U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van de dames Annick De Ridder, Karin Brouwers, Vera Celis en Els Robeyns en de heren Marnic De Meulemeester en Bart Caron houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Dit voorstel van decreet vloeit voort uit de commissiebespreking over het klokkenluidersstatuut samen met de ombudsman en minister Bourgeois van 6 december 2011. De huidige klokkenluidersregeling behoort tot de beste van Europa. We hebben dat kunnen vaststellen tijdens de gedachtewisseling. Het voorstel van decreet dat nu voorligt, biedt enkele verbeteringen, onder meer op het vlak van bescherming van de identiteit. Het biedt ook meer maatwerk en het voorziet in een vrijwillige mogelijke herplaatsing van de klokkenluider.

Dit voorstel van decreet verfijnt de bestaande regeling verder en scherpt het aan. De nog bestaande knelpunten worden aangepakt. Het onderzoeksterrein van de ombudsman wordt uitgebreid tot de interne personeelsaangelegenheden van de Vlaamse overheid. Het voorstel geeft de ombudsman en de Vlaamse Regering ook de mogelijkheid om meer maatwerk af te spreken en om samen een regeling uit te werken met het oog op het herplaatsen van klokkenluiders.

Binnen de commissie kon het voorstel rekenen op de eensgezinde goedkeuring van de commissieleden. Ik wil de leden bedanken voor hun constructieve samenwerking. Ik zou de collega’s in dit halfrond dan ook willen vragen om dit voorstel van decreet goed te keuren.

De voorzitter

Mevrouw Vissers heeft het woord.

Linda Vissers

Voorzitter, collega’s, de Vlaamse klokkenluidersregeling wordt uitgebreid en aangepast. Zoals mevrouw De Ridder, onze commissievoorzitster, zegt, kregen we in de commissie van de Vlaamse ombudsman een heel interessante toelichting bij de verschillende klokkenluidersdossiers. Hieruit bleek inderdaad duidelijk dat er dringend aanpassingen moesten komen.

Als het voorliggend voorstel van decreet vandaag wordt goedgekeurd, dan krijgt de ombudsman de mogelijkheid om het huidige protocol te heronderhandelen met de Vlaamse Regering. En zoals de commissievoorzitster al zei: het onderzoeksterrein van de ombudsman wordt uitgebreid tot de interne personeelsaangelegenheden van de Vlaamse overheid. Er moet ook meer maatwerk mogelijk zijn, en er moet een regeling worden uitgewerkt voor herplaatsing van de klokkenluiders.

Voor onze fractie is dit een heel goede zaak, en we zullen dan ook dit voorstel van decreet goedkeuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1699/1)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.