U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 4 juli 2012, 14.00u

van Jan Penris aan minister Freya Van den Bossche, beantwoord door minister Ingrid Lieten
443 (2011-2012)
De voorzitter

Minister Van den Bossche is verontschuldigd wegens ziekte. Het antwoord wordt gegeven door minister Lieten.

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Ik wens minister Van den Bossche van harte beterschap. Ik hoop dat ze niet ziek is geworden door de cijfers die we hier nu moeten bespreken. Die waren immers niet zo goed.

Het zijn de cijfers met betrekking tot de lange wachtlijsten in de sociale huisvestingssector. Daaruit blijkt dat in de grote steden en ook enkele centrumsteden de gemiddelde wachtlijst voor een sociale woning voor onze mensen tussen twee en drie jaar wordt. Ere wie ere toekomt, ik vermoed dat het iemand van de N-VA is geweest die het cijfermateriaal heeft opgevraagd en gekregen. Nietwaar, mevrouw Homans? Nietwaar, mevrouw Homans? Mevrouw Homans, dank u wel. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De minister zal daar moeten op reageren, want mevrouw Homans is met de cijfers direct naar de pers getrokken. Er zijn drie bladzijden mee gevuld in de Gazet van Antwerpen, een van mijn kranten. Mevrouw Homans suggereert – en de N-VA met haar neem ik aan, nietwaar mijnheer Van Dijck – dat het probleem ligt bij het feit dat er te veel vreemdelingen in de sociale huisvestingsector komen. Dat is ook zo. Uit cijfers die de heer Dewinter heeft opgevraagd, blijkt dat er een kwart van de toewijzingen naar allochtonen gaan. Het gaat daar over allochtone vreemdelingen, niet over mensen die genaturaliseerd zijn. Zij zitten zogezegd in een precaire situatie.

Dus zegt mevrouw Homans: draai de immigratiekraan toe. Proficiat, mevrouw Homans. Proficiat N-VA.

Verder suggereert mevrouw Homans dat ook de fraude in deze sector zou moeten kunnen worden bestreden. Minister, er is dus een aanval gepleegd op uw beleid. Hoe gaat u met die aanval om? (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten

Geachte leden, ik vervang met plezier minister Van den Bossche over dit onderwerp.

Het klopt dat er cijfers in de pers zijn verschenen. Het kabinet van minister Van den Bossche heeft die cijfers geduid. Er zijn 93.000 mensen die wachten op een sociale woning. Daar zitten ook een aantal mensen bij die al een sociale woning hebben, maar naar een andere sociale woning willen verhuizen. Zuiveren we die uit, dan blijven er 71.000 mensen of gezinnen over die met een reële woningbehoefte op de wachtlijst staan.

Dat bewijst dat deze regering verder moet gaan op de weg die ze is ingeslagen, onder minister Van den Bossche. We moeten blijven investeren in de bouw van nieuwe sociale woningen en de renovatie van de bestaande sociale woningen. Dat doet deze regering ook. Er is een ambitieus groeipad van 10 jaar, om 65.000 nieuwe, bijkomende woningen te creëren.

Die ambitie vertaalt zich op dit moment in concrete projecten en aanvragen die bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zijn ingediend. De budgetten van het uitvoeringsprogramma zijn aanzienlijk verhoogd en zullen ook de volgende jaren stijgen. Die aanvragen zullen zich de volgende jaren vertalen in concrete bijkomende nieuwe woningen. Die versnelling zullen we de volgende jaren dus ook zien.

Dat betekent niet dat de regering ondertussen niets anders doet. Minister Van den Bossche heeft ook al heel wat inspanningen gedaan om te bekijken of individuele gemeenten zich kwijten van hun verplichting om in een minimumaantal sociale woningen te voorzien. Er zal een duidelijke inventaris worden opgemaakt. In het najaar zal dat duidelijk zijn en zullen we zien welke gemeenten ook echt hun best doen, en welke niet.

De minister legt momenteel ook de laatste hand aan een nieuw financieringsmechanisme om de huisvestingsmaatschappijen andere financieringsbronnen aan te bieden, zodat ze zonder of met minder structureel verlies kunnen investeren en die handicaps worden weggewerkt.

Ik verwijs dan ook nog naar de huurpremie die deze regering heeft ingevoerd voor mensen die al lang op een wachtlijst staan.

