U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 oktober 2012, 14.01u

van Steve D'Hulster, Jan Roegiers, Dirk de Kort, Karin Brouwers, Lies Jans, Tine Eerlingen en Griet Smaers
1616 (2011-2012) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Steve D’Hulster, Jan Roegiers en Dirk de Kort en de dames Karin Brouwers, Lies Jans, Tine Eerlingen en Griet Smaers betreffende de bevordering van intelligente snelheidsassistentie voor een hogere verkeersveiligheid.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Kindt, verslaggever, heeft het woord.

Els Kindt

Voorzitter, collega’s, de heer D’Hulster lichtte het voorstel van resolutie toe. Investeren in nieuwe mobiliteit lijkt de indieners onontbeerlijk. Voertuigen en infrastructuur moeten slimmer worden. Er zijn al heel wat technologie- en communicatiesystemen beschikbaar onder de noemer intelligente transportsystemen. Intussen wordt ook een Europese richtlijn omgezet in Vlaamse regelgeving.

Een zeer belangrijke toepassing blijkt de intelligente snelheidsassistentie (ISA). Dat is een verzamelnaam voor intelligente systemen die de bestuurder een signaal geven wanneer die een bepaalde limiet overschrijdt. ISA kan een belangrijk instrument zijn in het kader van de verkeersveiligheid. Er wordt verwezen naar de cijfers die uitwijzen dat onaangepaste snelheid een rol speelt bij een op drie dodelijke ongevallen. De ongevallenstatistieken tonen voor de indieners onweerlegbaar aan dat nieuwe ingrepen noodzakelijk zijn. ISA zou wel eens de nieuwe verkeersgordel kunnen worden. Vlaanderen moet daarin het voortouw nemen. Ideaal zou een aanpassing op Europees niveau zijn van de regelgeving op de voertuigen.

Het doel van dit voorstel van resolutie is een impuls te geven aan de toekomstige implementatie van ISA-systemen. Ik geef een opsomming van de voornaamste verzoeken aan de Vlaamse Regering. In Vlaanderen moet een snelheidskaart worden uitgewerkt, moet een goed product worden ontwikkeld waarmee men naar de privéspelers kan stappen en moet een aantal proefprojecten en onderzoeken worden opgezet. Verder wil men dat de Europese context ter zake op de voet wordt gevolgd.

De heer D’Hulster verwijst ook naar de technologie waarin al werd geïnvesteerd zoals de verkeersbordendatabank. Er wordt aangedrongen om de volgende jaren nog stappen voorwaarts te zetten.

De heer de Kort ondertekende het voorstel van resolutie mee omdat in de beleidsnota al wordt aangegeven dat ontwikkelingen in de voertuigentechnologie die een rol kunnen spelen in de verbetering van de verkeersveiligheid, ook effectief moeten worden ingezet met dat doel. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat de toepassingsmogelijkheden in samenwerking met de sector ten volle worden ontwikkeld zoals met de ISA-snelheidskaart en de kwetsbaarheidsgegevens inzake verkeersveiligheid.

De moderne communicatietechnologieën kunnen ook in het voertuig zelf worden gebruikt om de verkeersveiligheid te bevorderen. Initiatieven voor de werkelijke implementatie zijn volgens de heer de Kort nodig. Hij stuurt dan ook aan op het opzetten van een aantal concrete proefprojecten. Voor mevrouw Lies Jans is nul verkeersdoden het uiteindelijke doel. De technologie is daartoe een duidelijk hulpmiddel. Het voorstel van resolutie moet bijdragen tot vooruitgang en inspanningen op diverse domeinen. Mevrouw Jans stuurt erop aan dat wat in de beleidsnota vermeld staat, ook snel wordt uitgevoerd.

Het voorstel van resolutie werd unaniem aangenomen met acht stemmen. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

De heer D’Hulster heeft het woord.

Steve D'Hulster

Dankzij het uitstekende verslag van mevrouw Kindt kan ik het relatief kort houden. Dat is goed, want dan kunnen we allemaal snel de drukke avondspits in. Ik wil nog een aantal zaken beklemtonen.

Vlaanderen scoort gewoon niet goed of zeer matig op het vlak van verkeersveiligheid. De ongevallenstatistieken vertonen al enkele jaren niet meer de daling die we het afgelopen decennium wel kenden. Ze neigen eerder naar een stagnatie en zelfs naar een lichte stijging. De effecten van de traditionele maatregelen lijken stilaan hun limiet te hebben bereikt.

Als we de doelstellingen willen bereiken die we onszelf als ambitieuze regio op het vlak van verkeersveiligheid hebben opgelegd, zullen we een tandje moeten bijsteken en op zoek moeten gaan naar nieuwe recepten. Een beter gebruik van die intelligente systemen is er daar zeker een van. Het invoeren van ISA-systemen kan de veiligheid op onze wegen aanzienlijk verhogen.

Wat is ISA eigenlijk? Er zijn eigenlijk drie grote categorieën.

Intelligent speed adaptation (ISA) heeft het open systeem, dat een signaal geeft als je een snelheidslimiet overschrijdt. Er is het gesloten systeem, dat de bestuurder verhindert om sneller te rijden dan is toegestaan. Dan zijn er nog halfopen systemen waarbij een tegenwerking op het gaspedaal ontstaat om zo mensen die niet bewust een snelheid overschrijden, een boete te besparen.

We zijn ervan overtuigd dat het invoeren van zulke systemen een nieuwe veiligheidsgordel zou kunnen zijn, een technologische ingreep die elk jaar ettelijke levens kan redden. Als we het aantal slachtoffers op onze wegen willen doen dalen, dan moeten we de snelheid uit het verkeer halen.

Bij een op drie dodelijke verkeersongevallen speelt onaangepaste snelheid de hoofdrol. Die onaangepaste snelheid zorgt er ook voor dat de letsels bij andere ongevallen vaak veel zwaarder zijn. Vorige week maakte het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) bekend dat 94 procent van onze landgenoten het niet al te nauw neemt met de snelheidslimieten, zeker niet in de zone 30. ISA-systemen kunnen op dat vlak zeer preventief werken. Het is eigenlijk een systeem dat alles is wat een flitspaal niet is. Het voorkomt dat je boetes krijgt, en het zal zeker een hulpmiddel zijn voor mensen die niet moedwillig te snel rijden.

ISA is zeker geen sciencefiction. Er is heel wat onderzoek geweest naar die systemen, ook in Vlaanderen. De technologie gaat steeds vooruit, zowel op onze wegen als in de voertuigen zelf. Vlaanderen mag daar zeker niet achterblijven en we moeten, net als de landen die het goed doen op het vlak van verkeersveiligheid, zorgen dat we klaarstaan om ISA te implementeren als de kans zich voordoet. Daarom hebben we dit voorstel van resolutie ingediend. Het is een nadrukkelijke vraag aan de Vlaamse overheid om werk te maken van ISA en om het geen sciencefiction te laten blijven.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.