U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmorgen heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict met betrekking tot de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, wat de hoogdringendheid betreft, wil ik erop wijzen dat hierover volgende week in de Senaat wordt gestemd. Dat is de eindstemming. Om die reden willen we onze agenda nu nog aanvullen.

De voorzitter

De heer Bouckaert heeft het woord.

Boudewijn Bouckaert

Voorzitter, volgens mij moeten alle leden van het Vlaams Parlement deze motie over een belangenconflict steunen. De heer Van Hauthem heeft gelijk: we moeten dit nu behandelen. Volgende week zal de Senaat hierover hebben gestemd en zal elke discussie hier futiel zijn.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot aanvulling van de agenda.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

Het resultaat is duidelijk.

Het voorstel tot aanvulling van de agenda is aangenomen. Dan stel ik voor dat de motie van de heren Van Hauthem en Van Dijck betreffende een belangenconflict onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict.

De bespreking is geopend.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, zoals hier al is verklaard, zal de Senaat volgende week het wetsvoorstel, dat na de goedkeuring in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, ondertussen een wetsontwerp is geworden, met betrekking tot de hervorming en niet de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel goedkeuren.

Vlaanderen is al lang vragende partij, niet enkel voor de splitsing van de kieskring, maar ook voor de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Dit stond al in het Vlaams regeerakkoord van 1999. Het staat er nu opnieuw in. In 2003 hebben we hier een aantal resoluties aangenomen. We vonden toen dat de splitsing van het gerechtelijk arrondissement voor de verkiezingen van 2004 een feit moest zijn. Het is nu 2012. In 2004 is in het Vlaams regeerakkoord het engagement van de burgemeesters uit Halle-Vilvoorde overgenomen dat een en ander onverwijld zou moeten gebeuren.

Nu ligt in de Senaat een tekst voor die in feite nog weinig met de splitsing van het gerechtelijk arrondissement te maken heeft. Het gaat om een hervorming. Die hervorming telt twee componenten, namelijk de hervorming van het parket en de hervorming van de zetel van de rechtbanken.

Het parket wordt verticaal gesplitst. Er komt een parket in het gerechtelijk arrondissement Brussel en er komt een parket in het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde. Elk parket zal over een procureur beschikken.

Men zou kunnen zeggen dat dit goed nieuws is. Halle-Vilvoorde was al lang vragende partij voor een eigen parket en een eigen vervolgingsbeleid omdat de criminaliteit in Halle-Vilvoorde nu eenmaal anders is dan in de hoofdstad. Dat er een verticale splitsing komt van het parket, is op zich een goede zaak. Maar dat positieve nieuws wordt al meteen getemperd door het feit dat van de 24 parketmagistraten die in Halle-Vilvoorde zullen worden aangesteld, er 5 Franstalig zullen zijn. Wij krijgen dus een Franstalige cel binnen het nog op te richten parket Halle-Vilvoorde. De bedoeling daarvan is om alle klachten van Franstaligen zo vlug mogelijk door te sluizen naar de Franstalige rechtbanken van de ontdubbelde rechtbank in Brussel. Dat staat ook zo in de tekst van het wetsontwerp. Wij hebben met andere woorden een Franstalige cel binnen het parket Halle-Vilvoorde.

Waar vroeger de uitzondering voor wat betreft de anderstaligheid alleen ging over de 6 faciliteitengemeenten , gaat het nu, mijnheer Van Rompuy, over heel Halle-Vilvoorde. De faciliteiten worden de facto uitgebreid. De Franstalige parketmagistraten, 5 van de 24, vallen weliswaar onder de jurisdictie van de procureur van Halle-Vilvoorde, maar hiërarchisch vallen zij nog altijd onder het gezag van de procureur van Brussel.

De procureur van het parket van Brussel kan alleen maar een Franstalige zijn. Er zal dus in de toekomst nooit nog een Nederlandstalige procureur kunnen zijn van het gerechtelijk arrondissement ‘Brussel 19’, als ik het zo mag noemen. Dit is niets meer, maar ook niets minder dan taalkundig racisme. Dit is pure discriminatie.

