik heb het hier bij: Het Laatste Nieuws, De Standaard. (Opmerkingen van de heer Bart Tommelein)

Als de minister precies hetzelfde zegt, is dat politieke inmenging. Mijnheer Tommelein, met alle respect, ik begrijp uw redenering niet. Ook ik vind het inderdaad vreemd dat het WK op Eén komt, maar dat is een zaak van de VRT. Dat is programmering.

Wat wel iets is waarover politici zich kunnen uitspreken, denk ik, is het feit dat de VRT enkele weken geleden op Canvas de bekerwedstrijden voetbal heeft geprogrammeerd, want daarover staat iets in de beheersovereenkomst. Op dat moment kunnen wij ons er als politici mee moeien, maar niet in dit geval, mijnheer Tommelein.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

De heer Vandaele maakt mijn betoog korter, want ik heb er in de commissie mijn beklag over gedaan dat de beheersovereenkomst daar wel geschonden was. Ik vind dit, zeker naar de geest, ook een schending van de beheersovereenkomst. Ik ben daarenboven blij – het is een grapje – dat u eens laat merken dat u een andere mening hebt dan de leiding van de VRT en dat u er ook voor uitkomt. Minister, ik voel me ook niet geremd om mijn gedacht te zeggen over de VRT-programma’s, dat betekent nog niet dat mijn wil wet moet zijn. Ik mag wel een mening hebben, ook over programma’s, waarde collega’s.

Laat ons duidelijk zijn: OP12 staat na acht uur niet vol en iedereen klaagt over de kijkcijfers. Dan ligt de oplossing toch voor de hand: zet die koers en de voetbal daar, dan hinder je de kijkers van Canvas niet in hun interesse voor informatie, cultuur of een goede film en de kijkers typisch generalistisch voor Eén ook niet. Waar wachten we op? Op een schijnidee? Omdat OP12 geen sportnet mag worden? Als we die rechten hebben, laten we die sport daar zetten.

De voorzitter

De heer Yüksel heeft het woord.

Veli Yüksel

Minister, u hebt twee dingen gezegd: één, dat de beslissing niet strookt met de geest van de beheersovereenkomst en twee, dat het WK veldrijden perfect had kunnen worden uitgezonden op OP12. De reactie van de VRT-top was duidelijk: het is ongehoord dat de minister van Media zich moeit met de programmering. Ik ben het daarmee eens. Politici moeten ophouden met zich te moeien met de programmering en de operationele taken. Dat geldt ook voor de collega’s die vooraan staan, want wat doen zij? De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

Uit dit incident blijkt dat er verschillende opvattingen bestaan over de invulling van het derde net, vandaar mijn suggestie om de invulling van het derde net concreter te definiëren en dat met een addendum toe te voegen aan de beheersovereenkomst. Op die manier zullen we discussies in de toekomst vermijden.

Minister Ingrid Lieten

Collega’s, we hebben heel uitdrukkelijk voor het derde net gekozen, ook op vraag van de VRT. We willen er drie doelstellingen mee realiseren. Op de eerste plaats willen we ervoor zorgen dat Ketnet ongestoord en reclamevrij kan uitzenden tot acht uur ’s avonds. Dat is de eerste stap en die doelstelling is gerealiseerd. Die leidt er intussen toe dat er meer kinderen naar Ketnet kijken. Dat is eigenlijk een goed resultaat.

Een tweede doelstelling gaat over wat er moet gebeuren na acht uur. Het is inderdaad niet de bedoeling dat er een generalistische zender van wordt gemaakt. Na acht uur willen we dat de VRT inspanningen levert om ook een aanbod voor jongeren uit te werken. Ik weet wel, zoals de VRT regelmatig heeft gezegd, dat dat een moeilijke oefening is, omdat jongeren niet meer op dezelfde manier naar tv kijken als de generaties voor hen. Maar de VRT beseft ook dat het belangrijk is om jongeren te betrekken, dat ze in haar missie en opdracht passen, want zij moet alle Vlamingen bereiken, en dat die moeilijke opdracht juist voor de publieke zender geschikt is. De VRT krijgt belastingmiddelen om daarmee te experimenteren.