Wat de minister echter heel duidelijk niet wil, is toewijzen op basis van de origine van mensen. Niet alleen is dat juridisch niet mogelijk, de minister vindt het ook verwerpelijk. Dat belet niet dat sociale huisvestingsmaatschappijen vandaag al enigszins kunnen differentiëren. Ze kunnen vandaag voorrang geven aan de mensen die al een lange tijd in hun gemeente wonen. Dat is de enige differentiatie die op dit moment op dat vlak mogelijk is.

De minister is het uiteraard wel eens met uw pleidooi om fraude aan te pakken, omdat fraude sociaal onrechtvaardig is. Ook ter zake zijn er al een aantal initiatieven genomen.

Jan Penris

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik stel voor dat u uw collega aan haar ziekbed gaat vertellen dat ik haar inspanningen waardeer en zal blijven waarderen, en dat we haar in dezen zelfs hebben willen ondersteunen. Ze weet dat.

We hebben twee voorstellen van decreet ingediend. Een voorstel moest ertoe leiden dat de domiciliefraude zou worden aangepakt. Op de mensen van LDD na heeft men dat kamerbreed weggestemd. Ook hebben we geprobeerd om de instroom van de vreemdelingen, die eigenlijk niet thuishoren in deze sector, zoals ook mevrouw Homans en de N-VA vandaag aangeven, te verhelpen. Mijnheer Van Dijck, ook dat werd echter weggestemd, zelfs door de N-VA, die vandaag zo luidruchtig uitpakt met de voorstellen die wij ter zake hebben willen doen. Uw enige verweer is dat dit gisteren was, maar ik hoop straks een debat te mogen voeren met u. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort

Minister, zowel in de commissievergaderingen als in de plenaire vergadering hebben we ten aanzien van minister Van den Bossche al een paar keer een betoog gehouden specifiek over de renovatiebudgetten voor sociale huisvesting.

Zij heeft hier een toelichting gegeven over de renovatiepauze. Ze heeft ook een initiatief genomen voor een bijkomend budget van 92 miljoen euro. Een aantal zaken is opgestart, maar bij de sociale huisvestingsmaatschappijen stijgt de structurele leegstand nog altijd door een tekort aan budget voor renovatie. Ik hoop dat u die vraag opneemt en dat de minister verder werkt aan een structurele oplossing.

De voorzitter

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Minister, we hebben ook een groenboek ingediend, en daar zijn veel hoorzittingen over gehouden. Zolang je blijft bijbouwen en de sociale woningen levenslang toebedeelt, zult u nooit iedereen kunnen helpen, want de behoeftigen van vandaag zijn niet de behoeftigen van morgen. De Vlaamse Regering weigert daar iets aan te doen.

Bovendien is er een tweede probleem. Er is geen ruimte meer voor de sociale woningbouw. De grond raakt op. Binnen vijf jaar zult u toch andere recepten moeten vinden.

Door de grote renovatie zit u met een dubbele uitdaging. Elke renovatie en elke nieuwbouw dient om iemand anders te herhuisvesten. Dat betekent dat u in de eerste zeven jaar niemand nieuw kunt helpen.

Wat me vooral tegen de borst stuit, is dat de N-VA in deze regering zit, maar toch als een oppositiepartij praat. Ze is mee verantwoordelijk voor die wachtlijsten. Het is ook aan haar om oplossingen te bieden voor het probleem dat vandaag bestaat. (Applaus bij de oppositie)

De voorzitter

Mevrouw Hostekint heeft het woord.

Michèle Hostekint

De heer Penris weet natuurlijk dat het recht op wonen een grondwettelijk recht is en dat dat geldt voor alle mensen die legaal in dit land verblijven, welke kleur ze ook hebben. Mijnheer Penris, u verwijst naar een aantal voorstellen van decreet die u hebt geformuleerd. Mensen uitsluiten op basis van hun origine of kleur ruikt alleen naar discriminatie en uitsluiting. Het enige dat we op die voorstellen van decreet kunnen antwoorden, zoals we ook in de commissie hebben gedaan, is: als je voorwaarden oplegt die anders zijn voor allochtone dan voor autochtone burgers, dan is dat discriminatie.

U weet dat er al heel wat inhaalbewegingen zijn gebeurd in deze legislatuur. U hebt weet van het groeipad, dat in 43.000 extra sociale huurwoningen zal voorzien. U weet dat er straks een huursubsidie komt voor mensen die langer dan vijf jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan. Dus u weet dat er verschillende inspanningen zijn gebeurd, wat niet belet dat er nog altijd te weinig sociale huurwoningen zijn. Maar u kunt niet zeggen dat er geen inspanningen zijn gebeurd.