De tweetaligheid binnen het parket in Brussel wordt teruggeschroefd. Waar het nu gaat over een in globo twee derde tweetaligheid die wordt vereist, gaat het gewoon terug naar één derde. Ik zei al dat de procureur altijd een Franstalige zal zijn. De verticale splitsing wordt meteen ongedaan gemaakt door een Franstalige afdeling in ons eigen parket in Halle-Vilvoorde. De tweetaligheid van het parket van Brussel gaat erop achteruit. Het zal altijd geleid worden door een Franstalige procureur. Proficiat.

Nu wat betreft de zetel van de rechtbank. Collega’s, de rechtbank wordt niet gesplitst, de rechtbank wordt alleen ontdubbeld. Er waren aan Vlaamse kant verschillende voorstellen om die rechtbank te splitsen. Ofwel verticaal: een rechtbank voor Halle-Vilvoorde en een voor Brussel; ofwel horizontaal: een rechtbank voor Brussel-Halle-Vilvoorde wat de Nederlandstaligen betreft en een Brusselse, Franstalige rechtbank voor wat de Franstaligen in Brussel betreft. Daar is niets van in huis gekomen. We gaan nu naar een ontdubbeling, met als gevolg dat ook de Franstalige rechtbank in Brussel “gelijkelijk” bevoegd is – zo staat het in de wettekst – voor alle gemeenten van Brussel en natuurlijk ook van Halle-Vilvoorde, dus voor alle 54 gemeenten.

Dat betekent de facto een uitbreiding, mijnheer Van Rompuy, van de faciliteiten op juridisch vlak. Dat is een dijkbreuk. Als je dat vergelijkt met de huidige toestand – met een rechtbank voor Brussel-Halle-Vilvoorde, maar waar je de facto een Nederlandstalige rechtbank hebt die zich bezighoudt met Halle-Vilvoorde en met de Nederlandstaligen in Brussel en een Franstalige rechtbank die zich bezighoudt met de Franstaligen in Brussel en eventueel met een stuk uit de 6, en dan spreek ik niet over de taaldoorwijzing –, krijgen we nu een gelijkelijke bevoegdheid voor alle 54 gemeenten van Brussel-Halle-Vilvoorde, ook voor die Franstalige rechtbank. Dus ook die van Herne zullen onder die jurisdictie kunnen vallen.

De taalkaders van die rechtbanken is helemaal van de pot gerukt. Wij hadden tot nu toe voor de rechtbanken in globo een taalkader van één derde Nederlandstalig en één derde Franstalig, voor de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel, enzovoort. Dat werd aangevuld volgens het werkvolume. Dat gebeurde redelijk correct. Zo kwam men grosso modo tot een verhouding van 70 procent Franstalige magistraten en 30 procent Nederlandstalige magistraten.

Nu zal bij wet worden bepaald dat de verhouding 80/20 is: 80 procent Franstalige magistraten en 20 procent Nederlandstalige magistraten. Op basis waarvan? Op basis van gemanipuleerde, vervalste cijfers.

Collega’s, op die manier verliezen de Nederlandstaligen in Brussel 32 magistraten en 159 equivalenten griffiepersoneel. Men gaat er dus op achteruit. De Orde van Vlaamse Balies heeft er al voor gewaarschuwd dat dit in Brussel een enorme gerechtelijke achterstand zal teweegbrengen. Is dat dan de hervorming waarvan wij allemaal gedroomd hadden? Is dat de splitsing van het gerechtelijk arrondissement waar wij allemaal van droomden en die we in resoluties en regeerakkoorden hebben neergeschreven? Neen, wat het parket betreft, is het nettoresultaat aparte Franstalige magistraten voor Halle-Vilvoorde en een achteruitgang van de tweetaligheid. Wat de zetelende magistratuur betreft, is het nettoresultaat ook een achteruitgang van de tweetaligheid en het in het geding komen van de rechten van de Nederlandstalige rechtsonderhorigen.

