U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester

Voorzitter, minister, collega’s, voor dit ontwerp van decreet voor de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator zijn er belangrijke opmerkingen van de Raad van State op de inhoud. Daarnaast zijn er belangrijke opmerkingen van de Privacycommissie. Ondanks het feit dat de Privacycommissie heel tevreden is dat er eindelijk een decretale onderbouw komt voor een Vlaamse dienstenintegrator, heeft die finaal een negatief advies geformuleerd en gevraagd dat de regering haar voorontwerp zou herwerken en opnieuw voor advies voorleggen. Dat heeft de regering uiteindelijk niet gedaan. Ze heeft wel enkele wijzigingen aangebracht, maar er is niet ingegaan op een aantal fundamentele bezwaren.

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) is in zijn conclusie niet zo negatief als de Privacycommissie, maar had toch ook ernstige commentaren en bezwaren. Qua instrumenten zou het aangewezen zijn te beschikken over een centrale en politiek gevalideerde visie op de toekomst van het Vlaamse informatielandschap, zowel de afstemming intern tussen de verzelfstandigde Vlaamse entiteiten, zoals het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), en de dienstenintegrator is daarbij van belang. De dienstenintegrator zou het best ressorteren onder de minister-president, bijvoorbeeld de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR), om het nodige gewicht te geven. Dat is nog een belangrijke opmerking.

Dit ogenschijnlijk onschuldige ontwerp van decreet levert toch opmerkingen op bij de adviesorganen. De Privacycommissie formuleert dus een negatief advies. Dat is niet min. Het is jammer dat in zo’n behoorlijk technische materie het politieke getouwtrek weer naar boven komt.

In het voorontwerp van decreet dat aan VLABEST was voorgelegd, was de functie van de Vlaamse dienstenintegrator nog toegewezen aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE). VLABEST noemt dit een politiek compromis. Vandaag is het opgelost door de DAB Informatie Vlaanderen de functie van Vlaamse dienstenintegrator toe te kennen. Het feit dat voor de DAB is gekozen die niet ressorteert onder de bevoegdheid van de minister-president, is een politieke keuze die we enkel kunnen betreuren, omdat ze niet de functioneel meest logische is. Om al deze redenen zullen wij als Open Vld-fractie het ontwerp van decreet niet steunen.

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Ik heb geen nieuwe argumenten gehoord. De heer De Meulemeester heeft net hetzelfde gezegd als in de commissie. Ik heb op elk argument geantwoord en ik hoor geen nieuwe tegenargumenten.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1516/1)

– De artikelen 1 tot en met 27 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.