U bent hier

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer

Voorzitter, minister-president, collega’s, indien u de landbouwsector volgt, weet u dat de varkenshouderij het de voorbije vijf jaar bijzonder moeilijk heeft gehad. Bovendien hebben de bedrijven die gespecialiseerd zijn in het kweken van biggen, het nog steeds moeilijk.

Collega’s, de landbouwmarkt is een volatiele markt, zowel wat de prijzen in de sector als de grondstoffen betreft. Minister-president, meer dan terecht hebt u vorig jaar dan ook een Vlaams actieplan uitgewerkt voor de varkenshouderij, met een twintigtal speerpunten. Een van die speerpunten is risicobeheersing. In dat kader past de oprichting van de Pig Trading Companies, een zeventigtal Vlaamse varkenshouders die zich verenigen. Zij vertegenwoordigen 15 procent van de productie en hebben als doel orders te plaatsen op de termijnmarkt van de varkens. Minister-president, de eerste order is vorige week door u namens de vereniging geplaatst.

Die varkenshouders worden begeleid door het studiebureau DLV en werken samen met twee banken. Op die manier hopen ze te komen tot beheersing van de risico’s die ze dagelijks nemen, niet tot speculatie.

Minister-president, wij waarderen dit initiatief van de telers en van u, maar vragen ons af op welke wijze er door dit initiatief een bijdrage kan worden geleverd voor de hele sector. Zal de sector daardoor inderdaad meer duurzaam kunnen worden voor een stabiele prijsvorming?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, mijnheer De Meyer, het is inderdaad zo dat we een actieplan varkenshouderij hebben gelanceerd. Een actieplan zonder acties is een hoopje papier. Het was en is dus nog steeds de bedoeling om dat actieplan om te zetten in acties. We hebben er al heel wat geformaliseerd. Het Varkensloket is daar een van. (Opmerkingen van de heer Lieven Dehandschutter)

Niets in dit leven is mij vreemd, mijnheer Dehandschutter. U kunt dat Varkensloket ook zelf consulteren op het internet, wat u blijkbaar nog niet gedaan hebt. Het is in ieder geval niet onbelangrijk voor de sector.

Een van de elementen in dat actieplan was ook om na te gaan in welke mate wij de schommelingen van de prijzen kunnen aanpakken door de termijnmarkt daar ook voor in te schakelen. Dat staat in het actieplan. Wij hebben ook voorlichtingen gegeven aan de landbouwers om duidelijk te maken wat die termijnmarkt kan en wat die niet kan, namelijk niet speculeren, maar wel het indekken van de risico’s op die termijnmarkt.

Deze week is er dus een concreet initiatief genomen, namelijk de Pig Trading Companies. Een zeventigtal varkenshouders, goed voor 15 procent van de totale productie, hebben zich verzameld en hebben ook met een aantal andere actoren, banken, effectief acties opgestart, door ons ondersteund, om te komen tot het indekken van de risico’s van de prijsschommelingen.

Die zeventig varkenshouders vormen een niet onbelangrijke groep, maar u hebt natuurlijk gelijk dat het niet de totale sector is.

Voorzitter, ik denk dat het goed is om dit nu een bepaalde periode te laten functioneren om dan te bekijken of dit kan worden uitgebreid. Dat is natuurlijk op vrijwillige basis, wij kunnen niemand verplichten om daarin mee te stappen. Ik denk dat vele landbouwers afwachten wat dit gaat geven om daar dan op een bepaald moment, wanneer het succesvol is, bij toe te treden.

Jos De Meyer

Er zijn nog andere mensen die dit initiatief met veel belangstelling volgen. Ik denk dat zij, net als ik, vinden dat we dit initiatief alle kansen moeten geven. Tegelijkertijd moeten we nagaan wat de consequenties zijn voor de globale markt.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Mijnheer De Meyer, ik heb bijzonder veel respect voor u, maar uw actuele vraag van vandaag was een prachtig een-tweetje.

Minister-president, ik denk ook dat het een goed initiatief kan zijn. U zegt terecht dat wij dit initiatief zullen moeten evalueren om eventueel tot een verdere uitbreiding te komen. U zegt zelf dat 15 procent van de varkenshouders toegetreden is tot dit initiatief. Mijn bekommernis is alleen maar in hoeverre dit initiatief geen tweedeling teweeg zal brengen tussen enerzijds de mensen die al in dit initiatief zijn gestapt en anderzijds de varkenshouders die hun goederen nog altijd op de conventionele manier verhandelen.

