U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 19 december 2012, 14.00u

van de Vlaamse Regering
1796 (2012-2013) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXII.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Vanderpoorten heeft het woord.

Marleen Vanderpoorten

Voorzitter, minister, collega’s, zoals steeds is dit een ontwerp van decreet met heel veel onderwerpen over verschillende onderwijsniveaus. Nu is het toch wel bijzonder omdat het zo laat komt door omstandigheden. Dat weten we en dat is ook besproken in de commissie, maar het betekent dat het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) al dateert van maart. Dat advies ging over een ander voorontwerp dan wat het uiteindelijk is geworden.

Er zijn heel veel, ook technische, elementen met terugwerkende kracht. Het is toch ook een gemiste kans, maar volgens de minister zal die terugkomen in onderwijsdecreet XXIII, waar we hoopvol naar uitkijken. Ik bedoel vooral de aangekondigde taalregeling en het feit dat er geen dringende maatregelen in staan. We wachten af omdat onderwijsdecreet XXIII is aangekondigd over enkele maanden.

Wat ik vooral wil zeggen, is dat we een amendement indienen om een artikel te schrappen. Dat artikel gaat over de samenstelling van de Vlor. Het is bijzonder jammer dat één element uit het Participatiedecreet wordt gelicht. Dat is ook aangekondigd voor herziening over enkele maanden. Het is toch eigenaardig dat hieruit al een artikel wordt gelicht, wat de aandacht een beetje afleidt van het belang van het Participatiedecreet. Men laat de leerkrachten verdwijnen uit de algemene raad van de Vlor. Destijds zijn die daarin verkozen. Het is zo in het decreet ingeschreven om ook een andere stem te horen dan van het personeel vertegenwoordigd in de vakbonden.

Minister, u zegt dat u de vakbonden en inrichtende machten regelmatig op het traject van de adviesgeving tegenkomt. Dat is juist. Daarom was de aanwezigheid van de leerkrachten, los van de vakbonden, toch wel belangrijk. Met dit ontwerp van decreet verdwijnen ze. Ten gronde is er geen discussie over participatie geweest, aangezien het Participatiedecreet later wordt geagendeerd. Dat spijt ons, en vandaar het amendement.

De voorzitter

Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet

We hebben dit in de commissie besproken, dus ik verwijs naar mijn antwoord daar. Onderwijsdecreet XXIII is al één maal door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De totaalregeling zit erin. Dus dat volgt.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1796/3)

– De artikelen I.1 tot en met X.2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot schrapping van de artikelen X.3 tot en met X.8. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1796/4)

De stemmingen over de artikelen worden aangehouden.

– De artikelen X.9 tot en met XI.2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.