De voorzitter

De heer Hendrickx heeft het woord.

Marc Hendrickx

Onbeperkt bijbouwen van sociale huisvesting is inderdaad geen oplossing, mevrouw Van Volcem. Daarom zegt ook de N-VA met deze Vlaamse Regering dat er andere middelen moeten worden aangewend. We moeten inzetten op sociale verhuurkantoren, zoals mevrouw Homans terecht stelt. De taalbereidheidsvoorwaarde mag voor ons zelfs een resultaatsverbintenis worden. De lokale autonomie moeten we volop laten spelen via de lokale toewijzingsreglementen. Dat zijn allemaal suggesties en voorstellen die de N-VA samen met de Vlaamse Regering doet.

De voorzitter

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mieke Vogels

Mevrouw Hostekint moet niet naar de heer Penris kijken, maar in de eerste plaats naar mevrouw Homans. Sociale huisvesting is het recht op wonen waarmaken voor mensen die niet op de private huurmarkt terechtkunnen. In mijn stad, die ook de stad is van mevrouw Homans en de heer Penris, zijn nu eenmaal zeven op de tien kinderen die worden geboren, van allochtone afkomst. We weten dat een op de vijf kinderen in armoede opgroeit en dus in penibele omstandigheden woont. Minister, dat weet u als minister van Armoede ook. We weten ook dat die kinderen morgen onze pensioenen zullen moeten betalen, en dus dat we er dringend in moeten investeren.

Minister, we moeten ophouden met elkaar te bestoken. Op dit moment is de woonproblematiek van dien aard dat de remedies die u en mevrouw Hostekint naar voren schuiven, niet werken. Het groeipad in de sociale huisvesting wordt niet gerealiseerd. De huursubsidies zijn voor een veel te beperkte groep. We zullen andere dingen moeten zoeken om het recht op wonen te garanderen. Als minister Van den Bossche terug is, zal ik haar daar verder over ondervragen.

Minister Ingrid Lieten

Collega’s, ik zal nogmaals herhalen dat deze regering en minister Van den Bossche heel structurele maatregelen uitwerken. Ten eerste zijn de budgetten voor nieuwbouw en voor renovatie serieus verhoogd en is er een groeipad afgesproken voor de volgende jaren. Ten tweede worden er een aantal structurele barrières weggewerkt, onder andere de financieringsmechanismen voor de maatschappijen die moeten kunnen investeren zonder daarvoor te veel financieel risico te dragen. Ten derde wordt er ingezet op de huurpremie en wordt er ingezet om de sociale fraude weg te werken. Ook daar zijn afspraken over gemaakt. Minister Van den Bossche heeft de domiciliefraude al aangekaart bij de parketten. Er begint stilaan een ‘awareness’ te komen dat effectief moet worden aangepakt. Daarnaast kunnen de sociale huisvestingsmaatschappijen ook zelf de domiciliefraude aanpakken omdat in de Wooncode uitdrukkelijk staat dat de verhuurder de huurovereenkomst kan beëindigen in geval van domiciliefraude. Minister Van den Bossche zet ook verder in op het uitbouwen van de werking van de sociale verhuurkantoren.

Collega’s, ik denk dat hier heel wat inspanningen worden geleverd door onze minister. Die inspanningen zullen ook hun vruchten afwerpen. Zie je dat onmiddellijk? Neen, dat is niet zo. Het gaat over infrastructuurprojecten die een doorlooptijd hebben vooraleer de woningen effectief beschikbaar zullen zijn. Iedereen die wil zien, ziet dat er heel wat structurele maatregelen genomen zijn die echt een ommekeer met zich zullen meebrengen.

Jan Penris

Collega’s, ik ben ook een tegenstander van discriminatie, en zeker van discriminatie van onze eigen mensen, mensen die jaren hebben bijgedragen tot de welvaart en het welzijn van ons eigen volk en die nu achteruitgesteld worden voor nieuwkomers, avonturiers en fortuinzoekers! Tegen dat soort discriminatie ben ik 100 procent! Ik dacht dat ik in mevrouw Homans een objectieve medestander had gevonden. Op drie bladzijden in de Gazet Van Antwerpen laat ze dat uitschijnen, maar op het moment dat ze mij moet bijtreden en dat ze haar verhaal politiek hard moet maken, laat ze weer eens verstek gaan, zoals dat in haar partij gebruikelijk aan het worden is! (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De geluidsinstallatie is gelukkig overeind gebleven.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.