U bent hier

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Minister-president, ik neem aan dat alles goed gaat met u. (Opmerkingen van minister-president Kris Peeters)

Alles gaat goed. Vooruit dan.

Minister-president, wat de laatste weken en maanden is gebeurd, is geen politiek meer van normale akkefietjes die altijd wel tussen meerderheidspartijen plaatsgrijpen of politieke discussies die ook binnen de schoot van de Vlaamse Regering kunnen plaatsvinden. Wat we de laatste weken en maanden zien, is een escalatie van vijandigheden, met in het weekend het toppunt, met name dat de voorzitter van een meerderheidspartij, de voorzitter van sp.a, een andere meerderheidspartij beschuldigt van het saboteren van de Vlaamse Regering. Saboteren van de Vlaamse Regering! Daarop wordt langs de andere zijde opnieuw het geschut bovengehaald, zeggende: het is de andere kant, het is sp.a die zich binnen de Vlaamse Regering deloyaal opstelt.

Minister-president, u hebt lang de illusie kunnen ophouden dat u de man was die aan het roer stond, die de ploeg bijeen hield en krachtdadige beslissingen nam. Dat is dus niet waar. Vandaag is die illusie aan diggelen geslagen.

Mijn vraag is: hebt u eigenlijk nog wel een meerderheid? Heel concreet: klopt het wat de sp.a-voorzitter zegt, namelijk dat de N-V de Vlaamse Regering saboteert, of kletst die man een beetje uit zijn nek? Klopt het wat de N-VA-voorzitter zegt, namelijk dat sp.a zich binnen de Vlaamse Regering deloyaal gedraagt, of kletst die man ook uit zijn nek?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, mijnheer Van Hauthem, vooreerst nog eens dank dat u altijd bezorgd bent over mijn geestelijke en fysieke gezondheid. Bij dezen onderstreep ik nog eens dat u zich daar geen zorgen over moet maken. Ik zal u ook informeren mocht dat wel het geval zijn. Dat bespaart u om daarover telkens vragen te moeten stellen. (Opmerkingen van de heer Lode Vereeck)

Als u daarop aandringt, mijnheer Vereeck. Ook dat is een van de mogelijkheden.

Voorzitter, ik wil vier elementen kort duidelijk maken. Ten eerste: een voorzitter van een politieke partij is een heel belangrijk persoon, maar zo’n belangrijk persoon maakt in Vlaanderen geen deel uit van de Vlaamse Regering.

Ten tweede: iedereen heeft de vrijheid van spreken. Dat geldt voor de meerderheid, voor de oppositie en voor iedereen. Dat is zelfs een grondrecht, zoals u weet.

Ten derde ga ik ervan uit dat iedereen respect heeft voor het regeerakkoord, zeker voor diegenen die het geschreven hebben en zich ertoe geëngageerd hebben. Ten vierde is er respect voor de verschillende partijen in dit halfrond. We moeten met respect met elkaar omgaan. We moeten zeker ook met respect met elkaar omgaan in de meerderheid.

Ik kan dus als volgt antwoorden op uw vragen. Is er een meerderheid? Ja. Uw tweede vraag heb ik beantwoord met die vier punten.

Joris Van Hauthem

U hebt niet geantwoord. Er is oorlog binnen uw meerderheid, minister-president. U kunt zich er niet meer van afmaken met deze boutades. Zelfs een van onze eminente leden, de heer Van Rompuy, kan het niet meer aanzien. Hij is gedegouteerd door de cinema en vindt uw positie onhoudbaar. U komt hier nu een verhaaltje aflezen. Ik weet niet welke cijfercombinatie van de jukebox het nu weer is. Het zal de D9 zijn deze keer. (Opmerkingen)

In alle ernst: u kunt niet ontkennen dat er een ernstig probleem is binnen de meerderheid. Wanneer de een de ander beschuldigt van sabotage binnen de Vlaamse Regering, en de ene de andere of de andere de ene beschuldigt van deloyaal gedrag binnen de Vlaamse Regering, dachten wij dat er een minister-president zou zijn die opstaat en die zegt: nu is het gedaan. Maar u komt hier alweer met een wollig verhaaltje. De illusie dat u een krachtdadig leider bent van de Vlaamse Regering, is kapotgeslagen door de profileringsdrang van twee partijen van uw meerderheid. De CD&V zit daartussen en weet niet meer waar kijken, naar links of naar rechts. Dat is de realiteit. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

De heer Van Hauthem heeft natuurlijk wel een punt, minister-president. Door de ruzies in het publieke domein tussen uw coalitiepartners, is het gezag van de regering en van u aangetast. Ik zou dan ook veeleer constructief willen vragen welke maatregelen u de komende weken en maanden zult nemen om uw eigen gezag en dat van uw regering te herstellen.