Omdat het moeilijk is, heb ik met de VRT afgesproken dat ze er aanlooptijd voor krijgt. In de beheersovereenkomst staat dat de VRT vanaf september 2013 zorgt dat er een goed aanbod voor jongeren wordt ontwikkeld op twee tot vier avonden.

Daarover heb ik ook al ontelbare keren op al jullie vragen in de commissie herhaald dat het niet gaat om vandaag te evalueren wat er allemaal te zien is op OP12 na 8 uur. We moeten de VRT wel de tijd geven om dat te ontwikkelen en ermee te experimenteren. Die tijdspanne krijgen ze en is in de beheersovereenkomst vermeld. Vanaf september zullen we daar samen naar kijken en zullen we gesprekken kunnen voeren over hoe dat wel of niet lukt.

Als derde doelstelling levert OP12 ook een uitwijkmogelijkheid om de reguliere programma’s niet te onderbreken. In die zin wil ik nogmaals benadrukken dat jullie de VRT de tijd geven om dat aanbod voor jongeren te ontwikkelen, dat jullie niet klaarstaan om nu al een oordeel te vellen en dat jullie ook het onderscheid maken tussen het derde kanaal an sich en het aanbod voor Ketnet, want dat is al gerealiseerd, dat deel van het derde kanaal is al geslaagd. Met het aanbod voor expats zijn ze al bezig. Daar kunnen jullie al een oordeel over vellen.

Na alle goede voornemens van alle andere commissieleden die ik hier heb gehoord, zullen we het daarover in de commissie niet meer hebben, en dus zullen we heel veel tijd vrij hebben om over andere dingen te praten.

Jurgen Verstrepen

Minister, dat we meer tijd gaan krijgen als we niet meer over inhoud praten, is niet juist, want er wordt niet over inhoud gepraat in de commissie. U praat over het derde net, maar daar ging de discussie nu net niet over.

Ik heb drie ministers van Media zien passeren, waaronder u. U bent de eerste die zegt dat ze wil dat de programmatie wordt aangepast of dat erover wordt gediscussieerd en dat u dat aan het management zult vertellen. U hebt nog altijd niet geantwoord. Zegt u, nadat Leo Hellemans u die brief heeft geschreven, dat u niet meer moet praten met de VRT over de programmering van het derde of eerste net of Canvas?

Het gaat erover dat u als minister van Media probeert in te grijpen in het management van de openbare omroep. Als u dat toch zou willen doen, heb ik een tip: pas artikel 7 van het Mediadecreet aan in deze legislatuur, want daarin staat dat de VRT autonoom haar programma-aanbod en uitzendschema vaststelt. Als u dat niet leuk vindt, moet u uw taak ter harte nemen en de decreten aanpassen. Dan mag u zoveel aanpassen als u wil.

Ik had gedacht dat we hier een intellectueel eerlijke discussie konden voeren. Mijnheer Vandaele, u mag alles nakijken. De kranten, zelfs De Standaard, hebben me letterlijk juist geciteerd. Ik heb op geen enkel moment gezegd dat het niet op Eén mocht. Ik heb gezegd dat de keuze van de VRT bewees dat het derde net overbodig was. Dat is een heel ander verhaal dan wat de minister heeft gezegd, mijnheer Vandaele. Ik dacht dat u slim was, maar blijkbaar bent u niet zo slim als ik dacht.

Het grote probleem is dat de VRT geen keuzes kon maken en daarom het derde net nodig had, omdat ze te veel wil, alles wil en gewoon dominant wil blijven in televisieland. Sommige mensen vinden dat normaal, maar ik niet. Ik ben geen verdediger van de VRT alleen, ik probeer te waken over het medialandschap in zijn geheel. Dat is mijn opdracht als volksvertegenwoordiger.

Dan hoor ik dat de heer Hellemans zegt: “We hebben dat derde net nu wel gekregen om geen keuzes te moeten maken.” De keuze om het WK op Eén te brengen bewijst dit ook, minister, en u vindt dat ook. Maar we mogen vooral de lat niet te hoog leggen voor het derde net. Welnu, minister, ik heb die lat nooit hoog gelegd. Ik heb altijd gezegd dat het derde net totaal onnodig en onhaalbaar was. Die lat ligt dus zeer laag.

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.