U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, maandag startte de provincie Vlaams-Brabant met een grote mediacampagne ‘Vlot Vlaanderen’.

De bedoeling is aandacht te vragen voor de mobiliteitsproblematiek in deze regio rond Brussel, een problematiek die alle Vlamingen treft. Het is ook de bedoeling een draagvlak te creëren voor mogelijke oplossingen, voor werken die nodig zullen zijn om dat te verhelpen. Er is een website gemaakt. Er komen radiospotjes en advertenties. Het is een grote campagne.

Op die website staan er heel wat cijfers. Ik zal die natuurlijk niet allemaal hier vermelden, maar toch even uw aandacht. Voorzitter, u als Limburger, weet u bijvoorbeeld hoeveel dagen per jaar u verliest in het verkeer om van Limburg naar Brussel te rijden? Vijf volle werkdagen. Minister, voor de West-Vlamingen is het zo mogelijk nog erger: u verliest zeven dagen. Bedenk eens welke andere mooie dingen u zoal zou kunnen doen op die zeven dagen. Economisch en ecologisch gezien is dat toch wel een grote kost. We moeten daar met zijn allen toch wat aan doen. Op 25 mei 2011 hebben we in dit parlement ook een voorstel van resolutie goedgekeurd, met aanbevelingen aan de regering voor een aanpak van dat probleem. We hebben toen gepleit voor een totale, multimodale, innovatieve en intergewestelijke aanpak. We hebben regelmatig updates gekregen over de vraag hoever het nu staat met toekomstige mogelijke werken aan de ring, over fietsverbindingen, over openbaar vervoer. Onlangs zijn hier nog hele mogelijke tramlijnen voorgesteld. Dat moet allemaal nog worden onderzocht.

Minister, die Vlaamse campagne Vlot Vlaanderen was bijna een noodkreet van een provincie. Hebt u nu nog bijkomende aankondigingen over hoe het vooruitgaat met de geplande oplossingen? We zouden immers graag hebben dat het vooruitgaat in Vlaams-Brabant, niet alleen voor de Vlaams-Brabanders, maar voor al die mensen die elke dag van zo ver naar Brussel moeten pendelen.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mevrouw Brouwers, ik apprecieer enorm dat de provincie Vlaams-Brabant een eenduidig signaal geeft over de maatregelen die ze vraagt. Ze vraagt een multimodale aanpak. Dat is zeer goed. Ik zie een zeer duidelijk standpunt over de werken die moeten gebeuren op de Brusselse ring. Ik zie een duidelijke vraag naar fietspaden en naar openbaar vervoer. Wat dat betreft is er geen probleem, maar uiteraard zal een campagne de problemen niet oplossen. Met een campagne alleen komen we er niet. Er moeten concrete realisaties zijn.

Ik verwijs ter zake naar de talrijke rapporten die ik al overal heb moeten voorstellen, en naar de discussies in de commissie. Wat de wegen betreft, verwachten we, eind dit jaar nog, als het enigszins kan, een goedgekeurd milieueffectrapport (MER). Dan kunnen we natuurlijk een beslissing nemen over de ring in Brussel. Des te multimodaler, des te beter: ik ben het daar absoluut mee eens. U hebt er zelf naar verwezen: enkele weken geleden nog maar hebben we de milieueffectrapportage opgestart over potentiële tramlijnen. Ter zake wordt nu ook de maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt. Sinds een tijd is er sprake van extra busverbindingen in het kader van het Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de Luchthavenregio (START). Deze ochtend hebben we ook een primeur voorgesteld, samen met het Brusselse Gewest en de provincie Vlaams-Brabant. We hebben een studie laten doen om een geïntegreerd fietspadenplan, een fiets-GEN te maken. Dat is deze ochtend voorgesteld door het studiebureau TIMENCO. Dat is een schitterend dossier. Er zijn een aantal prioritaire fietslijnen geselecteerd. Het is nu de bedoeling dat, als we nog fietspaden aanleggen, die geïntegreerd worden aangelegd, in goede samenwerking tussen Brussel, de provincie en Vlaanderen.

Ik vind dat fiets-GEN en dat dossier van de tramlijnen, waarmee men natuurlijk ook in Brussel moet landen, perfecte voorbeelden van samenwerkingsfederalisme. Mijnheer Wienen, u let niet op, maar ik heb daarnet begrepen dat u dat woord niet zo graag hoort. (Opmerkingen van de heer Wim Wienen)

Minister, ik vind het zeer goed dat er eindelijk ook met Brussel wordt samengewerkt met betrekking tot die moeilijke mobiliteitsproblematiek. Brussel kan misschien een witte vlek op een kaart zijn, maar in het echt is dat geen witte vlek. De verbindingen voor zowel wagens als openbaar vervoer en fietsen lopen door Brussel, dus we zullen goed moeten samenwerken. Het verheugt me te vernemen dat u vandaag net dat fiets-GEN hebt aangekondigd. Ondertussen heb ik dat deze middag kunnen lezen. Het ziet er inderdaad zeer beloftevol uit, waarvoor dank.

