U bent hier

De voorzitter

Bespreking en stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de rekeningen van het Vlaams Parlement, de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat, het Instituut Samenleving en Technologie en het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie voor het begrotingsjaar 2011.

De bespreking is geopend.

De heer Van den Heuvel, secretaris, heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, vandaag worden de rekeningen 2011 van het Vlaams Parlement en van de vier paraparlementaire instellingen (PPI’s) voorgelegd in de plenaire vergadering. Ik wil graag de goede traditie voortzetten van mijn goede voorgangster, mevrouw Heeren, die dat jarenlang plichtsgetrouw heeft gedaan en die vooral nog verantwoordelijk is voor het mooie resultaat dat hier vandaag kan worden gepresenteerd. Ik wil natuurlijk ook de diensten danken want zij hebben prachtig werk geleverd, zowel bij het opstellen van de begroting als bij de boekhouding doorheen het hele jaar en bij deze rekening. Dank u wel aan de ambtenaren, ik denk ook in jullie naam, collega’s.

Ik geef een korte toelichting bij de rekening 2011 van het Vlaams Parlement. In 2011 werd voor 99,4 miljoen euro aan ontvangsten geboekt, waarbij de dotatie vanuit de begroting van de Vlaamse Gemeenschap de belangrijkste was. De overige ontvangsten zijn goed voor bijna 13 miljoen euro.

De totale uitgaven aangerekend op de begroting 2011 bedroegen 94 miljoen euro en zijn als volgt samengesteld. Ik noem de grootste uitgaven. De vergoedingen aan de leden en de salarissen van het politiek personeel en het personeel van het Algemeen Secretariaat bedragen ongeveer 55 miljoen euro. Andere bedrijfskosten, ik denk vooral aan de dotaties aan de politieke partijen en de fracties en het betalen van belastingen, bedragen 18 miljoen euro, naast de aanleg van reserves ten belope van 7,3 miljoen euro.

Dat resulteert, zonder rekening te houden met de overdrachten tussen de begrotingsjaren, in een positief saldo van ruim 5,3 miljoen euro. Het resultaat uit overdrachten was negatief, namelijk 625.000 euro, zodat het te bestemmen budgettair resultaat in 2011 4,7 miljoen euro bedraagt.

Het Bureau van het Vlaams Parlement heeft hiervan 3 miljoen euro aangewend voor de financiering van de begroting 2012 en heeft het saldo van 1,7 miljoen euro toegevoegd aan de onbestemde reserves van het Vlaams Parlement.

Het economisch resultaat van het Vlaams Parlement over het boekjaar 2011 was positief en bedroeg bijna 6 miljoen euro. Het parlementair stuk voorziet in een gedetailleerde bespreking en samenstelling van het economisch resultaat. Het balanstotaal op 31 december 2011 bedroeg 180 miljoen euro en lag hiermee 5 miljoen euro hoger dan eind 2010. De balans en de resultatenrekening zijn opgenomen als bijlage bij het parlementair stuk. Ik verzoek dan ook de plenaire vergadering de rekening 2011 van het Vlaams Parlement goed te keuren.

Vandaag worden tevens de rekeningen van 2011 van de vier PPI’s aan de plenaire vergadering voorgelegd. De rekeningen 2011 van deze instellingen werden na controle door het Rekenhof op 18 juni door het Bureau goedgekeurd. Ik zal summier de resultaten opsommen. Voor de details verwijs ik graag naar het parlementair stuk.

Het saldo voor overdrachten van de Vlaamse Ombudsdienst bedroeg 284.000 euro. Het resultaat uit overdrachten was ietwat negatief, zodat het te bestemmen budgettair resultaat 232.000 euro bedraagt. Van dit resultaat vloeit 40.000 euro terug naar het Vlaams Parlement en het saldo van 192.000 euro wordt toegevoegd aan de onbestemde reserves van de Vlaamse Ombudsdienst, die het volgend begrotingsjaar worden aangewend voor de financiering van de uitgavenbegroting van deze instelling.

Deze techniek vermijdt het oppotten van de reserves in de PPI’s, maar zorgt toch voor een buffer gedurende het jaar 2012 voor het opvangen van uitzonderlijke uitgaven. Die techniek wordt ook toegepast op de andere PPI’s.

Het economisch resultaat van de Vlaamse Ombudsdienst over het boekjaar 2011 was positief en bedroeg ruim 300.000 euro. De toelichting bij het economisch resultaat en de balans vindt u eveneens bij het parlementair stuk.

Dan wat het Kinderrechtencommissariaat betreft: het saldo voor overdrachten was ietwat negatief, min 38.000 euro, maar het resultaat uit overdrachten was positief en bedroeg 90.000 euro. Dus het te bestemmen budgettair resultaat bedraagt ruim 52.000 euro. Van dit resultaat vloeit 40.000 euro terug naar het Vlaams Parlement en het saldo van 12.600 euro wordt toegevoegd aan de onbestemde reserves van het Kinderrechtencommissariaat, dat ook volgend begrotingsjaar wordt aangewend voor de financiering van deze instelling.

Het economisch resultaat van het Kinderrechtencommissariaat over het boekjaar 11 was negatief en bedroeg min 45.000 euro.

Het Instituut Samenleving en Technologie (IST) had een saldo voor overdrachten van 305.000 euro. Het resultaat uit overdrachten was negatief en bedroeg 150.000 euro, zodat het te bestemmen budgettair resultaat 155.000 euro bedroeg. Van dit resultaat vloeit 35.000 euro terug naar het Vlaams Parlement en er is dus een saldo van 120.000 euro, dat wordt toegevoegd aan onbestemde reserves van het IST.

Het economisch resultaat over het boekjaar 11 was positief en bedroeg ruim 309.000 euro.

Ten slotte is er het Vlaams Vredesinstituut. Daar was een positief saldo voor overdrachten van ruim 134.000 euro. Het resultaat uit overdrachten was negatief en bedroeg 110.000 euro, zodat het te bestemmen budgettair resultaat 24.000 euro bedraagt. Dit resultaat vloeit volledig terug naar het Vlaams Parlement.

Het economisch resultaat van het Vlaams Vredesinstituut over het boekjaar 11 was positief en bedroeg ruim 125.000 euro.

Ik verzoek de plenaire vergadering dan ook de rekening 2011 van de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat, het Instituut Samenleving en Technologie en het Vlaams Vredesinstituut goed te keuren.

Dank u wel. (Applaus)

De voorzitter

Mag ik aannemen dat de rekening van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2011 eenparig is aangenomen? (Instemming)

Met dank aan mevrouw Heeren voor de gedane inspanningen van het afgelopen jaar.

Mag ik ook aannemen dat de rekeningen van de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat, het Instituut Samenleving en Technologie en het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie voor het begrotingsjaar 2011 eenparig zijn aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van bijlage 1b
van Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel, Güler Turan, Patricia Ceysens, Jan Laurys, Goedele Vermeiren en Bart Van Malderen
1696 (2011-2012) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.