Collega’s, we staan niet alleen met onze kritiek. In de Vrije Tribune in De Tijd van 21 maart staat een artikel dat werd ondertekend door de voorzitter van het Nationaal Verbond van Magistraten en tevens jeugdrechter in Antwerpen, een vrederechter van Herne-Sint-Pieters-Leeuw, een politierechter van Antwerpen, de voorzitter van de rechtbank van koophandel van Turnhout, twee raadsheren van het hof van beroep van Gent en een raadsheer van het hof van beroep van Antwerpen.

Ik citeer: “In Brussel blijven er van de 41 Nederlandstalige magistraten in de rechtbank van eerste aanleg nog 28 over en in de arbeidsrechtbank nog 5 van de 9. Concreet zullen er nog slechts 3 Nederlandstalige onderzoeksrechters overblijven van de 5, gaat men van 4 naar 2 jeugdrechters, en zal er nog maar 1 strafrechter ingezet kunnen worden voor de berechting van misdrijven zoals terrorisme, drug- en gewelddelicten en financiële fraude. Dat zal het gevolg zijn van het wetsvoorstel voor de hervorming van het Brussels gerechtelijk arrondissement Brussel dat nu ter behandeling voorligt in het parlement. De regeringsmeerderheid” – de institutionele meerderheid – “wil immers een verhouding 20-80 installeren in de voormelde Brusselse rechtbanken, zonder voorafgaande werklastmeting, terwijl het nu al vaststaat dat een 30-70-verhouding een minimum zou moeten zijn. Nu al kunnen de rechtbank van eerste aanleg en de arbeidsrechtbank de Nederlandstalige zaken nauwelijks aan. De cijfers spreken voor zich en de Vlaamse politici zouden ze moeten horen en lezen. De hardnekkigheid waarmee de Vlaamse regeringspartijen het wetsvoorstel verdedigen is onbegrijpelijk, hallucinant en ontgoochelend. De uitvoering van het wetsvoorstel zal ertoe leiden dat elk jaar een derde van de nieuwe Nederlandstalige zaken niet meer behandeld kan worden. Binnen een zeer korte tijd zal er een onoverzichtelijke achterstand ontstaan. Zou het dan toch waar zijn dat de achterstelling van de Vlaamse rechtzoekende in Brussel een prijs is die moet betaald worden voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde?”

Collega’s, wij staan dus niet alleen met onze kritiek. In feite had ik het hierbij kunnen houden.

Er is nog een uitgebreid document van de Orde van Vlaamse Balies, waarin met cijfermateriaal wordt aangetoond dat de wijze waarop de taalkaders worden geïnstalleerd met dit wetsontwerp onrechtvaardig is, hallucinant, zoals het citaat zegt, en ontgoochelend. De vraag is of wij dit in het Vlaams Parlement allemaal laten passeren.

Voorzitter, collega’s, we hebben deze zaak al aangekaart middels een voorstel van resolutie. We hebben dat voorstel van resolutie ingediend en het werd ook behandeld in de bevoegde commissie. Waarom hebben wij een voorstel van resolutie ingediend? Omdat men bij een voorstel van resolutie ook hoorzittingen kan organiseren. Het was onze bedoeling een hoorzitting te organiseren met de voorzitter van de arbeidsrechtbank van Brussel en de ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Zij hadden immers naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan uw goede vriend, de heer Flahaut, een brief gestuurd om gehoord te worden. Ik lees uit die brief even voor: “De commissie voor de herziening van de Grondwet en de hervorming der instellingen vat op 9 mei 2012 de bespreking aan van onder meer het voorstel tot hervorming van het gerechtelijke arrondissement Brussel. Vermits deze wet een zeer grote impact zal hebben op de Brusselse rechtsbedeling, waarbij nu reeds grote moeilijkheden zijn te voorzien voor de werking van de rechtbanken te Brussel, zouden wij graag gehoord worden door uw commissie om meer uitleg te geven. Wij hopen dat u onze vraag zult kunnen inwilligen.” De commissie van de Kamer heeft die twee mensen wandelen gestuurd. Zij zijn niet gehoord.

