U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van de heer Jan Peumans tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement , wat de indieningstermijn van actuele interpellaties betreft.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Meyer, verslaggever, heeft het woord.

Jos De Meyer

Voorzitter, collega’s, op 26 november 2012 besprak de Commissie voor Reglement en Samenwerking zeven voorstellen van de heer Peumans, voorzitter, tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement.

Bij de bespreking van het voorstel over het legistiek advies werd duidelijk gesteld dat het niet de bedoeling was dat een commissie zowel aan de diensten van het Vlaams Parlement als aan de diensten van de Vlaamse Regering wetgevingtechnisch advies zou vragen over dezelfde tekst. In zijn brief aan de commissievoorzitter had de minister-president zich afgevraagd of de diensten van de Vlaamse Regering ook advies zouden moeten uitbrengen over voorstellen van decreet waarover niet het standpunt van de Vlaamse Regering werd gevraagd. Die twee vragen staan echter los van elkaar.

De heer Dirk Van Mechelen stelde vast dat de traditie verloren is gegaan dat de Vlaamse Regering haar standpunt bepaalt ten aanzien van de voorstellen van decreet en hij sprak de wens uit dat zij dat in de toekomst opnieuw zou doen.

Bij de artikelsgewijze bespreking werden geen opmerkingen gemaakt. Het voorstel van de heer Peumans, voorzitter, werd eenparig aangenomen door de tien aanwezige leden van de commissie.

Bij de andere voorstellen tot wijziging van het reglement werden geen opmerkingen gemaakt. Het ging over de indieningstermijn van actuele interpellaties, de adviserende rol van het Rekenhof, de afschaffing van de aankondiging van de moties, de beleidsbrieven, de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen en de invoeging van een procedure inzake de goedkeuring van gemotiveerde subsidiariteitsadviezen. Die voorstellen werden dus ook eenparig aangenomen door de tien aanwezige leden van de commissie met uitzondering van het voorstel betreffende de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen, dat werd aangenomen met zeven stemmen bij drie onthoudingen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1672/1)

– Het enig artikel wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.