U bent hier

De voorzitter

De heer Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, in een artikel in De Tijd van vorige week stond te lezen dat het rommelt in het Huis van Wantrouwen. Het artikel wijst erop dat er bij de VRT een leegloop van creatieve mensen aan de gang is.

Op zich hoeft dat niet te verbazen. De openbare omroep is immers een creatieve vijver. Indien nieuwe spelers op de markt ambitie hebben, is het logisch dat ze in de creatiefste vijver in het televisielandschap vissen.

Volgens het artikel is er echter meer aan de hand. Het management zou zijn greep op het productieproces en op de inhoud verliezen en zou trachten die greep strakker te maken. Bepaalde mensen klagen erover dat ze hun creativiteit niet kunnen exploiteren. Verder zou ook een externe consultant zijn aangeworven om de leegloop naar de productiehuizen tegen te gaan en om te onderzoeken of de interne productiehuizen kunnen worden gefuseerd.

Minister, kunt u misschien enige duidelijkheid over deze berichtgeving scheppen?

De voorzitter

Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten

Voorzitter, ik heb de VRT gevraagd me wat uitleg te verschaffen. Blijkbaar heeft de VRT intern een opdeling in verschillende productiehuizen gemaakt. Er is een productiehuis voor radio, voor nieuws, voor sport, voor jeugd, voor cultuur, voor televisieprogramma’s et cetera. Al deze interne organisatieonderdeeltjes maken interne producties.

Wat nu gebeurt, gebeurt binnen elk bedrijf regelmatig. De VRT bekijkt de eigen interne organisatie en gaat na of die organisatie nog goed met de strategie spoort. De VRT heeft een humanresourcesconsultant aangenomen om de interne processen te analyseren en na te gaan of het talent overal op de juiste plaats zit. Misschien moeten bepaalde mensen worden uitgewisseld of kunnen bepaalde zaken beter worden georganiseerd.

Het is niet meer dan dat. Die consultant voert nu, samen met de interne directies, verkennende gesprekken met de mensen. Hij zal de interne processen analyseren en misschien ook verbeteringen voorstellen. Volgens de VRT is het vooral de bedoeling de interne werking te optimaliseren. Dit moet het de VRT mogelijk maken de eigen taak, het brengen en voortdurend aanpassen van een gediversifieerd aanbod brengen, uit te voeren.

De bedoeling is ook om de ambitie waar te maken om goede en creatieve tv-programma’s te maken. Het proces is nog maar pas gestart, meer kan ik er jammer genoeg ook niet over vertellen.

Minister, het lijkt erop dat er wijzigingen doorgevoerd worden. Het is logisch dat in dergelijke situaties onzekerheden ontstaan en die onzekerheden kunnen leiden tot frustraties. Ik heb de indruk dat het management van de VRT een moderne omroep moet maken en dat de kritiek voornamelijk afkomstig zou kunnen zijn van mensen die jarenlang vrij gemakkelijk en tot hun genoegdoening op hun postje zaten, postjes die nu in het gedrang komen. Het is niet verbazend dat de kritiek vanuit één bepaalde hoek komt, dat blijkt toch uit het artikel. Ik kan begrijpen dat de HR-manager een aantal zaken in vraag stelt en nu de juiste mensen op de juiste plaats wil zetten, dat kan ik alleen maar toejuichen.

Ik heb nog een klein bijkomend vraagje. De directie van de VRT bestaat uit mensen van ongeveer 60 jaar die op verschillende posten zitten. Zoals u weet, voorzitter, vraag ik niet dat mensen van 60 jaar verdwijnen, ze mogen langer blijven, ze mogen zelfs onbeperkt blijven werken, maar de kans is vrij groot dat een aantal van hen – ik noem ze even: de heer Wijnants, de heer Hellemans en mevrouw De Meerleer – straks vervangen moeten worden. Is men daar al mee bezig? Bekijkt men al op welke manier de succesplanning verzekerd is?

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, minister, in de beheersovereenkomst staat natuurlijk een en ander over de productiestrategie van de VRT. Hoe de VRT het productiehuis precies moet organiseren, staat er niet in. Is dat nu met één organisatie, met drie of met zes? Dat is eigenlijk een zaak voor de VRT zelf en dat willen we het liefst ook zo houden.

Strategische doelstelling 29 zegt wel dat het HR-beleid erop gericht is om mensen en talenten te ontwikkelen en te behouden. Als interne strubbelingen ertoe leiden dat mensen weggaan, dan is er natuurlijk wel een probleem en verwachten we actie van de VRT.

De voorzitter

De heer Yüksel heeft het woord.