Met ons voorstel van resolutie hadden wij gehoopt dat die twee mensen, die in de Kamer wandelen zijn gestuurd, hier zouden worden gehoord. Zo zouden de Vlaamse parlementsleden tenminste kennis kunnen nemen van wat de Nederlandstalige rechtszoekenden in Brussel te wachten staat. Anders dan in het federaal parlement moeten wij in de commissie daarover niet met een meerderheid beslissen: vijf van vijftien commissieleden volstaan om een hoorzitting af te dwingen. Het Vlaams Belang heeft drie leden. De heer Vereeck is ook lid. Het was dus nog zoeken naar één persoon die bereid is om tenminste die mensen te horen, zodat het Vlaams Parlement kennis kan nemen van de eventuele gevolgen van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement.

Wij hadden daarvoor op onze goede vrienden van de N-VA gerekend. Maar wij hebben ons opnieuw – en helaas – misrekend. De N-VA, die in de Kamer een hoorzitting vroeg, heeft die hier afgewezen. En de N-VA, die ze hier heeft afgewezen, heeft ze nadien in de Senaat gevraagd. Hoe hypocriet kan men zijn! (Applaus bij het Vlaams Belang en LLD)

Ik begrijp het niet meer. Het ging alleen maar over een hoorzitting. Het ging alleen maar over de mogelijkheid om de mensen die in het federaal parlement wandelen werden gestuurd hier te horen. Het lijkt wel alsof het lot van de Brusselse Vlamingen ons niet meer aangaat. Maar ook op dit punt geeft de N-VA verstek. Het voorlopig verslag is nog altijd niet gepubliceerd. Ik weet niet waarom, want het is al weken klaar. Maar de heer Van Dijck zei toen dit: “Dit is niet de plaats om dat te bespreken. U moet dat in het federaal parlement doen.” Ik neem dus aan dat in de toekomst in dit Vlaams Parlement nooit nog zal worden gesproken over wat zich op het federale niveau afspeelt en eventueel gevolgen voor de Vlamingen kan hebben. Dat mag ik toch aannemen?

Er zijn twee mogelijkheden, goede vrienden van de N-VA. Ofwel is het Vlinderakkoord een communautair akkoord waar u tegen bent, maar heeft dat niets te maken met het Vlaams regeerakkoord en de Octopusnota. Dat heeft de heer De Wever hier van op deze tribune gezegd. Als dat het geval is, dan bent u vrij om te stemmen hoe u wilt, want het raakt niet aan het Vlaams regeerakkoord. Maar u stemt niet vrij. U stemde tegen, op twee volksvertegenwoordigers na. Het is de Herman Suykerbuyktruc van de CVP: bij stemmingen over communautaire kwesties mocht die brave man zich onthouden om de schijn hoog te houden. Die twee N-VA’ers die voor het belangenconflict stemden, werden direct teruggefloten door de heer Caluwé. De heer Van Dijck zei dat het niet meer zou gebeuren en dat Ludwig op zijn twee oren mag slapen.

Als u vrij zou stemmen, zou u aantonen dat het Vlinderakkoord niet aan het regeerakkoord raakt. Maar dat doet u niet, wat betekent dat het wel degelijk aan het Vlaams regeerakkoord en de Octopusnota raakt. Dat betekent dat het wel degelijk gaat om een inbreuk. Maar u moet hier in de pas lopen. Hier, in het Vlaams Parlement, mag u over het communautair akkoord niets meer zeggen.

U mist de moed van uw overtuiging!

Ik begrijp niet waarom, wanneer men zegt dat een communautair akkoord slecht is en wanneer men zegt dat men een regering zal bestrijden van De Panne tot Opgrimbie, in de Kamer en in de Senaat, men daar stopt en er niet bij zegt: “en ook in het Vlaams Parlement.” Ik begrijp het niet.

Ik ben niet meer boos, mijnheer Van Dijck, ik ben echt niet meer boos, ik ben wat dat betreft ontgoocheld, zwaar ontgoocheld. Hier, waar de N-VA in de meerderheid zit, kunt u op zijn minst een signaal geven dat u het vanuit het Vlaams Parlement niet eens bent. Maar u hebt in de commissie gezegd: “Neen, dat gaan we niet doen, want het maakt toch geen verschil.”