De voorzitter

Mevrouw De Knop heeft het woord.

Irina De Knop

Minister, met alle respect voor de fiets-GEN-verbindingen die u terecht nastreeft, danst u toch een beetje rond de hete brij. De provincie heeft nogmaals bevestigd dat ze wel degelijk kiest voor een scenario waarbij de Brusselse ring wordt ontdubbeld. Wat mij verbaast, is dat dit moet komen van de provincie Vlaams-Brabant die net als u weet hoe belangrijk dat is. Ik vermoed dat uw vraag is ingegeven door de vrees dat het scenario van de ontdubbeling niet zal worden geselecteerd.

Minister, zult u de vooropgestelde timing voor de optimalisering van de ring, zoals u die hebt aangekondigd in de commissie, en het huidige plan van aanpak respecteren? Zult u daar op korte termijn de nodige middelen voor vrijmaken en de beslissingen nemen die nodig zijn om snel te kunnen overgaan tot een operationalisering van de ontdubbeling?

De voorzitter

Mevrouw De Wachter heeft het woord.

Else De Wachter

Minister, u zegt dat het een campagne is van de provincie Vlaams-Brabant. Dat klopt, maar het is niet zomaar een campagne. Het is een merkwaardige campagne waarin de provincie Vlaams-Brabant zeer duidelijk de visie weergeeft op de mobiliteit van niet alleen de Brusselse ring, maar ook van de hele regio en alle inwoners van heel Vlaanderen die daarmee worden geconfronteerd. Merkwaardig in de campagne is ook dat men een oproep doet aan iedereen om actief mee te werken aan het aanpakken van de mobiliteitsdruk in die hele regio.

Minister, het is in de eerste plaats een campagne vanuit de provincie Vlaams-Brabant met de bedoeling om resultaat te hebben. In hoeverre zult u naast het halen van een bepaalde timing, verder overleg met de provincie organiseren? Dit is cruciaal in het hele verhaal. Ze hebben een duidelijke visie gestipuleerd in deze campagne. Laten we hier dan ook heel duidelijk over zijn.

De voorzitter

Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Tine Eerlingen

Minister, we hebben in ons voorstel van resolutie aangekaart dat dit een zeer groot probleem is voor Vlaams-Brabant en heel Vlaanderen. Deze campagne bewijst dat nog maar eens. U zegt dat u tegen het einde van dit jaar het strategisch milieueffectenrapport verwacht. Mogen we daar al een uitspraak over verwachten? Wanneer komt er een uitspraak? Hoe zal het verdere traject verlopen?

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Ik hoor hier van alles vertellen over die campagne: een merkwaardige campagne, een campagne die bewijst dat er een probleem is. Het is een campagne van een provincie die volop aan het zoeken is naar bevoegdheden, en aan zelfinvulling probeert te doen om haar nut te bewijzen aan de buitenwereld. Mijnheer Dehaene, ik weet dat u gedeputeerde wordt en dat u uw eigen stiel moet promoten. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister, ik durf ook iets positiefs te zeggen over CD&V-beleidsmensen in de Vlaamse Regering. De spitsstroken die op de E314 en de E40 komen, zijn zaken die u effectief hebt gedaan en die de regio van het arrondissement Leuven en Vlaams-Brabant ten goede komen. Dat er een probleem is met de mobiliteit op de ring rond Brussel, weten we hier al lang, maar we moeten eens beslissen. Ofwel zal de provincie zich daarmee bezighouden, ofwel zal het gewest dat doen. Ik weet een ding: hoe meer mensen zich daarmee bezighouden, hoe moeilijker het wordt. (Applaus bij LDD en het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Minister, we hebben allemaal kennis genomen van de campagne die is opgestart door het vorige provinciebestuur, maar u mag zich niet in de war laten brengen. U zou wel eens in de verleiding kunnen komen om de optie te kiezen voor de verbreding van de ring rond Brussel. Ik wil even diezelfde provincie citeren, met name de dienst Mobiliteit van de provincie Vlaams-Brabant: “De fiscale maatregelen openbaarvervoersverbindingen en fietsverbindingen zorgen voor een verbetering. Infrastructurele maatregelen slagen er niet in om een verbetering te genereren.” Die infrastructuurmaatregelen zijn de verbreding van de ring rond Brussel of een ander, veel gekker idee, namelijk een dubbeldeksweg rond Brussel.

Minister, allemaal goed en wel dat er nog snel een campagne wordt opgestart maar laat u niet in de war brengen: u moet u baseren op de duidelijke richtlijnen op het vlak van gezondheid en verkeer om een definitieve beslissing te nemen over de ring rond Brussel.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, ik ben eigenlijk een beetje in de war. Mijnheer Bouckaert, maak u geen zorgen, als ik in de war ben, ben ik nog redelijk normaal, hoor. Of ik dan op mijn best ben, zal ik u niet laten beoordelen.

