U bent hier

De voorzitter

Motie houdende verzoek tot raadpleging van de Raad van State

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten.

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Voorzitter, collega’s, gisteren hebben Open Vld, LDD en Groen gezamenlijk amendementen ingediend. De Vlaams Belangfractie heeft ook amendementen ingediend, zij het afzonderlijk. Vervolgens hebben we ook een motie ingediend met het oog op het inwinnen van het beredeneerd advies van de Raad van State. Die motie is ingediend op basis van de amendementen die op dat ogenblik beschikbaar waren.

Ik heb zojuist vernomen van de directeur Decreetgeving dat er nog een amendement 21 zou zijn van het Vlaams Belang. Ik ben blij dat mevrouw Dillen en de heren Tack en Strackx hier intussen zijn.

Zoals gisteren afgesproken met eenieder, is het de bedoeling dat het beredeneerd advies van de Raad van State wordt gevraagd voor alle ingediende amendementen. Dat betekent dat ook het amendement 21 mag worden toegevoegd aan de lijst van de amendementen die worden onderworpen aan het beredeneerd advies van de Raad van State. Dat was een afspraak ook met uw fractievoorzitter, maar onderbreek me gerust als ik mij vergis, collega’s van het Vlaams Belang. Als er toch verzet zou zijn voor het amendement 21, kunt u, voorzitter, uw bevoegdheid gebruiken. Dat laat ik aan uw wijsheid over.

Wij, en dan spreek ik namens LDD, Groen en Open Vld, vragen de toepassing van artikel 65bis, punt 7, waarbij we vragen dat de bespreking wordt opgeschort tot na de ontvangst van het beredeneerd advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Het is geen probleem om daarop in te gaan, uiteraard wel met de restrictie dat u het advies met spoed vraagt zodat die opschorting er maar is gedurende vijf werkdagen.

De voorzitter

De heer Tack heeft het woord.

Erik Tack

Voorzitter, wij sluiten ons aan bij de vraag van de heer van Rouveroij om de amendementen voor te leggen aan de Raad van State. Wij kijken met spanning uit naar wat de Raad van State zal zeggen, onder andere over een zeer heikel punt dat gaat over mogelijke discriminatie ten aanzien van ouders met een gehandicapt kind. We wensen ook de bespreking uit te stellen tot na dat advies, want het is een essentieel element in de discussie.

De voorzitter

Dat betekent dat ik het beredeneerd advies vraag van de afdeling Wetgeving van de Raad van State, overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, over de amendementen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21. Amendement 21 is dus ook toegevoegd.

U had een termijn van dertig dagen gevraagd. Ik deel u nu al mee dat ik het doe op een termijn van vijf dagen.

Dat betekent dus ook dat we de algemene bespreking nu niet openen. Het Uitgebreid Bureau zal beslissen wanneer de beraadslaging over dit ontwerp van decreet zal plaatsvinden.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.