Ik heb u niets te vertellen, u doet natuurlijk wat u wilt, maar ik vraag me toch af waarom u dan oppositie voert aan de andere kant van de straat. Het maakt toch geen verschil. U hebt daar nog geen derde van de leden. Samen met ons hebt u hier meer dan een derde van de leden. Gebruik nu toch eens de moed van uw overtuiging! U doet dat niet en dat is, echt waar, ontgoochelend.

De onderkast van uw slogan luidt: ‘Denken. Durven. Doen.’ Denken, dat doet u ongetwijfeld, fantastisch. Durven, dat is al wat anders. Doen, is er in dit Vlaams Parlement al helemaal niet meer bij. (Applaus bij het Vlaams Belang en bij LDD)

De voorzitter

De heer Bouckaert heeft het woord.

Boudewijn Bouckaert

Voorzitter, ik zal hier niet veel meer aan toevoegen, maar degenen die misschien niet zo goed op de hoogte zijn van dit deel van het Vlinderakkoord, namelijk de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel, zou ik aanraden om eens de nota te lezen van mevrouw Gaby Van den Bossche, de voorzitter van de Brusselse arbeidsrechtbank. Mevrouw Van den Bossche is geen lid van het Vlaams Belang, ze is geen flamingante, ze is gewoon een Vlaamse rechter die haar werk goed wil doen in Brussel en die de Vlaamse rechtzoekenden in Brussel behoorlijk wil blijven bedienen. Ze ziet zich geconfronteerd met een terugloop van haar effectieven van negen naar vijf, dat is dus bijna de helft, terwijl de toestroom van de zaken constant blijft. Ze geeft verdere cijfers en ze komt tot de onthutsende vaststelling dat de Vlamingen zich in de onderhandelingen behoorlijk hebben laten rollen.

Er is dus wel degelijk sprake van de belangen van de Vlaamse Brusselaars die geraakt worden door dit Vlinderakkoord. Er zijn dus redenen genoeg om hier een belangenconflict in te roepen. Het regeerakkoord inroepen enzovoort, vind ik maar praat voor de vaak. Ik wil er u ook op wijzen dat de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Waalse Gewestraad destijds belangenconflicten hebben ingeroepen over het wetsvoorstel over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat staat veel verder van hun bed dan deze kwestie van rechtsbedeling van de Vlamingen in Brussel.

Ik zou in het bijzonder de N-VA willen oproepen om dit te steunen. In het federaal parlement ontbinden ze op een heel effectieve manier al hun duivels tegen dit Vlinderakkoord. Ik kan al wat de heer Ben Weyts zegt, onderschrijven, maar ik heb zo wat de indruk dat op hen het gezegde van Augustinus van toepassing is: “Heer, geef me de kuisheid, maar nu nog niet!”. (Gelach. Applaus bij Open Vld, het Vlaams Belang en LDD)

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Eric Van Rompuy

Over wat de heer Van Hauthem zegt, hebben we een paar weken geleden al gediscussieerd. Ik raad het verslag aan van de bespreking in de Kamer over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement van Halle-Vilvoorde. Als u dat leest, zult u op heel wat van uw vragen antwoorden krijgen. De dame van de arbeidsrechtbank heeft na het lezen van het verslag en na de discussie over de werklastmeting gezegd dat als dat het pad is, zij daarmee kan instemmen. Het is natuurlijk een proces van een aantal jaren. Er zullen heel duidelijke werklastmetingen gebeuren.

Op het eerste gezicht zou men terecht kunnen denken dat zich een probleem stelt van achterstand van rechtsbedeling van de Vlaamse rechtbanken in Brussel.

Maar dat is na het lezen van dat verslag, mijnheer Van Hauthem, door heel wat magistraten positief geëvalueerd. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

Hugo Vandenberghe, de auteur van het eerste splitsingsvoorstel van het gerechtelijk arrondissement Brussel van 2003 en nu stafhouder van de advocaten in Brussel, heeft een paar weken geleden gezegd dat de reacties op dit akkoord een “Nobelprijs voor onkunde” verdienen. Hij is toch een autoriteit op dat vlak.