Ik heb ook nog een vraag voor de leden van de N-VA. In het laatste debat dat we hier hebben gehad over de cohesie binnen deze ploeg, was het mij niet duidelijk of de N-VA-ministers hun voorzitter volgden, dan wel hun collega-ministers. In het Uplace-debat is er een volledige knieval gebeurd door mevrouw Lieten, maar in het onderwijsdebat is het mij volstrekt onduidelijk in welke richting uw N-VA-ministers wandelen.

De voorzitter

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Minister-president, u moet niet doen alsof die incidenten en uitspraken geen invloed hebben op het regeerwerk. Dat is wel het geval. Uplace, de verdeeltaks, het Energiedecreet: er zijn tal van voorbeelden waaruit blijkt dat deze regering het moeilijk heeft.

Ik heb soms wat medelijden met u. Toen u in september 2009 de eerste Septemberverklaring aflegde, stond u niet alleen voor de regering, maar ook voor de meerderheid, voor die drie partijen. U was daar de personificatie van. Wat blijft daar nu nog over? U bent alleen nog de leider van een kibbelende regering. U plooit terug. U moet zeer snel orde op zaken stellen en aan de ministers en de partijen vragen of zij nog achter dit regeerakkoord staan.

De voorzitter

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

“Wanneer je een regering gebruikt als een instrument om één of twee partners te laten verliezen, werkt een regering nooit.” Aan het woord is Bruno Tobback, voorzitter van een meerderheidspartij. Wat wij hier al vaak hebben gezegd, namelijk dat uw regering niet werkt, wordt nu dus ook bevestigd door een meerderheidspartij, minister-president.

Zijn vader heeft ooit de gevleugelde woorden gesproken dat paars-groen zou eindigen in bont en blauw. Ik krijg de indruk dat de zoon u zodanig rond de oren slaat, dat deze metafoor nu passender is voor uw combinatie CD&V, sp.a, N-VA. (Applaus bij Open Vld, het Vlaams Belang en Groen)

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, daarnet was er hier een debat over de sociale bescherming. Toen werd gezegd dat het te snel gaat en dat de regering beslist en dat er onvoldoende tijd is om daarover serieus te debatteren. Van één ding één. Deze regering beslist inderdaad. U haalt dossiers aan zoals Uplace, de terbeschikkingstelling (tbs), de begroting, enzovoort. Deze regering beslist. U kunt maar één dossier noemen – Oosterweel, maar daarover zijn de gesprekken op Europees niveau ook bezig – waarover nog geen duidelijke beslissing is genomen. Ik daag u opnieuw uit: geef één dossier waar er nu al een beslissing zou moeten zijn en er nog niet is. Er is maar één voorbeeld: het Oosterweeldossier. En dan zullen we straks nog het BAM-decreet goedkeuren. Het is uw volste recht om dat als oppositie op flessen te trekken. Ik respecteer ten zeerste de vrijheid van spreken.

Vrijdag zal de Vlaamse Regering een beslissing nemen over hoe we het onderwijsdossier verder aanpakken. De hele Vlaamse Regering zal die beslissing nemen en bekendmaken.

Ik ga ervan uit dat de oppositie een interview gebruikt waarin voorzitters een aantal dingen zeggen. Geen enkele van de genoemde voorzitters maakt deel uit van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering en de ministers in de Vlaamse Regering nemen elke vrijdag opnieuw beslissingen. Dat is wat mij betreft het belangrijkste. Over al het andere heb ik geantwoord in die vier punten. Ik ga ervan uit dat dat voor iedereen duidelijk is.

Joris Van Hauthem

Ik denk niet dat het voor iedereen duidelijk is. Ik weet wel dat één ding duidelijk is: uw verhaal – op vrijdag heeft de Vlaamse Regering beslist en al de rest laat ik aan mij voorbijgaan en speelt geen enkele rol – gaat niet meer op. Uw meerderheid is hopeloos verdeeld. Twee meerderheidspartijen schieten met grof geschut naar elkaar. En u verschuilt zich in de ivoren toren van de Vlaamse Regering, alsof dat daar geen invloed op zou hebben. Als zelfs de voorzitter van een meerderheidspartij, die inderdaad zelf niet in de regering zit, de andere partij beschuldigt dat zij de regering saboteert, dan zegt u niets. U zegt dat het niet waar is, maar het is wel waar. U zegt dat u beslist, maar al uw beslissingen worden altijd opnieuw in twijfel getrokken. Minister-president, u hebt geen meerderheid meer. U zit op de Titanic, en die is al tegen de ijsberg gevaren en hij is aan het zinken. En u staat nog altijd achter dat roer. Ik weet niet hoe u het volhoudt. De heer Van Rompuy heeft het goed verwoord: indien wij geen legislatuurparlement zouden hebben, dan had u vandaag allang geen regering meer. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.