Sta me toe mijn redenering af te maken. Ik ben in de war. We spreken hier over een campagne die de provincie Vlaams-Brabant heeft gelanceerd. U weet waarschijnlijk ook dat vanaf 1 januari de partij Groen deel zal uitmaken van het provinciebestuur. En de heer Sanctorum heeft een oranje trui aan! Ik dacht: we zijn nu door alle problemen en alle vragen die in de toekomst zullen worden gesteld.

Collega’s, er zijn mensen die zeggen: hoe meer mensen zich bemoeien met iets, hoe slechter. U moet die campagne van de provincie Vlaams-Brabant eens bekijken. Ik zie daar een zeer duidelijk pleidooi in voor zaken die wij in Vlaanderen absoluut en liefst zo snel mogelijk willen realiseren. Ik geef een paar voorbeelden. Men pleit voor een multimodale aanpak. Er zijn mensen die me vragen wat ik daarmee bedoel, onder andere mevrouw De Wachter. Men zegt dat ik alleen maar spreek over de ring. Dat is niet waar. Ik heb zelf in mijn antwoord gezegd dat ik absoluut wil dat we in Vlaams-Brabant de toekomst voorbereiden door multimodaal te gaan werken. De provincie vraagt dat en dat is ook wat ik wens.

We hebben vanmorgen het fiets-GEN voorgesteld. Dat is een netwerk met verbindingen naar en rond Brussel. Er is ook heel veel fietsverkeer in de Rand. De grote kans of opportuniteit zit juist in het feit dat heel veel fietsverplaatsingen perfect kunnen gebeuren omdat nu zoveel verplaatsingen korter zijn dan 15 kilometer maar iedereen in de wagen kruipt. Ik heb dat trouwens ook in de commissie uitvoerig meegedeeld. Het potentieel is enorm. We moeten daarin investeren.

Nieuw is dat we dat nu samen doen met de provincie. U weet dat de provincie het fietspadenbeleid subsidieert. Alle fietspaden die op gemeentelijke grond liggen en strategisch deel uitmaken van dat netwerk, kunnen perfect worden gesubsidieerd door de provincie. Het is dus evident dat ze daarbij betrokken zijn.

Wie zich zorgen maakt over de vraag of ik wel zal overleggen met de provincie, kan ik geruststellen. De voorgedragen gedeputeerde, die naar ik meen vandaag zijn laatste vergadering in het Vlaams Parlement doorbrengt – houd u niet in om te applaudisseren –, was vanmorgen op mijn kabinet. Wij hebben vanmorgen al een communicatie gedaan. (Opmerkingen van de heer Peter Reekmans)

Mijnheer Reekmans, u hebt daarnet een sterk pleidooi gehouden voor samenwerking. Wel, dat is wat we nu aan het doen zijn, niet alleen met Brussel maar ook met de provincie Vlaams-Brabant.

De vragen over de ring zijn zeer terecht. Mevrouw De Knop en mevrouw Eerlingen, u hebt terecht de bedenking gemaakt dat we vooruit moeten met dat dossier. Dat is absoluut juist. Maar u weet dat het strategisch MER eerst moet worden goedgekeurd en gevalideerd door de Milieucel. Ik houd daar de pen niet vast, maar we hebben gezegd dat we wensen dat die validatie er dit jaar is. Die timing kan blijkbaar nog altijd worden gehaald. Daarna kan de Vlaamse Regering een keuze maken voor een scenario.

Collega’s, mijn mening daarover is bekend. Ik ben absoluut van oordeel, en het is mijn grote voorkeur, om het doorgaand verkeer van het lokaal verkeer te scheiden omdat de ring absoluut verkeersveilige ingrepen nodig heeft. Er zijn niet alleen elke dag files, er gebeuren ook heel wat ongevallen. De kleinste calamiteit zorgt voor een nog grotere escalatie van de files. Maar we moeten de procedures volgen. Dat betekent dat het milieu-effectenrapport moet worden opgeleverd. Daarna kunnen we de juiste keuzes maken.

Mijnheer Reekmans, dank u voor het complimentje. Het wordt steeds beter. Dat is zeer fijn. Ik ben ook blij met uw steun voor de spitsstrook. Daar zal uw woonplaats wel niet vreemd aan zijn. Ik ben het niet met u eens als u zegt dat de campagne van de provincie geen nut heeft.

Voor mij is het zeer belangrijk dat we eensgezind spreken. Wat die provincie betreft, moeten we onderstrepen dat we consequent blijven investeren in Vlaams-Brabant. Ik kan niet in één nacht alles oplossen, maar de campagne ondersteunt zeer sterk wat we in Vlaanderen willen realiseren.

De campagne wordt getrokken door de provincie Vlaams-Brabant, maar loopt wel in samenwerking met de economische actoren zoals de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en het Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité (RESOC).

De economie in Vlaams-Brabant staat onder druk door de vele files. De provincie kaart het aan, maar heeft niet de bevoegdheid om te beginnen werken aan de ring, ze stuit hier op haar bevoegdheidsgrenzen. Het is aan Vlaanderen om dat te doen. Daarom speel ik de vraag vlotjes door aan u, minister.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.