Of u het nu graag hoort of niet, u hebt het zelf gezegd, er is een verticale splitsing. Het parket wordt gesplitst. Wat burgerlijke zaken betreft, is in een geschil enkel de Nederlandstalige rechtbank bevoegd. Geen inwoner in Halle-Vilvoorde kan in een andere taal dan in het Nederlands worden gedagvaard. Als beide partijen het uitdrukkelijk eens zijn bij het begin van een procedure, kunnen ze verzoeken om van een Nederlandstalige rechtbank naar een andere rechtbank te worden verwezen. Dat is nu ook al het geval! De mogelijkheid om in onderling akkoord een procedure in de eigen taal te vragen bestaat al sinds 1935. Dat wordt gewoon bevestigd.

In strafzaken zal voortaan in Halle-Vilvoorde een Nederlandstalige procureur des konings op het grondgebied zelfstandig de prioriteiten van het vervolgingsbeleid vastleggen. Dat hebben we altijd gevraagd, zodat we in Halle-Vilvoorde een eigen vervolgingsbeleid kunnen voeren. Het Nederlandstalige parket staat daarvoor in. Het is juist dat er een aantal Franstalige rechters zijn aan toegevoegd, maar die werken onder het gezag van de Nederlandstalige procureur van Halle-Vilvoorde. Voor die gevallen zal een bijzondere equipe van het parket Brussel-Hoofdstad worden ingeschakeld, die zullen werken onder de richtlijnen van de vervolging van de Nederlandstalige procureur van Halle-Vilvoorde.

Komen er Franstalige magistraten in het parket voor Halle-Vilvoorde? Nee, het parket van Halle-Vilvoorde bestaat uit Nederlandstalige magistraten, waarvan een derde tweetalig is. Voor Franstalige zaken is een bijzondere equipe gedetacheerd. Als ze gedetacheerd zijn, vallen ze wel onder het vervolgingsbeleid onder uitdrukkelijk gezag van de Nederlandstalige procureur van Halle-Vilvoorde.

Daarover worden heel wat dingen gezegd. Dat lees ik ook. De Franstaligen zouden nieuwe rechten krijgen in Halle-Vilvoorde, waar het op dit ogenblik al mogelijk is om bij mondeling akkoord een procedure in eigen taal te vragen. Wij kunnen nu als Vlamingen in Halle-Vilvoorde een eigen vervolgingsbeleid voeren. Dat is juridisch gezien, los van de taalkundige aspecten, iets dat we in Halle-Vilvoorde altijd hebben gevraagd. Zo kunnen we, volgens de subsidiariteit, op maat een rechtspraak in onze regio doen die dicht bij de mensen staat. Ik wijs op de rechtsachterstand in Brussel. Nu is daarvoor een eigen parket.

Ik zou hier nog een heel lange uiteenzetting kunnen houden. Men probeert dit akkoord verdacht te maken. Men zegt dat er nieuwe rechten voor de Franstaligen zijn gecreëerd. Men probeert dat ook in het kader van de splitsing van het kiesarrondissement naar voren te brengen.

Ik heb hier een tekst van iemand, waarin wordt opgesomd wat de Franstaligen hadden gevraagd bij de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. De ratificatie van het minderhedenverdrag van de Raad van Europa wordt niet gerealiseerd. De wijziging van de taalwetgeving in Brussel wordt niet gerealiseerd. Het verbod op tweetalige lijsten in Brussel wordt niet gerealiseerd. De invoering van de federale kieskring wordt niet gerealiseerd. Het inschrijvingsrecht voor de Franstaligen wordt niet gerealiseerd. De uitbreiding van Brussel wordt niet gerealiseerd. Een territoriale corridor tussen Brussel en Wallonië wordt niet gerealiseerd. Het creëren van bevoegdheden voor de Franstalige Gemeenschap in Vlaanderen wordt niet gerealiseerd. Een federale kieskring wordt niet gerealiseerd. De Brussels Metropolitan Region krijgt geen bevoegdheden in het Vlaamse Gewest, het is enkel een samenwerkingsakkoord. Het komt geen paritaire Senaat. Er komt geen Brussel als volwaardig derde gewest. Er wordt niet gemorreld aan de taalwetgeving. De Brusselse beslissingsbevoegdheid blijft op alle fronten gevrijwaard, ook in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De burgemeesters uit de Vlaamse Rand worden niet benoemd.”