De voorzitter

De heer Callens heeft het woord.

Karlos Callens

Voorzitter, minister-president, wij noemen dit een moedig initiatief van DLV. Van het woordje speculatie heb ik een beetje schrik. Als er gespeculeerd wordt op de termijnmarkt, is de vraag wie de mogelijke verliezen zal dekken.

Wat is de financiële inbreng van de Vlaamse Gemeenschap in die termijnmarkt? Is er op voorhand contact genomen met de aankopers, de slachthuizen, de banken, de warenhuizen en de veevoederbedrijven om te zien of ze daarin gaan meespelen? Als die markt wordt geopend en niemand wil daarop spelen, zou het wel eens een doodgeboren kind kunnen zijn.

De voorzitter

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

De vraag van de heer De Meyer was me niet helemaal duidelijk, eerlijk gezegd. We kunnen de initiatieven aanmoedigen die gericht zijn op het organiseren of groeperen van een subsector om zich te versterken op de markt zodat dat eventueel kan leiden tot een verbetering van de winstmarges en het tegengaan van de risico’s. In die zin wil ik de vraag ondersteunen.

Minister-president, het is vooral afwachten in welke mate u dit initiatief verder gaat evalueren en eventueel zult uitbreiden naar de hele sector en nog andere sectoren in de landbouw die het moeilijk hebben.

De voorzitter

Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Tine Eerlingen

Minister-president, het moet een goede aanvulling zijn op het ketenoverleg dat er in ieder geval ook bij hoort. Ik ben ook benieuwd wat het resultaat zal zijn. Het zal nog even wachten zijn op de evaluatie die er na verloop van tijd zal moeten komen.

Is de groep van 15 percent groot genoeg om echt al het verschil te maken? Kan dat echt werken?

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, dit is innovatief werk in een sector waar u dat niet direct zou verwachten, namelijk de varkenshouderij. Ik denk dat we op Europees niveau koploper zijn om dat effectief om te zetten. Ik ga ervan uit dat we kamerbreed innovatieve stappen kunnen toejuichen en ondersteunen.

Het gaat hier over een zeventigtal bedrijven, goed voor 15 procent van de Belgische productie en het is op vrijwillige basis. Dat moeten we op een bepaald moment evalueren om te kijken of er nog andere bedrijven zijn die er bij kunnen komen en dergelijke meer. Het is een initiatief dat volledig op vrijwillige basis is gestart. Met die zeventig bedrijven en 15 procent van de Belgische productie hebben we voldoende volume om dat alle kansen te geven.

Mijnheer Callens, ik heb uitdrukkelijk gezegd dat hier een reële productie onder staat en dat het niet gaat over een virtuele handel en speculatie. Het gaat effectief over die producten en het zich indekken tegen die prijzen. Spijtig genoeg is er speculatie op grondstoffen, tarwe enzovoort op de wereldmarkt, maar dat is een andere discussie. Reële productie staat daar tegenover. Ik heb als bevoegd minister een financiële bijdrage van een kleine 20.000 euro geleverd om dit initiatief mogelijk te maken, voor de omkadering enzovoort.

Toen wij dat deze week voorstelden, hebben de banken zich daartoe geëngageerd, maar ook de slachthuizen en de Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA) zijn hierbij betrokken. Een grote groep dus, met heel veel facetten van de keten, heeft hier mee de schouders onder gezet.

Mevrouw Robeyns, zij zullen zelf evalueren. Als dat niet effectief werkt, zal die groep daar zelf de conclusies uit trekken. Of we dat kunnen uitbreiden, zien we dan wel.

Mevrouw Eerlingen, u vraagt naar het ketenoverleg. Dit is één element van het actieplan Varkenshouderij. Nog andere acties zijn al concreet. Ik wil alleen maar zeggen dat dit actieplan effectief aanleiding heeft gegeven en nog zal geven tot actie in het voordeel van onze Vlaamse varkenshouderij, wat ook van een minister van Landbouw wordt verwacht.

Jos De Meyer

Wij geven het initiatief alle kansen. Wij gaan uiteraard evalueren als het nodig is. Ik ben toch een beetje verrast door de houding van onze collega van Open Vld, die nogal sceptisch staat tegenover deze duidelijk vernieuwde aanpak. (Applaus bij CD&V en de N-VA)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.