Veli Yüksel

Voorzitter, minister, de braindrain, de ‘creativity drain’ of de leegloop van de VRT is een terechte bekommernis. Veel schermgezichten hebben de VRT verlaten, het ontslag van het hoofd van Het Televisiehuis, Bart De Prez, is niet uit de lucht komen vallen en het rommelt binnen de productieafdeling.

Er leeft al geruime tijd een groot ongenoegen bij het personeel. Er wordt blijkbaar niet geluisterd naar de basis noch door de directie Media, noch door het management. In september zal het medialandschap grondig door elkaar geschud worden door de lancering van een aantal nieuwe zenders en producten. En dat er iets moet gebeuren aan het productieproces bij de VRT, staat buiten kijf. Er moet uiteraard gezocht worden naar nieuw, bijkomend talent binnenshuis. Het is een opportuniteit om een extra consultant voor langere tijd aan te trekken om ervoor te zorgen dat het in orde komt.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Voorzitter, minister, ik heb er op zich niets op tegen dat hier eens grondig over nagedacht wordt, maar het moet me toch van het hart dat ik hier in de zeven à acht jaar dat ik hier zit, al heel veel wilde verhalen over het management van de VRT heb gehoord. Gisteren nog, tijdens de bespreking van het jaarverslag, bleek dat het aantal managers van de bollenstructuur van de VRT van 95 teruggebracht werd tot 50, en daar ben ik gelukkig om. Ik houd niet van zotte avonturen met publiek geld. Ik vind het goed dat er gesaneerd wordt, maar eigenlijk betalen wij en veel mensen op het terrein nu weer de prijs voor een aantal grondige fouten uit het verleden. We moeten daar nuchter en zakelijk mee omgaan, ook in de toekomst.

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Ik heb in principe ook niets tegen het feit dat een consultant word aangesteld. Maar ik heb de indruk dat de minister, en ook gisteren toen ik de VRT hoorde, toch wel de zaken – zeker op productieniveau – enigszins wil minimaliseren. Gisteren verklaarde de directie van de VRT dat er nu eenmaal mensen weggaan en anderen bijkomen, ook van de privésector terug naar de VRT: er is geen vuiltje aan de lucht.

Ik denk echter dat er meer aan de hand is. De heer Yüksel stelde dat ook. Als de productiechef het pand verlaat, is dat toch wel een signaal. Ik denk dat we bij de VRT moeten nagaan in hoeverre ze haar huidige niveau kan blijven halen. Ik hoop vooral dat die consultant daaraan kan verhelpen, maar ik ben daar niet zeker van.

Minister Ingrid Lieten

Collega’s, een bedrijf zoals de VRT moet zich permanent aanpassen aan wisselende uitdagingen. Gisteren hebben de voorzitter van de raad van bestuur en de CEO het jaarverslag in de commissie Cultuur gepresenteerd. Daar is verslag uitgebracht van alle operationele toestanden, het budget en de kwaliteit van het aanbod. De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft daar ook zijn evaluatie gegeven.

Ik ben ervan overtuigd dat de raad van bestuur en het management de voorbije jaren heel duidelijk hebben bewezen dat ze dat bedrijf goed leiden en al die uitdagingen aangaan. Ook de uitdagingen in de productiesector moeten worden aangegaan. Men moet altijd een beetje het evenwicht bewaren tussen de verandering en de veranderingsgerichtheid enerzijds en het interne draagvlak anderzijds. Daar moet men ook aan werken, mijnheer Yüksel. Ik heb er alle vertrouwen in dat men die doelstellingen in het oog houdt en dat evenwicht zoekt.

Ik zal uw zorgen overmaken aan het management. Ik zie op dit ogenblik geen reden tot grote bezorgdheid. Dit hoort bij de normale cultuur van een veranderingsbedrijf om permanent de eigen werking onder de loep te nemen en bij te stellen.

Minister, wij hebben u in de voorbije jaren gesteund betreffende de besparingen. Ik heb gisteren in de commissie nog eens duidelijk laten blijken dat wij heel tevreden zijn dat u op dat vlak hebt doorgezet. Hier doen we dat nu weer. De VRT is een bedrijf in verandering. Er komt concurrentie, en dat is een goede zaak.

Het zal u wellicht niet verrassen dat een vrij grote vakbond – u welbekend – klaagt dat er te veel veranderingen – en daardoor bedreigingen – zijn. U laat zich daar niet door afleiden. Als het goed is, mag het ook gezegd worden, en ik zeg het hier. U kunt op onze steun blijven rekenen op dat punt. De VRT moet toekomstgericht werken. Dat vraagt inderdaad vaak veranderingen. Een aantal heilige huisjes moeten in vraag worden gesteld.

Minister, ik ben gerustgesteld door uw antwoord.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Regeling van de werkzaamheden
van Jan Penris aan minister Freya Van den Bossche, beantwoord door minister Ingrid Lieten
443 (2011-2012)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.