Ik heb u negentien punten van de Franstaligen gegeven waaraan niet is voldaan. (Applaus bij CD&V, Open Vld, sp.a en Groen)

Dank u voor het applaus.

Wij hebben de moed gehad om die splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en de hervorming van het gerechtelijk arrondissement in wetteksten te vertalen, die te doen goedkeuren in Kamer en Senaat en de resoluties van het Vlaams Parlement op dat vlak waar te maken. Dat is onze historische verdienste! (Applaus bij CD&V, Open Vld, sp.a en Groen. Rumoer)

Joris Van Hauthem

Voorzitter, ik had zoiets verwacht van de heer Van Rompuy. Mijnheer Van Rompuy, zeggen dat de resoluties van het Vlaams Parlement en de moties die hier zijn goedgekeurd over het engagement ten opzichte van de burgemeesters, in wetteksten zijn gegoten, is niet alleen de waarheid geweld aandoen. Het is een flagrante leugen. Het is gelogen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

U liegt dus, en u weet dat ik dat woord niet graag en vlug in de mond neem.

Eric Van Rompuy

Zijn ze benoemd of zijn ze niet benoemd?

De voorzitter

Mijnheer Van Rompuy, de heer Van Hauthem heeft het woord!

Joris Van Hauthem

Mijnheer Van Rompuy, u somt nu negentien punten op. Ik kan nog twaalf dingen opsommen die de Franstaligen hebben geëist en die ze wél allemaal hebben binnengehaald. Hebben wij Vlaamse parketmagistraten in Waals-Brabant?

Eric Van Rompuy

Die hebben we nooit gevraagd.

Joris Van Hauthem

Dat klopt. Wij vragen dat niet. Zij vragen het en zij krijgen het. Heel die splitsingsgeschiedenis, zeker wat het gerechtelijke arrondissement betreft, is uitgedraaid op één groot fiasco. We gaan erop achteruit wat de tweetaligheid betreft. We krijgen Franstalige parketmagistraten in Halle-Vilvoorde. De Nederlandstalige rechtszoekende in Brussel zal op zijn honger blijven. Ook daar zal de taalwetgeving worden aangepast. Het klopt dus ook niet wat u daarover zegt. Wij gaan er wat dat betreft op alle vlakken op achteruit. Het gerechtelijk arrondissement was beter gebleven zoals het was, want de remedie die nu wordt voorgesteld, is erger dan de kwaal.

Mijnheer Van Rompuy, in dit Vlaams Parlement hebben we zelfs niet de kans gehad om de toelichting te horen van de mensen die deze nota hebben gemaakt, de mensen op het terrein die dat weten. Zelfs die kans hebben we niet gekregen. Dat vind ik schandalig. Dat ligt niet aan u, hoor. Als men in dit Vlaams Parlement nog één keer komt leuteren over wat er op federaal vlak gebeurt, dan zal ik de eerste zijn om te zeggen: verklaar dat onontvankelijk, houd u daar niet mee bezig en voer de strijd waar die moet worden gevoerd, namelijk federaal. Als we dit Vlaams Parlement echter degraderen tot een provincieraad, waarbij we zelfs niet mogen debatteren en mee mogen beslissen over hoe onze toekomst eruitziet, hoe de toekomst van de Brusselse Vlamingen er op gerechtelijk vlak uitziet, dan heeft dit Vlaams Parlement voor mij geen zin meer. Maar drukt u gerust op het rode knopje: een moment van schaamte is zo voorbij. (Applaus bij het Vlaams Belang en van de heer Mark Demesmaeker)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over de motie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.